Rialc
Rao 90.11

            Romeu Llull


    1      Mon sentiment ha perdut del tot l’esme,
    2      per veure ’n vos mudar nova natura;
    3      e vaig çercant trobar vostres vestigis,
    4      mas par me cert son d’invisible stampa.
    5      A voltes trob, e tart, alguna pista,
    6      met me ’n cami si trobaria·l centre,
    7      mas a la fi mes desviat me trobe
    8      ne se tornar hon començi ma via.

    9      Si per estrems vos demostre que us ame,
    10     conech no us plau perque·m feu mala cara
    11     si per lo mig, dati tacita querela
    12     força crehent de poc’amor partesca.
    13     Tot bon notxer faria fals iudici
    14     que navegas per buxola ten falça,
    15     qui vol seguir l’estil de vostre carta,
    16     çercant lo port, dara traves en platja.

    17     Creura no puch que per ser m’enemiga,
    18     tingau vers mi pratica ten stranya.
    19     Enemich so de tota vostr’offesa
    20     e prench delit en ço qu’a vos delite,
    21     e, si voleu offendre vos mateixa,
    22     dir no poreu que no sia stat vostre
    23     e mia vos, que·m donas tal penyora
    24     renunciant mes cobrar la poguesseu.

    25     Com se pot fer qu’axi prest se oblida
    26     lo que de ssi te recordança ferma?
    27     Per lo record de l’acte delitable,
    28     aconpanyat de voluntat no pocha,
    29     mon voler gran oblit no pora pendra;
    30     si mil anys visch, vos sera be gordada.
    31     Per lo semblant feu del meu bona gorda,
    32     no consentau se rompe nostre pacte!

    33     Clamar no us cal sino de qui us consella
    34     ab paçio donant vos consell ficte;
    35     propri interes priva la conaxença
    36     oppositant quant veritat s’aquista,
    37     pren vos n’axi qu’en creura sou leugera
    38     e donau tort a qui lo dret l’escusa.
    39     Lansau a part tota voluntat prava
    40     perseverant en ço qu’amor obliga.

    41     Par e sens par, si fareu lo contrari,
    42     offendreu me per a vos mes offendre,
    43     ffent com aquell, per la muller desplaure
    44     se volch privar de sso que mes amave.

 

 

 

Ed. Jaume Turró: Romeu Llull, Obra completa, Barcelona, Barcino («ENC»), 1996, p. 136.

 

Incipitario di Romeu Llull
Indice degli autori

Rialc