Rialc
Rao 0.140

            Poesie anonime


    1      Si·m cavalquey un bon mayti
    2      gint e suau en mon rossi
    3      tot deportan,
    4      e cant fuy pres d’un’ayga gran
    5      en .i. beyll prat,
    6      e fuy aqui descavalcat
    7      en la frescor,
    8      eu vi venir ab gran baldor
    9      dos beylls donseylls,
    10     qui·s raysonaven entre eylls
    11     de lurs amors.
    12     E cant me viren, de gran cors
    13     vengren vas mi
    14     e dexenderon atressi,
    15     tot aytantost,
    16     e stiguem tro al sol post
    17     en parlamen.
    18     Enaxi que par covinen,
    19     aguem a dir
    20     cascun per si [. . . ir]
    21     co·ls era pres
    22     de ssa dona ni la conques.
    23     E quant abdos
    24     agren complides lurs raysos,
    25     volgren saber
    26     de mi tot, de ver en ver,
    27     la veritat.
    28     Mas eu stich tot enpensat
    29     que no u pux dir,
    30     pero gitei un gran sospir
    31     e dix: «Baros,
    32     acort ay pres qui ’s bel e bos
    33     esta sayso:
    34     sitot madona·m diu de no
    35     ni·m fa erguyll,
    36     eu m’en deport mays que no suyll,
    37     tot per s’amor,
    38     e prenc hi d’aytant gran honor
    39     cant sol aus dir
    40     que per ella m’aus sbaudir
    41     ni alegrar,
    42     e faria m’axastiar
    43     con a hom foyll,
    44     pus ella·m fuig ni de mi·s toyll
    45     axi dell tot.
    46     Mas eu suy de s’amor tan glot
    47     que, mal que·m pes,
    48     ay a sseguir, e no·m val res,
    49     lo seu sclau.
    50     Empero tot jorn la·n lau
    51     en mos xantas,
    52     e volria·l fossen tan cars
    53     con a mi son,
    54     que l’entresson al cor preyon,
    55     de mot en mot;
    56     mas pus dura m’es c’una cots,
    57     si Deus m’ajut,
    58     qu’encara no ay conegut
    59     que s’en mylor.
    60     E per ayço pren m’en paor,
    61     que d’uymays
    62     ne fassats mots, ves, ni lays,
    63     ne nuyl canso,
    64     que be conech que perduts so,
    65     pus no·m n’a grat.
    66     Mas, pus en tant ne son intrat,
    67     no·m pux star
    68     quez eu, per mi alegrar
    69     ez sbaldir,
    70     no us en diga sens mentir
    71     con m’en es pres.
    72     Be ha .v. anys qu’eu ay entes
    73     en leys amar,
    74     e en servir e en honrar
    75     son cors plazen,
    76     e ay hi mes tot mon scien,
    77     tot enaxi
    78     con vos diray ades ayci,
    79     ab ferm voler,
    80     que tostemps li fassa plaser
    81     senes anuig.
    82     E tothom qui als s’en cuig
    83     es pegorals,
    84     e no conex be en senyals
    85     de vera amor;
    86     qu’eu, cant la vey, prench en color
    87     e stich fresch,
    88     de goig que ay tot m’esbautesch
    89     e no m’en las,
    90     ans aytant con pux m’en pas
    91     per sa mayso,
    92     e gir mos uylls vas sa fayço,
    93     tot sospiran,
    94     e sitot m’en vau lagraman,
    95     pas m’o ten gen
    96     per paor de malvada gen
    97     e d’auls parlers.
    98     Mas cant vey son cors plasenters
    99     al mirador,
    100    no pux gardar alor
    101    per tot lo mon.
    102    Sters cant s’esdeve sayson
    103    qu’eu pux veser
    104    missatge seu, cuyt Deus veser
    105    lassus al cel,
    106    car gran res m’es pus dols que mel
    107    que·l puxa preyar
    108    que ma done·m dege saludar
    109    ne·m vull’auzir,
    110    con suy nats per luy servir
    111    e no per als.
    112    E diri’a tothom qu’es fals,
    113    si·m perdo Deus,
    114    qui als ne digues, car mils son seus,
    115    al meu semblan,
    116    que si m’avia tret d’encant
    117    ab son diner,
    118    ans vos, may que volenters,
    119    ffas tot quant pusch,
    120    e no m’en faria cusch
    121    a hom dels seus,
    122    si eren serrahins o jueus
    123    o d’altre lig,
    124    ans los daria mig per mig
    125    de quant ay eu,
    126    que no volria que hom seu
    127    me volgues mal.
    128    Ez ayxi m’es midons corall,
    129    con vos ay dit,
    130    e volrie u tingues scrit
    131    dins en son cor,
    132    axi con eu qui·n fas trezor.
    133    E cant eu me recort
    134    lo beyll solas, e·l bell deport,
    135    e·l gaug, e·l bes,
    136    qu’ensemps aguem de tot .i. mes
    137    e fom joyos
    138    e poria dir, ses falios,
    139    be pres d’un any,
    140    cant eu la tenia baysan
    141    sots cubertor
    142    (be·m deu membrar ab gran sabor
    143    empertostemps!),
    144    e·ns vesiem tots nuts ensemps
    145    sots prims lansols,
    146    e·ns veziem axi tots sols
    147    sens altre embarch:
    148    cascun plaser valia un march
    149    de bon aur fi
    150    – valia o almenys a mi,
    151    qui·n pres l’onor,
    152    car anc Deus no·n fe pus gensor,
    153    segons mon seny.
    154    E, si us volets, diray vos en
    155    de ses beutats,
    156    con ha sos cors afaysonats
    157    naturalment.
    158    Los caubeylls ha, primerament,
    159    loncs e brondats,
    160    que semblen me fin aur colats,
    161    tant son luzents
    162    que parria us encantaments,
    163    en veritats,
    164    en tal guisa·ls ha Deus formats
    165    bels sens suan.
    166    Enapres lo front bell e gran,
    167    molt gint assis,
    168    e·l sobresis, qui fo enclis,
    169    que ab pinseylls
    170    no·ls poria hom fer pus beylls,
    171    ne tant azalts,
    172    negres e prims, voltats e alts,
    173    tot per fayso.
    174    Apres los uylls, qui sots li so,
    175    son fayts axi
    176    que no n’a nuyla re ab si
    177    pus avinent;
    178    l’asgart ha dous, cuynd’e plazent
    179    e amoros;
    180    e son tan be posats abdos
    181    en lurs logars
    182    que pus son resplandents e clars
    183    que nuls stels,
    184    tant es prims e soptils li tels
    185    d’on son vestits
    186    que ges cristaylls, cant son polits
    187    ne masestrats,
    188    no te ab si tan gran clardats,
    189    ne nuyll saffir.
    190    E cant li play c’un pauch se gir
    191    de qualque part,
    192    axi met a hom un dart
    193    dedins al cor,
    194    que diriets que hom sa mor
    195    de gran dolsor.
    196    Ez anc no vis pus belahor,
    197    no·n vi mils fayt
    198    . . .
    199    que la rosa quant ve al maig,
    200    ne nuyla flor
    201    no gita pus plazent odor
    202    co·l seu ale.
    203    E, si m’ajut Deus qui us fe,
    204    cant li son prop
    205    no aug, ni veig, ni say, ni trop
    206    al mon nul fruyt
    207    axi holla dia e nuyt
    208    con aycel fa,
    209    tant es gran la virtut que ha
    210    de la on mou.
    211    E qui tot ayso veu ni ou,
    212    axi bastit,
    213    no·m mereveyll si n’es farit
    214    d’amor corall.
    215    E cant la fas emperial
    216    respon al ris,
    217    par que hom veje paradis
    218    celestial;
    219    de blanc scuyll e natural
    220    la troberets,
    221    e no sera ja nuyla vets
    222    que mut color.
    223    Per que us dic que y pres gran honor
    224    Deus qui la fe,
    225    qu’eu ay ausit retrayre, e se,
    226    que·l Menestral
    227    es per sobrenatural
    228    be lausats;
    229    doncs, si nul hom de gran beutats
    230    d’obra quant fes
    231    se deu lausar, eu dich ades
    232    que eu laus Deus,
    233    car a semblansa d’angels seus
    234    la volch Deus far.
    235    Per qu’eu vos dich ques anch sa par
    236    boca no vis
    237    ne que mostras tan plazent ris,
    238    e es aytal
    239    que nula res no li fayll;
    240    mas cant la·n bays
    241    (ha, con seria tothom gays
    242    qui la posques
    243    baysar sovin ni la·n tingues
    244    sots, pres de si!)
    245    par que sia morabeti
    246    dins qui la ’nclou.
    247    E tant li play, que·l labis mou,
    248    e·s va risent
    249    e·s gir .i. pauc perhumilment
    250    vas qualque part;
    251    no·s mereveyla ab qual art
    252    la volch Deus far,
    253    car hanc hom no y poc mylorar
    254    ni embeylir.
    255    Per esters, si volets ausir
    256    cals son ses dents,
    257    no y bastarien tots mos sens
    258    ni mos saubers,
    259    que tant se fan beles parer,
    260    si Deus me saul,
    261    que nuyll vori no·ls es egual,
    262    ne nuyll crestayll.
    263    Mas eu suy foyll, car no m’en cayll,
    264    pus no u say dir
    265    segons que en mon cor m’albir
    266    ni m’o perpens.
    267    Mas si·m donava tant de senys
    268    Nostre Senyor,
    269    que la maytat de la lausor
    270    sol me bastas,
    271    no querria c’als me donas
    272    qui·m plagues tant.
    273    Ez anch non vis coll mils stant
    274    ni pus grasset,
    275    asaut e blanch e redonet,
    276    . . .
    277    e·ls cabeylls saurs con bel aur fis
    278    qui·l donen loch,
    279    que no cobren lo jusan loch
    280    mes la maytat,
    281    axi son fayts per egualtat
    282    e per razo.
    283    Apres, los brasses qui sots li so,
    284    de lonc en lonc,
    285    veus que·ls fe Deus al mils que poch,
    286    es a y assats:
    287    no son trop grassets, ne trop delgats,
    288    ni trop venos,
    289    anans son fayts be per raysos
    290    segons lo cors.
    291    E cant les mans veu hom defors,
    292    qui·ls son apres,
    293    no m’es semblant hom vos pogues
    294    dir so que n’es,
    295    que·ls dits ha loncs e spigats
    296    e primalets e gint nuats
    297    tots de fayso
    298    e ’n cascun dels nuts qui y so
    299    poria star
    300    un poc d’ayga sens scampar
    301    seguraments;
    302    e les ungles ha covinents
    303    si con s’i tany,
    304    e la palma, en que stan
    305    fermats los dits,
    306    es pus blancha que hom no dits
    307    naguna neu.
    308    E de color, si m’ajut Deu,
    309    ha compliment:
    310    ffort be respon, ses duptament,
    311    a tot lo cors,
    312    axi dedins e ha defors
    313    de beyll scuyll.
    314    E si us volets, del pits vos vull
    315    un poch parlar,
    316    qui n’es sclet, blanxet e clar,
    317    si co·s cove.
    318    Dels als no us en diray re,
    319    pensats vos ho,
    320    que tot es bel e de fayso
    321    trossus als pes.
    322    Pero diray vos un poc mes:
    323    que li sta gint
    324    lo cors, que ha molt covinent
    325    e dalgadet,
    326    e quant es be cordat e stret,
    327    dela .i. lats
    328    ab ambes mans la tindriets
    329    tot enviro;
    330    e qui be vis, ses falio
    331    pot be jurar
    332    ques anch nuyll temps non vi sa par,
    333    asso us en dich.
    334    E si volets c’un pauc deslich
    335    dels portaments
    336    de madona, certanaments
    337    eu ’s en diray
    338    so qu’eu n’ay vist, ne qu’eu ne say,
    339    ne qu’eu n’aug dir:
    340    alegre n’es, senes mantir,
    341    e de solas,
    342    e sap servir tost e ivas
    343    senes querer
    344    la on se tany de son aver,
    345    e es humil,
    346    suau, franqu’e cuynd’e gentil,
    347    e menys d’engan,
    348    e d’ensenyaments ha aytan
    349    con mester n’a;
    350    no parla mal, ni mot vila
    351    no l’ix del caix,
    352    ni·s trau scarn, ni gita laix
    353    de nuyla res,
    354    no sab res far que a hom pes,
    355    ne a anuig
    356    . . .
    357    no trobarets, segons que·m cuyt,
    358    en sa mayso,
    359    ans tots ceyls qui layns so,
    360    serts e ensenyats
    361    e be apreses d’amor,
    362    ne per sa cambra son pus prous
    363    tots sos vezins:
    364    tant ha de seny e de prets fins
    365    e de valor;
    366    de paratge ni de ricor
    367    no us cal parlar,
    368    de totes parts li·n ve, so·m par,
    369    pro e assats.
    370    D’aqui avant vos vull comptar
    371    con la·n conquis,
    372    ni co·s defes ans que·m sofris
    373    nagun plaser:
    374    anch no m’anuge de veser
    375    ni de sgardar
    376    sa beyla fas, ni pux star
    377    un demig jorn
    378    que engir no passes e entorn,
    379    la on la vis.
    380    Estava cap enclis
    381    a un depart,
    382    tro que·m pensava que .i. sgart
    383    m’agues tremes,
    384    car ja ella non fera res
    385    s’eu la gardes,
    386    tant se temia no erres
    387    si o vis eu;
    388    e si tant fos que be e leu,
    389    soptosament,
    390    s’esdevengues que a sçient
    391    se faes
    392    lo seu sgar, ja puys d’un mes
    393    no fora en loch
    394    que·l posques fer atretal joch,
    395    ne que l’ausis,
    396    ne que saubes que m’en moris,
    397    segons qu’eu cre
    398    no li presere ja merce,
    399    que s’i tornas.
    400    Esters vos dic, anc no fuy las
    401    de leys ben dir,
    402    e anc no la posqui de re servir
    403    que no u fazes,
    404    que·m penses loc ni tingues:
    405    no·m n’ere car
    406    tot so c’altre posques trobar
    407    que a mi fos bos,
    408    tant era de s’amor cutxos.
    409    Mas non vi anch
    410    nuyla dompne ab cors tan franc
    411    tant squivar,
    412    car anc sol la ause preyar
    413    que·m sofris,
    414    tan solament li descobris
    415    ma voluntat:
    416    anans fo be un any passat,
    417    senes mentir,
    418    qu’eu li descobris mon voler.
    419    Puys ans que m’en degues partir,
    420    be de gran temps,
    421    sdevenc cars que fom ensemps
    422    per raysonar:
    423    “Per que us prech vullats abreujar,
    424    dompna, si us plats,
    425    que n’ajats qualque pietats
    426    d’algun plaser,
    427    car ja no·n pux nagun aver,
    428    o gran o poc,
    429    que ades no m’aleug del foc
    430    qui axi m’art”.
    431    “Senyer”, dix ella, “Deus vos gard,
    432    que ja per mi
    433    no ajats mal; si anc vos fi
    434    ffayts me perdo:
    435    ab fiansa que eu vos do
    436    de mi aytant,
    437    que si ja may mi sots denant
    438    en loc privat,
    439    qu’eu lay seray tot de celats
    440    sol una vets”.
    441    Ez eu respon: “E vos m’avets,
    442    dompne, comprats
    443    ab una res: que o fassats
    444    senes faylir”.
    445    “Si faray, si m’o saubets grasir
    446    ne tenir car”.
    447    “Ja no us cal per ayço trigar,
    448    dompna, per Crist,
    449    car tost o podets aver vist
    450    assi matexs”.
    451    “Hosta, senyer, no sots paubers
    452    de voluntat:
    453    axi u tenits per acabat
    454    soptosament”.
    455    “Hoc, eu, madona, verament,
    456    pus m’es promes”.
    457    “Senyer, no us promis anch res
    458    que u fes aysi,
    459    mas tant que vos fossets ab mi
    460    en loc celat.
    461    E tench vos fort per abrivat,
    462    si Deus m’ajut”.
    463    “Dompna, no fassats, que hom perdut
    464    no sap que·s diu,
    465    e ja m’en metria en un caliu
    466    per vostra amor;
    467    doncs, be·m devets una foylor
    468    leu perdonar”.
    469    “Si faray, senyer, si bo vos par
    470    ab una re que o sufrats:
    471    desir on vejats apereylar”.
    472    Ab tant volgui·l la ma baysar
    473    per comiats,
    474    mas tots se foren ja levats,
    475    qui prenien, exemen,
    476    lur comiats;
    477    e fiu semblan
    478    que·m fos baxat per altre re,
    479    e bayse li·n, si m’ajut fe,
    480    sos peus abdos;
    481    anc no u conech, tantost fuy sus.
    482    E dix li axi:
    483    “Dona, Cel qui fe vos e mi
    484    prec que us ajut,
    485    e us gart de mal, e us do salut,
    486    e us fassa star
    487    ab cor que us dege de mi membrar
    488    d’essi avant”.
    489    “Senyer”, dix ella, “seny d’infant
    490    par que ajats.
    491    Cuydats que·m sia oblidats,
    492    ne que m’oblit?
    493    Ans vuyll be que u tingats per dit,
    494    senes engan”.
    495    E veus que·n parti ab aytant
    496    d’eyla pagat,
    497    e cuyde aver acabat
    498    tot mon afar.
    499    Mas encara pogra sperar
    500    son cosiment,
    501    e si non fos per ardiment
    502    qu’eu m’antremis,
    503    aytant con pusch qu’eu la vis
    504    en algun loch.
    505    E tremis li qui li o moch:
    506    missatge tall
    507    quez anc hom non vi pus leyal
    508    ne pus azaut;
    509    e cant lo vi, alegre e balt,
    510    tornas vas mi,
    511    pense·m que bo respost e fi
    512    hi ac trobat,
    513    e cant a mi·s fo acostat,
    514    tot aytantost,
    515    pres me comptar lo seu respost
    516    celadement:
    517    “Senyer, salude us verament,
    518    e diu aytant
    519    que·l primer jorn d’aci avant
    520    que vos vuylats,
    521    ab que sauber li o fassats
    522    per quiacom,
    523    e venits ab algun preuat hom
    524    al verger,
    525    e gardats no sia hom parler
    526    ni abrivats;
    527    ela hi sera, tot de celats
    528    con mils pora;
    529    altra dona amenara
    530    tan solament,
    531    per tal que tingats parlament
    532    de dos en dos
    533    e no siats tant amoros
    534    con a vos tany.
    535    En fayt, en dit e en semblan
    536    la honrats gent,
    537    e romandra us n’ansenyament
    538    e gran valor
    539    e ben star c’om port honor
    540    a dompna pros.
    541    Puys mostrats li vers razos
    542    con mils puscats;
    543    ffranc e amoros li siats
    544    e plasenters,
    545    car dompna no·s conquer esters
    546    cortesament”.
    547    Ez eu fuy pagat verament
    548    cant hac ausit
    549    ayço que·l missatge m’ac dit,
    550    e pres li a dir:
    551    “Aymia, be us ay que grayr,
    552    si m’ajut Deus.
    553    Respos m’avets fayt bo e breus,
    554    e conseyll dat,
    555    tant que son de vos molt pagat.
    556    Mas si vos plats,
    557    encara vull que li·m diats
    558    de part de mi
    559    qu’eu seray l’endema mayti
    560    de Sent Johan
    561    lay on m’avets dit, sens engan,
    562    al seu plaser”.
    563    E·l missatge feu li saber
    564    con abans poch.
    565    E cant ma dona fo en loc
    566    ques erem pres,
    567    ab l’om ensemps, per nuyla res
    568    no·m volch parlar,
    569    mas pres me una vets baysar
    570    e anech s’en.
    571    Ez eu quaix hom axit de seny
    572    e de sauber,
    573    anc no regonech lo plaser
    574    que ele·m fe;
    575    tant hac de mereveyl’ab me
    576    con no·m dix res,
    577    ne·m volc sofrir qu’eu li dixes
    578    ne be ne mal,
    579    ans s’en tornec vas son hostal
    580    tost e ivas.
    581    E romas i tot faylonas
    582    e cossiros,
    583    mas tantost fuy gay e joyos
    584    cant mi menbret
    585    lo .i. dous baysar qu’ele·m donet.
    586    E perpense·m:
    587    sitot pauch de solas aguem,
    588    e amor mi fes,
    589    pus m’ach ates so que·m promes
    590    complidament,
    591    c’anch no·m promes, al meu scient,
    592    mas un baysar,
    593    e per ayço no·m volc parlar,
    594    ans s’en stech.
    595    Pus, cant se feu que no u counech,
    596    volc s’en star,
    597    per qu’eu no dey ella blasmar,
    598    mas mi matex.
    599    Entretant en sta sayso,
    600    un missatge venc tost vas mi
    601    e dix: “Senyer, co stats ayxi
    602    tot cossiros?”
    603    “Amich, car be hi a raysos,
    604    si Deus me saul”.
    605    “Senyer, qui us garia d’aquex mal
    606    c’avets tan gran
    607    seria c’adaranan
    608    ffossets pus cert”.
    609    “Amich, hoc, e pus apert
    610    e pus avist,
    611    e jur vos be per Jhesuchrist,
    612    que si null temps
    613    erem axi abdos ensemps,
    614    que gardaria
    615    que tot quant posques li querria,
    616    tot per rayso,
    617    que no·m posas ocasio
    618    qu’eu no li·n quis”.
    619    “Senyer”, dix, “ella no y falis,
    620    en veritat
    621    si·l lexas far sa voluntat,
    622    ans vos dic be
    623    que, si la forsassets en re
    624    que us tengra dan;
    625    e car no fos avol, ni vilan,
    626    ne descausits,
    627    valra us aytant, segons que dits,
    628    que·s colgara
    629    ab vos ensemps; mas no u fara
    630    tro que siats
    631    un pauc per ella trabayllats
    632    pel mon sercan,
    633    e si trobats dona semblan
    634    de tot en tot,
    635    ne si elle us vol sonar mot
    636    ne que us abras,
    637    que us en tornets tost e ivas
    638    e far ho a”.
    639    “Amich, be parlats en va,
    640    e ab suan,
    641    e be conech que us ferets scarn
    642    eres de mi,
    643    pero dic vos que bo mayti,
    644    pus qu’ele u vol,
    645    ans que sia axit lo sol
    646    seray moguts,
    647    e iray tant, tro que m’ajut
    648    Nostre Senyor,
    649    que haja vist vostra seror
    650    d’altre semblant.
    651    E si per astre·m ve denant
    652    d’ella trobar,
    653    poray tot mon fayt acabar
    654    senes faylir”.
    655    “Hoc, e senes mentir,
    656    qu’exi u promes”.
    657    “Doncs, amich, pus axi es
    658    tornats vos en,
    659    e fayts li membrar soven
    660    tot mon afar,
    661    que eu iray d’uymay sercar
    662    so que m’a dit”.
    663    E cant ella ho ac ausit
    664    tornet s’en tost.
    665    Pus hac ausit lo seu respost,
    666    d’equi avant
    667    en un palafre cavalcant,
    668    de jorn en jorn,
    669    e aney axi per lo mon
    670    be per un any,
    671    que anc no vi dona semblan
    672    de ver en ver,
    673    e anc no pusch logar sauber
    674    on dona fos,
    675    qu’eu no y estes, sens falios,
    676    tro que la vis.
    677    Cant per .i. dilus matis,
    678    que·m fuy levat,
    679    e ac mon palafres enseylat,
    680    gent e suau,
    681    e pensi seguir l’esclau
    682    d’un gran cami,
    683    e nagun hom no fo ab mi
               . . .».

 

 

 

Ed. Miriam Cabré, Rialc 2001.

Ms.: Fb. || 30 gitei] gitec. — 52 volria·l] volrials. — 89 las] laixs. — 112 qu’es] que. — 116 d’encant] deu encant. — 172 prims] prems. — 199 la rosa quan ve al] rosa quan ve la al. — 246 dins] deus. — 278 qui·l] quils. — 285 al] als. — 292 qui·ls] quil. — 298 e·n] e. — 382 que·m] ques. — 412 la ause] lau ause. — 433 fi] vi. — 458 fes] fos. — 502 qu’eu m’antremis] quem nantremis. 545 esters] enters. — 550 pres] pris. — 575 ab] am. — 577 ne·m] nom. — 649 haja] ja ay. — 641 ferets] serets. — 659 membrar] membran. — 663 ell] ella. — 675 estes] stiers. — 679 ac] anc.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc