Rialc
Rao 94.26

            Ausiàs March


    1      Colguen les gents ab alegria festes,
    2      loant a Deu, entremesclant deports;
    3      places, carrers e delitables orts
    4      sien cerquats ab recont de grans gestes;
    5      e vaja yo los sepulcres cerquant,
    6      interrogant animes infernades,
    7      e respondran, car no son companyades
    8      d’altre que mi en son continuu plant.

    9      Cascu requer e vol a son senblant;
    10     per ço no·m plau la pratica dels vius.
    11     D’imaginar mon estat son esquius;
    12     si com d’om mort, de mi prenen espant.
    13     Lo rey xipre, presoner d’un heretge,
    14     en mon esguart no es malauyrat,
    15     car ço que vull no sera may finat,
    16     de mon desig no·m pora guarir metge.

    17     Cell Texion qui·l buytre·l menga·l fetge
    18     e per tots temps brota la carn de nou,
    19     en son menjar aquell ocell may clou;
    20     pus fort dolor d’aquesta·m te lo setge,
    21     car es hun verm qui romp la mia pensa,
    22     altre lo cor, qui may cessen de rompre,
    23     e llur treball no·s pora enterrompre
    24     sino ab ço que d’aver se defensa.

    25     E si la mort no·m dugues tal offensa
    26     —ffer mi absent d’una tan plasent vista—,
    27     no li graesch que de tera no vista
    28     lo meu cors nuu, qui de plaer no pensa
    29     de perdre pus que lo ymaginar
    30     los meus desigs no poder se complir;
    31     e si·m cove mon derrer jorn finir,
    32     seran donats termens a ben amar.

    33     E si ’n lo cel Deu me vol allogar,
    34     part veura Ell, per complir mon delit
    35     sera mester que·m sia dellay dit
    36     que d’esta mort vos ha plagut plorar,
    37     penedint vos com per poqua merce
    38     mor l’ignoscent e per amar vos martre:
    39     cell qui lo cors de l’arma vol departre,
    40     si ferm cregues que us dolrrieu de se.

    41     Lir entre carts, vos sabeu e yo se
    42     que·s pot be fer hom morir per amor;
    43     creure de mi, que so en tal dolor,
    44     no fareu molt que y doneu plena fe.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès XIII.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc