Rialc
Rao 103.39

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      De vos me clam, dona prous e valen,
    2      car duyt m’avets a dolor e tristura;
    3      ab un esguart que·m ffes, ab puynidura
    4      axi·m naffras, que no·m fonch guandimen
    5      arnes, ne·m valch, ne me·n posqui cobrir,
    6      ans dins mon cor me ffes lo colp sentir
    7      que·m des, ten fort, que si prest ajutori
    8      amors no·m fa, perdray lo consistori.

    9      Ja suy en punt que vau del tot perden
    10     sauber e seyn, rayzos, dreig e masura;
    11     d’on malassesch ma sort crusel e dura,
    12     qui m’a sotsmes a vostron jutgamen,
    13     e·l platz axi ffer me, llenguint, morir,
    14     servin a vos, qui·m fayts, penant, delir,
    15     car pens e crech no·m serets protectori,
    16     ne·m consintrets c’ador vostr’oratori.

    17     Maldich lo jorn que·m ffes l’acollimen,
    18     car, de lladonchs ença, pas yeu fretura
    19     e mals d’emor, los quals, per m’escriptura,
    20     a dir tremet a vos, dona, soven;
    21     mas vey no us plau, ne volets consentir
    22     que us digua pus lo dan qui·m de[u] seguir
    23     per benamar, lo qual m’es ten notori,
    24     que·l pens dins mi tots jorns, e be·l decori.

    25     Si·m planch ne·m dolch, me clam ne·m vau plenyen,
    26     no us satxa greu ne us en doneu rencura,
    27     car, Deu vos jur que no port vestidura
    28     si no de mals qu’ieu pas insessanmen;
    29     e may vos fiu, per que·m degats ponir,
    30     cauz’axi fort, ne u pens, ne m’o albir,
    31     mas er fferay tot mon perperatori
    32     en finar tost mos mals, per los quals plori.

    33     De mort no·m do, sepjats, null espaven,
    34     pus vos le·m dats, quez a mos juys ets pura
    35     de tots llayts crims, si be sort e ventura
    36     m’an ja portat a dol e marrimen;
    37     ne d’est mon trist no·m sap greu lo partir,
    38     ne·m plau, ne vull, puxa de mort guendir,
    39     ans more prest, e tindre porguatori
    40     dins en lo vas vostre, pus net que vori.

    41     Dona de be: no vey secors venir,
    42     ne·l vull tenpoch, ne·m plau eres pus dir,
    43     car tot llenguin, pauch a pauch, vey que mori;
    44     l’arma coman al beneyt sent Graguori.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 22.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc