Rialc
Rao 174.1

            Joan Sobrevero


    1      Perque lohar puga vostra senyoria
    2      en tal concistori, Verge gloriosa,
    3      siau me lum clara, mostrant me la via,
    4      ornau me la pensa y l’anima mia,
    5      puix sou la font noble de bens habundosa.
    6      La gloria vostra, lo mon tot confessa,
    7      de gran excellencia los angels avança.
    8      De sant y de santes sou vos la princessa.
    9      Teniu privilegis que us fan ser deessa,
    10     tan alts, que nenguna james los alcança.

    11     Vos sou mare y verge, piissima santa,
    12     de totes les vergens la cima y senyora.
    13     Parint Deu hi home, la Sglesia us canta
    14     de misericordia regina y manta.
    15     De la mar estela illuminadora,
    16     sobre tots los ordens dels angels, pujada
    17     vos ha lo Fill vostre, fent vos digne centre.
    18     Peccar no podieu, essent preservada
    19     perque fosseu temple hi nostra posada,
    20     d’Aquell qui nou mesos portas en lo ventre.

    21     Del cel sou escala y digna clavera.
    22     Atenyer la gloria sens vos, no·s comporta,
    23     car sou la lanterna mostrant la carrera.
    24     Teniu la reguarda portant la bandera.
    25     Als bons qui us serveixen, obriu vos la porta.
    26     La mort tan amarga sentis, molt agresta,
    27     que, trist, per nos rembre, Jhesus pres en terra.
    28     En tots vostres actes portaveu conquesta
    29     de l’alta cadira, hon d’angels la festa
    30     rebeu, tan solempne, que infern s’aterra.

    31     Mirant vos, beneyta, per ser d’omil pasta,
    32     volgue Jhesus pendre de vos la figura.
    33     Hi d’altra part, bella y verge molt casta,
    34     li fos tan accepta, que res no contrasta
    35     tingau aquell ceptre que·l Fill vos procura.
    36     Si us dich de Deu forma, vos sou molt condigna.
    37     Si cel vos nomene, estau molt pus alta.
    38     D’angels e d’archangels senyora sou digna.
    39     Homil, tan perfeta, ni may tan benigna,
    40     sera james vista, qual Deu vos esmalta.

    41     Desiga ma lengua tenir per estrena
    42     que fos digna sempre, portant vos offerta
    43     d’aquell noble titol «de gracia plena»,
    44     que·ns leva la colpa ensemps ab la pena,
    45     e fent nos reviure lo cel nos concerta.
    46     Al qual, ab trihumpho, passant d’esta vida,
    47     pujas a la dextra de Deu, molt contenta.
    48     Los angels vos loen per mare ’nfinida.
    49     Puix teniu corona de tants bens guarnida,
    50     pregau per nosaltres, car sou nos parenta.

    51     Senyor espectable, per ser mal texida,
    52     si ’n res ma resposta a vos descontenta,
    53     esmenen los jutges, yo·ls prech, ma fallida,
    54     a ffi que romangua lobada y servida
    55     aquell’a qui sola mon dir se presenta.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX,  València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 289.

È una risposta al cartell ordinato da Bernat Fenollar (cfr. 60.9).

 

Incipitario di Joan Sobrevero
Indice degli autori

Rialc