Rialc
Rao 0bis.

            Poesie anonime aggiunte


    1      Verge, ten beneyt fo
    2      lo vespre e lo die
    3      de le incarnatio.

    4      Verge, gran alegria
    5      fonch la nit de Nadal,
    6      com vo[s], Verge Maria,
    7      paris sens ningun mal.
    8      Los pastorels hi foren
    9      digueren aso:
    10     «Glori’a Deu sia,
    11     anem adorar lo!»

    12     Verge, gran alegria
    13     fon dels Reis de Orient
    14     que·ls aperech una estela
    15     que·ls guia verement.
    16     Gran presentaia fo;
    17     hor et ensens he mira
    18     fonch la anferasio.

    19     Verge, gran elegria
    20     fonch de l’Anyel Pasqual:
    21     fonch ferit de lansa,
    22     resussita sens mal.
    23     [L]o yorn de pasquo fo:
    24     aperech a Maria
    25     en l’ort de Jerico.

    26     Verge, gran alegria
    27     fonch vostre pugement,
    28     d’angels acompanyade,
    29     de ’postols verement.
    30     Nostre Senyor hi fo;
    31     dix: «Veniu, Mara mia,
    32     coronar vos e jo».

 

 

 

Ed. Gemma Avenoza i Orland Grapí: Gemma Avenoza, «Un goig català inèdit de finals del s. XV o inicis s. XVI: Verge, beneït fo», Revista de literatura medieval, 5, 1993, pp. 37-46; Orland Grapí, Edith de la Marnierre & Biteca (Vicenç Beltran, Gemma Avenoza, Glòria Sabaté, Lourdes Soriano), «Al marge dels cançoners. 1: Alguns textos poètics catalans inèdits o poc coneguts», in Canzonieri iberici [Atti del colloquio di Padova-Venezia (25-27 maggio 2000)], Padova - A Coruña, 2001, pp. 219-265.

Ms.: Biblioteca de Catalunya, 241, cc. 199va-vb. || 4 Verge ten. — 16 presentaria. — Entre els vv. 23-24, aprofitant un espai en blanc en el marge superior del full, hi ha dos versos més copiats per una mà posterior, amb lletra i tinta diferents: Verge ten beyt fo | lo ves pre delo dia. — 30 hi era.

 

Incipitario degli anonimi aggiunti
Indice degli autori

Rialc