Rialc
Rao 40.1

            Aimó de Cescars


    1      Unes noves vull comensar
    2      per apendre e per ensenyar
    3      los lechs, e no son ges d’ufana.
    4      Tota bona gent christiana
    5      deu saber que per bona fe
    6      se salva hom mas que per re.
    7      Bona fe es bona creensa,
    8      e car eu ay pauca sciensa
    9      e no say letres pauc ni tan,
    10     pens me que mantes gents diran:
    11     «Baros, n’Aymo de Sescars,
    12     com parla ’xi d’estayls afars
    13     que no sab de letra sol mot?»
    14     . . .
    15     a aquells que·n son en cossir,
    16     c’ab scoltar e ab ausir
    17     e demandan a framenors
    18     e a frayres presicadors,
    19     e a aquell qui sabge may,
    20     de luy n’ay apres so que·n say.
    21     E vull na far noves rimades,
    22     e vull que sien apeylades,
    23     si a Deu ve en voluntat,
    24     Lausor de la Divinitat
    25     que feu n’Aymo de Cescars.
    26     E Deus vulla que·l comensars
    27     e la fis sia a honor
    28     e a gloria e lausor
    29     de Luy e de la sua Mayra.
    30     E que Deus nos sia salvayre
    31     de les armes e·ns tenga honrats
    32     los cors, vull que cascus digats
    33     Ave Maria gracia plena,
    34     per la Mayre de Deu vergena
    35     ne vulla pregar lo seu Ffiyll.

    36     Tots e totes, joves e veyll,
    37     devem aver bona creensa,
    38     e cascun deu far penetensa
    39     segons los pecats que fara,
    40     si doncs no es hom qui no ha
    41     seny ne sab mals ni bes que es.
    42     Eu crey en aquell Deu qui es
    43     Payres, Fiylls e Sants Sperits;
    44     aquell matex me sia guits;
    45     son .iij. persones e .i. Deus.
    46     E crey que aquell mateix Deus
    47     feu peradis e ceyll e terra,
    48     ffeu ayga, e tot hom que y erra
    49     ha paytit seny, a ma semblansa.
    50     Infern feu per pendra venjansa
    51     de tots sos piyors anamics,
    52     e gardan sos mylors amics,
    53     que ja nagus no s’i veyran.
    54     E crey may que Deus feu tot can
    55     hom pot vaser e no vaser.
    56     E Deus ha sobiran poder
    57     sobra tota res, so crey eu.
    58     E Jhesuchrist, lo Fiyll de Deu,
    59     per qui lo mon és sclarits,
    60     Payre, Fil e Sant Sperits,
    61     car nos volch semblar de faycio,
    62     en la Anunciacio
    63     creet una arma sperital
    64     e formet un net cors mortal
    65     en la carn de la benuhirada
    66     Santa Maria, coronada
    67     Regina del mon poderosa.
    68     E la Verge gloriosa
    69     ffo femna leyals, munda, pura
    70     en aquesta nostra natura
    71     . . .
    72     en lo seu ventre precios
    73     pres e rebe humanitat,
    74     e ’n sa persona, ses pecat,
    75     dues causes, so es a dir,
    76     lo cors e l’arma ses faylir,
    77     ab tots aquells defayliments
    78     del cors, so crey, verayaments,
    79     fores pecats e ignoransa.
    80     La Incarnacio, ses duptansa,
    81     fo fayta, so crey verament,
    82     en un punt e en un moment.
    83     Lo jorn de la Nativitat
    84     . . .
    85     E nasquet de sancta Maria.
    86     E crey fo circumcis lo dia
    87     pres de la circumsisio.
    88     Al jorn de l’apericio
    89     ffo Deus pels tres reys adorats.
    90     E crey fo oferts e portats
    91     al templa lo jorn de Candelor.
    92     E volch aver fret e calor,
    93     e volch esser paytit e grans.
    94     E cant hac .xxxij. anys,
    95     en mig de sa nacio,
    96     lo jorn del divenres sant fo
    97     pres, malmenats e farits,
    98     e fo liats e scarnits,
    99     e·l matex jorn en crots levats,
    100    e y fo batuts e y fo nafrats,
    101    e y fo morts e·n fo dexenduts.
    102    E per so car volch trayre a luts
    103    sos amics, qui eren en error,
    104    devaylet ses tota paor
    105    en infern, e·n trasch sos amics
    106    e lexet sos anamics
    107    star ab dolor senes fi.
    108    E cant hac stat enaxi,
    109    lo divenres sant tro al dimenc,
    110    al jorn de Pascha sdevench:
    111    de mort, crey eu, resusitet,
    112    e crey que al cel se·n puyet
    113    Deus lo jorn de la Ascencio.
    114    E cant al cel puyat se·n fo,
    115    Senyer sobiras poderos,
    116    tremes lo sant Sperit jos
    117    a sos apostols demostrar,
    118    a fur de lengues de foc clar,
    119    qui staven per cominal
    120    a Pentacosta en un hostal,
    121    e lay donet los Deus poder
    122    de entendre e de saber
    123    los lengatges .lxxij.
    124    E crey que Deus vendra per nos
    125    jutgar lo jorn del jutgement,
    126    tots e totes cominalment,
    127    lo seu poble, los bons e·ls mals.
    128    E·l jutgements sera aytals
    129    que a tots e totes fara
    130    leyal jutgement e rendra
    131    segons que deservit aura.
    132    E crey en sta nostra gracia
    133    . . .
    134    Sgleya de Roma catolica,
    135    tan solament ela edifica
    136    en les virtuts dels sagraments.
    137    E crey ques als sagraments
    138    de l’altar es verayaments
    139    Deus Jhesuchrist enteyraments
    140    en cors e ’n arma e ’n deitat,
    141    jassia mals o sens pecat
    142    lo clerga qui canta la missa.
    143    Ay ma creensa e ma pensa
    144    que totes gents resusitaran
    145    que en l’altre segla seran,
    146    en aquell jorn del jutgement;
    147    e les armes tornaran se·n
    148    al cors d’on s’eran depertides,
    149    e ja lay no seran ausides
    150    allegacions de advocats,
    151    que·l Verays qui·ns ha formats
    152    nos jutgera, e pendra·ls bos
    153    e lexara los malauyros
    154    star en pena infernal
    155    a gran dolor perpetual.
    156    Ayço es ma ferma creensa,
    157    de la qual per nula temensa
    158    ni per als no·m depertiria.

    159    E dire us ayso que deuria
    160    apendra e saber homs bos:
    161    clercs e lechs seria razos
    162    que sabes los .vij. sagrements
    163    de la Sgleya enteyraments.
    164    Babtismes es lo primers,
    165    cant hom sdeve christians,
    166    e·l segon confirmacios
    167    que l’avesque mantes saysos
    168    fa a hom e fembra al fron
    169    (aquells dos no deu hom del mon
    170    rebre, mas sol una vets);
    171    lo ters, qui es bos, beylls e nets,
    172    es lo sagrament de l’altar
    173    que pel capeyla se deu far;
    174    e·l quart, veraya penedensa,
    175    cant hom o femna ha temensa
    176    de mort per fort greu malaltia;
    177    e, qui demandar o volia,
    178    lo quint, la sancta uncios;
    179    e lo .vje. es cant hom bos
    180    vay una femna sposar,
    181    e·l matrimoni se deu far
    182    a la sgleya pel capeyla;
    183    e·l .vije., orda que fa
    184    per l’avesque de sos ordenats.
    185    Los dos primers que us ay comptats
    186    e·l derrer que comptat vos ay,
    187    d’aquells no deuria hom may
    188    rebre qui rebut n’a.
    189    Empero dels .iiij. pora,
    190    cant es locs ni temps ni saos,
    191    rebre qui n’es be besonyos.

    192    Qui vol bona vida manar
    193    covendria fort a gardar
    194    los .x. manaments de la Ley.
    195    Lo primer es, segons qu’eu crey,
    196    c’om no azor mas sol .i. Deu;
    197    aquell matex es, so crey eu,
    198    Para, Fiyll e Sant Sperits;
    199    e aquell manament dits
    200    c’om no creya augur ni sort.
    201    E·l segon, c’om no jur a tort
    202    ni·s perjur hom de Deu en va,
    203    ni no jur son peu ni sa ma
    204    ni de les sanctes ni dels sants.
    205    E es lo ters manaments
    206    c’om colga dicmenges e festes,
    207    e no an ges tenres testes
    208    les gents c’ayso no saben far.
    209    E·l quart, que deu hom fort honrar
    210    son payra e mayra examen;
    211    e·ns devem gardar examen
    212    aytant com podem de faylir.
    213    E·l .v., c’om no deu aucir
    214    altra sino per jutgement.
    215    E al .vje. comendament
    216    defen les fornicacios,
    217    c’om no sia lucxurios
    218    ni vage a l’autruy muller.
    219    El .vij. se compta e raquer
    220    c’om no prengua l’altruy a tort,
    221    per ladronici ne per fort,
    222    ses voluntat d’equell cuy es.
    223    Lo .viije. manament es
    224    c’om se deuria fort gardar
    225    de fals testimoni portar
    226    e de far fals sagrament
    227    e de dir mal a la gent.
    228    E·l nove, c’om no deu voler
    229    ni envejar autruy aver
    230    a tort, ni l’autruy heretatge.
    231    E·l .xe., no fassa hom dampnatge:
    232    ceyll qui envege l’autruy muler,
    233    e qui l’altruy serventa enquer
    234    ni l’envege, fa gran pecat
    235    e major ceyll qui ha voluntat
    236    de les besties exements.
    237    So fo los .x. manaments
    238    de la Ley que us ay comptats.

    239    E deuria tot hom senats
    240    tant com poria sforsar
    241    que posques les .vij. obres far
    242    de misericordia ades.
    243    La primera es c’om dones
    244    a menjar a cell qui ha fam;
    245    la segona, perque Deus l’am,
    246    do a beura al pobre qui·n vol;
    247    la tersa, que deu aver dol
    248    del nuu, e que·l do a vestir;
    249    la quarta, que deu acoylir
    250    lo paubre qui no ha hostal;
    251    la .v., ceylls qui han mal
    252    de que no·s poden ajudar,
    253    que·ls deuria hom confortar;
    254    e crey que la sizena es
    255    solre e desligar lo pres,
    256    e confortar e sgausir;
    257    e la setene, sebolir
    258    los morts, es gran misericordia.
    259    E trobara ab Deu concordia
    260    qui stes .vij. obres fara.
    261    Empero altres .vij. n’i ha
    262    bones, qui son speritals.
    263    E la primera es aytals
    264    que hom deu bo conseyll donar;
    265    e la segona, castiar
    266    volenters aycels qui mal fan;
    267    e la tersa, ceyls qui stan
    268    en grans pensaments engoxos
    269    e en greus tribulacios,
    270    que·ls deuria hom confortar;
    271    e la quarta, perdonar
    272    celuy qui mal li fa e·l dits;
    273    e la sinquena, descausits
    274    rebelles e mal faedor
    275    soffrir, e Deu pregar per lor;
    276    ahorar Deus, a la sizena;
    277    endoctrinar, a la setena,
    278    e ensenyar los no sabents.
    279    E Deus amara ceyles gents
    280    qui stes obres compliran.

    281    Saber deuen ceylls qui volran
    282    pendre veraya penetensa
    283    c’om hi deu venir ab sciensa,
    284    c’aja dolor de son pecat
    285    e aja ferma voluntat
    286    que may al pecat no torn,
    287    e aja voluntat tot jorn
    288    de far almoynes volenters
    289    segons que sera sos poders,
    290    e dejunis e oracios,
    291    empero may, totes sazos,
    292    so que son confessor li dits.
    293    E deu saber tot hom complits
    294    que mantes causes per temensa
    295    ffalsan e dampnan penedensa.
    296    La primera es usurers,
    297    devinadors e sortilers;
    298    e usura e simonia,
    299    e tots pecats qui mortals sia
    300    empatxa penetensa fort.
    301    E la segona, hom que port
    302    mala voluntat e no·n part.
    303    A la tersa pren gran destart
    304    persona que l’autruy rete
    305    a tort e no smenda re
    306    cant sos confessayres ley dits.
    307    E la quarta es hom trayts
    308    al seu matex seny e menyspres
    309    ab los pecats d’on es conques,
    310    so dits a son confessor,
    311    qui vol la una part a lor
    312    confessar e l’altra a aquell.
    313    E la quinta es cant aycell
    314    qui confessara sos pecats
    315    ne rete un, d’on molt li plats
    316    romandre e no·n vol axir.
    317    La .vje., ceyll qui vay dir
    318    sos pecats ab intencio
    319    que y torn cant una sazo
    320    n’aura stat, e la .vije.
    321    es cant avol voler lo mena,
    322    c’ama may autre re que Deu.
    323    La vuytena es, so crey eu,
    324    cant hom ha fayt algun pecat
    325    d’on no·s penit de voluntat,
    326    jassia so que no y retorn.
    327    La .viiije. es c’alcun jorn
    328    s’esdeve c’om fa desplaser
    329    a autre o·l fay non daver,
    330    e no lui fa smendament
    331    ni l’autre luy perdonament,
    332    per que penetensa s’empatxa.

    333    E tot hom qui·s pensa ni tratxa
    334    c’apendra puxa e plaser,
    335    stes noves poran valer
    336    molt, cant al cors e cant a l’arma.
    337    E l’avesques Guirauts, qui s’arma
    338    a Lerida d’amor ab sen
    339    e ab veray entendiment,
    340    entendra be si dich vertat.
    341    E per ço car no say prelat
    342    plus savi ne plus entendent,
    343    vull que vages a luy mantinent,
    344    Arnau de Rios, per demandar
    345    si y ha autra ops smendar.
    346    E saludar l’as de part me,
    347    e digues luy qu’en bona fe
    348    am luy e trestot son linatge.

 

 

 

Ed. Gemma Navarro, Rialc 2000.

Ms.: Fa. || 29 de la sua Mayra] dela mayra. — 30 E que Deus] E deus. — 109 dimenc] dimerc. — 111 crey eu] crey. — 112 puyet] punyet. — 114 puyat] punyat. — 135 en les virtuts] e les virtuts. — 151 bos] bons. — 194 lo primer es] lo primer. — 250 la .v.] lo v. — 250 ceylls qui han] ceyll qui ha. — 262 bones] bons. — 282 pendre] pendran. — 302 no·n] nom. — 313 la quinta es cant aycell] la quinta cant caut aycell. — 325 penit] pinet. — 329 non] nom.

 

Incipitario di Aimó de Cescars
Indice degli autori

Rialc