Rialc
Rao 0.42

            Poesie anonime


    1      D’un temps ença tinch gran spant
    2      quant mes va me diu lo cor
    3      que tost e prest sera dolor
    4      a tota gent sens dubtar.
    5      Car los senyals, segons me par,
    6      son apparents molt clarament
    7      si donchs per Deu omnipotent
    8      per sa virtut no sobra seu.
    9      Car d’altrament lo fet es breu
    10     que som dedins los forts anuigs
    11     e per ço greument abruigs
    12     Espanya ja per totes parts.
    13     De que vos iur ne seran farts
    14     fins en lo strem de lir gran fi,
    15     puis no poran haver en si
    16     de lurs maiors los grans magnats,
    17     que han destrouit e mal manats.
    18     Negun esforç qui a ells aiut
    19     per lo gran foch qui n’es crescut
    20     ab lurs errors e grans viltats.
    21     Com desleyals qui son mostrats
    22     molt evident no tement Deu
    23     d’on pregaran tost hi en breu,
    24     que no y poran per cert fallir.
    25     Ab fort trentoll qui s’ha a seguir,
    26     qui sera tal que no fou may,
    27     que quant hi pens me·n ve fort glay,
    28     guerra mortal e tempestat
    29     qui vinra tost alguna part.
    30     A poch vos dich veureu pus fort
    31     una terror ab desconort
    32     sobre los mesquins qui honren Deu,
    33     que sostendran prest hi en breu
    34     fortment batuts per molta gent
    35     e escarnits evidentment
    36     e no staran segurs en lochs.
    37     No romandran ja grans ni pochs
    38     per los peccats que tots iorns fan
    39     qui son tan greus que dir no s’an.
    40     Lo gran brogit s’espandira,
    41     que tot lo mon ho sentira
    42     del .xi. Rey lo seu poder
    43     que no y valra art ni saber;
    44     ab gran esforç del fill regnant
    45     no li estara res davant
    46     desabitant lo gran palau,
    47     qui dels faels es vera clau;
    48     de que s’apte lo sant repos
    49     de la qual Deu es lo ver espos.
    50     Estant axi en aquest brogit,
    51     se comoura tot esperit
    52     del gran afany que sostendran,
    53     tant engoxos, que cridaran.
    54     La fe tantost aminuara,
    55     la gran error hi crexera;
    56     mostrar s’a donchs lo desleal
    57     qui ginyara cascu en mal,
    58     obrant en si gran malvestats,
    59     los quals seran los mes dapnats.
    60     No durara sa gran fallor
    61     tantost morra a desonor;
    62     al lim d’infern habitara,
    63     per cert aço luny no sera.
    64     Sens molt trigar la magestat,
    65     vendra fort prest Deu incarnat,
    66     e cascu dant lo seu loguer
    67     e lur just preu, segons requer:
    68     als peccadors loch infernal,
    69     alsalvats goig eternal,
    70     de que alla tots habitarem
    71     ab Jhesu Xrist, qui loarem,
    72     e la humil Verge d’onor,
    73     qui dels angels es pura flor.

                   Deo gracias.

 

 

 

Ed. Josep Perarnau i Espelt, «La traducció catalana resumida del Vademecum in tribulatione (“Ve ab mi en tribulació”) de Fra Joan de Rocatalhada», Arxiu de Textos Catalans Antics, 12, 1993, pp. 43-140, a p. 49.

11 abruigs] o brugits ms. (correzione suggerita dall’ed.). — 39 s’an] fan ms. (correzione suggerita dall’ed.). — 66 dant] dauant ms. (correzione suggerita dall’ed.).

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc