Rialc
Rao 95.4a

            Jaume March


    1      Dreyt e rayso ha mos .v. sens forçats,
    2      e mon senyor, a cuy me suy donats,
    3      q’al sieu servir cullis de tots los çims,
    4      a flor a flor, concordançes de rims,
    5      e qe·n feses de tots un exemplari,
    6      lo qal, compost, ha nom Dicçionari.
    7      Pero no vull ques a mi, Jachme March,
    8      sia notat que tot lo fax me carch,
    9      car ja d’altres n’avion molt tractat,
    10     mas al meu sen yo l’e mays ampliat
    11     e divisit sigen la dretxa via
    12     de l’a, b, c, si com fer se devia.
    13     E tot primer es lo començaments
    14     vocals finals e mudas preçedens;
    15     puxes apres, de lles mudes finals.
    16     Mas del començ del libre per qu’es tals
    17     vull que sapxa la rayso mon senyor.
    18     L’Esperit Sant, qui ych per nostr’amor,
    19     qui·s volch mostrar en semblant de colomba,
    20     ausell suau e pur ab blanxa plomba,
    21     benesyra, si·l play, nostres dictats,
    22     si qe per tuyt ne sera mays presats
    23     e mays grasits, car ses Dieu nulla re
    24     no podem fer qe fenesqa en be.
    25     L’altra rayso es per dreyt de natura:
    26     colomba es aucell de molt gran cura
    27     de sos pauchs fills, que fort soven noyrex,
    28     si q’en breu temps son linatge molt crex.
    29     Aquest dictat, si hom be s’i aprima,
    30     ira crexen axi de rima ’n rima,
    31     car tot saber no cap dins una testa,
    32     segons que trob en una ley q’ay lesta,
    33     per que aycells qui aço legiran
    34     e mays de rims d’aquests atrobaran,
    35     no repton mi si be no·ls he tots vists,
    36     car Deus es sols qui ’s en tots fayts avists.
    37     Enapres dic que la colomba hi mis
    38     per ço con es aquest lo meu divis,
    39     qe tench el cor es als pits a vegades,
    40     es enqer mays, q’en les mies tornades
    41     de mos dictats sapgats qe no m’oblida
    42     ne fara may tan qan sia ma vida.
    43     Per ço, senyor, qe tots temps que ligats
    44     aquest dictat de mi siau menbrats,
    45     qui us suy de cor humils en vos servir.
    46     Deus prech que us lax en tots fayts avenir
    47     tot enaxi com vostre cor desira
    48     ab salut gran, e us guart de mal e d’ira,
    49     e us do honor de vostres enemis
    50     es, enapres de .c. ans, paradis.

 

 

 

Ed. Josep Pujol: Jaume March, Obra poètica, Barcelona, Barcino («ENC»), 1994.

 

Incipitario di Jaume March
Indice degli autori

Rialc