Rialc
Rao 103.105

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      No crech prengues ab major pacciença
    2      Job los affayns e la pobresa gran
    3      que Dieu li dech, per ell anar provan,
    4      qu’ieu fas los mals plors que vostr’eccellença
    5      pessar me ffay, ab dol hultremezura,
    6      que tots jorns fas per vos insessamen,
    7      pleynent, cridant ab enguoxos turmen,
    8      blesmant ma ssort he ma trista ventura.

    9      Mas, si be suy plens de dol e tristura,
    10     e plor e crit, com foll desesperat,
    11     per los turmens e mals qui m’an portat
    12     en eytal punt e pessio tan dura,
    13     de vos no dich null mal, ne dir poria,
    14     car, si com Job, no volch Dieu malazir,
    15     per molt que·l ffes, ans lo·n va benezir,
    16     banazesch vos del que·m donau tot dia.

    17     Dels mals me planch, no de vos, dona mia,
    18     car dir no·n pusch, ab ver, sino tot be,
    19     mas si jo·m dolch del cruzel mal qui·m te,
    20     errar no pens ves vostre senyoria;
    21     pero si u fas ne y pech per icnorança,
    22     are us ssoplich me vullats perdonar,
    23     que per null temps plus m’auzirets clamar,
    24     del mal que pas, en canzo nez en dança.

    25     Mas ssovengue us, ez ajats en menbrança,
    26     del que ffech Dieu puixs de Job, enapres,
    27     car guordona·l qu’en Peradis lo mes,
    28     hon sta vuy ab molta benanança;
    29     donchs, feu de mi, per vostre gentilesa,
    30     ço que Dieu fech de Job, son servidor,
    31     pus qu’ieu vos ham de tan coral amor,
    32     e no y triguets, si us platz, dona cortesa.

    33     Car, Deu vos jur c’ab amor plus encesa
    34     Job no servi, ama, ni teme Deu,
    35     qu’ieu fas a vos, de qui so mes que meu
    36     e vull asser en jovent e vellesa;
    37     e may pertir d’entorn de vostre falda
    38     un jorn ne jens no·m veyreu, per null ffet,
    39     ffins m’agau mort, ho pres, ho setisfet,
    40     ab lo ffin foch d’emor qui molt m’escalda.

    41     Dona sens par: ab volentat mot calda
    42     a vos me do, si be m’avets desfet;
    43     e del que·m feu, a vostre merçe ret
    44     gracies grans, si be may me das calda.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 48.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc