Rialc
Rao 103.129

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Pus no·m feu be, ne ffer no·l ma voleu,
    2      diguau, jo us prech, per que semblant d’emor
    3      ffeu enves mi, qui vostron servidor
    4      son, en malguayn, axi com ja sebeu?,
    5      ne per que·m ffes a ten gran cortesia
    6      lo jorn que us viu, ne mostras tal voler
    7      ves mi, trist las!, qui força, seny, poder,
    8      met he meti en vos hamar çell dia?

    9      Be pens he crech, dona, que vos direu,
    10     ara, de mi, que·m clam per ma follor,
    11     e qu’en poch temps vull sser conqueridor
    12     de vos, qui molt vos presau he valeu,
    13     e que·m content del que·s contentaria
    14     un altr’eymant, si tant podi’aver
    15     de la que vol, he que vostron parer
    16     es a mi prou, com sser voleu m’aymia.

    17     Si tal raho, senyora, dir volreu,
    18     jo le us atorch, e dich que m’es honor
    19     d’esser amat, ab tot que·n pas dolor,
    20     de vos, qui tant en ffet d’emor podeu,
    21     car mi prengues qui d’emar no sabia
    22     en un momen tan fort, que jens saber,
    23     sforç, ne guyn, ne res, no·m poch valer,
    24     ans vostre ffuy mes que dir no sabria.

    25     E, donchs, pus tal apperellat m’aveu,
    26     que·m feu hamar ab plor, dol e tristor,
    27     Per que no us plau que de vos me millor
    28     a[l]gun petit, pus de cert conaxeu
    29     que us vull e us ham mes que res qu’el mon sia,
    30     ab cor homil, ferm, lleyal he sençer,
    31     ne·m pot al cor altre que vos caber,
    32     ne cabra may, si morir ne davia?

    33     Jo be fare clams de vos, qui fareu
    34     so que us pleura de mi, c’altre senyor
    35     no tinch ne vull; e que·m fosseu pigor
    36     cara no·m sou, tot vostro·m trobareu!
    37     Qu’ab tot que·m clam, una tal senyoria
    38     aveu sus mi, ara, de no soler,
    39     que devant vos tots jorns he comparer,
    40     e, si no u fas, no trop null’alagria.

    41     Dona sens par, de mi capdell e guia:
    42     alzeyts me prest ho·m donau algun pler,
    43     car tal affayn com pas, dich vos lo ver,
    44     pessar no·l pusch mes, ne ffer no·s poria.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 43.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc