Rialc
Rao 14.14

            Fra Joan Basset


    1      Mayres de Dieu, valerosa princessa,
    2      lausors vulh dir de vostre cors insignes,
    3      pus vey que·l pretz vostra jamay no cessa
    4      de lunyar mal a tota gen[t] benignes.
    5      E per ço dich que molt val gran sciença,
    6      e, cert, mot val legut jui plus que bort,
    7      e, cert, mot val veraya conciença,
    8      e res no val tan com la vostra cort.

    9      Mayres de Dieu, molt val colre la festa
    10     e, cert, molt val brodada vestadura,
    11     e, cert, molt val lunyar se de tempesta,
    12     e, cert, molt val haver bona ventura;
    13     e, cert, molt val tenir mesurat viure,
    14     e, cert, molt val garimen a l’hom sort,
    15     e, cert, molt val esser de mal deliure,
    16     e res no val tant com la vostra cort.

    17     Mayres de Dieu, molt val pendre babtisme,
    18     e, cert, molt val predicar la fe sancta,
    19     e, cert, molt val amar tot son proysme,
    20     e, cert, molt val la fructificant planta;
    21     e, cert, molt val puritat no ges fenta,
    22     e, cert, molt val bom plasen mes que bort,
    23     e, cert, molt val dompna de crims absenta,
    24     e res no val tant com la vostra cort.

    25     Mayres de Dieu, mot val gran perentela
    26     e, cert, molt val dolça votz argentina,
    27     e, cert, molt val rompre falça cautela,
    28     e, cert, molt val caritats quant es fina;
    29     e, cert, molt val sobreseny, geny e força,
    30     e, cert mo[l]t val torçre may que no tort,
    31     e, cert, molt val de bon poncir l’escorça,
    32     e res no val tant com la vostra cort.

    33     Mayres de Dieu, molt val cavalharia,
    34     e, cert, molt val de França la noblesa,
    35     e, cert, molt val del mon la senyoria,
    36     e, cert, molt val del papa la riquesa;
    37     e, cert, molt val tot l’imperi de Roma,
    38     e, cert, molt val tendres faysans be gort,
    39     e, cert, molt val per fer bos pits la poma
    40     e res no val tant com la vostra cort.

    41     Belha ses frau, molt val sanch de coloma,
    42     e, cert, molt val lo be d’En P. Bagort,
    43     e, cert, molt val per far tinta la goma,
    44     e res no val tant com la vostra cort.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló, Barcelona, Institut de Filologia Valenciana - P.A.M., 1988, p. 43. — Rev. Miriam Cabré.

Ms.: Hb. || Aggiunte all’apparato dell’ed. Bohigas: 11 molt ed.] mot ms. — 22 molt ed.] mot ms.

 

Incipitario di Fra Joan Basset
Indice degli autori

Rialc