Rialc
Rao 180.14

            Pere Torroella


    1      Lexau l’amor de parents he d’emichs
    2      de seruidors, de ben volents he d’altres,
    3      qu’en mon [e]sguart tots nos son enamichs:
    4      servesc’amor solament ha nosaltres,
    5      ya mon voler pus d’aquest mon no vol
    6      e mon desig a vos sola desiga;
    7      lo pensament de tot l’als se fastiga,
    8      de pus content ne del restant se dol:
    9      l’entendra vol que tostemps mes affiga.

    10     Los cars parents no us son tan acostats,
    11     en nagun cars com jo us so acostat:
    12     el[ l ]s son de part e per deut’obligats,
    13     e jo del tot, migensant voluntat.
    14     Los amichs tots, passant dret jutjament,
    15     si be·ls amau he de mi us veig [e]stranya,
    16     perden de vos ço que mon voler guanya:
    17     ell es dins vos de vos al sentiment
    18     dels mals he bens qu’en pus noz acompanya

    19     Los benvolents per qual se vulla causa
    20     qu’a nostres prechs la volentat consentan,
    21     perlant d’aquells mes rimas faran pausa
    22     e mon [e]sguart solament no s’asmentan.
    23     Dels servidors qual se vol nomenar,
    24     meten strits lo serveys qu’a pensats
    25     e·ls meus ja fets ab aquel[l]s comprovats,
    26     fa·s jutge d’els quals son mes d’estimar,
    27     per ser millor dels pressents he passats.

    28     D’altres amants vull fer neguna stima,
    29     pus los semblants ma volentat traspassa,
    30     car qui dels alts es vengut a la sima
    31     los bays lochs clars demostra que passa.
    32     Yo meresch, donchs, amor sens negun terme,
    33     e al pus amant perjudicau a mi,
    34     e vos perdreu, que·l tats d’un voler fi
    35     d’altre semblant hun tal delit conferma
    36     qu’en ell s’enclou de tots los bens la fi.

    37     Be de mos mals, si·m consentiu amor
    38     hoynt de vos aquell desigat «si»,
    39     dels amadors trobareu lo pus fi
    40     e yo per vos de las donas millor:
    41     a abdos amants viurem contents axi.

 

 

 

Ed. Pedro Bach y Rita, The Works of Pere Torroella, New York, Instituto de las Españas, 1930, p. 190.

4 Lezione del ms. unico, P; l’edizione legge: seruesc’amor pus d’aquest mon no vol. — 20 qu’a] que ms. e ed. — trobareu] crobareu ed.

 

Incipitario di Pere Torroella
Indice degli autori

Rialc