Rialc
Rao 103.132

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1     Pus que sebi qu’e vostre sensoria
    2     pleya que jo us anas prest visitar,
    3     may he ffet als mas tostemps conguoxar,
    4     ab bascha ffort, fins en lo present dia,
    5     que sort he fat han permes mon voler
    6     ab gran affayn se complis, he volgut;
    7     car fina havuy ab mal m’an retengut,
    8     levants me giyn, força, seyn he saber.

    9     Creure de cert podeu, ma bell’aymia;
    10    que·l voler meu era tentost hanar,
    11    mas Deu vos jur que may pogui trobar.
    12    cami nengu per anar hon volia,
    13    car ço qu’e dit feren tot llur dever
    14    en mi tenir; per que m’a covengut
    15    ffer a llur vol tant com los ha plegut,
    16    pus que sus mi avien tal poder.

    17     Donchs, feu me tant, per vostre cortesia,
    18    que ço que us dich creguau, sens jes duptar,
    19    e que per sso no vullau mi llexar,
    20    qui us vull e us ham molt mes que no solia,
    21    e us son pus fferms, per Deu!, he mes sençer
    22    que may no ffuy; mas, si sort m’a vençut,
    23    las!, que y fere? Be m’a molt greu sebut,
    24    car perdut n’e part de mon joy he pler.

    25    La volentat, las trist!, jo be l’avia
    26    en ffer tentost ço que us plegue menar
    27    a mi, mas sort no u volgue ssoportar
    28    james, abans m’a tengut tota via
    29    pres he lliguat, no llexant comparer
    30    mi devant vos, fins que·l jorn es vengut
    31    que u ha permes, mas tant he ja perdut,
    32    que·m dupte molt res me puscha valer.

    33    Pus assi son, bella senyora mia,
    34    rebeu me prest he no·m fessau penar,
    35    e pensau be com sort me vol llevar
    36    ço que mes ham e·l millor qu’el mon sia:
    37    asso sou vos, q’a mon juy he perer
    38    par no taniu; donchs, prestament m’ajut,
    39    jo us en soplich, vostre gran altitut,
    40    e no·m fessau cossa de no soler.

    41    Dona sens par: al cor no·m pot caber
    42    altre que vos, ne may no y ha cabut;
    43    donchs, feu me be, car tant com he viscut
    44    null temps l’agui ne·l posqui meyns aver.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 55.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc