Rialc
Rao 154.22

            Joan Roís de Corella


    1      «Moura·s corrent la tremuntana ferma
    2      e tots ensemps los çels cauran en troços;
    3      tornara fret lo foc alt en la spera,
    4      y en lo mes fons del mon veuran lo centre;
    5      tinta de sanch se mostrara la luna
    6      e tot escur lo sol perdra la forma,
    7      ans que james de mi siau servida;
    8      e lo meu cos, del prim cabell fins l’ungla,
    9      mirant ho vos, sia partit en peçes,
    10     e, tornat pols, no prenga sepultura,
    11     ni reba·l mon tan çelerada çendra;
    12     ni·s pugua fer algu gire la lengua
    13     a dir “Bon pos” a l’anima maleyta,
    14     si Deu permet mos ulls vos puguen veure.

    15     E, si es ver vos digui may senyora,
    16     no·s trobe ’n l’any lo jorn de ma naxença,
    17     mas lo meu nom, a tots abominable,
    18     no sia ’l mon persona que l’esmente,
    19     <ans, del tot ras de les penses humanes,>
    20     sia passat com un vent lo meu esser;
    21     tinguen per fals lo que fon de mon viure,
    22     e res de <mi, en lo mon, no hi romangue;>
    23     E si per cas del <meu cos gens ne resta,>
    24     sia menjar als animals salvatges:
    25     prenga·n cascu la part d’una sentila,
    26     perque ’n tants locs sia lo meu sepulcre,
    27     que, ·l mon finit, no·s trobe la carn mia,
    28     ni·s puga fer que may yo ressuscite».

    29     «Clarament veig que ’n la mundana orla
    30     Deu no ha fet persona tan culpable:
    31     yo us he comes abominable culpa,
    32     tal, que ’n l’infern no trob pena conforme.
    33     Es me la mort mes dolça que no çucre:
    34     si fer se pot, en vostres braços muyra.
    35     En vos esta que prengau de mi venja:
    36     si us par que y bast, per vostres mans espire;
    37     o, si voleu, cuberta de sçeliçi
    38     ire pel mon peregrinant romera.
    39     Deu no fara que·l passat fet no sia;
    40     mas si sperau esmena de mon viure,
    41     yo la fare, seguint a Magdalena,
    42     los vostres peus lavant ab semblant aygua».

 

 

 

Ed. Francisco Rico, «Imágenes del Prerrenacimiento español: Joan Roís de Corella y la Tragèdia de Caldesa», in Estudios de literatura española y francesa: Siglos XVI y XVII. Homenaje a Horst Baader, editados por Frauke Gewecke, Frankfurt/Main, Klaus Dieter Vervuert, 1984, pp. 15-27.

Parti in versi della Tragèdia de Caldesa. || Il testo è trasmesso da due codici, X1 e U: l’editore si basa su U, corretto con l’aiuto dell’altro testimone, a cui fa anche ricorso per integrare (tra parentesi uncinate) lacune dovute al deterioramento del manoscritto-base.

Vedi anche l’ed. Carbonell.

 

Incipitario di Joan Roís de Corella
Indice degli autori

Rialc