Rialc
Rao 103.108

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      No·t merevells com voler te retempta
    2      saber e seny, ne t’a fet axi caure
    3      dintre·l gran llaç d’Emor, d’on no pots traure
    4      ta pensa fort, de tots plazers exsempta,
    5      car tal poder Amor vol que reçurta
    6      de sson sforç, que menys de res atenyer
    7      ffa ben servir l’om, ab voler d’etenyer
    8      ço que per por james lo cor ahurta.

    9      Ja t’a ffurtat Amor sso que·t reffurta
    10     are·l voler, qui t’a ffet tant restrenyer,
    11     que no·t consent en res te pugues ffenyer
    12     altre quez est, ans vol que de tu surta
    13     l’arbitre franch, ssi be no·l tens, ni pendre
    14     ja menys lo pots, car sens nulla temença
    15     Amor l’a pres; he, donchs, ab paciença,
    16     d’ella jo·t prech vulles merçes atendre.

    17     Ffoll es qui vol Amor en res hoffendre,
    18     e ja pus ffoll qui·n vol ffer depertença,
    19     pus ffer no·s pot, car tal es sa potença,
    20     que pot, ab mal, ssi ffer ho vol, despendre
    21     la vid’e l’om qui per amar s’escalda,
    22     ho, dins breu temps, en molt bona carrera
    23     pot metr’equell, ensenyant li manera
    24     com ab delit la volentat se·n balda.

    25     Voler semblant com lo teu, ffort m’escalda,
    26     despuixs que viu Alianor Ffarrera.
    27     Crech be·t recort la jornada primera
    28     que d’ell’agui, ab manera poch calda,
    29     hun sol esguart, d’on fonch de çert contenta
    30     ma volentat, ssi be ssort la guerreja;
    31     mas ja la sort no preu una correja,
    32     car lo voler la te com ha sirventa.

    33     Pler trop de tu, com tens axi calenta
    34     la volentat, he ta ssort senyoreja,
    35     mas trop anuig com d’uymes no campeja
    36     ton gentil cors, sercant la vestimenta
    37     de la que vols; he, donchs, ffes que marescha
    38     ton bon servey sa perssona grahida
    39     de moltes jens, car dona ben servida,
    40     al ben servint met dintre sa verdescha.

    41     Mon ffrare car: pus Amor te reffrescha,
    42     ab voler gran, aquella ffort ferida
    43     que dade·t fonch per la dona sentida,
    44     ffes que per ssort voler no la jequescha.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 136.

Risposta a Francesc Martí Gralla (cfr.  76.1).

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc