Rialc
Rao 0c.7

            Corpus dels Cavallers de València


    1      Sitot no pot lenga d’ome bastar
    2      a la lausor del veray Sagrament
    3      del Cor de Deu, qui per nos humilment
    4      volc mort sofrir, per la festa honrar
    5      fau vers novell, sopleyant l’umil Mayre
    6      qui·l nos peric ver hom e ver Salvayre,
    7      que ses nul pech lo·m laxe be finir,
    8      car pazor ay senes ley de faylir.

    9      Cant pus hi vau pensan, lo seny mi fayl:
    10     tant veig lo cors de natura mudat,
    11     que·l vi e·l pa veig transsubstanciat
    12     en carn e sanch d’aquell veray mirayll,
    13     on se mostrech, sots l’umenal figura,
    14     la Deïtat, cuberta de carn pura,
    15     e fuech ensemps ver Deus ez hom mortals,
    16     al Payre seu en deïtat eguals.

    17     Aycel tresor del seu cors precios
    18     nos volch lexar, perque l’ajam tostemps
    19     tuyt li fizel cant serem endesemps
    20     de la greu mort que Ell sofric per nos
    21     recordement e de so que ’n la Cena
    22     dix als cenants, stant la taula plena:
    23     «Veus lo meu Cors, qui per vos mort pendra.
    24     Cant so farets de mi us recordara».

    25     Adorats es cest noble Pa al cel
    26     pels angels bos e per tots los salvats,
    27     e altres veus criden, ajonoylats:
    28     «O Sant dels Sants, o Sant Emanuel,
    29     ages merce de natura humana,
    30     que sens ru es del tot frevol e vana,
    31     car l’Anamich, ab son malvat sauber,
    32     no le·n desviu ne l’aj’en son poder.

    33     Aycest Pa es per trestots recebut
    34     los cristians, mas egual fruyt no n’an,
    35     car los malvats lo reben a lur dan
    36     es als justs es mout veraya salut.
    37     Per que·n devem tuyt, ab gran diligensa,
    38     de tots pecats mudar la consiensa,
    39     dels fayliments avent contricio,
    40     cant d’eycest Pa fem la comunio.

    41     O Rey dels reys, qui per la gran falensa
    42     del primer hom volguist pendre naxensa
    43     ez en la Crots sofrir greu pacio,
    44     vulles nos dar vera salvacio.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 94.

 

Incipitario del Corpus dels Cavallers de València
Indice degli autori

Rialc