Rialc
Rao 168.1, 1a, 1b, 1c, 1d

            Francesc Segarra


    1      Christians, a supplicar
    2      vos cove a mi placada,
    3      que Regina singular
    4      Deu mon fill m’a coronada.

    5      Coronada en la pensa
    6      d’aquell qui·m predestina
    7      per esser mare immensa
    8      de Deu, qui a mi crea,
    9      appellant me sua ’mada.
    10     Axi·m volgue venerar,
    11     e per mes fer triunphar
    12     pel segle·m feu veneranda.

    13     Coronada en l’instant
    14     qu’ell prene la creatura,
    15     estant fort com elephant,
    16     no pero del tot segura;
    17     havent me lectificada
    18     ans de Adam lo peccar,
    19     e deessa ’n l’impetrar
    20     sola fos altificada.

    21     Coronada en lo signe,
    22     de tots cuatra lo segon,
    23     perque yo fos mare digne
    24     del Senyor de tot lo mon,
    25     qui sols per glorificar
    26     com a fi nostr’ultimada,
    27     se devia humanar
    28     nostra carn si fos perstada.

    29     Coronada en lo nunc
    30     que primer fou percreada
    31     la mi’anima que tunc
    32     ans de pobre fou ditada,
    33     sense seccessionar
    34     de alguna temporada.
    35     No·m plau lo falç palliar
    36     d’un moment ser maculada.

    37     Coronada d’eminent
    38     justicia, l’original
    39     en mi repos no prenent
    40     carentia gratial,
    41     que si en lo procrear
    42     Eva fou immaculada,
    43     principi de recrear
    44     nou devia esser privada.

    45     Coronada, posseida
    46     per lo gran posseidor;
    47     de la machina complida
    48     no comes algun error,
    49     per ço que fos exemptada
    50     del maligne captivar,
    51     e per mes dignificar,
    52     yo sens par fos preservada.

    53     Coronada a tan prest
    54     que lo meu primer parent
    55     fou creat tot pur e llest,
    56     sens algun defalliment;
    57     per tant que fou conformada
    58     a ell en lo graduar,
    59     mas gratia singular
    60     fou a mi comunicada.

    61     Coronada inperadriu
    62     dels angels esperits,
    63     com lo meu devot escriu,
    64     dels seraphics e petits;
    65     e tant beatificada
    66     que no·s pot equiperar
    67     ne ins Deu algun trobar
    68     a mi sser quantificada.

    69     Coronada tresorera
    70     dels tresors celestials,
    71     gloriosa penonera
    72     del totes host supernals,
    73     per ço fuig prefigurada
    74     apres d’Eva lo peccat,
    75     que havia lacerar
    76     lo cap de la serp malvada.

    77     Coronada no fou tal,
    78     ne james s’espera sser,
    79     que lo Rey Deu eternal
    80     dins mi home volgue fer,
    81     concorrent per activar
    82     en l’obra deificada,
    83     car pel simple passivar
    84     mare non fora ’pellada.

    85     Coronada advocada
    86     so de tots los peccadors,
    87     e so m’es agratiada
    88     als posats e grens dolors;
    89     sols que mi supplicar
    90     vullen, no·ls sere mancada,
    91     car los trists aconsolar
    92     es a mi cosa innada.

    93     Coronada coronada,
    94     coronada excellent,
    95     pura, no purificada,
    96     mas pura sens falliment,
    97     car lo meu purificar
    98     no·l precep maculada,
    99     mas en lo meu concrear
    100    tota pulchra fuy formada.

    101    No lexen de mi pregar
    102    los qui m’han per advocada,
    103    pus regina singular
    104    Deu mon fill m’a coronada.

            a.

    105    Supplicam a vos, Jesus,
    106    per la vostra filla mare
    107    que·ns doneu açi dret us,
    108    e apres tecum regnare.

            b.

    109    Christians, dinchs suppliquem
    110    a la Mare de Deu chara,
    111    car de res que demanem
    112    james sera nos avara.

            c.

    113    Pus axi nos excitau
    114    que preguem, Verge, a vos,
    115    supplicam vos dar vullam
    116    fi a les nostres dolors.

    117    Nosaltres agenollats,
    118    genolls nuus e junctes mans,
    119    ab los ulls alt elevats,
    120    los gemechs molt frequentants,
    121    demanam vos bona pau
    122    ab aquests regnes en dos,
    123    e la peste nos levau,
    124    segons confiam de vos.

            d.

    125    Si vosaltres esmenau
    126    la vostra prophana vida,
    127    dare us lo que·m demanau
    128    e gloria infinida.

 

 

 

Ed. Manuel de Bofarull, «Poesías religiosas catalanas copiadas del códice que se custodia en el Archivo de la Catedral de Gerona», Revista histórica latina, 2, 1875, pp. 61-64, 102-108, a p. 107.

Nel Rao la distinzione delle parti è dovuta al differente strofismo. Alle parole della Vergine (168.1) segue una supplica dei fedeli a Gesù (1a), un’esortazione ai cristiani (1b), un’invocazione alla Vergine (1c) e una risposta della stessa (1d). Conclude il tutto una strofetta di Pere Miquel Carbonell, messa anch’essa in bocca alla Vergine (cfr. 30.6).

13 l’instant] luistant (ma u è una n rovesciata). — 36 ser] esser. — 50 captivar (?)] captiucie.

 

Incipitario di Francesc Segarra
Indice degli autori

Rialc