Rialc
Rao 74.3, 74.3a, 74.3b, 74.3c, 74.3d, 74.3e, 74.3f, 74.3g, 74.3h, 74.3i, 74.3j, 74.3k, 74.3l, 74.3m, 74.3n, 74.3o, 74.3p, 74.3q, 74.3r, 74.3s, 74.3t

          Jaume Gassull
           Lo Sompni de Johan Johan
    1     Considerant quant dignament,
    2     des que lo mon te fonament
    3     hi fon creat,
    4     entre la gent s’es praticat
    5     un bon costum,
    6     que, per donar claror hi lum
    7     los uns als altres,
    8     segons havem trobat nosaltres
    9     hi u dexarem,
    10    james de scriure·ns canssarem
    11    les bones coses.
    12    Per que los tests resten hi gloses
    13    en aquest mon,
    14    per avivar d’aquells qui y son
    15    l’enteniment;
    16    hi·ls que y vendran, mes facilment
    17    tinguen raho,
    18    avinentea hi saho
    19    d’aprofitar se·n;
    20    hi per que mes puguen altar se·n,
    21    hi dicernir
    22    les flors dels fruyts, hi prest collir
    23    fruytes eletes,
    24    dels arbres bells que·ls gran poetes
    25    han tresplantat,
    26    fengint de fals y ab veritat
    27    coses ben dites
    28    les quals, si no fossen escrites
    29    axi per ells,
    30    axi als jovens com als vells
    31    fora fexuch
    32    traure d’aquelles nengun such
    33    ni menys sentencia;
    34    han ordenat ab eloquencia
    35    hi bell estil,
    36    tant, que·s conexen entre mil
    37    d’aquells les letres,
    38    puix afalaguen tant los metres
    39    nostres orelles.
    40    Donchs no u tingam a molt grans maravelles
    41    hajen escrit de burles ni de veres;
    42    que si miram ses faules hi novelles,
    43    mirant los senys de qualsevol d’aquelles,
    44    conexerem que son prou verdaderes.
    45    Per ço, tenint l’estil d’aquells per guia
    46    puix en tal art son excellents çetreros
    47    encara que dormint seguit me sia,
    48    descriure vull un sompni y fantasia
    49    que fiu, dormint, una nit en Museros.
    50    Que puix no crech gens en hauheros
    51    ni en senyals,
    52    ab tot que·s diu que bons ni mals
    53    no·ls deu hom dir
    54    los sompnis fets, ni aclarir
    55    may a nengu,
    56    y aquest parer es molt comu
    57    entre la gent,
    58    no y vull mirar tan primament
    59    en aquest cas,
    60    ni·m vull mostrar en res escas
    61    en recitar lo;
    62    ans, so content comunicar lo,
    63    hi mot a mot,
    64    hi punt per punt, escriure·l tot,
    65    segons veureu.
    66    Per ço us soplich no us enugeu
    67    veuren la fi,
    68    que puix que may fins al mati
    69    me viu despert,
    70    estant atent sobre·l conçert
    71    del que hohia,
    72    no crech errar la strologia
    73    dexant mi res.
    74    ans, en lo punt en lo qual mes
    75    la son nos liga,
    76    hi dels treballs la gran fatiga
    77    sol descanssar
    78    en començant a refilar,
    79    yo somniava
    80    que una nit anant caçaua
    81    per les taulades;
    82    com entre l’any moltes vegades
    83    vos esdeve,
    84    qu’en temps de pluia y en sere
    85    diu hom «al can»,
    86    per qu’es la caça que mes plau
    87    als bons furons
    88    que saben be tots los racons
    89    escorcollar;
    90    y apres d’aver fet encavar
    91    posi sendera.
    92    D’on me trobi, no se en quina manera,
    93    per hon ni com, en cambra ben tancada:
    94    la lebre fon una dama que y era,
    95    jove y gentil, que stava de partera,
    96    no sens conçert en son lit reposada;
    97    y axi, parlant ab pertinents paraules,
    98    segons lo loch licencians donava,
    99    no perdent temps tan poch en largues faules,
   100    volent partir hi desparar les taules,
   101    viu que lo jorn del tot ja clarejava.
   102    He yo, stimant que perillava
   103    molt de ser vist,
   104    com ella·m veu ab lo gest trist,
   105    dix: «que teniu?»
   106    «Mal foch que·l crem», dich yo, «l’estiu,
   107    qu’es ja es de dia!».
   108    «Com se pot fer que axi sia?
   109    Trista de mi!
   110    Que tan poch ha que sou açi;
   111    ay, gran fortuna!
   112    Guardau, senyor, no sia luna;
   113    que no pot ser».
   114    «Penssem, senyora, que es de fer;
   115    dexem rahons,
   116    mirem de tots aquests racons
   117    qual es millor».
   118    «Trista de mi! no u se, senyor,
   119    ni se que·m faça;
   120    ay! qu’es allo? es en la plaça
   121    ho en la carrera?»
   122    «Senyora, no, mas la tendera
   123    que obre la porta».
   124    «Ay, mala sort! dau me per morta
   125    ans de dema,
   126    que lo restar forçat sera.
   127    Cridem Francina;
   128    farem calar mes la cortina
   129    si y haura loch;
   130    donchs esperau, senyor, hun poch».
   131    «No fareu pas,
   132    que causareu en tal trespas
   133    moltes sospites».
   134    «Donchs que fare? que mil vesites
   135    tinch de tots dies».
   136    Y, estant en tals contraverssies,
   137    vingue·l marit;
   138    d’on fon forçat davall lo lit
   139    yo m’encavas,
   140    y el jorn seguent alli restas
   141    tot aquel dia.
   142    Y ans que no entras lo que us dich que venia,
   143    hagui yo tret davall lo lit grans frasques;
   144    hi quant fon dins, que ja fon molt de dia,
   145    li demana si be dormit havia;
   146    y ella respos: «No u ha volgut les basques».
   147    Y, apres dinar, segons que s’acostuma
   148    entre elles de vesites esmena,
   149    yo viu venir de dones grant suma,
   150    que no·s pot fer nengu pensse y presuma
   151    en quant poch temps ne fon la cambra plena.
   152    Hi totes, fent la Magdalena,
   153    sensse desorde,
   154    segons entraven per son orde,
   155    d’una en una,
   156    ab la raho qu’es molt comuna
   157    del «bon pro us faça»,
   158    sens largues noves feyen jaça
   159    ab la partera;
   160    e si alguna molt parlera
   161    se detenia
   162    per allargar sa cortesia
   163    hi sa raho,
   164    puix acabava son sermo,
   165    tantost se seya.
   166    Hi puix que fon plena la sgleya,
   167    lo sermonar
   168    senti entre elles molt cuytar
   169    ans de l’oferta;
   170    puix sabeu quant es cosa çerta,
   171    elles ab elles,
   172    hi mes si son totes femelles,
   173    tantost y son:
   174    volent parlar de tot lo mon
   175    en tot se meten;
   176    hi si callau vos acometen
   177    per traure noves;
   178    hi tostemps fan contres y proves
   179    sobre tot hom:
   180    «Hi vos que feu? hi l’altre com
   181    se troba huy?»
   182    Hi dir los mals de son vehi,
   183    de sa vehina.
   184    Y ara, parlant de medicina,
   185    donen remeys;
   186    hi, atlegant los furs hi leys,
   187    en tot se posen;
   188    y en tota res dien hi glosen
   189    lo parer seu.
   190    Parlar del çel les hohireu,
   191    hi de la terra;
   192    ara de pau, ades de guerra;
   193    hi de l’infern;
   194    hi de l’estiu, hi de l’yvern.
   195    Hi, sens affany,
   196    vos contaran tot quant en l’any
   197    han començat,
   198    texit, y ordit, hi acabat;
   199    tot, fil per randa,
   200    vos ho diran, sens donar tanda
   201    pera respondre.
   202    Hi, baix parlant, sentiu compondre
   203    tantes cosetes,
   204    que par que sien oronetes
   205    dins en lo niu,
   206    que si·ls sou prop, sols lo «chiu chiu»
   207    basta acordar vos;
   208    hi si voleu aparallar vos
   209    ab ploma y tinta,
   210    veureu entre elles com si pinta,
   211    hi com si juga
   212    d’un joch que·s diu «a la fexugua»,
   213    hi com repiquen,
   214    y unes ab altres com se piquen
   215    del joch, baxet,
   216    parlant cubert hi molt secret,
   217    elles ab elles.
   218    Yo, aguaytant y ohint los vols d’aquelles,
   219    tan gran plaer prenia de mirar les,
   220    que desigi que·ls meus cabells hi çelles
   221    fossen tornats en aquell punt orelles,
   222    per que pogues mes atent escoltar les;
   223    y, estant axi, vent que·l joch s’escalfava,
   224    creure podeu qu’en tal cas no dormia,
   225    ans fon descans que molt me descanasava;
   226    puix, tant com mes la bregas remesclava,
   227    tant yo millor majors pedres collia.
   228    Entre les quals una y havia
   229    que enterroga
   230    totes les altres, de ma en ma,
   231    d’una en una;
   232    mas, a la fi, puix per cascuna
   233    li fon respost,
   234    voltant lo cors gira·s tantost
   235    ab gest sobtat,
   236    dient a la del seu costat
   237    que prop tenia:
   238    «Hi com esta sa senyoria?
   239    Hi sa merçe?»
   240    Qu’es un parlar aquest que ve
   241    d’alta Alamanya,
   242    que, per venir de terra stranya
   243    hi esser tal,
   244    se·n fa entre elles gran cabal
   245    al temps de huy,
   246    dient a vos lo que de mi
   247    sembla que diguen;
   248    qu’encara que parlant desliguen
   249    lo que dir volen,
   250    elles ab elles se n’absolen;
   251    y axi parlant,
   252    li torna dir, prest replicant:
   253    «Quant vos veure
   254    estar al lit del mal que te
   255    vostra cosina?»
   256    «Si mi sabeu vos medicina,
   257    dir la·m podeu»,
   258    respongue l’altra,
   259    «e si u feu tendre us per mestra,
   260    puix yo fins ara·n so mal destra,
   261    puix no u he fet».
   262    «Deveu tenir rohin luquet,
   263    qu’en vos la esca
   264    bona la veig, gentil he fresca;
   265    mas axo u fa...
   266    Hi, escoltau, feu vos ença,
   267    digau lo ver:
   268    ha us acertat o fet coster
   269    vostre marit?
   270    Si emvidau, te us may l’envit?
   271    Yo crech que no;
   272    digau m’o, donchs;
   273    dir vos he yo tambe del meu:
   274    puix sospirant me responeu,
   275    mal guany hi ha.
   276    Del meu vos dich que totstemps fa
   277    grans bancalades;
   278    dos mesos ha que stich debades,
   279    que del meu ort
   280    tinch ja mig sech lo morritort
   281    hi·l jolivert:
   282    tot esta herm, hi tot se pert;
   283    tan tart hi plou!»
   284    «Prou mal son grat, senyora·s mou
   285    lo meu tanbe»,
   286    respongue l’altra, «y, per ma fe,
   287    ell dexaria
   288    tots quants envits yo fer porria,
   289    abans de lanç,
   290    que yo y conech gran desavanç
   291    d’un temps ença».
   292    Y altre parell, de part d’ella,
   293    que prop mi staven,
   294    molt baix entre elles rahonaven,
   295    dient axi:
   296    «Aquelles dos, de vos hi mi
   297    parlen auzades,
   298    que yo conech en les mirades
   299    que·ls he vist fer;
   300    mas tanbe·s tenen bon terrer;
   301    hi sabeu com
   302    li havem mes nosaltres nom,
   303    per esser tal?
   304    Na Lepafils de Sandoval,
   305    qu’es mala cara;
   306    de tot lo mon se trau escarn,
   307    que fastig es».
   308    Salta un’altra al traves
   309    ab tal raho:
   310    «Hahir hohi yo lo sermo
   311    de la Cruada:
   312    ja la tenim altra vegada
   313    per dos reals;
   314    quin temps tenim, per esser mals!
   315    Si u volem ser!
   316    Lo temps de Sent Vincent Ferrer
   317    per que s’acosta;
   318    y aço que·s diu que y ha en la costa
   319    tantes galeres».
   320    Respos un’altra: «Va de veres,
   321    o es falsia?»
   322    «Senyora, ver crech yo que sia,
   323    segons an dit
   324    huy los jurats, que mon marit
   325    fon a la sala,
   326    hi·ls encontra, pujant la scala,
   327    que devallaven».
   328    Y axi, hoint que·ls jurats nomenaven,
   329    ab alta veu un’altra de la dança
   330    dix: «En un loch l’altre jorn recitaven
   331    unes rahons que, segons les contaven,
   332    eren pijors que les noves de França,
   333    de cinch o sis homens huy de Valençia:
   334    hi la hu es un jurat entre·ls altres,
   335    que no se d’on tenen tal preminencia,
   336    de parlar tant y ab tan larga licencia,
   337    en perjuhi y descret de nosaltres.
   338    No se alguna de vosaltres
   339    si u ha hoit».
   340    «Senyora, com que s’es seguit
   341    contau nos ho».
   342    «Cosa que, si Deu me perdo
   343    hi·m do salut,
   344    lo mon es ja del tot perdut;
   345    que si y penssam,
   346    seria cas de metr’en clam
   347    hi formar greuge;
   348    que no se yo res no s’agreuge
   349    que puga ser
   350    pera nosaltres mes coster
   351    que sera ço».
   352    «Y donques, sus, contau nos ho,
   353    puix ho sabeu».
   354    «Senyores mies: trobareu,
   355    segons me par,
   356    alguns se solen ajustar
   357    en çerta casa
   358    d’un home de corona rasa,
   359    ecclesiastich,
   360    molt gracios hi molt fantastich,
   361    hi molt sabut,
   362    y entre la gent molt conegut
   363    per exçellent,
   364    de molt gentil enteniment
   365    hi singular:
   366    mossen Bernat de Fenollar,
   367    be·l conexeu?»
   368    «Senyora, si, no us estronqueu;
   369    passau avant,
   370    puix ab silençi escoltant
   371    tot hom vos hou;
   372    si sera algun divorçi nou,
   373    dels que huy s’usen?»
   374    «Senyora, no, ans nos acusen
   375    en prou maneres,
   376    y ab prou rahons molt verdaderes
   377    hi de bon art,
   378    tots defenent molt be sa part,
   379    han altercat.
   380    Mas, dir vos he per que es estat
   381    aço entre ells:
   382    sobre los jovens hi los vells,
   383    qual de amor
   384    deu esser mes merexedor
   385    hi mes amat,
   386    ni si·n deu ser lo vell privat
   387    o mes en comte;
   388    y axi los uns reben bescomte
   389    en elegir,
   390    la part dels vells volent tenir:
   391    han fet rahons
   392    per hon, moltes collacions
   393    hi molts ajusts,
   394    sobre aço si son tenguts;
   395    hi, fent ses contres,
   396    son arribats alguns encontres
   397    pera nosaltres,
   398    car, disputant los huns ab altres,
   399    nos han donades
   400    de molt sobergues garronades,
   401    passant son joch
   402    ab estes lengues que de foch
   403    tenen los homens,
   404    sobre aquells que·s casen promens
   405    hi molt vellarts,
   406    dient que massa·s prenen tarts
   407    en tals oficis,
   408    segons veu hom per los indicis
   409    de cada dia».
   410    «Digau nos, donchs, senyora mia:
   411    hi qui son ells?
   412    digau: sabeu quals son aquells
   413    que favorexen
   414    la part dels vells, hi desconexen
   415    la joventut?
   416    Digau, si Deu vos do salut,
   417    de cadascu
   418    los noms d’aquells, de hu en hu,
   419    vejam qui son
   420    que des que crech lo mon es mon
   421    may hohi tal,
   422    ni questio tan desegual
   423    viu disputar».
   424    «Senyora: l’u es Fenollar,
   425    lo doctor vell;
   426    Johan Moreno, hi Portell,
   427    hi un Gaçull,
   428    lo viscabi que te l’un ull
   429    desconcertat,
   430    hi·l que us he dit es lo jurat:
   431    mosen Vinyoles;
   432    caxa n’an fet de castanyoles
   433    ells de nosaltres;
   434    tambe ni ha, crech, que dos altres
   435    que no·ls m’an dits,
   436    los quals si son enmiscuhits
   437    secretament,
   438    sensse tenir gens sentiment
   439    dels noms d’aquells.
   440    Hi los que tenen ab los vells,
   441    es lo jurat,
   442    hi lo Moreno, qu’es estat
   443    lo principal;
   444    lo Fenollar ha fet egual
   445    lo joch a tots;
   446    los altres dos, la hu los bots,
   447    l’altre·l tornar,
   448    ab lo ferir hi rejaçar,
   449    han egualat,
   450    mentres lo joch los ha durat,
   451    molt la partida».
   452    Un’altra dix: «Senyora, per ma vida!
   453    exa raho a mi la m’an contada,
   454    hi no·m recort ahon la he hohida;
   455    mas no tambe, tan largua ni complida
   456    com ara vos la·ns haveu recitada;
   457    pero yo us dich, segons que puch compendre,
   458    qu’es molt mal fet en rims ni menys en proses,
   459    los negres vells, qu’en tot volen entendre,
   460    ni·ls jovens menys, volent ab ella contendre,
   461    haien a fer sobre nosaltres gioses;
   462    car no son pas aquestes coses
   463    pera pahir,
   464    que·s posen ells en inquirir
   465    ni disputar,
   466    ni si·ls devem voler y amar;
   467    hi plaga·l mat
   468    tambe aqueix vostre jurat,
   469    que·ll tengut es
   470    defendre tots temps l’interes
   471    del be poblich,
   472    mas no amparar mal tan antich
   473    com es vellea,
   474    que sols l’ohir porta ferea».
   475    Y axi gira·s
   476    a la mes prop, hi acosta·s
   477    dient axi:
   478    «Hi vos no y veu, trista de mi?
   479    Mirau aquella
   480    que·s met l’agulla en la urella,
   481    com esta muda;
   482    valria mes no y fos venguda
   483    en tal conssell,
   484    que per que te lo marit vell
   485    faç lo que faç;
   486    hi lo y he dit yo faç a faç!
   487    Mirau que fa:
   488    yo crech que tot lo y contara».
   489    «No fara auzades»,
   490    l’altra respos, «mas, puix debades
   491    viu en lo mon,
   492    perdent son temps com moltes son,
   493    hi descontenta
   494    voleu que ara no se·n senta?»
   495    Y un’altra dix:
   496    «E donchs, vejam qui millor n’ix
   497    d’aquexa brega».
   498    «Mirau est’altra que m’atlega!
   499    Sou vos d’est mon?
   500    Dret e raho tots temps confon
   501    als trists dels vells;
   502    perdrien ne cent mil parells
   503    de tals debats,
   504    hi, mal los veja roçegats
   505    hi farts de mal!
   506    Qui·ls met a cils ahon no·ls cal,
   507    sien qui·s vulla?»
   508    Respos tantost la de l’agulla:
   509    «Hi per que no
   510    deuen los vells ab gran raho
   511    esser amats,
   512    servits, volguts hi estimats,
   513    tant hi molt mes
   514    que·ls jovens folls, que no y ha res
   515    en ells de be?
   516    Mirau, senyora, per ma fe,
   517    que u dich de cor».
   518    «Mes vos creure que u feu per por,
   519    o per vergonya:
   520    que ja sabem la dura tonya
   521    com se mastega;
   522    no y ha nenguna que us ne crega;
   523    creu me, callau».
   524    «Mas, que·m fa mi no m’en cregau
   525    nunca ni no?»
   526    «Hi no·ns façau lo burgunyo,
   527    per vostra fe!
   528    Que, si u voleu, yo us ne creure
   529    per la part mia;
   530    pero no se la companyia
   531    si·m seguira».
   532    «Yo fie en Deu que y mostrara
   533    miracle en ells;
   534    car pora ser que may a vells
   535    ells plegaran,
   536    hi majorment fent lo que fan
   537    de tal manera;
   538    no sta, senyora, en figuera
   539    nostre senyor:
   540    nengu no us vol ser confessor
   541    d’aqueix pecat,
   542    mas, a cavall qu’es flastomat
   543    lo pel li llu».
   544    «Dexau parlar a cadascu,
   545    no·ls flastomeu,
   546    si no haureu matar arreu,
   547    sens pietat:
   548    que quant asi s’es rahonat
   549    no·s diu per vos;
   550    hi no fagau a Deu clamors,
   551    si us ha donat
   552    lo marit vell hi desdentat:
   553    tot es ventura!»
   554    «Com sou maleyta criatura,
   555    trista de mi!»,
   556    respos un’altra, «y may penssy
   557    que fosseu tal;
   558    com y aveu mes tan poca sal?
   559    Callau, manyeta
   560    que may fiu cosa millor feta».
   561    «Veu quant se scusa!
   562    Mas, com ne dat una en l’anclusa
   563    y altra en lo clau...»
   564    «Curau de vos, puix a mi·m plau;
   565    que mester es
   566    hajen tambe algun reves
   567    qualque vegada».
   568    A poch a poch la bregua fon mesclada,
   569    hi lo «bum bum» anava per cossia;
   570    unes estant ab ballesta parada;
   571    qui, murmurant, restava engronyada;
   572    caretes mil entre elles hi havia;
   573    uns entrecolps ades; ades hohieu
   574    un flastomar, lançant pedra perduda;
   575    uns estribots, que prou no·ls entenieu;
   576    cent mil rahons en poch espay sentieu,
   577    car may naixque nenguna d’elles muda,
   578    ni menys ne viu yo tartamuda
   579    nenguna may.
   580    Puix fon passat hun poch espay,
   581    ab veu prou alta,
   582    una, mostrant estar malalta,
   583    crida: «Comare:
   584    per reposar me yo la mare
   585    que y sera bo?»
   586    «Senyora mia, per aço»,
   587    dix la madrina,
   588    «yo us hi dare prest medicina,
   589    com de que·m rich;
   590    com aja yo bolcat lo chich
   591    vos ho dire.
   592    Donchs com esta vostra merçe
   593    ni que us sentiu?»
   594    «Tots temps me par tinch gran caliu
   595    dins en lo cors».
   596    «Hun bon tiho que fos ben gros
   597    fora millor,
   598    y apagaria la calor
   599    d’aqueix caliu;
   600    y, axi en l’ivern com en l’estiu,
   601    fresca starieu,
   602    hi yo us promet no us sentirieu
   603    muntar la mare
   604    que, fent axo, cerca lo pare,
   605    hi, puix no·l troba,
   606    voldria en mar lançar la roba
   607    hi quant hi ha...
   608    Ay, ay, mesquina! y quina sta
   609    aquesta dona!
   610    A bona fe, vos no stau bona,
   611    ara mirau!
   612    No us ho dire si·m demanau
   613    que us hi es bo;
   614    mas, en mal guany, no ve d’axo
   615    que vos dieu:
   616    millor m’ajut y alegre Deu,
   617    hi·m prest quant am,
   618    que no ve d’aldre su de fam
   619    lo vostre mal,
   620    y ans vos guarra hun bon perpal
   621    que giripiga».
   622    «Qui pora star que no se·n riga
   623    d’aquestes noves?»
   624    «Mes vos riurieu de les proves,
   625    si u ensajaveu;
   626    ay! Que si tant no us arrullaveu,
   627    mes ne valdrieu».
   628    Dix la del lit: «Si no tenieu
   629    la lengua larga...».
   630    «Ja podem veure si us amarga
   631    a vos, senyora;
   632    que voleu ser adobadora,
   633    y estau al lit,
   634    puix que yo us he levat l’enfit
   635    del vostre ventre;
   636    placia Deu altre us ni entre
   637    ans de tres dies».
   638    Y ab consemblants melenconies
   639    parlant, burlant,
   640    les viu estar yo rahonant
   641    mes de un’ora,
   642    y «a tu ho dich filla, ententi nora»
   643    son temps passaven,
   644    sens que de riure may cessaven.
   645    Ades, ades,
   646    saltant un’altra al traves
   647    li dix: «Digau,
   648    hi per a mi que·m consellau
   649    del que us dire?
   650    De veritat, a bona fe,
   651    que tinch les mans
   652    que no mi gose posar guans».
   653    «Calor del fetge»,
   654    ella respos; y entrant lo metge
   655    totes callaren.
   656    Mentres hi fon lo metge may parlaren,
   657    ans, ab repos, estaven reposades;
   658    mas no penseu que molt si reposaren,
   659    que, scassament de spatles los trobaren,
   660    en lo mateix tantost foren tornades;
   661    mas dura poch per quant una d’aquelles
   662    les destorba, fent los semblant requesta:
   663    «Si·l perjohi se sguarda a les donzelles,
   664    hi l’interes es tant nostre com d’elles
   665    deu se pahir tal cosa com aquesta,
   666    que·ls vells inichs per sa tempesta
   667    hi sa maldat,
   668    enveja y gran iniquitat
   669    presumen tant,
   670    que·ns aien traure al encant?
   671    Puix açi som,
   672    hi ja no y es mestre Colom,
   673    feu me merçe
   674    que m’escolteu del que us dire:
   675    puix no es raho
   676    tinguen tan gran presumpcio
   677    los negres vells,
   678    que penssen que, per sos cabells
   679    ser argentats,
   680    deguen esser volguts y amats,
   681    hi par com par
   682    que·ls ne deuriem desvear,
   683    de ayre tal,
   684    que·n romangues en ells senyal
   685    per a tostemps;
   686    puix açi som tantes ensemps,
   687    comuniquem
   688    sobre aço que fer podem
   689    que millor sia;
   690    no dich yo be, senyora mia?»
   691    «Senyora, be,
   692    tantost un’altra respongue
   693    molt ho sera;
   694    mas no dieu com se fara,
   695    ni en quin nom»
   696    «D’axo·m dieu, senyora, com?
   697    En nom de totes:
   698    car tan gran aygua ab semblants gotes
   699    a totes toca;
   700    sembla us aço ser cosa poca,
   701    si passa axi?»
   702    Un’altra dix: «Yo, per a mi,
   703    lo que y faria,
   704    davant l’Infant soplicaria».
   705    «Be diu, a fe»,
   706    un’altra dix, hi yo tambe
   707    so d’est parer;
   708    mas per axo y avem mester
   709    procurador».
   710    «Aldre, crech yo, sera millor,
   711    al parer meu»,
   712    respos un’altra, «si voleu
   713    que yo us ho diga:
   714    perque no·m sembla prou que liga,
   715    davant l’Infant
   716    posar nosaltres, soplicant,
   717    aquesta causa;
   718    car, dilatant, de pausa en pausa,
   719    may n’exirem.
   720    Per ço val mes que·n sopliquem
   721    al deu d’Amor:
   722    que·n sia ell conexidor».
   723    «Aldre dich yo:
   724    que·m par que val molt mes que axo,
   725    al meu parer,
   726    prengam per jutge sa muller
   727    hi no a ell,
   728    que no sab hom per esser vell
   729    com si haura,
   730    ni la part nostra si·n sera
   731    molt mes segura;
   732    per que, si la judicatura
   733    a Venus toqua,
   734    crech per a mi que sera poca
   735    la vida d’ells,
   736    hi no·ls valdran tots quants çembells
   737    ells poran fer».
   738    «Sobre ma fe, qu’es bon parer,
   739    senyora, ·l vostre;
   740    qui sera, donchs, l’advocat nostre,
   741    que sia tal
   742    que, defenent bon dret, o mal
   743    si mester es,
   744    sapia fer del dret enves?
   745    Car tot lo fet
   746    hi tot lo punt de nostre plet
   747    en aço sta».
   748    «Vos dieu ver, qu’en axo va»,
   749    respos un’altra,
   750    «que yo us avis que la part altra
   751    fara diables,
   752    segons que stan abominables
   753    y endiablats;
   754    pero, puix sien castigats,
   755    coste·ns que·s vulla».
   756    Mas en aço la de l’agulla
   757    no si troba,
   758    car de fellona se n’ana
   759    a cap d’un poch,
   760    per que no li altava·l joch,
   761    ni menys les proves,
   762    sobre les quals foren les noves
   763    que us he contat.
   764    Y axi, tornant al advocat
   765    qui fer devia,
   766    hun’altra dix mester y avia
   767    procurador;
   768    hi praticant del ho y millor,
   769    prest s’avingueren,
   770    Hi tots los vots en un parer clogueren,
   771    apres d’aver tirades moltes cordes,
   772    y en advocat miger artes prengueren,
   773    hi prestament per aquel trameteren,
   774    sens discrepar ni ser en res discordes;
   775    y en tal acort, puix totes y asentiren,
   776    per que mes prest s’estrenygues la fahena,
   777    puix molt atart la hu sens l’altre miren,
   778    procurador an Despi elegiren,
   779    per ser los dos com a baci y cadena.
   780    Prenent la cosa tal esmena,
   781    que·l correr puntes
   782    havent dexat, restaven juntes
   783    en un acort.
   784    Ab un estrem desig de mort
   785    yo esperava
   786    al advocat, que·m par tardava
   787    molt en venir;
   788    y en l’entretant yo senti dir:
   789    «Digau senyora:
   790    hi vos, que sou gran oradora
   791    hi gran legista,
   792    que atlegau tant lo Salmista
   793    hi lo Tirant;
   794    perque esta y yo stam altercant,
   795    digau nos com
   796    lo deu d’Amor ha nom de nom?»
   797    «Diga us ho ella,
   798    que del senyor mosen Corella
   799    lig los mes dies
   800    totes les sues pohesies».
   801    «Donchs ha nom Gido».
   802    «No tan, mal seny, sino Cupido».
   803    «Ay! per ma fe,
   804    saber legir es molt gran be
   805    sols per aço:
   806    tan ignorant me trobe yo
   807    en tota res,
   808    hi u so molt mes quant mes va; mes,
   809    yo n’apendre».
   810    L’altra respos: «Fareu molt be,
   811    hi us estara
   812    de molt bon ayre en la ma
   813    tanbe la ploma;
   814    pero guardau no tingua roma
   815    massa la punta».
   816    «Com no sabre yo, si·s despunta,
   817    fer la limar?
   818    Y apres, si·s vol, per al daurar
   819    lor nunca y vingua».
   820    «Alla, bon fat, tal te sdevinga
   821    com ja u sabeu!
   822    Limau, limau, hi no daureu,
   823    si·s vol enguany».
   824    «Hoc! L’altre jorn, dins en lo bany,
   825    la hohi dir
   826    encara, que·m cuydi morir
   827    de grans rialles».
   828    Y axi, contant semblants rondalles,
   829    y ague alli
   830    que dix: «Senyores per Despi,
   831    han hi trames?».
   832    «Com sia açi miçer Artes
   833    hi trametrem,
   834    hi, segons que·ns dira farem».
   835    Y, estant axi,
   836    miçer Artes hi·l bon Despi
   837    foren venguts,
   838    y ans d’esser se regoneguts,
   839    una digue:
   840    «Diable sou vos, per ma fe!
   841    Ja u deyeu vos,
   842    que ser poria que los dos
   843    ensemps vinguessen».
   844    Y avent los dit que s’asseguessen,
   845    ab cortesies,
   846    la huna dix: «Senyores mies:
   847    qui lo y dira?»
   848    Baxet entre elles, de ma en ma.
   849    Y axi, la una,
   850    qu’entre elles era mes comuna
   851    hi mes briosa,
   852    molt desembolta y graciosa,
   853    gentil parlera,
   854    li dix: «Senyor: si la partera
   855    volgues testar,
   856    dexar vos hiem rahonar
   857    als dos ab ella,
   858    hi no seria maravella
   859    que, sent entrats,
   860    tan fort vos fosseu aferrats
   861    ab ella en noves,
   862    que par que feu contres hi proves
   863    de medicina.
   864    Dexau l’ofici de madrina,
   865    per vostra fe:
   866    gire·s de ça vostra merçe,
   867    si vol hoir nos,
   868    y, ab tot que sia atrevir nos
   869    a mes que no
   870    conssent lo dret ni vol raho
   871    fer vos venir,
   872    tot aço va a reservir,
   873    y axi·s deu creure,
   874    segons, senyor, ho poreu veure
   875    per nostres obres:
   876    puix per a vos may foren pobre:
   877    de voluntat,
   878    d’afeccio, ni de bon grat,
   879    ni menys d’amor».
   880    Puix tant ne sou merexedor,
   881    hi·ns sou devot,
   882    havem resolt lo nostre vot
   883    totes en vos,
   884    hi mes avant, que, puix los dos
   885    que sou açi
   886    sou hun parell, vos y en Despi,
   887    indivisible,
   888    que separats es impossible
   889    puguau estar,
   890    pero tambe, en lo votar,
   891    de nostre plet
   892    procurador l’avem elet;
   893    y axi us pregam
   894    totes ensemps, hi us soplicam,
   895    siau content,
   896    ab ell ensemps, diligentment
   897    voler hoir,
   898    mirar, gratar hi descosir,
   899    sens molta pausa,
   900    sobre los merits d’esta causa
   901    que yo us dire:
   902    y a de saber vostra merçe
   903    que·ls vells inichs,
   904    essent mortals vils enemichs
   905    de joventut,
   906    puix que lo temps a senectut
   907    los ha portat,
   908    y en aquella decrepitat
   909    y edat setena,
   910    volrien ells, a nostra squena,
   911    descarregar
   912    lo fexuch pes, lo qual portar
   913    ells ja no poden:
   914    hi no u hauran, per molt que roden,
   915    a nostre grat;
   916    per ço us havem, senyor, cridat
   917    que·ns consselleu,
   918    nos defenau hi·ns advoqueu,
   919    puix que volem,
   920    y ab tot effecte u seguirem,
   921    denunciar los,
   922    perque pugam fer castigar los.
   923    E sols aço
   924    que us dich per ara, senyor, yo
   925    succintament,
   926    es lo punt hon pren fonament
   927    esta fahena,
   928    tostemps parlant no sens esmena
   929    d’elles hi vostra.
   930    Senyor, aço per lo part nostra,
   931    tan be digue,
   932    presupose vostra merçe
   933    deliberam,
   934    proseguint totes aquest clam
   935    y esta clamor:
   936    que la deessa de Amor
   937    lo jutge sia».
   938    «Senyora vostra senyoria
   939    volra dir mes?»
   940    «Senyor, puix ho teniu compres,
   941    de mes sera».
   942    «Entes ho tinch, senyora, ja;
   943    mas, satisfent
   944    al tan cortes rahonament
   945    y ab tal estil,
   946    que may semblant ni tan gentil
   947    l’e hohit yo,
   948    vos dich, senyores, qu’es raho
   949    siau servides
   950    ab los treballs, bens, y ab les vides,
   951    y ab quant hi ha.
   952    Hi, per a mi, poch satisfa
   953    tal cortesia,
   954    puix me teniu tal senyoria
   955    quantes sou huy,
   956    que largament podeu de mi
   957    pendre y lançar,
   958    manar tenir hi ordenar,
   959    fer hi desfer,
   960    complidament y ab tal poder
   961    hi libertat,
   962    com ho consent l’autoritat
   963    del que valeu;
   964    hi sols pero yo fie en Deu,
   965    puix fer o pot,
   966    que, puix concordes en tal vot
   967    sou hi contentes,
   968    no restareu gens descontentes
   969    en res de mi,
   970    ni menys tampoch del bon Despi
   971    que açi es;
   972    car ordirem tan bel proçes
   973    hi d’ayre tal,
   974    que si los vells huy tenen mal,
   975    y ab gran raho,
   976    los doblarem la çessio
   977    hi son mal any».
   978    Y axi tantost, sens molt afany,
   979    se apartaren,
   980    hi ordenar ells començaren
   981    per sos capitolls:
   982    hi veureu com, segons sos titolls,
   983    los magnifiquen.

   984    «Les vostres leys que·l mon tant multipliquen
   985    obtemperant, molt excellent princessa,
   986    mes principals, les dones vos sopliquen
   987    hojau, dels vells que tant les perjudiquen,
   988    lo clam posat a vos, alta Deessa:
   989    mirant, jutgant nostres justes querelles,
   990    y·ls vostres furs lo com los vells los glosen,
   991    penssant tots temps que fan grans maravelles,
   992    puix, cativant per fora moltes d’elles,
   993    lo seu jovent y edat tendra composen».

   994    «Primerament, dien hi posen,
   995    no sens dolor,
   996    congoxa, pena hi tristor,
   997    que, puix los vells
   998    son sechs y exuts mes que stornells,
   999    durs hi tellosos,
  1000    no deuen ser porfidiosos
  1001    ni importuns,
  1002    puix los estils, hi furs comuns,
  1003    hi la edat,
  1004    los han del tot ja bandejat
  1005    de leys d’amor;
  1006    que, cascu dells, conexedor
  1007    deu ser de si,
  1008    penssant que son rohin boçi
  1009    de mastegar;
  1010    e si aço volran negar,
  1011    provar entenen.
  1012    Segonament, que, puix defenen
  1013    semblants estrems,
  1014    sa passio seguint tostemps
  1015    desordenada,
  1016    mostren tenir molt reprovada
  1017    entencio,
  1018    penssant matar ab mort furo
  1019    la tendre lebre,
  1020    volent tenir daurat pesebre
  1021    per al roçi
  1022    que prou no es bo per al moli
  1023    a tirar sachs,
  1024    tot ple de vorm hi d’alifachs,
  1025    de sparavanys,
  1026    hi de cucaç hi de mals anys,
  1027    prou per a ells;
  1028    e si aço neguen los vells,
  1029    provar entenen.
  1030    Tercerament, que si pretenen
  1031    esser volguts,
  1032    molt tart se son regoneguts
  1033    per l’embaraç,
  1034    puix ja d’aquells nengu m’atraç,
  1035    no te empenes;
  1036    hi puix no poden fer esmenes
  1037    en la barata,
  1038    no·ls deu durar tant la regata
  1039    en lo comprar;
  1040    e si aço volran negar,
  1041    provar entenen.
  1042    Quartament, que si ells despenen
  1043    be son argent,
  1044    puix fan d’axo gran fonament,
  1045    hon fossen tals
  1046    de donadors e liberals
  1047    uns Alexandres,
  1048    als seus falcons, plens de filandres
  1049    hi rebuats,
  1050    no·ls cal tenir encapellats
  1051    davant lo loure,
  1052    car de mig morta no·s poden moure;
  1053    y axi es ver,
  1054    e si u volran negant saber,
  1055    provar entenen.
  1056    Quintament, que, puix tant ofenen
  1057    nostre jovent,
  1058    que prenen per espedient
  1059    en la vellea
  1060    casar ab jove, que recrea,
  1061    segons se diu,
  1062    y axi u legim del rey Daviu,
  1063    de dos donzelles
  1064    que, sent molt vell, dormi ab elles
  1065    per recrear,
  1066    mas no per que per angendrar
  1067    ell fos ja bo,
  1068    si ells nos volen per axo,
  1069    no y consentim,
  1070    ans los diem que y disentim;
  1071    y es lo per que,
  1072    puix no merexen tant de be,
  1073    car dos estrems
  1074    no poden may ligar ensemps,
  1075    ni es raho;
  1076    e si volran sobre aço
  1077    res replicar
  1078    hi non volran be atorgar,
  1079    provar entenen.
  1080    Sisenament, puix disconvenen
  1081    tant, vert hi sech,
  1082    per fer los perdre tal entech,
  1083    los desenganen:
  1084    qu’encara que ells les demanen,
  1085    per molt que u vullen,
  1086    de libertat ara·s despullen
  1087    de may dir hoch,
  1088    car ni la vista ni lo toch
  1089    d’aquells no·n volen;
  1090    he si u han fet, elles se·n dolen
  1091    ab gran raho;
  1092    e si·ls volran possesio
  1093    ells atlegar,
  1094    ni res d’aço volran negar,
  1095    provar entenen.
  1096    Setenament, que, puix comprenen
  1097    tots ells quants son,
  1098    que dos vegades en lo mon
  1099    esser no y poden,
  1100    ni u faran may per molt que roden,
  1101    sien contents
  1102    cercar se tals espedients
  1103    per a sos mals,
  1104    qu’en temps y edat sien eguals,
  1105    per que millor
  1106    sia entre ells nostre Senyor,
  1107    que es vera pau,
  1108    per que Sent Pere ni Sent Pau
  1109    no·ls departexquen,
  1110    car no vol Deu que·ls vells merexquen
  1111    jove muller;
  1112    e si negar volran lo ver,
  1113    provar entenen.
  1114    Huytenament, puix que se stenen
  1115    en fer rahons,
  1116    o, verament, illusions
  1117    pera provar
  1118    que deuen ser dignes d’amar
  1119    y esser amats,
  1120    puix los tenim denunciats
  1121    per sos demerits,
  1122    sera mester que tots sos merits
  1123    yxquen a lum;
  1124    hi, sabent çert ans daran fum
  1125    que no claror,
  1126    puix que punits ab gran furor
  1127    del tot seran,
  1128    prou de mals anys lavors tendran
  1129    hi prou que fer;
  1130    e si u volran negant saber,
  1131    provar entenen.
  1132    Novenament, que, puix sostenen
  1133    tan mala causa,
  1134    sens molt discors ni larga pausa
  1135    los mostraran,
  1136    hi faç a faç los provaran,
  1137    de res d’amor
  1138    nengu esser merexedor
  1139    de tots quants son,
  1140    ans, dret d’amor tots los confon,
  1141    puix al convit
  1142    d’amor tostemps a son despit
  1143    lo vell s’acosta,
  1144    hi tots temps va carrega l’osta
  1145    hi cranquejant,
  1146    hi quant lo vent li va manquant
  1147    crex lo pantaix,
  1148    per hon prou voltes fa carraix
  1149    tantost l’antena,
  1150    y, axi forçat, mostra carena
  1151    o prest trabuca,
  1152    car es pijor que or de luca
  1153    lo trist del vell,
  1154    que nunca te gens a martell;
  1155    y axi es ver,
  1156    e si u volran negant saber,
  1157    provar entenen.
  1158    Deenament, que, puix nos venen
  1159    los anys a pes,
  1160    dels vells aquests lo qui·n te mes
  1161    molt menys ne val,
  1162    hi que tant mes li creix lo mal
  1163    quant los anys creixen;
  1164    y est desavanç, ells no·l coneixen
  1165    ni menys l’entenen,
  1166    mas pels desigs qu’en ells revenen
  1167    reben engan,
  1168    penssant que tostemps bons estan,
  1169    hi, Deus ho sap,
  1170    si per desastre alça·l cap
  1171    son caragol,
  1172    tantost esta fet hun bunyol,
  1173    segons lo plech,
  1174    y aço per que en guaret sech
  1175    tostemps se peixen;
  1176    e si negant ells no u coneixen,
  1177    provar entenen.
  1178    E, mes avant, per que pretenen
  1179    esser los fet
  1180    gran prejohi en descret
  1181    de totes elles,
  1182    requiren, que si en tals querelles
  1183    mes volran dir,
  1184    ni ajustar ni afegir,
  1185    ho puguen fer;
  1186    hi, proseguint com es mester,
  1187    si proveheixca
  1188    com justament fer se mereixca
  1189    y es de justicia;
  1190    hi, castigant d’ells la malicia
  1191    he culpes grans,
  1192    sien aguts a vostres mans,
  1193    hi ben guardats
  1194    diligentment hi confessats
  1195    de tals maleses,
  1196    que·ls nos condampnen les despeses
  1197    Vostra altesa».

  1198    Puix la deessa hague compresa
  1199    la tal clamor,
  1200    provehi prest ab molt amor,
  1201    fent intimar
  1202    a l’altra part, hi fer citar
  1203    una per tres,
  1204    mostrant zelar molt l’interes
  1205    d’aquesta part.
  1206    Y a cap d’un poch hi no molt tart
  1207    vingue Moreno,
  1208    que per son mal coneix l’ageno,
  1209    hi vol çercar
  1210    lo que no ha mester trobar
  1211    ni menys hoir,
  1212    hi tot son fet es escopir
  1213    tostemps al çel,
  1214    car lo que·ll penssa esser mel,
  1215    es bon açever
  1216    que·m par que sia d’Almudever,
  1217    en lo jutjar,
  1218    volent tot sol al coll portar
  1219    pes que tant pesa.

  1220    «De manament de part de Vostr’altesa,
  1221    una per tres citat, me represente:
  1222    mas, segons tinch esta causa compresa,
  1223    veig yo ma part perjudicada y lesa,
  1224    car del meneig aquest prou no·m contente;
  1225    y ab tot que tinch dels vells largua licencia,
  1226    hi general hi molt bastant procura,
  1227    tostemps parlant ab digne reverencia,
  1228    soplicar vull vostra gran excellencia
  1229    que provehir me vulla sta scriptura».
  1230    «Com se pot fer tal desmesura
  1231    ni contra fur?»,
  1232    respos Despi, «yo vull segur
  1233    dels vells estar,
  1234    ans, pux un clar, senyora, par
  1235    y axi es ver,
  1236    ell per los vells tenir poder
  1237    hi prou bastant,
  1238    no·ls ho mester anar peixcant
  1239    ni cercar yo:
  1240    per ço us requir entre en preso
  1241    de continent,
  1242    car no coneix prou esta gent
  1243    vostra altesa;
  1244    no·ls deu esser cosa admesa
  1245    fins sia stat,
  1246    com se pertany, ben confessat».
  1247    «Que es aço»,
  1248    respos Moreno, «y que fet yo
  1249    ni que comes,
  1250    que vos m’ajau a fer proçes,
  1251    ni menys nengu,
  1252    per defenssar lo be comu?»
  1253    «Ara u veureu»,
  1254    respos Despi; «no us enugeu,
  1255    veureu lo tema;
  1256    proseguireu vos lo protema
  1257    com vos parra».
  1258    «Donchs concordem nos de scriva»,
  1259    dix lo Moreno.
  1260    Respos Despi: «Sia Ximeno».
  1261    «No vull aqueix»,
  1262    Moreno dix, «que no·m coneix
  1263    y es gran ronçero».
  1264    «Voleu que sia Sobrevero?»
  1265    «Aqueix es bo».
  1266    «Mossenyer, donchs, rebeu axo;
  1267    tocau ho be».
  1268    «Ara vejam si us fartare,
  1269    ni que fareu,
  1270    que ben se que no·m penjareu».
  1271    «Dexem rahons,
  1272    hojam vostres confessions»,
  1273    dix lo Despi.
  1274    «Hohiu les donchs, que veus m’açi».
  1275    Y axi fon fet,
  1276    car prestament se fon retret
  1277    a una part,
  1278    a hon molt be hi de bon art
  1279    ell confessa,
  1280    hi per escrits ell deposa
  1281    ab veritat,
  1282    sobre·l que fou interrogat,
  1283    lo que y sabe:
  1284    molt largament ell ho digue,
  1285    mal de son grat,
  1286    puix que lo joch era forçat.
  1287    Havent prestat son sagrament,
  1288    segons que fer solempnament
  1289    s’es praticat,
  1290    respos, essent interrogat,
  1291    sobre·l primer.
  1292    E dix: qu’en part era molt ver
  1293    de alguns vells,
  1294    mas qu’empero ell no es d’aquells,
  1295    que de amor
  1296    no pugua ser merexedor,
  1297    per que es molt clar
  1298    que·s veu tots jorns molt rebrotar
  1299    en ell natura,
  1300    hi que, trobant bona pastura
  1301    son caragol,
  1302    ab tot que sia moll bunyol,
  1303    traura la banya.
  1304    Sobre·l segon, ab pena stranya,
  1305    hi respongue,
  1306    hi atorgant dix: «Com, perque
  1307    lo vell roçi
  1308    no pot menjar lo bon boçi,
  1309    puix que lo y donen?
  1310    Exes senyores me perdonen:
  1311    no y han ben vist;
  1312    si al malalt qu’es lo vell, trist
  1313    hi desmenjat,
  1314    no li donau boçi triat,
  1315    may menjara,
  1316    per hon, tostemps perillara
  1317    la sua vida».
  1318    Y, ab hun sospir molt fora mida,
  1319    dix: «No y dich mes».
  1320    Sobre·l tercer dix: «Est proçes,
  1321    segons me par,
  1322    clarament pot tot hom mirar,
  1323    es envejos
  1324    y estranyament malicios;
  1325    com, sens empenes
  1326    no pot servir be y sens esmenes
  1327    a un mester,
  1328    lo bon matraç al ballester?
  1329    Be es veritat
  1330    lo que damunt esta posat,
  1331    que no va dret;
  1332    mas ja per ço no pert son dret
  1333    d’esser matraç».
  1334    Sobre lo quart dix: «Aquest laç
  1335    me par molt fort;
  1336    com, per ser vell, se te per mort
  1337    james negu?
  1338    Qual ley ho vol ni dret comu
  1339    que axi sia?
  1340    Yo be us atorch que sta en la via
  1341    y en lo cami,
  1342    hi molt pus prop que lo fadri,
  1343    naturalment,
  1344    hi que no y val or ni argent
  1345    ni menys diners,
  1346    ans, es forçat que los primers
  1347    vajen davant...».
  1348    De molts sospirs acompanyant
  1349    tot lo que deya.
  1350    Sobre·l cinque dix «que be creya
  1351    ser veritat
  1352    tot quant alli esta posat,
  1353    y ab gran raho;
  1354    y aquest capitol per res yo
  1355    negar no·l gose».
  1356    Sobre·l sise dix: «No·m repose
  1357    molt en aquest,
  1358    per que no m’alta lo protest
  1359    qu’elles hi fan,
  1360    que, si u han fet, tan be u faran
  1361    altres vegades,
  1362    car si stan ara gabellades
  1363    en no dir och,
  1364    ni·n volen may vista ni toch,
  1365    recordar s’an:
  1366    menjaran porch, hi mudaran
  1367    prest de parer».
  1368    Sobre·l seten dix «esser ver
  1369    en tots los caps;
  1370    per que la salssa, per als naps
  1371    mustius hi vells,
  1372    vella deu ser axi com ells;
  1373    y axi·s deu fer,
  1374    segons lo boix pendre·l morter;
  1375    car, lo qu’es clar,
  1376    yo no u vull gens porfidiar,
  1377    puix ho conech».
  1378    Sobre l’huyten, de sech en sech,
  1379    dix: «Tot lo negue:
  1380    mas, com veuran lo que desplegue
  1381    per la part mia,
  1382    conexeran sa strologia
  1383    esser errada;
  1384    com es aço garba ligada
  1385    que passe axi?
  1386    No cregen gens exir de mi
  1387    a bon mercat,
  1388    que, puix que m’an denunciat,
  1389    es ja tot fet;
  1390    yo fundare tanbe mon dret,
  1391    com es mester».
  1392    Sobre·l nove dix esser ver,
  1393    de larch a larch;
  1394    be es veritat que lo seu arch
  1395    es ja molt fluix,
  1396    hi, si tirant prou voltes cruix,
  1397    sens caplevar,
  1398    tan flach com es, basta matar,
  1399    encara caça;
  1400    que si vellea jens l’acaça,
  1401    ja per aço
  1402    no resta que·ll nos senta ho
  1403    pera be fer
  1404    mes mal, que may nengun barber
  1405    sarzir poria.
  1406    Sobre·l deen dix que y sabia
  1407    lo que y coneix;
  1408    que prou mals anys te qui envelleix
  1409    masa en lo mon,
  1410    car be coneix que quants vells son
  1411    ensemps ab ell,
  1412    son molt millors pera conssell
  1413    que pera brega;
  1414    pero que tot quant damunt nega,
  1415    ho provara.
  1416    Essent a punt ja l’escriva
  1417    y aparellat,
  1418    puix fon del tot be confessat,
  1419    y avien fet
  1420    ab compliment tot son pertret
  1421    hi son lavor,
  1422    li dix donar caplevador
  1423    a la persona.

  1424    Puix altercat hagueren una stona
  1425    sobre lo punt de pendre l’o dexar lo,
  1426    ab tot que·l fur no u atorga ni u dona,
  1427    puix que la part no stava molt fellona,
  1428    li consenti deguessen capllevar lo.
  1429    Y axi cobra Moreno l’esperança
  1430    que ja del tot mig perduda l’avia,
  1431    hi, demostrant dels vells la gran puxança,
  1432    no volgue dar una sola fermança,
  1433    ans ne porta una gran letania,
  1434    a demostrar que·ll ne tenia
  1435    moltes hi prou,
  1436    y ab molt bon dret, franques a l’hou
  1437    hi molt segures,
  1438    hi sens empaig netes hi pures,
  1439    sens reçelar
  1440    les hi deguessen refusar.
  1441    Y, estant axi,
  1442    li dix tantost lo bon Despi:
  1443    «E, donchs, que feu?
  1444    Hon es aço que vos dieu?
  1445    Hajam fermançes:
  1446    vejam aquestes grans puxançes
  1447    que vos mostrau».
  1448    Respos Moreno: «Esperau,
  1449    que yo y hire,
  1450    hi mes de mil ne portare».
  1451    De continent,
  1452    ya be prestat bon sagrament
  1453    hi homenatge,
  1454    ell ana fer son presonatge
  1455    partint d’alli,
  1456    que, altrament, may lo Despi
  1457    lo y atorga.
  1458    Mas, poch apres, tantost torna
  1459    ab gran furor,
  1460    que paregue fos caçador
  1461    que ve de caça,
  1462    que despeats porta a la traça
  1463    infinits goços;
  1464    o par que fos la ferma moços
  1465    ab lo basto,
  1466    portant detras gran professo
  1467    dallesiats,
  1468    de mal vestits hi destrarpats,
  1469    hi desonests.
  1470    Y al menys veureu si son aquests
  1471    semblants a ells,
  1472    que son donats per part dels vells
  1473    hi homens proms;
  1474    dels quals fermanses son los noms:
  1475    Johan Pantaix
  1476    ple-de-mil-anys, Marti Carcaix,
  1477    Nofre Panssit,
  1478    Jaume Ruat, Guilem Podrit,
  1479    Perot Ysagre,
  1480    mossen Sospir, miçer Puagre,
  1481    don Ramon Fleuma,
  1482    en Matheu Sech, n’Alfonso Reuma,
  1483    mestre Rugall,
  1484    mossen Rovell, miçer Gargall,
  1485    en Lorenç Tos,
  1486    mossen Jamech En-pipitos,
  1487    miçer Laguanya,
  1488    mossen Humor, Vicent Migranya,
  1489    Andreu Moxell,
  1490    Gaspar Estopa, don Fluxell,
  1491    miçer Postema,
  1492    Antoni Brach, mestre Quarema,
  1493    Felip Sardina,
  1494    miçer Exut, Cosme Ranyina,
  1495    y en Amargos,
  1496    Damia Grony, Miquel Çelos,
  1497    mestre Trist-any,
  1498    mossen Adzar, Domingo Cany,
  1499    Tomas Corcat,
  1500    Bernat Tramssit, Aloy Podat,
  1501    n’Agosti Fluix,
  1502    Jordi No-puch, Lois Arruix,
  1503    y altres molts mes;
  1504    los quals, venint ades ades,
  1505    si ajustaven,
  1506    que poch a poch hi arribaven
  1507    darrers venint.
  1508    Y axi·l notari, scrivint
  1509    hi tocant l’acte,
  1510    fermaren tots en lo contracte
  1511    com s’acostuma;
  1512    y apres d’aver donat tal suma
  1513    de companyons,
  1514    passant entre ells moltes rahons,
  1515    ell presenta
  1516    una scriptura, que dona
  1517    al secretari,
  1518    fent hi posar son calandari
  1519    de continent.

  1520    «Constituhit personalment
  1521    denant vos, alta y excellent
  1522    Venus Deessa,
  1523    Johan Moreno, qui confessa
  1524    esser donat
  1525    per part dels vells ab veritat
  1526    procurador,
  1527    emparador hi defenssor
  1528    de la vellea;
  1529    posa e diu: qu’en ells recrea
  1530    lo desig tant,
  1531    que si·ls anava aumentant
  1532    tant lo poder,
  1533    inçessantment fer hi desfer
  1534    no cessarien;
  1535    pero, per quant prou no refien
  1536    de ses ahines,
  1537    volen cercar viandes fines
  1538    hi delicades;
  1539    e que per ço, si·s son clamades
  1540    d’aquells les dones,
  1541    ab prou rahons, vives hi bones,
  1542    y autoritats,
  1543    clar mostraran que, tots amats
  1544    hi ben volguts,
  1545    deuen esser, hi molt tenguts
  1546    en reverencia.
  1547    Pero, per quant Vostra excellencia
  1548    s’a evocat
  1549    aquesta causa hi tirat
  1550    de la cort nostra,
  1551    tots soplicam l’altesa Vostra
  1552    vulla derir,
  1553    y, ensemps ab vos, pendre y tenir
  1554    a la raho,
  1555    qu’en causa tal sia·l bordo
  1556    ensemps ab vos;
  1557    que, puix siau vosaltres dos,
  1558    contents serem,
  1559    y a tot bon dret nos sotsmetrem
  1560    a vostre for,
  1561    puix que sabreu, dexant la flor,
  1562    collir lo fruyt;
  1563    y ab tot que diguen esser buyt
  1564    lo caragol
  1565    del vell, tenint plech de bunyol,
  1566    per ço no resta
  1567    no sia gall, puix que te cresta
  1568    tan be vermella,
  1569    y al so de nostra caramella
  1570    ballar no·s puga;
  1571    car si la pell es de tartuga,
  1572    un poch ruada,
  1573    a tot ventrell fruyta saunada
  1574    mes aprofita,
  1575    hi, si tan prest lo gust no excita
  1576    per no ser tendra,
  1577    ja per aço no es dit gendra
  1578    negu d’aquells;
  1579    car los draps fins, per esser vells,
  1580    nengu no·ls lança;
  1581    e que, si no rompen be lança
  1582    en semblants juntes,
  1583    ja per axo de correr puntes
  1584    privar no·s deuen;
  1585    e que, si ella, al temps que·s çeven
  1586    sobre lo loure,
  1587    massa laugers no·s solen moure,
  1588    no es maravella,
  1589    car, per ser molt closa la sella,
  1590    a l’encontrar,
  1591    porien per molt revessar
  1592    rompre·ls arçons,
  1593    hi per aço los esperons
  1594    donen fluxets;
  1595    hi que tan be, si·ls seus luquets
  1596    donen gran fum
  1597    primer que no encenguen htm
  1598    ni molt gran flama,
  1599    hi que per ço qualsevol dama
  1600    tant los desdenya,
  1601    no·ls leva que la secha lenya
  1602    no valga mes
  1603    que no la vert, que no val res
  1604    ni·s pot encendre;
  1605    e que, si tart se solen pendre
  1606    en la fahena,
  1607    tanbe la fan be y sens esmena,
  1608    tan treballant,
  1609    que fan venir dolça brollant
  1610    l’aygua de luny,
  1611    car, de la let, qui millor muny
  1612    molt mes ne trau;
  1613    e que tanbe tanquen ab clau
  1614    tots los secrets,
  1615    lo que no fan los jovenets
  1616    qu’en l’ame van;
  1617    hi que huy dels tals com se stan,
  1618    los vells falcons,
  1619    faran d’ells tals relacions
  1620    si·ls dexen tralla,
  1621    que be veuran no mengen palla
  1622    si no civada.
  1623    Mas, per que mes examinada
  1624    e discutida
  1625    sia esta causa, hi dicernida,
  1626    requer, demana
  1627    a Vostr’altesa, don emana
  1628    nostra justicia,
  1629    pera pagar la gran malicia
  1630    d’aquesta gent,
  1631    per que millor lo fonament
  1632    se·n pugua veure,
  1633    segons molt clar o farem creure
  1634    y ab gran raho,
  1635    nos façau asignacio
  1636    de advocats.
  1637    Los quals seran prest ajustats,
  1638    puix ho maneu,
  1639    hi la raho tanbe l’avreu
  1640    tantost açi.
  1641    Requer tanbe, que·l bon Despi
  1642    sia tantost
  1643    prest sotascrit, puix ho respost,
  1644    hi es raho,
  1645    a la pena ditalio.
  1646    Ya, caminant
  1647    a poch a poch, irem avant
  1648    com fer se dega,
  1649    hi de justicia no·s denega
  1650    may a nengu;
  1651    requirint ne, pel be comu,
  1652    carta publica».

  1653    Y axi, segons com se pratica,
  1654    fon acceptada,
  1655    e provehida y entimada
  1656    a l’altra part,
  1657    manant lo jutge, no fos tart,
  1658    a l’escriva,
  1659    donar trellat, si·l ne volra
  1660    Despi haver.
  1661    Lo qual respos: «No l’he mester:
  1662    vinga Raho,
  1663    siam en la cotlacio,
  1664    que molt me plau».
  1665    Moreno dix: «Donchs, esperau,
  1666    que yo y hire,
  1667    y ensemps ab mi la portare,
  1668    si la sabia
  1669    anar cercant fins en Ongria,
  1670    o en Anglaterra...».

  1671    Tan secament me donen mortal guerra
  1672    les dones huy, volent ab mi contendre,
  1673    hi, segons quant me corren fort la terra,
  1674    perduda ja del tot tinch ma desferra,
  1675    si tu, raho, ma part no volls defendre:
  1676    les quals estan ab los vells molt de punta,
  1677    yo, procurant la part d’ells hi la mia,
  1678    puix ton engeny sobre tots se remunta,
  1679    te volgut dar al jutge per adjunta,
  1680    puix, be jutgant, tot hom te pren per guia.
  1681    Per ço·t soplich, per cortesia,
  1682    vulles venir
  1683    ab mi alla, per aclarir
  1684    aquesta causa.
  1685    Y aço, com mes ab curta pausa
  1686    fer se pora,
  1687    un boçi mes que cent valdra
  1688    en altra hora;
  1689    e puix sens tu se desafora
  1690    tot nostre be,
  1691    te prech, senyora, per merçe,
  1692    que no·t detingues,
  1693    mas que tantost ab mi te·n vingues;
  1694    que·l jutge sta
  1695    ab la ballesta en la ma
  1696    hi ja parada:
  1697    perque esta causa s’es portada
  1698    molt soptadet,
  1699    d’axo del joch d’alamanyet.
  1700    Hi tras canto;
  1701    e per aço, senyora, yo
  1702    tinch tanta pressa,
  1703    per que d’Amor es la deessa
  1704    lo jutge nostre,
  1705    e yo tinch por que no·s demostre
  1706    molt parcial,
  1707    y que no·ns pose lo dogal
  1708    ab rahons bones,
  1709    que ja sabeu dones ab dones,
  1710    hi tals com ella,
  1711    hi majorment per tal querella,
  1712    que basten fer».
  1713    Dix la raho: «Posat primer;
  1714    yo·t seguire,
  1715    qu’en aqueix loch yo no y sabre
  1716    anar sens guia».
  1717    Y axi los dos feren sa via
  1718    hi son cami,
  1719    hi, quant abduys foren alli,
  1720    fent los fer loch
  1721    raho passa, son poch a poch,
  1722    al setial
  1723    hon la deessa en tribunal
  1724    aseyta estava.
  1725    Moreno, quant veu s’acostava,
  1726    y era saho:
  1727    «Senyora», dix, «es la Raho
  1728    nostra padrina».

  1729    «Compassio me fa esser vehina
  1730    y entrar en part hon may tingui posada,
  1731    qu’es tan gran cort, molt excellent Reyna,
  1732    hon res de meu si y sopa no si dina;
  1733    hi per ço·m par que y estich manlevada».
  1734    Venus respos, ab cara molt contenta
  1735    y affable gest: «Siau vos ben venguda,
  1736    car be qui son vostre gest representa;
  1737    y atorgue us yo que·m son de luny parenta,
  1738    segons lo poch que us tenim coneguda».
  1739    Y, apres d’averla detenguda
  1740    ab tals rahons,
  1741    puix que del tot tots los grahons
  1742    hague muntat,
  1743    seure la feu al seu costat;
  1744    hi, rahonant
  1745    la una ab l’altra, en l’entretant
  1746    tot hom callava,
  1747    sino Moreno, que sforçava
  1748    la sua part,
  1749    que stava ja pena del quart,
  1750    ab molta por.
  1751    pero, sforçant hi fent bon cor,
  1752    dix: «Que es de fer?
  1753    hire per miçer Sabater,
  1754    mon advocat?»
  1755    «Ja volria fosseu tornat»,
  1756    respos Despi,
  1757    «que yo no stich per aldre açi
  1758    su per axo».
  1759    Respos Moreno: «Ja y vaig yo;
  1760    anau pel vostre».
  1761    «No cureu vos, senyor, del nostre,
  1762    que ja y sera,
  1763    que yo us promet no y fallira,
  1764    ans, com torneu,
  1765    açi crech yo que·l trobareu».
  1766    Y axi trames
  1767    a fer venir miçer Artes
  1768    Despi tanbe.
  1769    Pero Moreno, quant vingue,
  1770    tot sol torna;
  1771    y axi Despi li demana:
  1772    «Donchs, que es estat?
  1773    No ve lo vostre advocat?»
  1774    Dix l’altre: «No,
  1775    qu’en fets de la Enquisicio
  1776    esta retret;
  1777    pero, tantost que aja fet,
  1778    ell sera açi».
  1779    «Bo es axo», respos Despi.
  1780    «Com quin mal es?
  1781    Tampoch no y es miçer Artes?»
  1782    «Que us cal rallar?
  1783    Tanbe l’hauriem de sperar».
  1784    Y axi, parlant
  1785    Moreno y ell, hi mosqueyant
  1786    los advocats
  1787    foren alli tots arribats
  1788    per disputar;
  1789    y axi veureu al rastellar
  1790    qual d’ells del lli
  1791    ha pres la stopa, o lo bri,
  1792    ni menys l’arista.

  1793    «Coses hi a que·ns paren a la vista
  1794    promtament be, senyora molt illustre,
  1795    com la paret podrida, vella y trista,
  1796    que·ns sembla tal, de vista com de lista,
  1797    quant, reparant, n’es passat lo palustre:
  1798    dels vells aquests, vell es lo de defora,
  1799    vell lo dedins, envellit per vellea,
  1800    y, envellits vells, vellea·ls desafora
  1801    per vells velluts, l’envellit cor los plora
  1802    com d’ells, per vells, lo vell temps no sarrea.
  1803    Sols lo desig qu’en ella recrea
  1804    jove sta huy
  1805    molt mes que may, hi tan fadri,
  1806    que, si pintar
  1807    algu·l volgues, hi blasonar
  1808    creu que staria
  1809    dins en lo breç, o que·l tendria
  1810    al braç la dida:
  1811    car, puix no te edat complida,
  1812    d’aci·s segueix
  1813    que may lo vell prou se coneix
  1814    ni s’alimita,
  1815    ni lo temps vell li aprofita,
  1816    ni lo novell,
  1817    ans, pel desig, tot li par bell
  1818    hi profitos;
  1819    hi si·l rugall, pantaix ni tos,
  1820    lo desengana,
  1821    plora·l desig hi creix la gana,
  1822    hi, puix que crida,
  1823    lo vell qui es del desig dida
  1824    vol lo complaure;
  1825    e sols per ço se deuen raure
  1826    hi anutlar,
  1827    desfer del tot y adnichilar,
  1828    dells tals estremps:
  1829    car tots aquells que·ls dexa·l temps
  1830    hi ja no·ls vol,
  1831    ab lo garbell peixquen lo sol,
  1832    si·l temps segueixen;
  1833    donchs, puix los vells gens nos conexen,
  1834    forçat sera
  1835    que·ls alarguem donant la ma
  1836    pera guiar los;
  1837    pero, si vull desanganar los,
  1838    no me·n creuran,
  1839    ans, crech que poch magrahiran
  1840    tot quant fare;
  1841    pero en Moreno, per ma fe,
  1842    per que es discret,
  1843    al menys, crech yo, algun poquet
  1844    ho metra en comte,
  1845    hi u levara d’aquell besconte;
  1846    mes, general
  1847    procurador hi principal
  1848    m’an dit que y es,
  1849    hi, fins açi, ho ha defes
  1850    hi be portat:
  1851    si tan be n’ix son advocat,
  1852    bona·ls dira.
  1853    E donchs, vejam hon se refa
  1854    lo fet dels vells,
  1855    en que voleu la part d’aquells
  1856    corroborar:
  1857    cascu es tengut de desigar,
  1858    naturalment,
  1859    a si mateix honestament,
  1860    be hi no mal;
  1861    aquest desig es natural,
  1862    dicte que si,
  1863    mas, deus voler tu per a mi
  1864    allo mateix
  1865    que per a tu, sensse perpleix,
  1866    haver voldries:
  1867    hi tals desigs van per les vies
  1868    de caritat.
  1869    Donchs, per que·l vell, podrit, ruat,
  1870    no pot penssar
  1871    que del mal grat discobre clar
  1872    lo testimoni?
  1873    Donchs, que direm del matrimoni?
  1874    Aqui sta·l punt!
  1875    Que·m voleu dir lo duo sunt
  1876    in carne una?
  1877    Aquesta ley es molt comuna
  1878    pera tot hom:
  1879    com se pot fer que l’home prom,
  1880    canssat d’afanys
  1881    ab la donzella de quinz’anys
  1882    pugua avenir se
  1883    ni que los dos puguen unir se
  1884    en nengun temps
  1885    essent ells dos los dos estrems?
  1886    Vols ne raho,
  1887    y una gentil conclusio,
  1888    clara y molt bella?
  1889    Tu, essent vell, no vols la vella,
  1890    ans, defogint,
  1891    tramant, cercant, tostemps texint,
  1892    lo jove çerques:
  1893    ab tu mateix me par alterques,
  1894    çercant ton mal,
  1895    y esta raho natural
  1896    y entendres dexa,
  1897    car la dolor de si matexa
  1898    la fa çercar
  1899    incessantment lo ranyhinar
  1900    hi lo divis.
  1901    Per que, puix, quod tibi non vis
  1902    tu fas en ella?
  1903    Tostemps pora, ab justa querella,
  1904    cercar remor,
  1905    que si vergonya o temor
  1906    ambos adiunxit,
  1907    lavors lo que Deus coniunxit
  1908    se desfa prest,
  1909    car mostren vos aquell protest,
  1910    com son dedat,
  1911    ab que en secret han protestat
  1912    dins en son cor;
  1913    hi, puix que veu no son d’un for,
  1914    l’oficial,
  1915    per escusar entre ells mes mal,
  1916    pren ne paraula,
  1917    y axi·ls parteix a lit y taula,
  1918    e mes avant.
  1919    Que·m podeu dir vos, replicant
  1920    sobre aço,
  1921    «la jove vull, monsenyer, yo
  1922    per procrear,
  1923    car manans Deu multiplicar
  1924    sobre la terra»?
  1925    En eix ganchet sol se aferra
  1926    lo fet dels vells;
  1927    e per ço us dich no fa per ells
  1928    semblant fahena,
  1929    car, puix tantost mostren carena
  1930    en mar bonança,
  1931    no poden may portar la dança
  1932    seguint lo so;
  1933    per ço·ls desdenya de tal so
  1934    la jove tendra,
  1935    car no es bo prengua la çendra
  1936    tantes vegades,
  1937    estant tot l’any axi debades
  1938    dins hun conclavi,
  1939    tancada tostemps ab son avi.
  1940    Donchs, l’engendrar,
  1941    per ara·ls vells dexen l’estar,
  1942    car be y aura
  1943    qui millor que·lls hi donara
  1944    molt bon recapte,
  1945    hi no hauran viure d’acapte
  1946    axi com ells;
  1947    qu’encara que james dels vells
  1948    case nengu,
  1949    ja per axo lo be comu
  1950    tant no perilla,
  1951    que lo cassar se pare y filla
  1952    admetre·s dega,
  1953    e veus, donchs, com als vells se nega
  1954    tot lo que posen;
  1955    e donchs, digau los que reposen
  1956    com ja es dit.
  1957    Si·ls fills dels vells, fills de despit
  1958    hi de mitat,
  1959    se poden dir ab veritat
  1960    per l’una part,
  1961    per que testemps d’un boçi es fart
  1962    tantost lo pare,
  1963    hi de gran fam la trista mare
  1964    resta mig morta,
  1965    veus, donchs, per que gens no·s comporta
  1966    sien d’admetre,
  1967    que scassament per acometre
  1968    valen mealla,
  1969    per que amaynant tostemps devalla
  1970    senectus ista;
  1971    haveu legit be lo Salmista?
  1972    Veureu que diu,
  1973    forsa, que scur gens ho escriu
  1974    ni si·s coneix,
  1975    y al jove vell com malaheix:
  1976    quia, afflictus
  1977    dicit quod puer maledictus
  1978    centum annorum;
  1979    hi, mes avant: beati quorum
  1980    remisse sunt,
  1981    si be no stan en aquest punt
  1982    los vells aquests,
  1983    per que no u diu dels desonests
  1984    axi com ells;
  1985    pero tampoch se diu d’aquella
  1986    tecta peccata,
  1987    segun acta et probata
  1988    per los escrits
  1989    per ells posats e damunts dits
  1990    hi atlegats,
  1991    perqu’en aço ja y som estats
  1992    altres vegades,
  1993    hi no·n rebut prou sofrenades
  1994    sobre aço;
  1995    per ço no vull esser molt yo
  1996    ara prolix.
  1997    No us recordau per ells se dix
  1998    non ambulabunt
  1999    et manus habent et non palpabunt
  2000    escassament?
  2001    Car per tenir poch fonament
  2002    ja d’aquest mon,
  2003    los homens vells ydoles son,
  2004    mas no de colre;
  2005    que no·ns degam d’aquells tots dolre,
  2006    yo no us ho negue,
  2007    pero boçi ab que·ls ofegue
  2008    no·ls vull donar,
  2009    ni·m fora may negu lohar
  2010    tal sen raho.
  2011    Segueixquen, donchs, l’openio
  2012    dels bon doctors:
  2013    veureu de que merexedors
  2014    aquells los fan;
  2015    hi, no rebent ton gran engan,
  2016    faran lo que
  2017    per raho y dret fer los cove.
  2018    Legiu Terençi,
  2019    veureu en quant tendran silençi;
  2020    mirau l’Egidi;
  2021    no us oblideu tanpoch l’Ovidi,
  2022    De Arte Amandi,
  2023    y alli veureu quin sucrecandi
  2024    y a pera ells;
  2025    de bons doctors cent mil parells
  2026    ne portaria,
  2027    pero james acabaria
  2028    de atlegar;
  2029    per ço no y vull altri portar
  2030    si no Barbaça,
  2031    en aquell pas hon embaraça
  2032    tot vostre fet,
  2033    puix que tot sol te prou pertret
  2034    per a tot quant
  2035    dir me volra, ben alleguant
  2036    tant com pora.
  2037    O, negra enveja, core ma fa
  2038    perdre·l johil
  2039    e pero dix Davit axi:
  2040    quando respexit,
  2041    cum in honore esset non intellexit;
  2042    y acomparat
  2043    als animals bruts es estat,
  2044    y axi com ells.
  2045    Y axi·s pot dir tambe d’aquella
  2046    ab gran justicia:
  2047    quid gloriaris in malicia?
  2048    puix que no pots,
  2049    conserva·l menys, d’aquells tres vots,
  2050    en tu la hu;
  2051    puix que per ley y dret comu
  2052    lo mon te dexa,
  2053    posat davant aquella rexa
  2054    de la raho,
  2055    y al que dius hoc diras de no,
  2056    si·t vols conexer.
  2057    Com se pot fer pugues merexer,
  2058    car diu Davit,
  2059    com ja damunt es estat dit,
  2060    de aquells vells
  2061    que son als trenta cinch parells,
  2062    labor et dolor?
  2063    Absit, senyora, tantus error!
  2064    Que vostr’altesa
  2065    ofena tant la gentilesa
  2066    d’estes senyores,
  2067    que sobre tan velles penyores
  2068    hi tan arnades,
  2069    tan espletades y esquimades,
  2070    hi derrohides,
  2071    deguen prestar ses tristes vides
  2072    ab tal afany!
  2073    A cent per cent non es bo·l guany
  2074    de tals esmerços,
  2075    segons d’aquells los quarts y·ls terços
  2076    son diferents;
  2077    mirau com pot nengu sens dents
  2078    mastegar faves?
  2079    Quins bavosalls per a tals baves
  2080    son les donzelles?
  2081    Prenguen de sopes escudelles,
  2082    hi grans de pebre;
  2083    no y cal posar en lo pesebre
  2084    del vell civada,
  2085    puix la desdiu cada vegada
  2086    hi y diu de no:
  2087    dau li alfaç o bon sego,
  2088    puix es provat
  2089    que·l vell, posat en tal edat,
  2090    est imperfectus;
  2091    o maledicta ista senectus
  2092    et miserabilis!
  2093    Est apetitus insaciabilis
  2094    com de l’avar:
  2095    tots temps te fam hi vol menjar,
  2096    hi no mastega;
  2097    dau li solssits, dau li que bega,
  2098    feu li picats;
  2099    sien d’uymes desenganats
  2100    publicament,
  2101    puix que senyalen a la gent
  2102    esse audaces;
  2103    et dico vobis sunt pertinaces
  2104    sine potencia,
  2105    et sunt finales in penitencia,
  2106    y ad quemlibet forum
  2107    sepulcrum patens guttur eorum
  2108    et sic decepti
  2109    et in peccatis esse concepti
  2110    vere videntur,
  2111    que, donchs, speren? Quid intuentur?
  2112    puix non utuntur,
  2113    lampades sue iam extinguntur
  2114    hi totes cruxen;
  2115    l’aygua y roman: donchs, que s’arruxen,
  2116    puix l’oli·ls fall.
  2117    No fa per ells res de treball,
  2118    car lo bon peix
  2119    y·l bon boçi, a qui·l mereix
  2120    se deu donar.
  2121    Y axi, puix donchs se mostra clar
  2122    nostra justicia,
  2123    la desfrenada y vil malicia
  2124    d’aquesta gent,
  2125    puix natural raho u consent,
  2126    vos soplicam
  2127    que, ben mirat lo nostre clam,
  2128    hi declareu;
  2129    que, puix som certs hi mirareu
  2130    ab diligencia,
  2131    ja no volem vostra excellencia
  2132    mes detenir,
  2133    ans, darem loch si y volra dir
  2134    res l’altra part,
  2135    per que ja·ns par que sia tart
  2136    hi se·n valdria.

  2137    Aquell convit, per qual se vulla via,
  2138    qu’en lo millor lo qu’es mester hi manca,
  2139    crech per a mi no fer lo mes valdria;
  2140    qu’en tot dinar, si ho voleu que sia,
  2141    aldre si vol que no tovalla blanca.
  2142    Dich ho per ço, puix es mia la tanda,
  2143    que·m par de mes voler parar les taules,
  2144    si los bocins voleu dar fil per randa;
  2145    car lo qui pren ab pinçes la vianda,
  2146    en taula pot, menjant, contar prou faules.
  2147    Puix nostre plet no sta en paraules,
  2148    alta senyora,
  2149    lo que a mi mes m’entrenyora
  2150    en aquest fet,
  2151    es que la part vol fer pertret
  2152    de filateries;
  2153    mas, puix no son estes materies
  2154    pera tot hom,
  2155    ans de molts anys mostrarem com
  2156    se deu entendre:
  2157    y aço sera mes que defendre
  2158    la part dels vells.
  2159    Car no sta en blasfemar d’ells
  2160    ne dir ne mal,
  2161    que, puix la plaça·ns es egual,
  2162    y axi·s deu creure,
  2163    a Vostr’altesa fare veure
  2164    lo que rahone:
  2165    la qual soplique me perdone,
  2166    que dir ho he.
  2167    Les dones huy, sobre ma fe,
  2168    per vos ser dona,
  2169    penssen tenir sa part molt bona
  2170    hi molt segura;
  2171    empero a mi mes m’asegura
  2172    la bona causa,
  2173    per hon tots crem que, sensse pausa,
  2174    dexant a part
  2175    totes favors, sens altre sguart
  2176    sera son dret
  2177    a cadascu molt clar hi net
  2178    prest atorgat;
  2179    e, si per ço us he soplicat
  2180    que la raho
  2181    per part de tots sia·l guio
  2182    ab Vostr’altesa,
  2183    no·n deu restar en res ofesa
  2184    Vostr’excellencia;
  2185    ans, ab deguda reverencia
  2186    tostemps parlant,
  2187    puix aquest fet nos toca tant
  2188    com se pot dir,
  2189    no·ns ho deveu a mal tenir
  2190    haver ho fet.
  2191    Y axi, entrant en aquest fet,
  2192    sobre·l posat
  2193    per l’altra part hi atlegat
  2194    contra los vells:
  2195    que·m par que sien reconsells
  2196    molt fora temps,
  2197    voler negar los dos ensemps
  2198    no poder ser
  2199    units de grat ni d’un voler,
  2200    per les rahons
  2201    que·s poden dir illusions
  2202    falsses hi fictes;
  2203    puix venen tant contra·ls edictes
  2204    hi manaments,
  2205    contra les leys hi documents
  2206    que mana Deu.
  2207    Car lo proisme, com sabeu,
  2208    deu ser amat,
  2209    tengut, volgut hi estimat,
  2210    quant hom mateix;
  2211    e veus de hon se infereix
  2212    lo que vull dir.
  2213    Per ço us ho vull mes aclarir:
  2214    que dieu vos?
  2215    Ho diferexen molt los dos
  2216    en la edat:
  2217    penssant la jove que es estat
  2218    ell tal com ella,
  2219    s’egualara semblant querella
  2220    que vos mesclau,
  2221    y axi tendran repos hi pau.
  2222    Et inde quid?
  2223    Qu’ella al temps de son marit
  2224    plegar voldria.
  2225    Donchs, qual raho als vells desvia
  2226    amats no sien?
  2227    Ni del jovent, quals tant confien
  2228    esser segurs,
  2229    d’esser exemps de leys hi furs
  2230    de velledat?
  2231    Ni·n quin ha may assegurat
  2232    ni preservada,
  2233    durant lo temps sia guardada
  2234    ista juventus?
  2235    Puix, com los vells, non est inventus
  2236    similis illis;
  2237    quod si videntur suis capillis
  2238    albo colore
  2239    et propter me digni honore
  2240    patras dicuntur.
  2241    Donchs, que vol dir non coutuntur
  2242    hi res no valen?
  2243    In omni loco, tots s’egualen
  2244    molt dignament,
  2245    ab l’asaunat hi vert jovent.
  2246    Que dieu mes,
  2247    sumant per orde lo proçes?
  2248    non habent dentes,
  2249    et propter hoc sunt impotentes;
  2250    digau, mosenyer:
  2251    en que us voleu vos ara retrenyer
  2252    sobre aquest pas,
  2253    que·n fa la part un molt gran cas?
  2254    Que y podeu dir,
  2255    si no voler ne inferir,
  2256    segons mostrau,
  2257    que sense dents no pot la clau
  2258    obrir lo pany?
  2259    Hi quants se·n troben entre l’any
  2260    de bons manyans,
  2261    que, per esser sobtils de mans,
  2262    ab prou ganchets
  2263    obren molts panys que son estrets
  2264    hi be tancats?
  2265    Qu’encara qu’entren doblegats
  2266    y apoch apoch,
  2267    sensse cuytar se fan son joch
  2268    hi son lavor,
  2269    hi per allo es molt millor
  2270    tinguen lo tempre
  2271    algun poquet fet al destempre,
  2272    que massa fort:
  2273    per que, si encontra o remort
  2274    en la moleta,
  2275    ho en qualque guarda molt retreta,
  2276    no romp, mas presta;
  2277    mas, si lo pany es de ballesta,
  2278    tantost hi obre.
  2279    Donchs, no us cal dir que·l vell es pobre
  2280    de spedients,
  2281    puix sab ginyar sos esturments
  2282    cercant remey.
  2283    Donchs que fa al cas aquexa ley,
  2284    non ambulabunt?
  2285    Qu’encara que semper clamabunt
  2286    gutture suo,
  2287    estant tots temps in simul duo,
  2288    be s’avendran,
  2289    que yo us ofir no y cridaran
  2290    negun vehi.
  2291    Voleu ho veure de fi en fi
  2292    lo que yo us dich?
  2293    Mirau aquell doctor antich:
  2294    quomode tute
  2295    Tulli ha scrit De Senectute
  2296    excellentment;
  2297    mirau tanbe com l’ignocent
  2298    ho passa lis,
  2299    en lo paraf terçer, si quis,
  2300    hi, mes avant,
  2301    la hon se va mes alargant,
  2302    parafo Quantum,
  2303    septima lex: Si et intantum,
  2304    quod seniores
  2305    ad consulendum sunt meliores,
  2306    hi va molt saldo,
  2307    segons ho prova lo gran Baldo;
  2308    hi Johan d’Imola,
  2309    hi l’Alexandre tanbe d’Imola
  2310    com ho conferma;
  2311    hoc, que lo Bartol no u referma
  2312    singularment!
  2313    Com ni per hon han fonament
  2314    ea que dixi,
  2315    et semper mecum sunt afixi
  2316    in causa ista?
  2317    Aliud est que no·l Salmista
  2318    lo que yo us dich.
  2319    Com lo trobau, vos, enemich
  2320    de la raho,
  2321    al vell que vol fermar bordo
  2322    per por de caure?
  2323    lo que hoiu no us deu molt plaure,
  2324    segons me par;
  2325    com me sabreu vos desligar
  2326    estes rahons?
  2327    Ab lo Fraeciscus de Mayrons,
  2328    non que iam vidi;
  2329    no u fareu, donchs, ab lo Ovidi,
  2330    per bona fe,
  2331    que ’s mes lo punt estrenyere
  2332    que no us pensau,
  2333    regonexeu que diu Sent Pau,
  2334    Ad Filipensses?
  2335    Hi mando us prou passar defensses
  2336    tant com volreu.
  2337    Y, en l’Evangeli, Sent Matheu
  2338    que y ha scrit?
  2339    No us done yo sucre candit
  2340    si no molt fi.
  2341    Pero, legiu Sent Agosti,
  2342    Amore mei,
  2343    en lo De Civitate Dei;
  2344    veureu que diu
  2345    de l’home vell, ni que n’escriu,
  2346    que es lo pus fort:
  2347    que nunca mor fins tant que es mort;
  2348    gafau axo!
  2349    Per que vejau si pert lo so
  2350    ni la mesura,
  2351    legiu lo Sent Bonaventura,
  2352    doctor sobtil,
  2353    ab altres prou mes de cent mil
  2354    del Flors Sanctorum.
  2355    Donchs no es aço·l Beati quorum
  2356    que m’atlegau?
  2357    Ni menys seran, si be y penssau,
  2358    quinque laudates;
  2359    guardau, que be us darem çabates
  2360    a vostres peus.
  2361    Legiu, en lo dels Macabeus,
  2362    veureu la prova;
  2363    mirau en la Digesta Nova:
  2364    Codice Plusquam,
  2365    prima secunde, termino Nusquam,
  2366    Septima coma,
  2367    et Lodovicus, tanbe de Roma,
  2368    quomodo dicit
  2369    si debet esse lo vell sotlicit,
  2370    ni que deu fer
  2371    quomodocunque, puix te poder;
  2372    facite nobis,
  2373    postea ante, sicut pro vobis:
  2374    qui si tal es
  2375    etiam semper sumus equales.
  2376    E, donchs, hou hou
  2377    miçer Artes par vos que cou
  2378    la mia salssa?
  2379    Guardau, que ley ni glosa falssa
  2380    no·m fara nosa;
  2381    glosau me vos aquesta glosa,
  2382    sicut scripsi:
  2383    yo crech sera l’Apocalipsi,
  2384    pro aliquibus.
  2385    Donchs, conexeu est iste cibus
  2386    bonus ad gustum;
  2387    sed utrum sit iustum, iniustum,
  2388    no y dich yo res.
  2389    Mas, resumint be lo proçes
  2390    que haveu dit,
  2391    los fills dels vells, fills de despit?
  2392    O male dictum!
  2393    A seculo non est auditum
  2394    tale obprobrium
  2395    contra precettum et matrimonium!
  2396    Quod, propter hoc,
  2397    dimittet homo, poch a poch,
  2398    patrem et matrem,
  2399    et consequenter dimittet fratrem,
  2400    et hec dimissa!
  2401    Qui ab cunyats entra en missa
  2402    se n’hix a soles.
  2403    E donchs que us par d’estes resoles,
  2404    mosenyer meu?
  2405    Teniu hi res que y repliqueu
  2406    sobre aço?
  2407    Poria us dir ara a vos yo:
  2408    quid intuentur?
  2409    et habent os et non loquentur
  2410    yo crech que si:
  2411    que, ben mirat, quant fins açi
  2412    he yo portat,
  2413    ordit, provat hi atlegat,
  2414    molt clar se mostra,
  2415    esser en tot molt la part nostra
  2416    corroborada.
  2417    Y, puix que tant resta provada,
  2418    no y vull dir mes,
  2419    que yo·m conech que stich ençes
  2420    en atlegar.
  2421    Pero, per mes no fatigar
  2422    Vostr’excellencia,
  2423    sols la soplich qu’en la sentencia,
  2424    aquesta gent,
  2425    coneguen be lo fonament
  2426    de sa malicia,
  2427    essent molt prest nostra justicia
  2428    desempachada».

  2429    Puix fon del tot la causa disputada
  2430    molt largament en tan bela audiencia,
  2431    presents les parts, asignaren jornada
  2432    los jutges dos, pera dar la porrada
  2433    en l’endema, hi poblicar, sentencia;
  2434    y axi tot hom a casa se·n tornava,
  2435    puix ague fet cascu lo perque y era;
  2436    hi·l bon Johan, que molt content restava,
  2437    son advocat tanbe s’acompanyava,
  2438    parlant ab ell axi per la carrera:
  2439    «Be·m so altat de la manera
  2440    del vostre dir,
  2441    com vos he vist tant embotir
  2442    hi atlegar,
  2443    fer hi desfer, y apropiar
  2444    excellentment
  2445    hi satisfer molt finament,
  2446    qu’en fe de Deu,
  2447    major renom que vos no us creu
  2448    haveu guanyat;
  2449    mas, vos no ves restar parat
  2450    miçer Artes,
  2451    quant ell hohi que li digues
  2452    «e, donchs, hou hou,
  2453    mossenyer meu, par vos que cou»
  2454    que barba pits
  2455    posa tantost als vostres crits,
  2456    hi lo Despi
  2457    ferma los ulls lavors en mi
  2458    molt alterat».
  2459    Respos lavors son advocat:
  2460    «O, fidem Dei!
  2461    No conexeu vos, corpus mei,
  2462    aqueixa gent
  2463    qu’en lo seu dir fan fonament
  2464    de barrumbales,
  2465    hi tot son fet es, ab rialles,
  2466    fundar son dret;
  2467    ara veuran si y ha pertret
  2468    pera obrar.
  2469    No·m so volgut tant alargar
  2470    yo com podia;
  2471    que mes doctors mostrar volia,
  2472    y, ab rahons fines,
  2473    les Decretals hi Clementines,
  2474    hi la gran Suma,
  2475    Angel d’Aretzo, Rafel Cuma,
  2476    hi l’Albert Gran,
  2477    y el Codi, hi l’Andres Johan».
  2478    «Sabeu de que»,
  2479    Moreno dix, «sobre ma fe,
  2480    me so spantat?
  2481    Com en hun loch tan senyalat
  2482    y en tan gran plaça,
  2483    no y ha atlegat sino Barbaça,
  2484    miçer Artes».
  2485    L’altre respon: «Com an lo pres
  2486    de improvis!
  2487    Y axi tot hom se n’es be ris,
  2488    que be u he vist;
  2489    per ço y so yo vengut previst,
  2490    hi ben armat.
  2491    Pero, mirau, que replicat
  2492    gens no mi ha!
  2493    Dema veureu qui n’estara,
  2494    al poblicar:
  2495    car no podem sino guanyar,
  2496    per nostra part;
  2497    mas, com havem tengut bon art,
  2498    be u deya yo,
  2499    que, si raho fos en aço,
  2500    per la part nostra
  2501    seria be com clar se mostra
  2502    lo joch egual».
  2503    «Sabeu perque us fiu yo senyal,
  2504    quant disputaveu?»,
  2505    Moreno dix, «vos no y miraveu:
  2506    qu’en atlegar,
  2507    rahms dexa de rahonar
  2508    ab la deessa,
  2509    prenent plaer en la gran pressa
  2510    que vos tenieu,
  2511    com tan espessos enbotieu
  2512    axi·ls doctors,
  2513    que, per ma fe, los miradors
  2514    quants n’i havia
  2515    ab gran plaer hi alegria
  2516    vos escoltaven».
  2517    Y axi, rallant, ells se n’anaven
  2518    fent son cami;
  2519    mas, l’escriva, tantost alli
  2520    per manament
  2521    dels jutges, molt diligentment,
  2522    ell replega
  2523    los actes tots, hi·ls ordena
  2524    segons devia.
  2525    Y axi, anant se·n dreta via,
  2526    ell los porta
  2527    als jutges prest, hi·ls presenta
  2528    tots los contractes.

  2529    I axi les dos, examinant los actes,
  2530    regonexent los papers y escriptures,
  2531    passant rahons entre elles hi grans tractes,
  2532    res no poguem presumir dels seus pactes
  2533    los miradors, sino per conjectures:
  2534    Raho, scoltant, tapavas les orelles;
  2535    Venus, parlant Raho, restava muda;
  2536    may negun mot poguem compendre d’elles,
  2537    fins que Raho dix, arrunçant les çelles:
  2538    «Segons axo per hac hi so venguda».
  2539    «Podeu ser vos de mes tenguda»,
  2540    dix la deessa,
  2541    «si no jutgar segons confessa
  2542    la part matexa?
  2543    Que lo que us dich entendre·s dexa,
  2544    si be y mirau;
  2545    que lo minor vos oblidau...
  2546    mirau hi be;
  2547    no veu que diu sobre·l cinque?
  2548    veniu açi:
  2549    mirau aço! siau ab mi,
  2550    per vida vostra!
  2551    Que veus açi com clar se mostra,
  2552    sens ficcio.
  2553    Girau a la confessio,
  2554    sobre·l seten,
  2555    y alli veureu com se defen,
  2556    o si s’acusa,
  2557    y al menys veureu si es escusa
  2558    que yo us hi done».
  2559    «Donchs, no u digau, que be m’adone
  2560    del que·m dieu,
  2561    mas, si compendre vos voleu
  2562    be tots los caps...»
  2563    «Mirau que diu sobre los naps,
  2564    mustius hi vells:
  2565    si us par que sien reconssells,
  2566    a vos o deix;
  2567    passau ne ’ls ulls, legiu aqueix
  2568    de larch a larch:
  2569    mirau que diu tanbe del arch...»
  2570    Dix la Raho:
  2571    «Mas ell ho diu del seu rotlo,
  2572    que surt molt fluix,
  2573    pero que, ab tot qu’encara cruix,
  2574    se troba be»
  2575    «Y axo us dich yo, trista, tanbe»,
  2576    dix la deessa;
  2577    «no u entengau a la revessa,
  2578    que·ll mostra clar
  2579    que sta huy, pera pelear,
  2580    millor que·ls altres.
  2581    Hi ve us açi per hon nosaltres
  2582    tenim prou lum
  2583    per aclarir tot aquest fum,
  2584    molt prestament:
  2585    per que podem lo argument
  2586    fer a pus fort,
  2587    per que, si ell, estant mig mort
  2588    se te per tal,
  2589    hi creu que mes que·ls altres val
  2590    per al mester,
  2591    es clar senyal del poch poder
  2592    que·ls altres tenen;
  2593    hi tots los caps hon se defenen,
  2594    no munten res,
  2595    car tot lo punt d’aquest proçes
  2596    en aço sta».
  2597    Dix la Raho: «Ab vos so ja,
  2598    pero no·m par
  2599    axi·ls deguam del tot privar
  2600    ab tals ultrançes:
  2601    enterrogem ne les fermançes
  2602    que·ns han donat,
  2603    per que molt mes examinat
  2604    sia aquest fet;
  2605    y, avent hi fet tot lo putret
  2606    que fer podem,
  2607    mes sanament declararem;
  2608    voleu ho vos?»
  2609    «Contenta so». Y axi les dos
  2610    feren venir
  2611    tantost alli, per aclarir
  2612    la questio,
  2613    Lois Eunuch, y an Tremolo,
  2614    y a miçer Moix,
  2615    mossen Moquita, y en Coix-Coix,
  2616    que eren estats
  2617    los que arrers eren plegats
  2618    a l’ajustar los.
  2619    Hi, començaut ha enterrogar los,
  2620    degueren ells:
  2621    «Esperarem, senyora aquells
  2622    que venen ara».
  2623    «No·ns hi cal fer tant gara»,
  2624    dix la Raho,
  2625    «que, de ma part, contenta so
  2626    que, quatre u sinch,
  2627    sobre lo dupte que yo tinch
  2628    hi vull saber,
  2629    mi vulen dir lo seu parer».
  2630    Y axi·ls digue:
  2631    «Digau me, donchs, per vostra fe:
  2632    los vells aquests,
  2633    quant als convits d’amor requests
  2634    son convidats,
  2635    dexau los desacompanyats
  2636    vosaltres may?»
  2637    Respos tantost en Johan Glay:
  2638    «Val Deu, senyora!
  2639    vist la edat quant los honora
  2640    degudament,
  2641    hora ni punt ni hun moment
  2642    may los dexam,
  2643    ni, encara que fer ho vullam,
  2644    no u podem fer,
  2645    ni menys esta en nostre poder
  2646    perdre·ls may d’ull».
  2647    «No, es, donchs, mes lo que yo vull
  2648    per ara veure»,
  2649    dix la Raho; «ara vull creure
  2650    lo que·m dieu».
  2651    Venus respos: «Gracia a Deu,
  2652    que u veureu clar!»
  2653    Y axi·ls ne feren prest tornar
  2654    per son cami;
  2655    y, fent venir tantost alli
  2656    a l’escriva,
  2657    a ordenar se comença
  2658    prest la sentencia.
  2659    Y·l jorn apres, qu’en l’audiencia
  2660    ja s’ajustaven,
  2661    abduys les parts, que desigaven
  2662    veure·n la fi,
  2663    foren tantost de bon mati
  2664    alli presents;
  2665    hi·ls jutges, essent diligents
  2666    en espaxar,
  2667    ans que deguessen poblicar
  2668    examinant,
  2669    hi relegint hi comprovant
  2670    ab diligencia,
  2671    regonegueren la sentencia
  2672    les dos ensems;
  2673    tenint gran ansia tostems,
  2674    hi gran reçel,
  2675    que no fos fet a nengu pel
  2676    de injusticia.

  2677    «Es livell just lo çeptre de justicia,
  2678    quant, justament jutgant, se administra
  2679    per egualar hi temprar la malicia:
  2680    castiga·ls mals, refrena la cobdicia,
  2681    y a viure be a tot hom asinistra.
  2682    Pero, mirant d’aquella la figura,
  2683    en l’una ma li vem portar la spasa,
  2684    y en l’altra·l pes, senyalant la mesura:
  2685    y axi, passant huy d’ella gran fretura,
  2686    tot hom la vol pero no per sa casa,
  2687    car tant com mes los mals abrasa
  2688    hi be castiga,
  2689    tant la te mes per enemiga
  2690    y abominable
  2691    lo qui de res se sent culpable;
  2692    pero no resta
  2693    que les restants virtuts, en esta
  2694    tan solament,
  2695    no tinguen totes fonament,
  2696    puix que, sens ella.
  2697    Poder obrar es maravella
  2698    may res de be.
  2699    Aquesta es la que soste
  2700    lo be comu;
  2701    aquesta fa que cadascu
  2702    viu molt content,
  2703    si te bon seny, en l’estament
  2704    que sta posat;
  2705    aquesta·ns fa la veritat
  2706    clarament veure;
  2707    aquesta·ns fa los duptes creure
  2708    hi aclarir;
  2709    aquesta·ns fa be dicernir
  2710    y examinar,
  2711    tornar a loch hi areglar
  2712    lo que es mal fet;
  2713    aquesta·ns fa cercar l’endret
  2714    de totes coses;
  2715    d’aquesta parlen en ses gloses
  2716    tots los doctors;
  2717    aquesta·ns fa merexedors
  2718    de gran renom;
  2719    aquesta·ns fa hi·ns mostra com
  2720    viure devem.
  2721    Pero nosaltres entenem
  2722    en egualar,
  2723    pacificar hi limitar,
  2724    hi aclarir,
  2725    y en concordar hi avenir
  2726    los clams posats
  2727    contra·ls damunt denunciats
  2728    pares antichs;
  2729    los quals trobam ser enemichs
  2730    de si matexos,
  2731    puix que, portant al coll tants fexos
  2732    de sobrats anys,
  2733    volen donar dels seus afanys
  2734    part a tot hom;
  2735    per ço nosaltres, mostrant com
  2736    est fet esta;
  2737    havent esguar que cascu fa
  2738    lo que pot fer
  2739    hi no·l que vol, puix lo poder
  2740    a tots no basta;
  2741    vist que tenim en mans la pasta
  2742    libertament,
  2743    pera mirar molt amplament
  2744    hi molt bastant,
  2745    per les dos parts tot ço e quant
  2746    s’es pogut dir,
  2747    provar, loar, hi encarir,
  2748    hi praticar,
  2749    hoc hi negar, hi comprovar
  2750    ab rahons bones,
  2751    axi per la part de les dones
  2752    com per part d’ells;
  2753    e vist que ja los cascavells
  2754    tenen panssits;
  2755    e vist que stan tostemps hunits
  2756    molt de ventrell;
  2757    e vist que son sensse rovell
  2758    d’aquells los hous;
  2759    e vist que mes que no les nous
  2760    fan la remor;
  2761    e vist qu’en ells fall la calor
  2762    ja natural;
  2763    e vist que d’ells ja lo perpal
  2764    esta sgranat,
  2765    e ja no es bo per fer forat,
  2766    puix no y ha çer;
  2767    vist que los vells han menester
  2768    doble stipendi,
  2769    hi tantost dien Fe me rendi.
  2770    mas no de por,
  2771    si no que mes no·ls basta·l cor
  2772    ni la virtut;
  2773    vist que tostemps ab la salut
  2774    estan en luyta;
  2775    vist que, sovint, sols de la fruyta
  2776    s’enfiten prest;
  2777    vist que, si tiren mal de sest,
  2778    pijor de vol;
  2779    vist que d’aquells esta ja·l sol
  2780    molt alta a la posta;
  2781    vist que lo vell te la resposta
  2782    millor que·ls fets;
  2783    vist que del tot estan desfets
  2784    hi eclipssats;
  2785    vist que ja·ls han desenganats
  2786    hi ells no y crehen;
  2787    vist que, parlant d’amor, recrehen
  2788    ab molt plaer,
  2789    puix del passat l’ull hi broquer
  2790    sols los roman,
  2791    mas no s’adonen del engan,
  2792    que·l cuch del vell
  2793    quant vol filar o fer capell
  2794    tantost se penja,
  2795    hi que james la fulla menja
  2796    ben mastegada;
  2797    vist que tostemps esta enbogada
  2798    la sua ayguera,
  2799    hi que tostemps la sangonera
  2800    tenen malalta;
  2801    vist que tanbe tostemps fan falta
  2802    al cloure·l joch;
  2803    vist que d’aquella may lo seu roch
  2804    val per peo;
  2805    e vist que d’ells lo brau leo
  2806    es gatoli,
  2807    qu’encara que volent dir «si»
  2808    mene la cua,
  2809    al primer salt tantost rebua
  2810    hi diu «no pus»;
  2811    vist que tanbe al primer sus
  2812    se troba mat,
  2813    car may esta encubertat,
  2814    puix no·s pot moure;
  2815    e vist que, quant se troba·l cloure,
  2816    fa mal profit,
  2817    car tot o fa a son despit
  2818    hi mal son grat;
  2819    vist qu’entra tostemps doblegat
  2820    son caragol,
  2821    y es ja provat esser bunyol,
  2822    segons lo plech;
  2823    vist que, tostemps, restant en sech
  2824    mostren carena;
  2825    vist que tan be ja la fahena
  2826    de l’arquejar
  2827    no fa per ells, ni·l carduçar
  2828    tanpoch la lana,
  2829    qu’encara que y sia la gana
  2830    fall do poder;
  2831    vist que tanbe, al menester,
  2832    los seus falcons
  2833    no spantaran ja molts agrons,
  2834    car son moxetes
  2835    que scassament les busqueretes
  2836    o bequerudes
  2837    volar poran, segons les mudes
  2838    que tenen ja;
  2839    e vist tanbe qu’en raho sta,
  2840    puix que les dones
  2841    dormint ab ells, a les espones
  2842    dormen del lit,
  2843    passant de clar tota la nit
  2844    ab lo desig,
  2845    com si y agues paret en mig,
  2846    morint de fam,
  2847    car nunqua troben lo reclam
  2848    dels vells a punt,
  2849    pera cantar al contrapunt
  2850    que han mester;
  2851    e vist quant tart en son temer
  2852    claven la vira,
  2853    lo moviment d’aquesta ira
  2854    es un corco
  2855    que·ls dona mortal passio,
  2856    puix, ab tals faltes,
  2857    viure les fan com a malaltes,
  2858    tenint dieta,
  2859    bevent tostemps ab cullereta
  2860    en sanitat,
  2861    fent los servar de castedat
  2862    per força·l vot,
  2863    tant, qu’en son niu al segur pot
  2864    filar l’aranya,
  2865    hi d’agils vel mal de migranya
  2866    hi merarchia,
  2867    del dejunar la nit hi·l dia
  2868    ve lo bascar,
  2869    lo mal de cor hi·l sospirar,
  2870    y esmortiments,
  2871    hi cent mil altres accidents,
  2872    hi rams de mare:
  2873    don, desijant qui les repare,
  2874    cerquen remeys,
  2875    per hon prou voltes nostres leys
  2876    afavoreixen;
  2877    et vist que·ls vells prou no coneixen
  2878    ni menys reçelen
  2879    semblants perills, ans, tostemps belen
  2880    volent mamar,
  2881    devrien se ja desvear
  2882    d’aquests mals vicis,
  2883    puix que miram per los indicis,
  2884    hi clar se veu,
  2885    que, per molt que·ls ajude Deu,
  2886    ab tants afanys
  2887    acaminant, may en deu anys
  2888    arribaran,
  2889    fent tot l’esforç que fer poran,
  2890    d’içi a Nules;
  2891    hi som les dones com les mules,
  2892    que, ben penssades
  2893    volem esser, hi cavalcades
  2894    a totes hores,
  2895    hi·ls esperons son cantiplores
  2896    molt delitoses.
  2897    Pera les que stan desijoses
  2898    d’asaborir
  2899    la bona nit hi mal dormir;
  2900    hi vist tanbe
  2901    que, puix en ells no y vem de que
  2902    puguen fer joch,
  2903    que lo fet d’ella es sola lo toch
  2904    hi parauletes;
  2905    e vist que ja d’ells les jutgetes
  2906    pera les dones
  2907    per res al mon ja no son bones
  2908    pera sonar,
  2909    ni tampoch per afalaguar
  2910    neguna d’elles;
  2911    e vist ab quant justes querelles
  2912    se son clamades,
  2913    hi que n’estan molt alterades
  2914    y ab gran raho,
  2915    puix que dels vells lo vell bordo
  2916    es canya ferla,
  2917    hi, si d’aquells algu es dit perla,
  2918    sera de peix,
  2919    pero la jove l’avorreix
  2920    tant hi·l desdenya,
  2921    puix tostemps fa com la spardenya
  2922    la companyhia;
  2923    hi vist tot quant veure podia
  2924    ni replicar,
  2925    y·ls advocats al disputar
  2926    lo que y han dit;
  2927    vist lo proçes molt be fornit
  2928    de tot ço y quant
  2929    era mester, ben atlegant,
  2930    hi la scriptura
  2931    per lo semblant, hi la procura
  2932    per part d’aquells;
  2933    vist qu’en Moreno y es per ella
  2934    en tal ajust,
  2935    que no pot ser del mateix fust
  2936    pijor clavilla,
  2937    y esta tan be ja dins la ylla
  2938    dels penssaments,
  2939    puix son del tot sos esturments
  2940    desconçertats,
  2941    que, puix que no·ls hi han untats
  2942    d’oli d’olives,
  2943    li han cregut tant les adives,
  2944    que es be mester
  2945    que y mostre Deu tot son poder;
  2946    Jesus:
  2947    e atenent
  2948    misericordiosament
  2949    en esta causa,
  2950    ab molt repos e no sens pausa
  2951    examinada,
  2952    hi com se deu be ruminada
  2953    hi discutida,
  2954    compresa be hi aclarida
  2955    ab gran saho,
  2956    per Nos, na Venus, hi Raho,
  2957    abduys ensemps;
  2958    davant los ulls tenint tostemps
  2959    de nostra penssa
  2960    aquell qui es vera defenssa,
  2961    hi creador
  2962    de tot lo mon, hi redemptor
  2963    universsal,
  2964    lo qual, clavat alt en lo pal,
  2965    per tots salvar
  2966    a mort cruel volge liurar
  2967    a si mateix,
  2968    d’on tot johi bo proceheix
  2969    hi verdader;
  2970    exercitant nostre poder,
  2971    pronunciam,
  2972    sentenciam hi declaram:
  2973    que tots los vells,
  2974    hi·ls que seran semblants a ells
  2975    segons les obres,
  2976    no puguen ser d’amor manobres
  2977    ni tampoch mestres;
  2978    ans, tots aquells que son mal destres
  2979    en aquest art,
  2980    volem, manam vixquen a part,
  2981    fora·l ramat;
  2982    per que lo gall que es mal granat
  2983    pera lavor,
  2984    molt poch li val ser cantador,
  2985    puix no fa pondre;
  2986    hi per ço·s deu lo vell dispondre
  2987    en fer tal vida,
  2988    sabent que te lo temps a mida;
  2989    hi, fil per randa
  2990    que dels desigs faça comanda
  2991    o çessio,
  2992    a·ls que y daran millor raho,
  2993    y, ab menys afany,
  2994    en poch espay, qu’ells en tot l’any;
  2995    y, en ser de nit,
  2996    vajen tantost de taula al lit,
  2997    y en bon coxi
  2998    reposen be fins al mati;
  2999    hi la costella
  3000    sia la sopa y la scudella;
  3001    y, al dia clar,
  3002    sien tenguts tantost anar,
  3003    passos contats,
  3004    alla hon son mes obligats,
  3005    que es: a hoir
  3006    missa, primer, y a oferir
  3007    l’anima a Deu,
  3008    puix que tan prop del regne seu
  3009    tenen los peus;
  3010    hi no anar cerquant capmeus
  3011    ni pedres fines,
  3012    conforts, solsits ni medicines
  3013    per avivar,
  3014    ni fer que pugua rebrotar
  3015    lo margallo,
  3016    que, trahucat, ple de corco,
  3017    no es ho a res;
  3018    e mes, manam no·s curen mes,
  3019    de huy avant,
  3020    contraminant anar cercant
  3021    jovens mullers,
  3022    puix no fa al cas com asparvers
  3023    dormir ab presa;
  3024    per esser gent tant indefesa
  3025    hi tan civil,
  3026    que no·n trobam, entre cent mil,
  3027    solament hu
  3028    que sia bo, ni cuyt ni cru,
  3029    a res d’amor.
  3030    Pero nosaltres, ab tenor
  3031    de la present,
  3032    los bandejam publicament
  3033    de la cort nostra,
  3034    puix conexem hi clar se mostra
  3035    massa s’enpenyen;
  3036    car, puix en res ja no·ls constrenyen
  3037    les nostres leys,
  3038    no consentint en los homeys
  3039    de si matexos,
  3040    manam que no sien adnexos,
  3041    mas separats.
  3042    Pero, si, de desesperats,
  3043    ni haura alguns
  3044    que vullen ser tan importuns
  3045    que, repellint
  3046    y al que manam no obehint,
  3047    volran cercar,
  3048    o penaran per conquistar
  3049    tendra donzella;
  3050    si·ls fan comprar de Cornuella
  3051    les antipares,
  3052    o de Sent Luch los fan confrares,
  3053    o a Çervera
  3054    los fan anar, dreta camera,
  3055    o a Bayona,
  3056    fent los portar tots temps corona
  3057    o, les manyoses!
  3058    De Moyses, molt gracioses
  3059    ho puguen fer;
  3060    hi·ls ne donam bastant poder
  3061    a totes elles,
  3062    axi viudes com donzelles,
  3063    ab vells casades,
  3064    sens que no sien obligades
  3065    a perdre·l dot,
  3066    puguen seguir lo nostre vot,
  3067    si, en jovent,
  3068    ab ells tendran acostament;
  3069    per que es raho,
  3070    puix ells se tallen lo basto
  3071    ab que·s castiguen;
  3072    hi, per que mes no les fatiguen
  3073    ab tals empreses,
  3074    los condempnam en les despeses».

  3075    Y axi les parts, ab paraules corteses,
  3076    qui, marmulant, mostrava cara trista;
  3077    altres, rient, refermaven les preses;
  3078    veyeu entrells rahons hi grans conteses,
  3079    axi de gest, paraules, com de vista.
  3080    Pero no·ls cal a les dones res tembre,
  3081    puix per sa part la sentencia canta;
  3082    la qual, per mes los mala d’aquelles rembre,
  3083    se poblica a sis jorns de deembre,
  3084    mil quatrecents del any sis e noranta.
  3085    Y, ab la remor de la gent tanta
  3086    y ab l’avalot,
  3087    que scriure prou del tot no·s pot
  3088    lo quant fon gran,
  3089    se desperta Johan Johan.

 

 

 

Ed. Ramon Miquel i Planas, Cançoner satírich valencià, Barcelona, Giró, 1911, p. 89.

 

Incipitario di Jaume Gassull
Indice degli autori

Rialc