Rialc
Rao 103.169

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Tu·m pots valer, senyora, c’altre no,
    2      pus has sus mi lo poder he la força,
    3      car sens tu, gens no·s pora ffer qu’estorça
    4      de mort, ni dech, car no y basta raho,
    5      que pus Amor ha volgut que teu sia,
    6      viure no pusch, contre ta volentat,
    7      ni dech tanpoch; donques, per caritat,
    8      rep me per teu, pus m’as tal senyoria.

    9      Merçe de mi, seguons m’openio,
    10     aver deus tu, per qui navech a l’orça;
    11     ages le·m, donchs, pus mon voler s’esforça
    12     ffer me servir tu, qui may me fist do,
    13     ne·m promatist res qui·m don alegria
    14     ans ara veig en tal punt m’as portat,
    15     que ffer me fas de l’estrenger privat
    16     hi a l’amich digui no·l conaxia.

    17     En tu, null temps, dona, trobi sauho
    18     ne·m presist may lo valent d’un’escorça,
    19     ans mon greu mal tots jorns veig que refforça
    20     sus mi, catiu, qu’estich dins te preso;
    21     e tu no vols usar de cortesia
    22     hun poch ves mi, ans, com desesperat,
    23     ffora de seny, per tant com m’as ssobrat,
    24     me fas anar tostemps, la nit e·l dia.

    25     Ffins lo present jorn, noybl’egullo
    26     estad’est tu ves mi he ma tradorça,
    27     e no conech, per sso que gens se torça,
    28     mon voler ffi, abans teu fuy, he so,
    29     e mes sare, que d’altre no poria
    30     esser james car pus amor m’a dat
    31     a ton servey, tolent me llibertat,
    32     teu he d’esser, c’altrement no viuria.

    33     Tu·m deras mort, ab cruel passio,
    34     si prest no·m prens, car ffin’Amor amorça
    35     mon marrit cor, e no vol que·s destorça
    36     de mals e dols, qu’e la conclosio,
    37     ensemps ab tu, bella senyora mia,
    38     alziuran mi, sens nulla piatat,
    39     car si com dich, si prest no m’es donat
    40     per tu socors, l’arma ffera sa via.

    41     Dona sens par, de mi capdell he guia:
    42     ffes m’algun be, pus n’as la potestat,
    43     c’altre que tu, a dir la veritat,
    44     ffer no·l me pot, car jo no·l ne pendria.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 95.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc