Rialc
Rao 94.27

            Ausiàs March


    1      Coratge meu, a pendr’esforç molt tart,
    2      no piados de tots los qui·t sostenen:
    3      l’arma y lo cos a departir se venen
    4      per tu ser flach, lo cos de viur’es fart;
    5      mos ulls no son lliberts fer son offici,
    6      mon pas es tolt, ma lengua no·m profita;
    7      e de aço la Vergonya·s delita,
    8      com so plaguat de tan vergonyos vici.

    9      Paor me sent, gran suor me comença;
    10     surtint, mon cor lo pits me cuyda rompre;
    11     no·m trob esforç per Vergonya corrompre,
    12     esser no pot ma Sperança Por vença.
    13     No puch mostrar lo secret de ma pensa,
    14     e vanament he por de la resposta;
    15     lo meu duptar major dupte m’acosta,
    16     ffemenill gest ardiment me defenssa.

    17     Alguns han dit que Vergonya no·s troba,
    18     mas yo·n pusch fer d’aquella testimoni:
    19     de vista, no; semblant es al dimoni:
    20     part de mos senys e parlar me derroba;
    21     don’a sentir de si alguns forts actes,
    22     segons de molts havem hoydes gestes,
    23     crehent los tals qui descolen les festes;
    24     senyor es meu, Amor ferma·ls contractes.

    25     E si posques l’obediença tolrre
    26     —que per son colp la mi’amor jau morta;
    27     car no parent, l’es altr’amor estorta,
    28     no sse quin deu dampnat sant me fa colrre—,
    29     yo hagra sforç de metre tost en obra
    30     lo que no gos mostrar, una parença;
    31     ab gran esforç Vergonya·m fa temença,
    32     si c’ardiment un poch en mi no sobra.

    33     En tots aquells on gran amor no penja,
    34     son giny no pot de Vergonya, ne força;
    35     a mi he pochs a son voler nos força,
    36     nostre voler nostres enemichs venja.
    37     Aquest voler Desig i Amor sostenen,
    38     causa d’aquests sou vos, a qui s’esguarden;
    39     creure no pusch vostres sentiments tarden
    40     en descobrir los mals que per vos venen.

    41     O foll’Amor, aquells dolors sostenen
    42     que cerquen fi la on fi no pot esser;
    43     de llur treball no·s mostra res en esser,
    44     e son aquests los qui de vos s’encenen.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès XLIII.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc