Rialc
Rao 94.101

            Ausiàs March


    1      Si be mostrau que mi no avorriu,
    2      ans vos altau de ma simpla paraula,
    3      e mos escrits no creheu esser faula,
    4      e us plau de mi si algun hom be·n diu,
    5      quant ymagin que per vos yo amar
    6      avorresch mi, que res no y fall d’entregue,
    7      en aquell punt tot mon bon voler negue
    8      puys que vostr’alt no passa ’n be amar.

    9      Conort bastant en mi no pusch penssar,
    10     e si per temps alguna part n’atench,
    11     sera per ço com part d’Amor tal prench
    12     que·l sabra mal si l’he desemparar;
    13     haure Amor de mi despossehit,
    14     que per null temps tal servent cobrara;
    15     aquest penssar conort me portara:
    16     durara tant com ser enfellonit.

    17     Ço que deman mereix preu infinit;
    18     no·l vull haver ab res no merexent:
    19     l’anima us do qu’es a Deu bell present,
    20     ella no·l plau haver lo cors jaquit.
    21     No us prech d’amor, mas que la·m demostreu;
    22     del qu’es en vos haure singular grat;
    23     si bon voler me teniu amagat,
    24     tant am lo mal ab que·l me amagueu.

    25     Yo son ben cert que vos mi conexeu
    26     e los tres temps de mi no ignorau,
    27     mos penssaments yo creu que sapiau;
    28     no us preheu, donchs, si no·m regonexeu.
    29     Lo meu voler ab infinit s’acosta;
    30     sera content del vostre, poch o molt:
    31     donchs, envers mi no us cal anar d’escolt;
    32     lo cami ’s pla sens barranch ne gran costa.

    33     Vostra valor tot quant pusch dar me costa,
    34     no·m resta pus que·l viure doloros;
    35     dos grans contrasts de volers veig en vos:
    36     mon viure us plau, de mort es la resposta.
    37     Los hulls tinch cluchs, no conech nit ne jorn,
    38     ne tinch hom prop qui del temps me avise,
    39     ne sent res ferm ab que lo temps divise;
    40     ab tot aço ma pensa no pren born.

    41     Lir entre carts, dins mi porte hun forn
    42     cohent un pa d’una dolça sabor,
    43     y aquell mateix sent de gran amargor;
    44     tot aço·m pren deu hores en lo jorn.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès XXXVIII.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

 Rialc