Rialc
Rao 59.14

            Andreu Febrer


    1      Pus qu’estorts suy del lach de la mar fonda,
    2      Mayre de Dieu, reclaman vostra ajuda,
    3      mos genols flechs, ab cor ferm qui no·s muda,
    4      rendi merces a vos, pura flor monda,
    5      qui·ns havetz trayts de perilh ten salvatge
    6      de l’aspre mort e de l’aygue preyon,
    7      o[n] forem tuyt cabuçat ins al fon
    8      quan vos, Verges, nos trasques del pelatge.

    9      So fonch celh jorn que seguin lo viatge
    10     dels sants crusats fom lay denan Malorques,
    11     quant l’Enamichs nostres mayres exorques
    12     volch de nos far, gitan nos a carnatge,
    13     e l’aura forts ab molt gran felhonia,
    14     e mar traves nos saltet al devan
    15     on tuyt forçat, Verges, vos recla[ma]n,
    16     desemperem tuyt nostre companyia.

    17     E cridan tuyt: «Valens santa Maria!»,
    18     la mar y el vent pugan tostemps a l’orça
    19     tota la nuyt, tro que per fina força,
    20     tornan atras, laysan la dreyta via,
    21     e perilhan sus l’onda qui·ns portave,
    22     a golf lanssat nos lexem correr jus;
    23     mas, Verges, vos nos vingues al dessus,
    24     qui·ns delhiure[t]s de l’aygua qui·ns sobrave.

    25     Car per mants lochs saltan nos trespessave
    26     l’onda corren de proa fins a popa,
    27     que no·ns te[n]ch ges calafatar d’estopa
    28     portes ne trauchs, car dedins nos intrave;
    29     on fayta fon entre nos, mortals, crida,
    30     merce claman ab grans plants e ’b gran votz
    31     a vos, mayre del Senyor, sobre tots
    32     qu’en aycelh cas salvassets nostra vida.

    33     Car le Satans fals havia bastida
    34     celha cayso per torbar nostra ’npresa,
    35     perque no fos crestiandat estesa
    36     entre la gent que lay l’an scarnida
    37     de vas Marrochs, on tost perdra la renda
    38     dels serazis que lay ten altegats,
    39     e·ls tindra tots en infern cadenats,
    40     car Dieu no·l vol mays lur secta s’estenda.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer: Andreu Febrer, Poesies, Barcelona, Barcino («ENC»), 1951.

 

Incipitario di Andreu Febrer
Indice degli autori

Rialc