Rialc
Rao 187.1

            Valterra


    1      Les letres huyt, pertidas per eguals,
    2      engenren nom de dona, sens debatre;
    3      les sillabes, volen les tres abatre,
    4      ffara lo cap un «ca», pechs bestials;
    5      les dos apres fan «teri», que ’b desig
    6      nom qu’es avar james no n’ha fastig;
    7      lo peus e·l cap fan «cana» per medir
    8      drap valutat ab que·s podets vestir;
    9      ffent de tot hu, es nom de «Caterina».
    10     Amichs Farrer, sapiats qu’axi fina.

    11     Si l’amats ferm, james sentrets rohina
    12     de mal ni dol, que mant cor d’home fig,
    13     ne serets pres en lo mortal bolig
    14     de l’infern dur, que tant bon hom domina.

 

 

 

Ed. Jaume Auferil, Francesc Ferrer, Obra completa, Barcelona, Barcino («ENC»), 1989, p. 204.

Risposta a Francesc Ferrer (cfr. 61.11).

 

Incipitario di Valterra
Indice degli autori

Rialc