Rialc
Rao 123.7

            Jaume d’Olesa i Sanglada


Scomença la obra ab invocacio

    1      Verb incarnat dins ventre d’una verge,
    2      perfeccio donant a tota cosa,
    3      a tu deman fes ma lengua diserta
    4      e contemplar ta passio molt aspra
    5      que tu passist per purgar nostres culpes;
    6      e si no bast en fer hi parlars propris,
    7      guarde·m almenys que ’n errors yo no cayga;
    8      mes seu haut que l’incurable morbo
    9      que ’n guarirlo era natura fiacha,
    10     sobrepujant de natura los termens,
    11     l’umanat Deu n’a feta cura stranya
    12     donant al mon un e modern empastra
    13     pastad ab sanch e ab foch d’assots cuyta,
    14     l’ome guarint e reparant los angels,
    15     tancant d’infern l’insassiabla bocha.


La causa de la incarnacio


    16     Donchs, fet al front del mercader la marcha
    17     qui de la creu ha fet taula de cambi,
    18     e invocant la sua sancta vida,
    19     del incarnar la causa vull scriure,
    20     qui es de Deu la voluntat assoles,
    21     segons ben clar Agostin testifica,
    22     car tot quant fa Deu a la part defora
    23     fa u perque u vol, e no que le y mog aldre.
    24     No en lo principi ne fi del mon, set in medio,
    25     ha presa carn la persona segona,
    26     quan conague del temps plenitud abte,
    27     no pas tantost com Adam feu l’offensa
    28     ni esperara tanpoch la fi del segle;
    29     mas ha u volgut en temps qui era congruu,
    30     mostrant lo crim per la triga esser arduu,
    31     pux no tarda per tal peccat a rembre
    32     tant temps que fos de desesperar causa.


Los ben que en la incarnacio son attesos


    33     Ha se n’attes d’aquesta tan gran obra
    34     que l’ome·n te fruicio suprema
    35     essent unit ab natura divina,
    36     lo qu’altrament cos’imposibla era;
    37     la d’altra part tot quant los cels abriguen
    38     no te repos fins qu’alli d’on ix torna.
    39     Donchs, puix de Deu l’ome creat devalla,
    40     tornant en ell per unio reposa.


Descripcio de la hora


    41     E fonch lavors quant vench Gabriel, angel,
    42     a saludar la mare del Mesias,
    43     la qual respos que l’era tostemps prompta
    44     en obeir en tot lo que Deu pleya.
    45     E acabant de donar tal resposta
    46     al missatger de la Trinitat sancta,
    47     en un moment, menys que no·s pot percebre
    48     Deu se fonch fet home dins lo seu ventre.


Agueix Deu no poder se fer home, e apres, soltant, mostra esser possible

    49     En aquest pas l’enginy huma flaqueja,
    50     no comprenint Deu home fer se puga,
    51     car entre quells on proporcio manca
    52     fer s’unio lo filosof ho nega;
    53     mas contemplant la proporcio d’ordre
    54     que l’ome te ab Deu per haver gloria,
    55     ve atorgar l’unio sser possible,
    56     qui es la fi de benaventurança.


Argumenta lo Fill no poder se incarnar sens lo Pare e l’Esperit Sanct, e apres, soltant, demostra la manera


    57     Pero ben clar no·s pot per l’om’entendre
    58     encarnarse sols lo Fill sens los altres,
    59     com tots ensemps un’essencia tinguen
    60     e al q’un fa tots tres plegats s’i troben,
    61     pux ve pensar com cascu te dos coses:
    62     l’un’es a totz comuna, qui ’s l’essencia,
    63     propietat es l’altra relativa,
    64     segons la qual son distincts tres supposits.


Prosegueix lo modo


    65     El l’incarnar en la cosa pren terma
    66     qui ’s axi hu, que no ’s pas negun altre
    67     cos’en. lo Fill, qui ’s Fill e no pas. pare,
    68     ni ’s l’Esperit, que·l Fill e Pare spiren.
    69     Per ço ha pres sol lo Fill carn humana,
    70     l’ome sumint en lo qui es seu propri,
    71     car si la carn l’assenci’agues presa
    72     tots tres plegats nets de Sant’Anna foren,


Mostra com, encara que sols lo Fill se sia incarnat, no res menys tots tres hi han concorregut, e done n’eximpli


    73     Concorregut han tots en tal misteri :
    74     l’Esperit Sanct formant lo cors sanctissim,
    75     e tot ensemps lo Pare creant l’anima,
    76     vestint se·l Fill d’umanitat la roba,
    77     contsemblantment com si fossen tres sastres,
    78     los quals justats fessen tots una capa,
    79     e si be son en fer la tots tres mestres,
    80     per l’u tot sol se vest la capa nova.


Com es stat congruu encarnarse lo Fill, e no lo Pare ni l’Esperit Sanct


    81     E fonch lo Fill, no les altres persones,
    82     com clarament congruitat ho mostra,
    83     car puix al cel li es propri lo naxer,
    84     vol la raho que·l mon tambe nat sia;
    85     e mes avant com lo Pare no prenga
    86     en lo cel alt de negu lo seu esser,
    87     aci·l mon que·l prengues d’una dona
    88     par que no fos cosa prou rahonable.


En qual manera es stada presa la humanitat per lo verb divinal


    89     Donchs Deu lo fill que l’etern par’engenre
    90     de si mateix ab produccio eterna,
    91     temporalment es nat d’una donzella,
    92     humanitat assumint vertadera
    93     en aquell punt que·l cors fonch fet organich,
    94     al qual tantost l’anima fonch infusa,
    95     no pas abans que ’n lo verb units fossen,
    96     mas tot ensemps fonch fet ab novell modo.


Prosegueix la manera e prova lo que ha dit


    97     Car si ’b lo cors l’anima vuida·s fos unida
    98     sols un poch temps ans que·ls hagues Deu presos
    99     ja fora stat hom ab tal subsistencia
    100    que no consent unio ypostatica;
    101    es la raho pus q’umana natura
    102    ja·s substentas en lo propri supposit;
    103    sumint tal verb no porien fer liga
    104    tal qu’ells abdos un supposit restassen.


Prossegueix e done n’eximpli


    105    O, donchs, ligam qui unex dos natures
    106    les quals tot sol un supposit substenta,
    107    car per aço l’ome ’s deu e Deu home,
    108    essent los dos una sola persona,
    109    quasi semblant al fruyter qu’om ampelta,
    110    qui te dos leys o no ’s sino un arbre
    111    l’eternal verb es la soca immobla,
    112    l’om es l’empelt qui ’b Deu lo fill s’ajusta.


Com en Jesuchrist ha tres essentias e una persona


    113    En ell se veu trinitat revessada
    114    della que ’n Deu los sancts mirant contemplen,
    115    car en Deu es un’essentia sola,
    116    e reyalment tres persones distinctes,
    117    e Jesuchrist te sols persona una,
    118    en la qual son unides tres essencies:
    119    l’una eternal, e l’altra es antiga;
    120    novellament es creada la terça.


Lo temps de la nativitat


    121    Lo qual nasque en lo mes de desembre,
    122    a vintecinch, ab molt nova manera,
    123    l’any qui atras per lo quis bon catholich
    124    mil quatrecents huytantatres se compta;
    125    e passant ell per les virginals claustres,
    126    no les rompe, ans entegres restaren,
    127    mostrant alli per hun tan gran miracle
    128    esser aquell del nom de quatre letres.


Com era possible lo cors de Jhesucrist esser ab la divinitat unite no esser glorificat


    129    O sanct infant, on realment s’amaga
    130    aqueli gran Deu que·ls cels cobrir no poden;
    131    en tu·s veu clar hun miraculos acte,
    132    que essent Deu, cors glorios no tengues;
    133    per ço diem qu’ab virtut absoluta
    134    los dots del cors Deu los retengue dintre,
    135    ab modo tal com hun mantell qui cobre
    136    la lum qui sta dins hun vaxell de vidre.


Com natura humana per lo verb divinal es stada assumpta ab tot lo que Deu hi ha plantat, no pas ab defectes personals ni culpables


    137    O excellent humanitat Sanctisima:
    138    per Deu lo fill tu est estada assumpta
    139    ab tot allo qu’en tu planta l’Altisme,
    140    deixant apart los personals defeetes.
    141    Per ço tu, Deu, passist penas tan aspras,
    142    car acceptist las penalitats nostras:
    143    no tenguist pas en tu neguna tacha
    144    de crim algu, ni tampoch d’ignorancia.


Comença lo misteri de la passio, e primer diu la raho perque volgue esser circuncis


    145    Tu est aquell qui·l jorn que janer entra
    146    fuyst circuncis ab lo coltell de pedra
    147    e comencist escampar la sanch tua,
    148    la qual en creu acaba d’exir tota,
    149    e approvist ab aço dues coses,
    150    contr’alsguns mals e reprovats heretges:
    151    ço ’s que la ley vell’estada bona,
    152    e tu tenguist carn d’ome vertadera.


Com fonch pres lo dijous sanct


    153    Tu·l sanct dijous, acabada la cena,
    154    per los majors del vell poble judaich,
    155    ab molta gent ab fusts, coltells e lances,
    156    fuyst pres en l’ort, ligant te com a lladre,
    157    e aportat davant lo danmat jutge.
    158    No·t judica segons les tues obres,
    159    mas satisfent a l’avalot del poble
    160    feu t’assotar de pedr’en la columna.


Com Pilat ha comes crim de lesa majestat


    161    O jutge mal corrumput per manasses,
    162    car per temor de ferte perdre·l regne
    163    tu has comes crim de majestat lesa,
    164    metent les mans contra l’eternal princep.
    165    Tu permetent, coronat l’an d’espines,
    166    acanyat e tapada la vista,
    167    ab sceptre uma dient: «Deus te mantenga,
    168    rey del Jueus», ab derrissio molta.


Los improperis que li feren


    169    Repels los huns li daven en la barba,
    170    altres al coll li pegaven collades,
    171    altres bufets dientli: «Profetitza:
    172    Qui es aquell qui t’a dat en la galta?»
    173    e prenintlo per los cabells sanctissims,
    174    ab gran furor lo lançaven per terra
    175    e pels costats li pegaven de cosses,
    176    e colps tan grans quel dir es impossible.


Mostra la benignitat de Jhesuxrist e la malicia dels jueus qui, desliurant Barrabas, li donen mort


    177    O Senyor dolç mansuet e benigne,
    178    Que n’eu vos fet, qu’axi tan mal vos tracten?
    179    Vos qui sou just, tenent vos per culpable,
    180    e Barrabas, lo traydor, fou desliure.
    181    Rosseguen vos ab cadena de ferro,
    182    tirant pel coll ab manera molt crua;
    183    pijor ne fan que si fossen rebella,
    184    multiplicant tostemps en vituperis.


Continua la passio


    185    E no contents d’aver fet tal ultratge,
    186    criden que·n creu Pilat vos uulla metre,
    187    e attanyent la fi de lur demanda,
    188    a Golgota ab avalot vos porten;
    189    ab ladres dos a penjar vos aduhen,
    190    per qu’els mirants per consemblant vos tenguen.
    191    E precehint lo trist so de trompeta,
    192    una gran creu vos fan adur al muscle.


Recita com lo misteri d’Ysach figurava aquest


    193    O gran Ysach, qui ’l coll portau la lenya
    194    qui ha seruir pel vostre sacrifici,
    195    morra·l molto sos l’umanitat vostra;
    196    mas en quant Deu de la mort sereu salva.
    197    Vos duyts al coll la gran creu qui us congoxa,
    198    per esse gran en longitut e gruxa;
    199    e d’altra part heu perduda la forsa
    200    per molts assots e infinides nafres.


Com Jhesuxrist no sol aportava la creu, mas lo pes de tots los peccats fets e feedors


    201    E si la creu ja no es cosa soberga,
    202    encara duyts major pes que no ’s ella,
    203    car aportau tots los peccats comesos
    204    del vell Adam fins al derrer qui muyra;
    205    e entre tots los meus crims vos arreguen
    206    qu’en rest confus, per mi porteu tal carrech.
    207    Dexau los, donchs, senyor, car de iusticia
    208    yo qui·ls he fets ne desig fer penitencia.


Com era congrua cosa que per lo pecat d’Adam e de tots los altres moris hun home qui comprengues tota humana natura


    209    D’altra part pens vos heu beur’aquest calzer,
    210    car si cascu sos crims purgar havia
    211    l’infant qui ’s nat ab l’original culpa
    212    en va lavors pendrie·l sanct babtisme;
    213    e no res menys que puix Adam feu caure,
    214    comprenint ell, tot’umana natura,
    215    es de raho que l’axech un altr’ome
    216    qui ’n levarla poder sobr’ella tenga.


Com l’ome qui havia a morir havia esser Deu, ço es Jesuchrist


    217    E puix de dret los peccats no·s perdonen
    218    si de cascu contriccio no ’s presa,
    219    essent aquells infinits per a veure,
    220    a infinit lo penedir s’esguarda.
    221    Donchs vos, Senyor, axi com l’anyell simple
    222    qui es aduyt al loch on lo degollen,
    223    vos aportau tots los peccats dels homens,
    224    e per aquells vos satisfeu al doble.


Continua la passio


    225    I·ls carnicers qui us porten al martiri
    226    en crueltat com mes va mes augmenten,
    227    pegant vos colps de malicia strema,
    228    james cessant fins a munti Calvari
    229    fou prenint dels vostres braços mida,
    230    e del dos peus la grossa creu foraden,
    231    e l’una ma clavada ’b clau sens punta
    232    al loch senyat l’altra ma no y aplega.


Com lo stiraren e l’alsaren ab la creu en la qual penia com a bandera vagajant


    233    Estiren vos lavors lo bras ab cordes,
    234    perque la ma endret del forat venga;
    235    tirant tan fort que·s desfan les juntures
    236    e sols la pell te·ls ossos ab los nirvis.
    237    Alsant apres la creu davant l’anbronquen
    238    a fi que·l cors penja tot sobre·ls brassos
    239    e vagutja axi ’n va vna stona
    240    ab turment tal que report no comporta.


La raho per que la llança ab petit colp feu gran forat


    241    Volent clavar apres los peus purissims,
    242    al lur forat d’un gran tros no bastaren,
    243    e tirant los com del bras fet havien
    244    desjunyense les juntes e costellas,
    245    tant que com vench apres lo colp de lança
    246    feu gran forat per star la pell testa.
    247    E regala, mesclada ’b un poc d’aygua
    248    aquella sanch qui·l cor sera retreta.


Com Jhesucrist es stat clavat ab tres creus


    249    O pellica scampant la sanch tota
    250    per vostres fills que bevent la visquessen;
    251    anyell pasqual cuyt en l’arbre de cedre
    252    per celebrar la vertadera Pasqua:
    253    vos sou clavat ab tres creus molt sobergas,
    254    on heu sentit un turment no parlable.
    255    L’un es de fust, de contricio ’s l’altre.
    256    l’altre ’s dolor d’aquells qui damnats moren.


Exortacio als chrestians e fi de la obra


    257    Donchs, chrestians ab caritat sensera,
    258    despullem nos d’aquest mon transitori
    259    e abrassem la creu on Jesus penia
    260    cridant: «Senyor, Senyor, misericordia».
    261    Ell es ja mort, e ab lo cap nos signa,
    262    que de la sanch del seu cors vullam pendre
    263    e que·n sentem les nostres consciencias
    264    per los peccats qui totalment nos damnen.

    265    Christ mort en creu: mes culpes me condamnen
    266    com no·m deveig seguint vostres eiximplis,
    267    mas yo confiy que·m donareu a beure
    268    de vostra sang, qui·n sera ’n loch de purga.

 

 

 

Ed. Carles Miralles de Imperial, «Tres Poemas de Jaime de Oleza», BRABLB, 21, 1948, pp. 175-195, a  p. 178.

 

Incipitario di Jaume d’Olesa i Sanglada
Indice degli autori

Rialc