Rialc
Rao 154.3

            Joan Roís de Corella


    1      Ans que dels cels girant mogues la roda
    2      y de la mar agues fermat lo terme,
    3      Deu infinit, en l’etern consistori
    4      Vos elegi, per que li fosseu Mare.
    5      Per ço us guarda, no us vengues a l’encontre
    6      lo Sathanas, posant en vos la ’mpremta
    7      del primer crim; puys dins la verge tanca
    8      voli[a] entrar, per fer se novell home.

    9      Axi vingues al viure d’aquest setgle,
    10     passant lo port sens pagar en la marca,
    11     guiant vos Deu per una dreta senda.
    12     sobre la ley del general edicte,
    13     portas al mon lavor de novell arbre:
    14     a Deu servint de fresca nova fruyta
    15     dins en lo clos de vostra mare casta,
    16     ab seny perfet votant serieu Verge.

    17     Apres, naixent, se mostra lo retaule
    18     pus net que·l sol, de Vos, stel de l’alba,
    19     portant nos pau, del general diluvi
    20     ab goig sens par humil simple coloma;
    21     y, en lo terç any de vostra vida excelsa,
    22     pujas, volant quinze grahons, al temple;
    23     que vostre cors fon molt laugera scorça
    24     a l’ sperit, que may li fon rebelle.

    25     Axi vixques criada [e]n lo sacrari,
    26     clar entenent los profundes misteris:
    27     que ’n vostre temps vendra Deu, per rembre
    28     l’univers mon, del inich cativeri.
    29     Hi ereu tal en virtuts hi figura,
    30     que·ls mals desigs tots feyeu tornar çendra
    31     dels miradors, matant en ells los vermens
    32     la vostra carn, que dins tenia balsem.

    33     Als quatorze anys, stant dins vostra cella,
    34     en Natzareth, orant ab gran silenci,
    35     hu dels serafs mes alt, del mes alt cercle,
    36     humil servent de Vos, alta reyna,
    37     «Deu, es ab Vos, humil Verge profunde»,
    38     Vos dix, cantant, «de les dones beneyta;
    39     ab Vos es Deu, no us dich sol en la pensa,
    40     ans, es dins Vos, vostre Fill, en lo ventre».

    41     O, verd florint, de Moyses la çarça!
    42     De Gedeon la lana del ros plena!
    43     Hi com umplis lo ventre del Messies
    44     Deu infinit, tancant dins vostra claustra!
    45     De vostres sanchs filas aquella sarga
    46     ab que·s vesti de nostra carn humana,
    47     e, per senyal que era vostra la tela,
    48     stava entorn brodada de verds liris.

    49     Pujas tantost, ab pes que us dava plomes,
    50     alt en los monts del regne de Judea,
    51     per visitar prenyada de sis mesos,
    52     Elizabeth, mare del gran Batista;
    53     e vostra veu, passant per les orelles,
    54     sanctifica lo fill d’aquella sterill,
    55     lo qual senti la lum del ver Carvoncle,
    56     que stava clos dins la verge lanterna.

    57     «Magnificat!» ab veu humil concorde
    58     tan be cantas, que·ls serafins ballaren,
    59     y, en los inferns, celebraren grans festes
    60     al si d’Abram, Sants Pares hi Profetes;
    61     apres, tornant, portas lo qui us portava,
    62     vers Natzareth, Verge de Deu prenyada,
    63     fins que pujas de Bellem al pesebre
    64     per a parir lo Fill de Deu hi vostre.

    65     De Vos naixque, com raig del sol per vidre,
    66     la vera lum per qui la scura boyra
    67     ha pres bandeig, d’aquest mon idolatre,
    68     de vostra carn portant hun noble camis;
    69     Vos alletas Aquell qui les steles
    70     feu de no res y a Vos, que l’alletasseu;
    71     Vos adormis Aquell qui tostemps vetla,
    72     ab vostre cant humil, de simple tortra.

    73     Remey perfet de nostre dol y planyer;
    74     y com ploras quand aquella Carn vostra
    75     en vostre Fill hun coltell la partia,
    76     de vostre cor dur travesant scarpre!
    77     Mirant plorar lo qui tots nos alegra,
    78     de vostres ulls, besant la sua cara,
    79     l’aygua mesclas; la qual, de nostra vista,
    80     leva los tels que teniem per Eva.

    81     Port de salut, dels peregrins endreça;
    82     al tretzen jorn vos feren homenatge,
    83     del Orient portant vos grans strenes,
    84     senyors y reys del mon, princeps illustres;
    85     spanten se quand vos miren donzella,
    86     Mare de Deu, parlar la sua lengua;
    87     mirant l’engast, Jesus, en vostra falda,
    88     adoren vos Mare de Deu y Filla.

    89     Lum sens foscor que ’n los inferns penetra,
    90     y en Parahis ençeneu les entorches;
    91     lo Fill portas al temple per offerta,
    92     que donas lum al mon de la Ley fosca;
    93     mas, al tornar, volgues lo cami torçre,
    94     per lo desert fogint lo en Egipte,
    95     ab tal dolor, que nostre cor vol rompre
    96     veure us fogir portant Deu en los braços.

    97     De quand fa Deu clos sagellat registre
    98     ab quin recel lo portas per les roques,
    99     ab fam, ab set, passant cami tan aspre,
    100    dormint la nit en les humides silves!
    101    Fins que vingues en hun loch, prop lo Cayre,
    102    hon descansas; pasant la vida pobra,
    103    filant, cosint, perque tingues que viure
    104    vostre fill Deu, qui tot lo mon governa.

    105    Set anys apres, lo tornas del exili
    106    ab gran temor, tement lo fill d’Erodes;
    107    en Natzareth prengues posada pobra;
    108    y vostre fill vos era tan subjecte,
    109    que ’n Natzareth se mostra lo pou fondo
    110    d’on Jesucrist, ver Deu, portava l’aygua
    111    per fer seruey a Vos, humil sementa,
    112    lavant ab Vos la vostra poca roba.

    113    Donchs, mereixeu los angels vos adoren,
    114    puys lo qui·ls feu, servint axi us adora;
    115    besa us la ma, ab continent alegre,
    116    lo qui ha fet los Cels hi los abissos;
    117    mas, com passa lo vostre cor hun ascle
    118    quand Vos perdes Aquell qui tots nos guia!
    119    Fon gran dolor la que tingues tres dies,
    120    fins que·l trobas disputant, en lo temple!

    121    Stech ab Vos trent’anys dins vostra retgla,
    122    fins que puja a pendre lo batisme
    123    al flum Jorda, perque lavas les aygues
    124    per a lavar totes les nostres taques;
    125    e, en lo convit, per que Vos ho manaveu,
    126    obedient, comença fer miracles,
    127    donant los vi, en los vexells de marbre,
    128    vostre fill Deu qui·l dona en les vinyes.

    129    Vera Judich, de Sathanas en peçes
    130    partis lo cap, que mort no·ns pot ofendre,
    131    quand no dexas la fe ni vostre Mestre;
    132    al peu del Pal, en lo mont de Calvari,
    133    plegas la sanch, que tota era vostra;
    134    per tot lo mon residis en presona,
    135    que l’univers tot se devia perdre,
    136    sentenciant, lo jutge, [e]n contumacia.

    137    Vida dels morts, dels smortits alquermes,
    138    per gran dolor stigues smortida;
    139    com no moris, fon singular miracle
    140    pasant turment major que tots los martres!
    141    Mas, vostre Fill, clavat en mig de ladres,
    142    tingue recort de Vos, al peu del Cedre;
    143    Deu, vostre tot, per que no fesseu orfe,
    144    Fill vos dexa que us tingues en comanda.

    145    Apres, del Fust desclavat, en les faldes
    146    mort lo cobras, besant les sues nafres,
    147    hi consentis al cavaller insigne
    148    que ’nbalsemat lo donas al sepulcre;
    149    mas, al terç jorn entrant dins vostra cambra,
    150    cobrat l’esmalt de vostre bell vericle,
    151    vos feu present de la noble desferra
    152    dels sants catius, que portava del carçre.

    153    Ab aquest goig speras lo triunfo;
    154    que sobre tots fon en lo Cel gran festa,
    155    quand vostre Fill, volant sobre los nuvols,
    156    al Cel puja, mirant ho lo seu poble;
    157    e no tarda, al vostre sant Collegi,
    158    tot flamejant l’Esperit Sant trametre,
    159    portant los foch d’amor axi encesa,
    160    que, per Jesus, la mort los era dolça.

    161    O, ver confort, dels miserables orfens!
    162    O, clar stel dels qui stan en tenebres!
    163    O, fort pilar hon tot lo mon recolsa!
    164    O, bastiment de nostra santa Sgleya!
    165    Prega us lo Fill romanguesseu maestra,
    166    deu anys hi dos, dels seus pubils Apostols;
    167    axi vixques en la ciutat perversa,
    168    regonexent de vostre Fill les sendes.

    169    Ciutat de Deu, dels exellats refugi;
    170    qui ’n goig tingues com vostre Fill illustre
    171    torna del Cel, dient vos: «Cancellera
    172    de Parahis, veniu a la cadira!»
    173    La vostra ma tenint sobre lo muscle
    174    d’aquell gran Deu, a qui pogues concebre!
    175    pujas tan alt sobre les jerarchies,
    176    com los seraffs stan, sobre los angels.

    177    Vos acollis dins en los vergens thalems,
    178    peregrinant Deu en la nostra platja;
    179    Ell vos acull, donant vos tot lo ceptre
    180    de quand ha fet, ab general imperi.
    181    Emperadriu, sieu a la part dreta;
    182    als vostres peus, los seraffs per strado,
    183    ab cors pus clar que lum meridiana,
    184    Mare de Deu, de Parahis lo Fenix.

 

 

 

Ed. Ramon Miquel i Planas, Obres de Joan Roís de Corella, Barcelona, Giró, 1913, p. 393.

 

Incipitario di Joan Roís de Corella
Indice degli autori

Rialc