Rialc
Rao 0bis.

            Poesie anonime aggiunte


    1      En nom de Deu totpoderos,
    2      tramet saluts, Amor, a vos.
    3      Salut de joy e d’emistat
    4      vos tramet vostra anamorat,
    5      vostra amich e vostra hom,
    6      mas no ych es scrit son nom,
    7      car no sap hon s’an anar
    8      letres qui van per tal afar.
    9      Ay, dolsa flor, rosa coral,
    10     no crey que el mon n’aga aytal;
    11     flor de buntat, miral de amor,
    12     sobre totes portats la flor;
    13     sol d’ivern, hombra d’estiu,
    14     rosa de mayg, pluga d’abril.
    15     A vos, madona avinent,
    16     tramet saluts molt homilment;
    17     salut la taula hon menyats
    18     e la camisa que cordats
    19     e la pinta ab que us pentinats
    20     e l’espil hon vos mirats.
    21     Car per vostre amor, madona,
    22     sapiats som fort torbat.
    23     Mas jo·n prech sancta Maria,
    24     que servesch la nit e al dia,
    25     que per la sua dolsor,
    26     madonna, don vostra amor.
    27     De vos, madona, gint apresa,
    28     gint ensenyada e cortesa,
    29     flor de tota valor,
    30     sobre totes portats la flor.
    31     Sapiats, madona, sens mentir
    32     que de amor ma fets morir.
    33     E pus que ab planys e ab sospis
    34     volets que sia enclis,
    35     sepiats que en veritat
    36     Deus ma·n tendra per scusats.
    37     Estes letres son acabades.
    38     A madona sien dades.
    39     Donches, madona, si us plats,
    40     membre us de mi, amor coral.

 

 

 

Ed. Lluís Cifuentes, Rialc 2000.

Ms.: Barcelona, Arxiu de la Catedral, Notaria particular, not. Francesc Puig, vol. de 1352-54. || 2 tramet s. Amor a vos] tramets s. a vos Amor. — 14 mayg] magy. — 24 prech] ?? — 27 apresa] agressa. — 28 ensenyada] esenyada. — 34 enclis] ecins.

 

Incipitario degli anonimi aggiunti
Indice degli autori

Rialc