Rialc
Rao 94.71

            Ausiàs March


    1      O fort Dolor!, yo·t prech que mi perdons
    2      si no ’nseguesch la tua voluntat:
    3      la que yo am contra tu ha manat;
    4      donchs, si no muyr, no·m despuls dels teus dons,
    5      puys a mi vull en dues parts partir
    6      e don a tu l’enteniment per part,
    7      e lo meu cors de la mort lo apart;
    8      a fort Amor yo no puch contradir.

    9      La que yo am mi no consent morir;
    10     dona m’a tu, lançat a ton voler,
    11     e sab que tu no·m seras mercener;
    12     no·m desempars fins a vida finir!
    13     En aquell punt hages compassio
    14     d’aquella que james de mi l’aura;
    15     com l’esperit del cors exir volrra,
    16     oblida mi, menbre·t de la qui so.

    17     En aquest mon la mi’anima·t do
    18     y ells penssaments que·t sabras occupar;
    19     de res del cors no·t vuyles empaxar,
    20     car viure vol e que digues que no.
    21     Del cors mesqui no sies descontenta,
    22     car tot es teu, sino lo moviment,
    23     e sos gemechs no vaguen, yo durment;
    24     ta voluntat mon sopni la contenta.

    25     Puys per mos crits merce de mi s’absenta
    26     e Deu per vos vol punir mos demerits,
    27     e los meus fats contrasten a mos merits,
    28     licenciats dolor qui·m desasenta;
    29     car una es ma vida y ma sperança
    30     e dona’ls mort qui·ls tol la companyia,
    31     e vos dieu que us plau la vida mia;
    32     ells departits, la mort del mon me lança.

    33     Creeu de ferm que so ’n ferm’acordança
    34     que perda·ls ulls si pert a vos de veure,
    35     e per null cas lauger no vullau creure
    36     que·m luny de vos; vida us don per fermança.
    37     Quant pens que mort me pot fer ser absent
    38     de vos qui·m sou pus cara que la vida,
    39     d’aquella fuig a la qual ma veu crida;
    40     guanyat me te lo primer moviment.

    41     Lir entre carts, tant vos am purament,
    42     que m’es dolor com no·m poreu amar
    43     sino d’amor que solen praticar
    44     los amadors amant comunament.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès LXI.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc