Rialc
Rao 164.2

            Jordi de Sant Jordi


    1      Ajustat vey d’Amor tot lo poder
    2      e sobre me ja posat son fort siti,
    3      si que no·m val força, ’njeny ne sauber;
    4      tant suy destrets que no·m tinch gens per quiti
    5      de perdre·l cors, l’arma e tots los bes,
    6      car ja no puch sofrir la vida streta
    7      ne·l tresnuytar; tan fort carrech ay pres
    8      per que la fi me covendra que·m reta.

    9      Burchs ne castells no crey tant se tingues
    10     a poder gran sens fornida retreta
    11     e bona gent que l’hage ben deffes,
    12     y ab tal socors, si·s te, fa rayso dreta.
    13     Mas eu, qui suy tan flachs per defensar,
    14     sens mur, sens vall, sens merlet ne verdescha,
    15     que de mes gens no pusch gayre fiar,
    16     veyats si stich en so que tost perescha.

    17     Mey sospir son le trabuch qu’eu despar,
    18     qu’altre millor no tench de que·m servescha;
    19     e li gemechs bonbardes per tirar
    20     en contra ley que puny que·m destroescha.
    21     E vets aysi tots los pertrets qu’eu hay,
    22     ab que·m defen mon cor dins en sa força;
    23     mas be us say dir que no creu que jamay
    24     per lur força d’aycest perill estorça.

    25     Li meys cinch senys me donen plus d’esmay,
    26     car son mas gens ez algu no m’esforça,
    27     c’ans vey que be a cascu d’ells li play
    28     qu’eu perda tot quant ay fins a l’escorsa.
    29     E donchs, vejats si·m faran trahimen:
    30     no puch canpar, cert, a la derreria,
    31     qu’eu los ay vist estar a parlamen
    32     ab l’enemichs tractajant que m’aucia.

    33     O, Deu! Be m’an trasit mey ull, dolen
    34     trist, envegos c’aysi perdut me sia!
    35     Be m’an trasit mey sinch sens follamen;
    36     be m’a trasit mon cor per glotonia;
    37     si que m’an duyt en lo pus estrem dan
    38     que ya no·m say de me quin partit prenda,
    39     e no·m pusch ja tenir, pus d’er anan
    40     no vey ni trob qui m’ajut ni·m defenda.

    41     Reyna d’onor, en loch de capitan
    42     me don a vos e·m ret dins vostra tenda,
    43     ab que·m salvets la vida sens engan,
    44     e si no u fets non haurets bon’esmenda.

    45     Amors, Amors, no vey c’ajats fet tan
    46     de vençre hom vençuts que vos se renda;
    47     mas Jordi·s ret que vos absol lo dan
    48     ffins com es morts: qu’en algun temps se renda!

 

 

 

Ed. Martí de Riquer e Lola Badia, Les poesies de Jordi de Sant Jordi, cavaller valencià del segle XV, València, Tres i Quatre, 1984, con alcuni ritocchi introdotti nell’ed. Donatella Siviero: Jordi de Sant Jordi, L’amoroso cerchio. Poesie dell’ultimo trovatore, Milano-Trento, Luni («Biblioteca medievale»), 1997, e ivi giustificati.

 

Incipitario di Jordi de Sant Jordi
Indice degli autori

Rialc