Rialc
Rao 26bis.4

            Ramon Boter


    1      Pus en lo mon sou feta singular
    2      e per les gents es colta vostra festa,
    3      los vostres fets se registren per gesta
    4      e·ls pus sabents feu ja ydoletrar.
    5      Donchs, consider vos ser dita monarcha
    6      per puritat e bellesa ’ccellent;
    7      les grans lahors d’aquell fin patriarcha
    8      pronosticha·m lo vostre naximent.

    9      Deu quant permes vos nexer en lo mon
    10     en altra part Ell entendre no volch,
    11     ne·l vostre cors virtut naguna tolch,
    12     ans tot perfet aquell volgue que fon.
    13     Donchs, si algu de vos viu admirat
    14     com en lo mon vos sou tant magniffica,
    15     del pa de Deu vos sou aquella micha
    16     reduhint nos quant’es sa potestat.

    17     Si com al sol la estela Diana
    18     declara·l jorn espandint les tenebres,
    19     axi ’n lo mon vos sou tant sobirana
    20     que ’ls mal disposts descloheu lurs palpebres.
    21     Dels vostres fets los grossos se n’esquiven,
    22     e lur flach cap en res no us pot comprendre;
    23     lur calitat en vos no·s pot encendre,
    24     car fret e calt en un subject no·s liguen.

    25     Johan Toscha, quant feu les Cent Novelles
    26     e de dones dix tanta vilania,
    27     no y ereu vos ne hanc de vos paria,
    28     car vos bastau a dir ne meravelles.
    29     Vos valeu tant, senyora Caterina,
    30     e dolch me fort com no sou coneguda,
    31     car si del tot ma lengua fos creguda
    32     altr’en lo mon no fora vuy regina.

    33     Si com lo foch lo fin matall apura
    34     prenent lo bo e corrompent lo vil,
    35     axi per vos linatge femenil
    36     es augmentat sobrepugant natura.
    37     Donchs, si en vos mon voler conjectura
    38     voler vos mes que dona qu’aja vista,
    39     crech jo de cert que vos siau la lista
    40     d’aquell bon alt qu’en los amants s’atura.

    41     Gracia ’b seny, no metau a no cura
    42     d’ignorar gell qui virtuts vos atrassa;
    43     paregua, donchs, veniu d’aquella rassa
    44     hon servidor james passa fretura.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer e Lola Badia, Les poesies de Ramon Boter i l’herència d’Ausias March, in Estudis de literatura catalana en honor de Josep Romeu i Figueras, vol. II, Barcelona, P.A.M., 1986, pp. 253-293.

32 altr’en] altr’en en ed.

 

Incipitario di Ramon Boter
Indice degli autori

Rialc