Rialc
Rao 88.1

            Joan Llençol


    1      Alt, en lo cel, la geraxia canta
    2      moltes lahors de vos, senyora pura,
    3      entre les quals, mon voler se decanta
    4      aquelles dir, que l’Escripture santa
    5      de vos escriu. Ab tal noble figura,
    6      que sou del sol molt ricament vestida,
    7      hi·ls vostres peus teniu sobre la luna.
    8      Corona d’or portau, tota guarnida,
    9      ab dotze grans esteles circuida,
    10     significant lo que dire, cascuna.

    11     Fos en lo mon sobre les santes una
    12     que no pogue peccar may en sa vida.
    13     Los sants tostemps corrien tal fortuna,
    14     que si james no feren falta ’lguna
    15     porie·s fer la fessen ben complida.
    16     Ni may aquests en qualsevol falena,
    17     axi com vos obrant, merit guanyaren,
    18     car no visque algu d’ells sens esmena
    19     sino vos sols, que prengues per estrena
    20     gran puritat, de la qual vos loharen.

    21     Totes ensemps les vergens vos cridaren
    22     verge sens par, de gracia molt plena.
    23     Los ceraffins y·ls sants, tots s’alegraren
    24     perque les gents totes, vos apellaren
    25     mare d’Aquell qui lo mon determena.
    26     Font de tot be, d’on tota virtut mana,
    27     vos huy regnau ab pietat benigna.
    28     Dels navegants sou ferma tremuntana
    29     que, sens perill, al qui be la demana,
    30     lo port segur de paradis consigna.

    31     Als pares sants los fon cosa molt digna
    32     d’on vos creas de vostra carn humana.
    33     Entraven tots dins la preso maligna
    34     fins vos obris lo tresor, que designa
    35     goig e salut, que tristes dolors sana.
    36     Ab greu turment en vos se transportava
    37     la passio del treball que sentia
    38     la viva carn, als martres sants penava.
    39     Mas tal dolor, dins vos, tant penetrava,
    40     que tot lo cors e l’anima us dolia.

    41     Deu, vostre Fill, a vos sols excellia,
    42     mostran vos clar verament que us amava.
    43     Teniu saber ab tanta senioria,
    44     que revelau als angels, cada dia,
    45     los divinals misteris que us mostrava.
    46     Verge ’xcellent e mare verdadera,
    47     per vos tenim nostra colpa remesa.
    48     O rich vexell d’on tot lo be s’espera!
    49     Dins vos portas la deitat sensera
    50     que may los cels han tenguda compresa.

    51     Puix Deu no vol sens vos tingam attesa
    52     sa gran amor, la qual tant nos prospera,
    53     confie molt de vostra gran altesa,
    54     que, no mirant ma pensa, poch entesa,
    55     vos me sereu per tostemps migancera.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 291.

È una risposta al cartell ordinato da Bernat Fenollar (cfr. 60.9).

 

Incipitario di Joan Llençol
Indice degli autori

Rialc