Rialc
Rao 80.2

            Joan Guerau


    1      Por ab gosar, ardiment e temor,
    2      me van entorn, lohant vos, de Deu Mare,
    3      Ffilla del Fill, Mara de vostre Pare,
    4      Mara tenint de tots fills lo Millor.
    5      Por deig aver que us aja dar lahor
    6      mon sperit ab lengua viciada,
    7      mas prench sforç, pensant vostra dolsor,
    8      e que us trobas primer santa que nada.

    9      Mas que vull dir, ne que·m met a sercar?
    10     Car si los cels en lenguas se tornaven,
    11     e·ls angels tots vostres dons explicaven,
    12     la menor part no porien comptar.
    13     Que fare, donchs? Leixar me de perlar
    14     perque no bast vostras llahors despendre?
    15     Cert, ans vos deig ab mes ardor lohar,
    16     tant com mes se que us bast menys a compendre.

    17     Vos sou un flum de pietat corrent,
    18     d’on tots malalts obtenen medecina.
    19     Vos sou un riu qui de la font divina
    20     tal aygua pren que may la va perdent,
    21     ans, perque sou humil singularment,
    22     sou de virtuts inextingibla falla.
    23     E dich aço perque naturalment
    24     al loch mes baix l’aygua tostemps devalla.

    25     O! be us mostrau spill d’umilitat,
    26     la qual ab si totas virtuts afferra,
    27     car l’arbre sol aquell se cala ’n terra
    28     lo qual de fruyt esta mes carregat.
    29     Tant merexeu e tant vos es donat,
    30     que sol Deus es que de vos mejor sia.
    31     E per que mes useu de pietat,
    32     vol que del pus tingau la milloria.

    33     Com de la mar penja tot lo govern
    34     en lo regir que fa la tremuntana,
    35     axi lo be de la virtut humana
    36     esta penjant del tot en vostre pern.
    37     E com la nau perilla molt l’ivern
    38     si bon pilot no condueix la fusta,
    39     cert, tots perim trebucant nos l’infern,
    40     si vostr’amor a bon port no·ns ajusta.

    41     Cascu vivent, o fassa mal o be,
    42     pot be posar en vos sa confiança:
    43     lo qui be viu, per alguna semblança;
    44     e lo qui mal, per trobar hi merçe.
    45     Tota sabor de vos gustar prove,
    46     e si·ls jueus han la magna sentida,
    47     los christians dir poden qu’en llur ffe,
    48     en vos trobar la poden mes conplida.

    49     Diguen los sants que·ls pot mes favorir
    50     e si, al grat de vos, qui·n sou la mena
    51     tots han un raig d’aço que vos sou plena,
    52     sobrepujant tot quant lengua·n pot dir.
    53     Tot quant be·s fa se pot a vos grahir,
    54     qui feu als bons avorrir cosas malas.
    55     E qui sens vos pense res obtenir
    56     es fol o pech, crehent volar sens alas.

    57     Sens vostres bens, tot rich es freturos,
    58     e mal volgut sens vostra benvolença;
    59     may troba ffy qui sens vos res comença,
    60     e tot delit sens vos par anugos.
    61     Del mes cruel basta fer piados
    62     vostra merçe, qui tot lo mon trespassa;
    63     e, del pregon del cor malicios,
    64     traure desigs que bonas obras fassa.

    65     Tant’a sen quant si·s troba vicios,
    66     ne falli may algu per lohar massa.
    67     Yo dich que·n so per lohar poch a vos,
    68     d’on so perdut, si merçe no m’abrassa.

 

 

 

Ed. Miriam Cabré, Rialc 2000.

Ms. O2P. || 52 lengua·n O2] lenginy P. — 65 sen] sens O2P.

 

Incipitario di Joan Guerau
Indice degli autori

Rialc