Rialc
Rao 112.1 = 64.6

            Gabriel Mòger e Gabriel Ferruç


    1      Seny’En Ferruç, vos qui tenit procura
    2      per deffender En Guillem, vostr’amich,
    3      ja no·m seguits per la dreta masura
    4      de mon parlar, ans hi matetz destrich;
    5      . . .
    6      si no martir
    7      rabretz a patinades,
    8      car ja ’perrelhades
    9      son d’aquesta ciutat
    10     dones de gran beutat
    11     per batre us be e ffort
    12     tro que us tinguen per mort
    13     cascuna ’b son pati.
    14     Doncha, guardats hi.

    15     Senyer discrets, non permetra natura
    16     que per nulh fayt que·n sabes esser rich
    17     jo·m desdigues, car viuria ’b rancura
    18     e ’b gran smay con hom flach e mandich.
    19     Mas si prench mal per vertat mantenir
    20     e·m fan morir,
    21     cert, be·n seran blasmades
    22     les d’estes encontrades,
    23     car per dir veritat
    24     m’auran a mort liurat,
    25     d’on sera vist lo tort
    26     per dompnes d’aut acort
    27     qui deffendran a mi
    28     nuyt e mayti.

    29     No·m provarets per engin ne factura
    30     ne per nul art del modern ne antich
    31     so que perlats ab pensa ’nterqua, dura,
    32     e us proveray qu’es ver tot quant vos dich.
    33     A quals ulls vos podets mirar ne dir
    34     tal defallir
    35     de les dompnes presades
    36     de valor coronades,
    37     qu’an lonch cap difformat
    38     e lur fas d’onestat,
    39     qu’es fori ab laig comport?
    40     D’on no serets stort
    41     del dan qu’yeu vos dire i,
    42     per Sant Merti.

    43     Eras pux dir que parlats ses figura,
    44     perque sabiats que fort gaugos n’estich;
    45     car pus havets descubert ses pintura
    46     vostra volers, lexant far larch presich,
    47     be veyrets prest vostra rayso stercir
    48     e fort delir,
    49     car les dompnas nomnades
    50     par sien cugulhades
    51     ab lur cap mal pastat
    52     e laigmen composat;
    53     per qu’yeu ab gran deport
    54     ho vulh deffendre fort,
    55     car may vertal mori:
    56     no·s fara ’ci.

    57     Dels fayts gentils portats mortal fretura
    58     e dels grossers tenits ensarrat pich,
    59     car mantenits contra veritat pura;
    60     d’on maraxets que prest hom vos castich
    61     en publich loch, que us vegats clar mentir
    62     sens contradir;
    63     car mays afaysonades
    64     non say ne ten dotades
    65     de gran jolietat
    66     que ’b lur cors gint tellat
    67     tenon de joy la sort
    68     e de laus honest port;
    69     e vos com a fadri
    70     condestratz hi.

    71     Vostra servelh es ple de mal ses cura
    72     E ’b voler folh e·l coratges inich,
    73     que ’n lo perlar que fets ab oradura
    74     ho demostrats, per que ’b vos no pratich
    75     pus d’aquest fayt fins que pel Regomir
    76     la gent vos mir
    77     per mantes cantonades,
    78     ez ab grans bastonades
    79     corregata la Ciutat,
    80     e com desesperat,
    81     que ’b acordat acort
    82     se vol lançar dins l’ort
    83     desviat de cami,
    84     con folh mesqui.

 

 

 

Ed. Martín de Riquer, «Gabriel Ferruç y Guerau de Massanet, poetas catalanes del siglo XV», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 27, 1951, pp. 148-176, 234-257.

 

Incipitario di Gabriel Mòger
Incipitario di Gabriel Ferruç

Indice degli autori

Rialc