Rialc
Rao 0.131g

            Poesie anonime


    1      [S]senyor, vulle·ns exausir,
    2      sanctificar e beneyr,
    3      Senyor molt just e piados,
    4      vulles aver merce de nos.
    5      D[e]u sol es vertader e just,
    6      lo teu fill fon posat en fust,
    7      e nos l’havem agaltat,
    8      Senyor, ages nos pietat.
    9      Car l’enemich, trist e malvat,
    10     ma dona gran pietat
    11     ab dol e ab gran marriment,
    12     Senyor, ajude·m de present.
    13     Lo meu enemich molt malvat
    14     m’ha posat en scuradat,
    15     el spera la mia mort,
    16     Senyor, guarde·m de mala sort.
    17     Senyor, done·m remembrament
    18     del meu molt gran deffalliment,
    19     e del[s] fet[s] de les tues mans,
    20     qui son glorios e sants.
    21     Senyor, ages merce de mi
    22     car jo son malvat e mesqui,
    23     axi com terra sens reguiu,
    24     e mon cor frevol e catiu.
    25     Senyor, oges me de bon grat
    26     e prengues de mi pietat,
    27     car l’esperit m’es deffallit
    28     e tot so ple de mal delit.
    29     Senyor, no·m vulles condemnar
    30     ni la fas contra mi girar,
    31     separe·m de mals companyons,
    32     done·m benediccions.
    33     Senyor, en tu esperat
    34     oges me per te gran bondat,
    35     e fe m’hoyr ton bon voler,
    36     merce m’ages per ton pleser.
    37     Senyor, vulles me demostrar
    38     via per un pusque anar,
    39     car la anima e tot mon cor
    40     es en tu, qui es mon senyor.
    41     Senyor, garde·m dels enemichs,
    42     sein pobres o sein richs,
    43     fe·m fer la tua voluntat
    44     per la tua gran magestat.
    45     Senyor, lo teu bon sperit
    46     me menera ab gran delit
    47     a la terra de paradis
    48     ab bele cara e ab bel ris.
    49     Senyor, placie·t desliurar
    50     ma anima, e vulles me lunyar
    51     dels meus enemichs eternals
    52     e de les penes infernals.
    53     Tu, Senyor, daras espavament
    54     a tots cels qui donen turment,
    55     tu es mon Deu e mon senyor
    56     e jo lo teu servidor.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Sobre manuscrits i biblioteques, Barcelona, Curial - P.A.M., 1985, p. 242. 

Fa parte della serie di sette salmi penitenziali (0.131a, 0.131b, 0.131c, 0.131d, 0.131e, 0.131f, 0.131g), a cui segue un ottavo testo, non incluso nel Rao (0bis. Senyor ver Deus tot poderos).

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc