Rialc
Rao 94.62

            Ausiàs March


    1      No guart avant ne membre lo passat:
    2      un punt estret guarda mon pensament;
    3      no guart la fi, tenint mon seny torbat
    4      per lo voler affectat al present.
    5      No solament colpa del mal oblit,
    6      ne la tristor ne·l dan que me·n vendra:
    7      passionat per hun present delit,
    8      no·m jaqueix temps per veure·l que sera.

    9      Ja no conech mon dan ho mon profit,
    10     perque·l voler en res no dubtara;
    11     qui·m da consell, de seny es defallit,
    12     hoynt de mi lo que hoyr pora.
    13     Quant ma raho feu contrast al voler,
    14     per aquell fon sobrada en la fi;
    15     d’ella senyal en mi no·s pot saber:
    16     voler vence, raho de mi fugi.

    17     Mon pensament es en vos mes qu’en mi,
    18     e mon delit per vos passa primer;
    19     james aquell ans que vos yo senti:
    20     ma voluntat a mi troba derrer.
    21     Yo son content si veig contenta vos,
    22     e tant en mi aquest desig es gran,
    23     que·l sentiment es perdut de mon cos
    24     fins que·l voler vostre·s va sadollan.

    25     Delit no sent la vostra carn toquan,
    26     tant mon voler del vostr’es desijos:
    27     tal passio d’aço·m veig al davan
    28     que lo meu cor ne resta tremolos;
    29     e tant desig que assats me ameu
    30     que no·s pot fer me basteu contentar;
    31     e si m’acost a vos veure poreu
    32     que mon esforç es menys, per mass’amar.

    33     No ymagin de mi us pusquau altar,
    34     car dintre mi yo creu que no veheu;
    35     pens que no bast plaure us al praticar,
    36     e muyr de por que de mi us contenteu.
    37     E quant d’algu, de sa virtut m’acort,
    38     o d’alguns bens, o que sia molt bell,
    39     lo qu’en mi fall pens que us ve al recort,
    40     e desijau tot quant es en aquell.

    41     A tot quant Por ateny ab son mantell,
    42     tem lo meu cor, fent se franch a la mort;
    43     cas no ymagin que no·m faça volpell,
    44     y el cert no crech e que·n fes Deu report.
    45     Quant me cuyt ser ab vos en millor punt,
    46     sens algun cas mude d’oppinio;
    47     distinctament mon esser no apunt:
    48     a mal he be, cerqant, trobe raho.

    49     Lo turmentat tem present passio
    50     que met oblit al mal de ser defunt.
    51     En semblant cas a mi conech que so:
    52     fugint dolor, en major dolor munt.
    53     Tant de present me passion’Amor
    54     que yo pratich molt qu’en amor me nou,
    55     e, conexent, me·n resta gran dolor,
    56     com lo meu puny en matar mi se mou.

    57     O foll’Amor, conciencia·m remou
    58     que diga·ls mals de vos e lo fals be:
    59     lo desperat no sera menys de fe
    60     y a molt mesqui no·l fareu portar jou.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès LXXVIII.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc