Rialc
Rao 0.148

            Poesie anonime


    1      Verge humil Maria,
    2      la qual yo prech tot dia,
    3      vullats tenir en guia
    4      esta sancta armada.

    5      Neta de tot pecat
    6      e clara sens mesura,
    7      en vos fo encarnat
    8      e Ell qui tot lo mon cura
    9      pres carn de homenitat,
    10     ab virginitat pura.
    11     Null temps hom qui fos nat
    12     a vos no ha toquada.

    13     Aço denuncia
    14     Guabriel lo misatge
    15     com a vos saluda:
    16     «Regina de agradatge»,
    17     dix, «aue Maria,
    18     lo fili de Deu saluayre
    19     en uos se encarnara.
    20     Siats apparellada!»

    21     Y vos li respongues
    22     y ab humil parladura:
    23     «Ffes ço que li plagues
    24     en la siruenta sua».
    25     Tan tost que aço digues,
    26     sens nulla tardadura,
    27     lo fili de Deu tingues
    28     y fos agraciada.

    29     En la nit de Nadal,
    30     lo primer gall cantante,
    31     sens corrupcio e mal,
    32     vos paris un infante.
    33     Null temps no fo aytal
    34     ni sira son semblante
    35     ver Deu e homanal
    36     la ley nos ha donada.

    37     Ab la [. . .] sanch
    38     [. . .] ha saludada
    39     e que treyta del fanch
    40     es estada enbolcada
    41     e posada en loch franch,
    42     del catiu deliurada,
    43     fara seure en bon banch
    44     en cadira honrada.

    45     Pus tant ha uolgut fer
    46     per nosaltres a reembre
    47     mostrara son poder
    48     e nos leixara ofenre.
    49     Be ho deuem rebrer:
    50     Ell nos voldra defendre
    51     de bafumet lo mer
    52     de sa setta malvada.

    53     Flor sobre tota flor,
    54     regina coronada,
    55     digna de gran lahor,
    56     al cel sots exalçada.
    57     Pregats lo saluador,
    58     stats aginollada
    59     que, per sa gran ualor,
    60     empar esta croada.

    61     Y que vulla guardar
    62     com lexen lur repayre,
    63     tots lurs bens oblidar
    64     filles e fills e mayre.
    65     Tot per anar venjar
    66     hontes de lur saluayre
    67     volen passar la mar
    68     ab anima paguada.

    69     Devant vulle anar
    70     y que port la bandera,
    71     a tuyt vulle guiar
    72     y mostrar la carrera;
    73     y quels vulle scapar
    74     de aquella gent tant fera
    75     y vulle exalçar
    76     qui la creu s’a posada.

    77     Prenguem lo homilment,
    78     que·ns torn la terra sancta.
    79     Aço faça breument
    80     y que sia sens falta.
    81     La missa tant plasent,
    82     que ’n la sglea·s cante,
    83     per tot generalment
    84     tots temps sie loada.

    85     Senyors tots de bon cor,
    86     en leuar e en jayre,
    87     prenguem lo saluador
    88     y sa beneyta mayre,
    89     Que·ns donas un pastor
    90     y no·l nos triguas guayre
    91     la sglea en amor
    92     en breu sia tornada.

 

 

 

Ed. Joan Pié, «Autos sagramentals del segle XIV», in Revista de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa, I, 1898, pp. 673-686 e 726-744.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc