Rialc
Rao 60.25 = 35.4
= 203.18

            Bernat Fenollar, Francí
            de Castellví e Narcís Vinyoles

    1      Vos sou, quant yo parle, la veu que rahona,
    2      y sou de les castes y vergens la palma;
    3      si us loa mon dir, virtut os corona,
    4      y ab vostre bell nom honor se blasona.
    5      Quant vos navegau, la mar esta en calma;
    6      vos sou entre dames un sol entre steles;
    7      del fenix, lo lit hon mort lo renova;
    8      vos sou pur examen de nostres cauteles
    9      donant a la fama virtut de grans veles.
    10     Coloma de l’arca, portau la gran nova
    11     a tots los que vos miren plorar y riure:
    12     virtuts tan excelses no·s poden scriure.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Narcís Vinyoles i la seua obra, València, Universitat de València, 1978, p. 223.

Con Narcís Vinyoles e Bernat Fenollar, un verso ciascuno (cfr. 60.7, 35.1, 203.9, 203.2). Rubrica: Sola, feta per los tres damunt dits, cascu un vers.

 

Incipitario di Francí de Castellví
Incipitario di Bernat Fenollar
Incipitario di Narcís Vinyoles
Indice degli autori

Rialc