Rialc
Rao 60.3 = 98.5, 60.15 = 98.6, 60.4, 98.3, 60.20 = 54.3, 154.2, 196.1

            Bernat Fenollar, Pere Martines,
            Joan Escrivà, Joan Roís de Corella
            e Jaume de Vila
       Lo Passi en cobles

A la molt illustre e devotissima senyora dona Ysabel de Billena digna abadessa del monestir de la Sancta Trinitat, en Valentia.

Mossen Fenollar

    1      D’aquella tan alta, tan fort y gran çoca
    2      de l’arbre real dels reys d’Arago
    3      sou vos una branca, ab virtut no poca
    4      de fruyt tan poblada que·l pes vos derroca
    5      tan baix que amans secull ab saho
    6      a vos donchs excelsa humil abadessa
    7      del sant monestir de la Trinitat
    8      dreçam nostra tela texid’ab gran pressa
    9      y puix en l’entendre sou gran doctoressa
    10     pinçau la vos tota per gran caritat

    11     Seran vostres tochs les perles triades
    12     qu’en tot nostre dir sembrades iran
    13     los mots que y metreu seran estimades
    14     grans pedres y joyes que ben engastades
    15     lo pobre collar nos enrequiran
    16     y ab vostres sentencies les nostres tan baxes
    17     daran maior lustre als mes entenents
    18     obriu donchs lo be de vostres gratis caxes
    19     y nostres parlars cenyits ab les faxes
    20     de vostre fin drap seran excellents

    21     Si l’home merexci del tot no merita
    22     que vostra virtut nos dega valer
    23     la gran passio que sols nos excita
    24     excite a vos puix sou tan confita
    25     d’aquella sanch pura del rey verdader
    26     que tota pertots en l’arbre de vida
    27     ell ver pellica dona per sos fills
    28     donchs mogas la vostra real sanch finida
    29     per sanch d’infinit que morts nos evida
    30     preserva y delliura de tots los perills

Martineç

    31     A vos que poblau lo cel de fels pobles
    32     seguint en la terra cami tan estret
    33     a vos que la Sgleya ornau de richs mobles
    34     y essent capitana de dones tan nobles
    35     sou vos la bandera del viure pcrfet
    36     a vos que tancada dins casa tan santa
    37     d’angeliques obres la regla brodau
    38     a vos terra fertil hon molta fel pianta
    39     per gran caritat se cria y trespranta.
    40     ab fruyt de virtuts que tant habundau

    41     A vos clar’antorcha espill d’excellencia
    42     confort y alegria de tots los fels ulls
    43     a vos qu’en la nau de fort penitencia
    44     servau lo timo ab tanta prudencia
    45     que may dels set vicis encontr’als esculls
    46     a vos que dexant les pompes mudanes
    47     seguint l’umil trajo del gran rey del cel
    48     a vos qu’excitau les penses humanes
    49     a festes divines e molt sobiranes
    50     seguint la doctrina del orde tan fel

    51     A vos que guardau les vostres ovelles
    52     del lop que·ns acaça ab furios tranch
    53     a vos la pastora tan digna d’aquelles
    54     que tant conversau humilment ab elles
    55     vestint rica porpra de tan real sanch
    56     a vos que passau la vida tan pobra
    57     tots jorns enrriquint vos de bens eternals
    58     a vos per qui huy virtut gran se obra
    59     ab gran reverencia dreçam nostra obra
    60     puix tant en vos obren les mans divinals

Invoquen lo divinal auxili: Fenollar

    61     Si·ls doctes redubten les coses tan altes
    62     parlar y descriure tement lo errar
    63     yo mes y molt mes qui so de greus faltes
    64     compres ignorant y ab forces malaltes
    65     aquelles en cobles voler declarar
    66     a tu donchs reffugi del fels qui·t reclamen
    67     a tu dolç Iesus suplich y reclam
    68     que guies ma lengua en tan fort exhamen
    69     tu Deu per qui·ls rustechs en bendir s’inflamen
    70     y fist la somera parlar de balam

Martineç

    71     Les altes sentencies me obre y declara
    72     tu mestre y senyor mon Deu y mon be
    73     e ab lo govern d’aquella preclara
    74     estela ’xcellent que·l dia prepara
    75     lo pelech tan fondo segur passare
    76     donchs mostra·m la via lo pas y la benda
    77     y pobla·m la pensa de bons pensaments
    78     perque pugan metres fer digna legenda
    79     e sia·ls devots de merits tal renda
    80     que guanyen del cel los goigs permanents

Istoria de la passio de nostre senyor deu Iesu Crist ab algunes altres piadoses contemplacions seguint lo evangelista Sant Iohan. Parlant per aquell Pere Martineç e per tots los altres Mossen Fenollar.

La Esglesia

    81     Mostrant un greu planyer lo cel y la terra
    82     cubert tot de negre lo tenple molt sant
    83     senyalen tristor que tot goig desterra
    84     mas puix se cambia en pau nuestra guerra
    85     hoyu cristians hoyu contemplant
    86     la greu passio y mort vergonyosa
    87     del gran redemptor ver Deu Iesu Crist
    88     hoyu la devots a dos veus plorosa
    89     hoyu ab trist cant tenor dolorosa
    90     segons Sent Iohan qui u ha tot ben vist

Lo Evangelista

    91     Los onze dexebles ab si sols portava
    92     exit Iesu Crist del mont de Sion
    93     y puix en lo cedre morir esperava
    94     entra ’n aquell ort hon sovint orava
    95     d’ella lo barranch que·s diu de cedron
    96     mas Iudes traydor qui tal loch sabia
    97     puix ab Ell sovint alli er’anat
    98     sots la pell d’ovella la del lop vestia
    99     y aquell als iuheus per diners trahia
    100    ab un fals besar sots zel d’amistat

    101    Y no recordant se de com li fon pare
    102    quant tants malefficis a ell perdona
    103    tenint lo Iesus en compte de frare
    104    ni menys de la trista e tant verge mare
    105    que molt al dit Iudes son fill, comana
    106    de nit fet lo tracte y venda malvada
    107    ab los malvats bisbes e grans sacerdots
    108    tingue molt cuytat a hora captada
    109    y ab ell gran esquadra de gent ben armada
    110    portant cremants falles ab crits y avalots

    111    Sabia Iesus eterna prudencia
    112    los mals que devien en ell prest venir
    113    mas la gran amor que tant ab clemencia
    114    als homens portava vence sa potencia
    115    que no volgue vençre tals mals ni fogir
    116    y vent son dexeble tornat ja diable
    117    e molts iuheus altres venir pel cami
    118    hixque·ls a l’encontre ab gest molt afable
    119    y ab una dolçor de veu ineffable
    120    parla mansuet dient los axi

Lo Iesus

    121    A qui demanau ab tan gran istancia
    122    ab ira y gran furia anant tan cuytats?
    123    A que sou venguts en tan pobre stancia
    124    que·l vostre gest mostra ab tal circunstancia
    125    que no sens gran causa vos sou aiustats?
    126    Car vent vos portar la corda y cadena
    127    algun malfactor crech yo quo cercau
    128    lo qual en nosaltres que gens vos offena
    129    trobar no poreu ne digne de pena
    130    per ço yo deman a qui demanau?

Lo Evangelista

    131    Sens por ni vergonya del leig cas quo feyen
    132    trahint los vasalls son rey y senyor
    133    y ab moltes blasfemies que tots parlant deyen
    134    estaveu mirant dels dotze que veyen
    135    a qual besaria lo Iudes traydor
    136    y ohint de Iesus la dolça requesta
    137    y veu amigable de iust innocent
    138    volent començar tan mala conquesta
    139    ab armes d’enveia de ira y tempesta
    140    cridant respongueren tals coses dient

Los Iuheus

    141    Gran nit a les fosques en loch salitari
    142    trobant vos a tots de tots sospitam
    143    y molt mes de tu que tan voluntari
    144    nos vens a l’encontre ab gest temerari
    145    volent inquirir a qui demanam
    146    concert feu de mal en hora tan tarda
    147    com no us ha compres a tots la gran son
    148    y est tu principal sols fent davant guarda
    149    a tota la flota que par sies guarda
    150    puix altri que tu no·s mou ni respon

    151    Aquest sols indici es gran coniectura
    152    maior que de Iudes senyal no tenim
    153    y anant per deserts en nit tan escura
    154    que sies aquell que tants mals procura
    155    ab molta raho a creure u venim
    156    car tant son les obres d’aquell molt profanes
    157    escandels publichs y tot lo que vem
    158    que·s deu fer castich no·s vens y demanes
    159    a qui demanam al clar t’o direm

    160    Aquell demanam qui·s diu gran proffeta
    161    aquell qui pricant desfer vol la ley
    162    aquell nigromantich guarint gent contreta
    163    qui torna la vista als cechs contraffeta
    164    aquell demanam qui·s fa nostre rey
    165    si tu est aquell a tu nos envien
    166    los nostres maiors fengit fariseu
    167    a tu per qui·ls pobles trahits se desvien
    168    y en obres tan falses que fas tots confien
    169    a tu demanam Iesus Nazaren

Lo Evangelista

    170    Posat dins la liça per dar la batalla
    171    a l’angel maligne l’etern nostre be
    172    de gran patiencia pres armes y malla
    173    y en nit tan escura d’amor fent gran falla
    174    vetlava per dar nos lo be que·ns soste
    175    y vent que sens culpa molt prest se veuria
    176    batut e ligat y pres per aquells
    177    mostra lum eterna mostrant que podia
    178    deffendres de tots si fer ho volia
    179    y ab gran magestat parlant dix a ells

Lo Iesus

    180    Aquell home so que·ls homens de terra
    181    per gran amor sola volgut he crear
    182    y prompte per rembre d’aquells la gran erra
    183    de carn tan mortal he pres la desferra
    184    per tal que millor los puga salvar
    185    aquell home so ab pens’acordada
    186    qui vol pendre mort y greu passio
    187    perque vostra vida del tot reparada
    188    per mi sia prest ab mort tan penada
    189    Iesus Nazaren vos dich que yo so

Lo Evangelista

    190    Estava present l’Escariot Iudes
    191    quant dix que ell era son mestre y son Deu
    192    y prest ell y·ls altres les forces perdudes
    193    tornaren arrere tement pena greu
    194    mas lo bon Iesus ab gest molt affable
    195    a Iudes traydor ya tots conforta
    196    y gens no curant del cas detestable
    197    ab molt humil vista e veu ineffable
    198    tantost altra volta los interroga

Lo Iesus

    199    Vengut so del cel prenent carn humana
    200    per dar a vosaltres salut y confort
    201    vosaltres veniu ab pensa no sana
    202    per cloure la font d’on tot lo be mana
    203    ab pedres d’enveia y calç dira fort
    204    uberta sera als qui·n volrran beure
    205    als bons d’aygua dolça y als mals d’amargor
    206    puix no son d’aquells qui·l ver voleu creure
    207    a que son venguts ni que voleu veure
    208    a qui demanau parlau sens temor

Lo Evangelista

    209    En terra molt seca hon mal fruyt se plega
    210    lavor piadosa may troba s’ho
    211    que·l peccat d’enveia quant menys li denega
    212    amor totes coses mes torba y mes cega
    213    ab pols de malicia los ulls de raho
    214    axi lo miracle de metre·ls per terra
    215    ab una paraula Iesus Deu parlant
    216    ni·l seu gest affable pogueren fer guerra
    217    que pacifficas la sua gran erra
    218    ans prest li digueren a grans veus cridant

Los Iuheus

    219    Segons havem dit en altra resposta
    220    Jesus Nazaren aquell demanam
    221    aquell qui ab pensa a tot mal disposta
    222    reporta la vida de crims tan composta
    223    aquell seductor volem y cercam
    224    depart del concili a tu fem requesta
    225    que·t tingues per pres si tu est aquell
    226    veurem si·t valdra en tanta tempesta
    227    lo gran balz abuch aquell qui t’empresta
    228    lo titol les armes y·l seu fals sagell

    229    Y d’esta preso perque may deffunta
    230    nostra lahor sia la tua vivint
    231    en quant no s’apliques que tanta gent iunta
    232    a una ovella haiam fet tal punta
    233    ab armes y fusts lanternes tenint
    234    conega lo mon que no per temença
    235    de tu ni dels teus civil presoner
    236    mas sols per que·s veia la nostra valença
    237    que fem al gran Cesar axi sens fallença
    238    trihunfe son ceptre mostrant gran goder

Lo Evangelista

    239    Perque l’amarch calzer de mort dolorosa
    240    fos dolça bevenda de vida y salut
    241    perque navegant en mar sangonosa
    242    la nostra sperança surgis gloriosa
    243    en port molt segur de tanta virtut
    244    perque no prenguessen los que molt amava
    245    en vall de tristura essent tan reclos
    246    y perque·l trist reste confus miserable
    247    d’aquesta gran flecha al mon saludable
    248    mon cos sera corda la creu lo fort arch

Lo Iesus

    249    Yo ia us he respost un’altra vegada
    250    dient que yo so hi·ls altres no son
    251    hi qualsevol cosa que sia creada
    252    per mi es y viu y en mi ’s conservada
    253    y en mi qui no es del tot se confon
    254    per ço no·m porieu vosaltres huy pendre
    255    conexer ni veure si yo no volgues
    256    mas perque pugau a mi sols offendre
    257    e tot lo que dich pugau mes entendre
    258    vos dich que yo so e altri no es

    259    Si donchs me voleu per tolre·m la vida
    260    qu’es vida de tots y goig eternal
    261    ab tot que de angels esta circuhida
    262    y ab la deitat ligada y unida
    263    donar la vull yo per tots liberal
    264    mas en ma presencia no vull qu’en tal dia
    265    pugau aquells pendre qui yo dech guardar
    266    content de vosaltres semblant senyoria
    267    aquests mos dexebles que·m fan companyia
    268    Si a mi voleu dexau los anar

Lo Evangelista

    269    Lavos fon complit lo seu parlar digne
    270    quant dix etern pare gracies te faç
    271    que dels que m’a dat tu pare benigne
    272    negu ne perdut ans tots del maligne
    273    los he yo deffesos mostrant los t’a faç
    274    lavos acosta s’a ell la gran flota
    275    d’aquell gent d’armes ab molta gran furor
    276    y tots prest se feren prop d’ell una mota
    277    ab pensa inica y molt indevota
    278    rebelles vassals al seu bon senyor

    279    Y vent Simo Pere en mig tal gabella
    280    estar circuhit lo bon mestre seu
    281    tira lo coltell ab iusta querella
    282    e ferint talla la dreta orella
    283    a Malcus servent d’un bisbe iuheu
    284    lavos Iesu Christ qui veu escampada
    285    la sanch del proisme mostrant no li plau
    286    ab ma piadosa divina y sagrada
    287    a Malcus guari l’orella tallada
    288    e dix a Simo ab veu molt suau

Lo Iesus

    289    Pricat vos he yo tostemps patiencia
    290    a tots prohibint ferir ab coltell
    291    vos be sabeu pere que tinch yo potencia
    292    de ligions d’angels per fer resistencia
    293    de dotze y molt mes fer gran aparell
    294    en hora semblant per ço no·m fretura
    295    de dotze apostols esser aiudat
    296    mas per dar a tots la vida segura
    297    vull pendre la mort segons la scriptura
    298    tenint de la vida en mi potestat

    299    Tornau lo coltell dins vostra bahina
    300    les grans proffecies dexau les complir
    301    preneu lo repar de vostra ruhina
    302    que sols ho fara la mort tan vehina
    303    que yo per vosaltres espere sentir
    304    la qual tirara naffrant lo diable
    305    la flecha dels merits del calzer amarch
    306    y perque·l trist reste confus miserable
    307    d’aquesta gran flecha al mon saludable
    308    mon cor sera corda la creu lo fort arch

Lo Iesus

    309    Vos no voleu pere que·l calzer yo bega
    310    que·l pare m’a dat de greu passio
    311    dexau lo·m vos beure perque soccorrega
    312    la set de vosaltres que us mata y offega
    313    puix d’aygua de vida no troba·l griffo
    314    dexau donchs obrir ab colp d’una lança
    315    aquest meu costat que brolle de sanch
    316    de hon manara la font d’esperança
    317    hun preu y rescat de tanta puixança
    318    que·l mon tot catiu del tot fara franch

Lo Evangelista

    319    Axi ab veu dolça d’umilitat plena
    320    parlava Iesus a pere reptant
    321    y axi feu a malcus del colp tal esnena
    322    que rompre·s devia d’enveja labena
    323    tan digne miracle los seus ulls mirant
    324    mas tota la gent y aquells grans ministres
    325    ab armes tramesos dels bisbes juheus
    326    a Iesus prengueren y ab falsos registres
    327    d’aquell los grans bens tenint per sinistres
    328    li deyen blasfemies cridant a grans veus

    329    Y molt cruelment los saigs tan malignes
    330    ligaren aquell ab cordes molt grans
    331    y aixi maltractant lo persones indignes
    332    y tots blasfemant ses obres insignes
    333    per terra·l lançaren ligant li les mans
    334    los uns li donaven de grans bascollades
    335    los altres li feyen escarns com a foll
    336    e axi·l portaven donant li colzades
    337    empentes cruels buffets y pelades
    338    ab una cadena molt grosa ’n lo coll

    339    O pia iusticia o iusta clemencia
    340    humilitat gran del gran rey etern
    341    que pendres dexa ab gran patiencia
    342    y en res no volgue fer may resistencia
    343    perque·ns delliuras del foch del infern
    344    e sols per portar al coll la ovella
    345    del cel devalla tan digne pastor
    346    y en terra tan fosca ab lum tan novella
    347    anant la cercant troba prest aquella
    348    qu’estava perduda en vall de dolor

    349    Damunt la esquena ab goig la portava
    350    quant vilment portaven los saigs a ell pres
    351    quant ells lo batien lavos l’abraçava
    352    y sobre lo muscle sagrat la posava
    353    de lops rabiosos cercat y comprcs
    354    y en prats d’esperança de santa verdura
    355    en mont de Calvari ab si la porta
    356    y perque tingucs molt dolça pastura
    357    clavat en la creu ab molt’amargura
    358    los camps de la sgleya lauors tots rega

    359    Axi la feu grassa de past perdurable
    360    manant sanch e aygua lo seu sagrat cos
    361    axi la deffesa del gran lop diable
    362    axi la porta al port saludable
    363    y axi la feu riure levant li lo plor
    364    l’almanguena son la pura sanch sua
    365    ab que la marcada del seu gran senyal
    366    li fort alquitra la pena tan crua
    367    ab lo qual untant li la ronya y la bua
    368    del tot la guarida portant l’alcorral

    369    Mirau donchs com porten ab tants improperis
    370    lo iust com aladre per fer lo penjar
    371    contempla devot tan dignes misteris
    372    contempla les penes e grans vituperis
    373    que ver Deu pasava volent te salvar
    374    veuras com lo pinten de vils escopines
    375    del seu cap e barba tirant los cabells
    376    veuras com li donen, cruels disciplines
    377    y ab colps y caygudes les carns tan divines
    378    esser mal tractades vilment per aquells

Lo Lector

    379    Qui pot contemplar o gran rey insigne
    380    les grans ignominies escarns y despits
    381    que vos per nosaltres sentis Deu benigne
    382    que prest de sos ulls no us done y consigne
    383    un riu de grans lagremes regant se los pits
    384    mirant per decret del piich concili.
    385    Com fos mal tractat inmune de crim
    386    y com no volent en tal cas auxili
    387    ans tots los dexebles posats en exili
    388    volgues d’improperis ser trama y ordym

    389    Encert no us trobaren ab males companyes
    390    mas sols dels dexebles estant circuhit
    391    encert no us trobaren fent tractes y manyes
    392    ni contra la ley fent obres estranyes
    393    mas sols trist orant al Par’enfinit
    394    encert no us trobaren invocant diables
    395    mas sols per nosaltres aquell suplicant
    396    encert no us trobaren en fets detestables
    397    ni ’n loch desonest: ni entre colpables
    398    mas sols nostres fruyts en l’ort conrreant

    399    De tals fruyts senyor y tan saborosos
    400    si be per a vos foren tan amarchs
    401    feu vos yo us suplique ab ulls piadosos
    402    los meu en dolceixquen car sou amargosos
    403    obrats ab demerits tan grans y tan larchs
    404    y axi com a vos suar d’agonia
    405    les gotes de sanch, fon pena molt greu
    406    axi per semblant seguint vostra via
    407    tal pena sentir yo puga per mia
    408    y pendre com vos per mi pres haveu

    409    Anaveu senyor rey simple subiecte
    410    anant entre lops corder mansuet
    411    anaveu ligat per nostre deffecte
    412    anaveu mostrant a tots lo effecte
    413    de gran patiencia de tots mes perfet
    414    anaveu callant y·l gest sols parlava
    415    mostrant nos les mostres de ver amador
    416    anaveu descalç y·l cor mes anava
    417    anaveu cuytat mostrant que s’engrava
    418    ab vostre desig la força d’amor

    419    Ab colps y empentes e molt greus ferides
    420    vos feren senyor cruelment anar
    421    los qui de superbia sens regnes ebrides
    422    lo cavall cavalguen y ab torces unides
    423    los fes vostres forces axi mal tractar
    424    o Deu inftnit espill de clemencia
    425    qui tant per nosaltres haueu volgut fer
    426    puix fos en los mals font de patiencia
    427    feu vos que dels meus yo fent penitencia
    428    me sia d’aquella lo gran pes lauger

    429    O digne recort a qui be·l recorda
    430    hi·s dexa huy pendre per gran caritat
    431    escarn en lo mon no crech gens que·l morda
    432    si pensa que vos anas pres ab corda
    433    ligades les mans qui sou libertat
    434    donchs feu vos senyor tenint yo memoria
    435    dels vostres ligams e vils tractaments
    436    que puga dels meus atenyer victoria
    437    prenent de aquells la pena per gloria
    438    puix vos la prengues en vostres turments

Lo Evangelista

    439    Aquell donchs a Anna primer presentaren
    440    per quant era sogre del bisbe Cayfas
    441    lo qual proffetant parla quant parlaren
    442    los falsos iuheus e tots s’aiustaren
    443    ab pensa malvada per fer semblant cas
    444    donant per consell cruel y sentencia
    445    que molt prestament Iesus Deu moris
    446    puix era millor matar sens clemencia
    447    y sols d’un tal home desfer la potencia
    448    ans que tot lo poble del tot no peris

    449    A Iesus seguien anant li darrere
    450    Simo y el dexeble de tots mes volgut
    451    lo qual trist defora dexa sols apere
    452    y entra dins la casa pregant lo s’espere
    453    puix era del bisbe sols ell conegut
    454    y molt prest tornant prega la portera
    455    la porta tancada volgues prest obrir
    456    lauos entra pere d’aquesta manera
    457    y vent la serventa que ’n cert d’aquells era
    458    mirant lo de ferm li dix semblant dir

La Hostiaria

    459    Be·m par que tu sies d’aquella sequela
    460    d’aquells qui seguexen la ley d’aquest hom
    461    que molt clarament la tua loquela
    462    ab altres iudicis ho mostra y revela
    463    donchs digues qui est dient com has nom
    464    que yo·t dich encert quant mes te remire
    465    me causa sospita lo teu ficte gest
    466    e dubte per tu no plore y sospire
    467    donchs vesten o digues si tal qual te mire
    468    est tu dels dexebles de l’home aquest

Lo Evangelista

    469    E·m camp d’amicicia y fel conexença
    470    posat Simo Pere ab molt gran furor
    471    lo seu gran esforç li feu gran fallença
    472    donant se·ls encontres amor y temença
    473    y amor fon per terra vencent la temor
    474    car vist l’ostiaria que tant l’acusava
    475    dient que cert era dexeble d’aquell
    476    dexa prest les armes de ffe que portava
    477    e tant l’espanta la veu que parlava
    478    que tot regirat a ella dix ell

Lo Pere

    479    Per cert hostiaria e bona serventa
    480    puix tant tu desiges saber yo qui so
    481    yo so galileu no penses que menta
    482    pobre pexcador que sola me contenta
    483    tal vida seguir en pobra mayso
    484    e al que·m demanes si yo per ventura
    485    dels seus tants dexebles seria la hu
    486    te dich que no u so ni se hon atura
    487    ne may fuy ab ell ni tinch d’aquell cura
    488    ni dels qui·l seguexen conech yo algu

Lo Evangelista

    489    Lavos los servents tots iunts escalfant se
    490    estaven al foch car feya fret gran
    491    y de la preso de l’ort rahonant se
    492    rebe lo trist malcus lo colp y lo dan
    493    e Pere ab ells estant s’escalfava
    494    de perdre la vida tenint gran recel
    495    car puix que la lenya de fe li mancava
    496    y·l gran foch d’amor dins ell no cremava
    497    l’esperit tenia mes fret que lo gel

    498    Apres lo trist bisbe ab molt falsa manya
    499    volent derrocar al fort y gran rey
    500    lo interroga ab veu molt estranya
    501    de sa gran doctrina y de sa companya
    502    y dels seus dexebles seguint nova ley
    503    y estant circuhit de lops rabiosos
    504    l’anyell mansuet ver Deu poderos
    505    ligades les mans y·ls peus gloriosos
    506    descalços per terra anant dolorosos
    507    respos humilment ab gest piados

Lo Iesus

    508    Pales he parlat la nova ley vera
    509    al vell mon perdut aquell renovant
    510    pales he parlat mostrant la carrera
    511    que per cami dret portar vos poguera
    512    a veure y fruhir lo be trihunfant
    513    pales he parlat per que no poguesseu
    514    ab vel d’ignorancia la culpa ’nvelar
    515    pales he parlat que tots me creguessen
    516    pales requerint pales me rebessen
    517    per tal que pales lo be·s deu pricar

    518    Yo tostemps mostri la mia doctrina
    519    en la sinagoga a tots los fills meus
    520    yo tostemps mostri del cel la gran mina
    521    pricant en lo temple ab pensa divina
    522    ahon tots convenen alli los iuheus
    523    y may amagat aquesta ley noble
    524    ni altres secrets los he yo parlat
    525    ans molt he despes d’aquest tan rich moble
    526    en lochs molt publichs davant tot lo poble
    527    ab molta constancia pricant veritat

    528    Donchs que m’interrogues puix sabs no·t plauria
    529    que·l cert y lo ver hoysses de mi
    530    donchs que m’introgues puix veu que·s desvia
    531    lo teu pensament de fer dreta via
    532    ya cas acordat vols perdre·l cami
    533    donchs que m’interrogues puix veu la malicia
    534    d’aquells qui m’acusen d’enveja moguts
    535    donchs que m’introgues puix veg per copdicia
    536    destar en l’offici no fas la iusticia
    537    ni portes aquella per termens deguts.

    538    Interrog’aquells qui m’an dat hoyda
    539    que diguen a tu lo que·ls he yo dit
    540    interrog’aquells si fiu may fallida
    541    car fent testimoni de mi y de ma vida
    542    per los qui m’acusen sera obecit
    543    interrog’aquells car yo·m vull sotsmetre
    544    a tot quant de mi ells dir te volrran
    545    interrog’aquells car yo vull permetre
    546    que mal per lo be me hajen a retre
    547    per rembre del mon la colpa tan gran

    548    Qu’en cert aquest saben la veritat pura
    549    si dir la volrran de quant dit los he
    550    qu’en cert aquells saben la santa scriptura
    551    lo seu figurat la sua figura
    552    los he descubert mostrant los la fe
    553    qu’en cert aquests saben que no so colpable
    554    de tot quant me volen mostrar criminos
    555    qu’en cert aquests saben que·ls son tan affable
    556    que vull yo confondre per ells lo diable
    557    e dar los m’avida en preu glorios

Lo Evangelista

    558    Axi los sants labis de Iesus cantaven
    559    sonant lo dolç orgue ab veu divinal
    560    axi gran prudencia parlant publicaven
    561    y ab santes paraules a tots senyalaven
    562    esser lo gran princep e rey eternal
    563    axi feu Iesus resposta sens falta
    564    al bisbe pervers inich desonest
    565    quant un celerat ab pensa malalta
    566    buffet li dona molt gran en la galta
    567    ab ira terrible dient li molt prest

Lo Ministre

    568    A deu eternal tens poca temença
    569    puix tan atrevit al bisbe respons
    570    no mestres vergonya ni menys conexença
    571    de mal home tens molt gran continença
    572    car si fosses bo honrares los bons
    573    donchs digues malvat ab tan vil resposta
    574    respons tu al bisbe qu’es digne senyor
    575    sens causa ta vida a mort no s’acosta
    576    molt prest la sentras de penes composta
    577    bevent lo trist calzer de gran amargor

Lo Evangelista

    578    Axi·s comença ab tal martell batre
    579    lo teber sagrat en seca de plor
    580    y axi començant los colps a rebatre
    581    vengut deu Iesus per tots a combatre
    582    vence l’enemich levant nos la por
    583    axi li tocaren del cor les anelles
    584    batent li la galta ab molt cruel ma
    585    y ubertes les portes mostra maravelles
    586    mostra patient les mostres tan belles
    587    al saig quant li dix ab gest molt huma

Lo Iesus

    588    Si mal he parlat dient yo falsia
    589    vejam que he dit que no si’axi
    590    si mal he parlat torcent dreta via
    591    y veus que mon dir d’aquella·s desvia
    592    un sols testimoni demostra demi
    593    si mal he parlat davant la presencia
    594    del iutge present tu fes meu proces
    595    si mal he parlat espera sentencia
    596    condan me·m lo iutge qui te la potencia
    597    e no lo ministre al qual no ’s permes

    598    Si be he parlat perque·m fas injuria
    599    per bona resposta donant me buffet
    600    si be he parlat de hon ve ta furia
    601    aquell qui fa rica la vostra penuria
    602    tal guardo rebra per fer beniffet
    603    si be he parlat paraula tan vera
    604    ab pena semblant me vols tu punir
    605    si be he parlat segueix ma carrera
    606    si mal he parlat mon maldir advera
    607    si be he parlat perque·m vols ferir

Lo Evangelista

    608    Per gents tan malignes y als mals tan coiuntes
    609    trames aquell Anna al bisbe Cayfas
    610    Iesus per nosaltres tenian tals iuntes
    611    lo rench y rebia dels peus ab les puntes
    612    encontres cruels cahent cascun pas
    613    y essent en la casa y per escalfant se
    614    per quant lavos feya maltemps de fredor
    615    y alguns prop lo foch del cas rahonant se
    616    en veure son gest tots maravellant se
    617    tantost li digueren ab molt gran furor

Los Ministres

    618    Lo abit que portes vestint ta pressona
    619    lo ayre lo gest y tot lo que tens
    620    nos mostra que fals ta lengua rahona
    621    y·l teu escusar te nos par que·t confona
    622    car tu verament ab ell vas y vens
    623    puix est donchs colpable perque no t’acuses
    624    perque·ns fas del negre blanch vert y burell
    625    que ’n cert tes paraules nos semblen confuses
    626    donchs digues ho clar y gens no t’escuses
    627    est tu dels qui·s dieu dexebles d’aquell

Lo Evangelista

    628    Les tantes profertes del tot oblidades
    629    que·l bon pere feya a Iesus en l’ort
    630    l’esforç y lo animo ab que prou vegades
    631    li dix era prompte sens fer may errades
    632    seguir lo tostemps en carçre y en mort
    633    lo seu metall ferm torna tot molt feble
    634    recuyt sobre foch depor y turment
    635    y ab pensa turbada lauos tal dexeble
    636    negant lo seu mestre rebli din fel reble
    637    de fe lo gran temple tals coses dient

Lo Pere

    638    Segons he ja dit ala hostiaria
    639    dich ar’a vosaltres que yo no·l conech
    640    la vida liberta yo tinch voluntaria
    641    la sua desllohe car es solitaria
    642    per ço us dich al clar que ’n ell gens no crech
    643    y que yo dexeble d’aquest home sia
    644    axi com dieu vos dich que no u so
    645    ni may fui present, en sa companya
    646    ans vull que de fet si us dich yo falsia
    647    ensemps ab aquell yo muyra ’n preso

Lo Evangelista

    648    Lavos un servent del bisbe colpable
    649    cunyat de aquell al qual molt irat
    650    lo bon Simo Pere dexeble amable
    651    per mes defensar son mestre loable
    652    havia dins l’ort l’orella tallat
    653    volent haver prest d’aquell la venjança
    654    lavos li strenyia deveres lo joch
    655    y ab laços de mort parant li parança
    656    parla ultratjant lo dient sens tardança
    657    present molts que staven ab ells prop lo foch

Lo Cunyat de Malcus

    658    Com pots adverar lo fals que rahones
    659    essent lo contrari de tot lo que dius
    660    colent t’esforçar per tal que·ns confones
    661    quant mes nos porfidies sospites nos dones
    662    y quant mes t’esquives nos fas mes esquius
    663    qu’en cert yo t’he vist en la nit aquesta
    664    ab ell dins en l’ort tirar lo coltell
    665    puix vols donchs la culpa negar manifesta
    666    ab causa provada tan clara y tan lesta
    667    seguint lo teu mestre morir deus ab ell

Lo Evangelista

    668    La por mundanal que·ns torba y altera
    669    hi·ns fa dir iutjant qu’es negra la neu
    670    a Pere torba d’aquesta manera
    671    que·l feu altra volta y fon la terçera
    672    negar a Iesus son mestre y son Deu
    673    e lo ball canta y fon despertada
    674    la fe del bon Pere lo qual prestament
    675    en si la paraula recordant sagrada
    676    que Iesus li dix conech sa errada
    677    y exint de la casa plor’amargament

Lo Lector

    678    Puix donchs ab escarns portat fos a Anna
    679    y apres a Cayfas ab tan greus turments
    680    vos aqui los angels huy canten ossanna
    681    y als qui·ns escarniren donas dolça manna
    682    e ara us son tots tan desconexents
    683    donau me senyor tan gran conexença
    684    que us puga yo colrre mon Deu y senyor
    685    y tostemps defendre us tenint gran temença
    686    estiga yo prompte per fer vos valença
    687    sentint com a propria la vostra dolor

    688    Alli fos tractat en tan vil manera
    689    d’aquell vostre poble que vos amas tant
    690    alli fos tractat ab ira tan fera
    691    que pena terrible senyor a vos era
    692    hoyr les blasfemies que us deyen davant
    693    alli fos tractat com un gran falsari
    694    vos Deu verdader ver home perfet
    695    alli fos tractat vos digne sacrari
    696    de la deytat rebent voluntari
    697    per nostres greus culpes terrible buffet

    698    Aquell fon la replica a vostres respostes
    699    tan dolces benignes que vos los donas
    700    de gran veritat axi be compostes
    701    y axi suaument per vos ben respostes
    702    a l’interrogat que mes no parlas
    703    la ma fon batall la galta campana
    704    y aquell feu molt fort aquella sonar
    705    cridant a l’aiust la gent inhumana
    706    y axi de tal colp la vostra carn sana
    707    fon tan maculada que no u puch mostrar

    708    Donchs reban yo molts per vos en la galt
    709    puix vos en la vostra tan fort lo rebes
    710    la vostra carn pura que verge s’esmalta
    711    quant es sobre totes mes digna y mes alt
    712    tant mes de gran pena restas vos ofes
    713    alli senti mal la vostra presona
    714    alli dins vostr’anima tristor tingues gran
    715    quant ves asent Pere entan poca stona
    716    de vos rey del cel negar la corona
    717    estant ab aquell lo fel sent Iohan

    718    Pero vos mirant lo del cor ab la vista
    719    tan fort lo feris que ver penident
    720    tantost se reffeu ab l’anima trista
    721    y ab la ferma fe que·l perdo conquista
    722    de culpa tan leja plor’amargament
    723    donchs firam senyor la vostr’amor santa
    724    tan fort que mes culpes yo puga plorar
    725    y al pere semblant puix tant se tresplanta
    726    en mila dolor que d’aquell se canta
    727    merce de mes erres yo puga trobar

    728    Vos fos presentat davant bisbe ’ndigne
    729    e yo davant vos lo gran sacerdot
    730    vos fos presentat rey alt molt insigne
    731    e yo trist vasall de tots mes indigne
    732    clamant vos merce ab cor molt devot
    733    puix donchs penedit davant me presente
    734    de vos lo gran iutge ver Deu eternal
    735    feu vos que trist plor de mi no s’absente
    736    plorant les grans penes qu’en mi represente
    737    les quals vos sentis per rembre mon mal

Lo Evangelista

    738    Porta l’ingrat poble al seu rey loable
    739    ligat al pretori tantost pel mati
    740    y anava cahent e lo senyor amable
    741    essent mal tractat per gent tan colpable
    742    vetlant la nit tota que gens no dormi
    743    los uns lo prenien y·ls altres dexaven
    744    de dar li mil penes restant tots cansats
    745    los chichs l’escopien los grans lo pelaven
    746    dient li blasfemies tots s’estudiaven
    747    com fer li porien maiors crueldats

    748    Per ser prop la Pascua entrar no volgueren
    749    dedins lo pretori al iust condemnar
    750    e contaminats d’aço ser temeren
    751    mas no del leig cas que feyen quant feren
    752    matant l’ome iust l’iniust delliurar
    753    lavos ixque fora Pilat ala porta
    754    deixant a Iesus vehi de la mort
    755    y perque sa vida tan prest no fos morta
    756    davant los iuheus en iras transporta
    757    dient prestament ab gest brau y fort

Lo Pilat

    758    Puix no son volguts entrar en pretori
    759    perque vostra pasqua no contamineu
    760    exint yo al vostre tan gran consistori
    761    vos prech que tingau l’etern oratori
    762    davant vostres ulls segons fer deveu
    763    digau me iuheus la vostra querella
    764    qu’envers aquest hom tan aspra teniu
    765    quins mals ha comes ni qual lley novella
    766    als pobles sermona ne quina gabella
    767    mante de tacanys segons inferiu

    768    Que yo verament segons puch compendre
    769    en tot son comport no·m sembla tan mal
    770    y ab tant avalot cruels son en pendre
    771    al iust qui no fuig ni·s vol gens deffendre
    772    mostrant que son viure no es criminal
    773    del que·m maravelle sabent la prudencia
    774    del vostre consell quant gran resplandeix
    775    mas puix que voleu ab tanta vemencia
    776    de fet tan civil exir ab sentencia
    777    lo vostre proces veiam com s’ordeix

    778    Ne quin advocat voleu per ell diga
    779    ni procurador que mostre son dret
    780    ne quin escriva que fals no escriga
    781    les sues respostes puix tant enemiga
    782    es tota la gent del seu beniffet
    783    sens ira sens oy d’enveia malvada
    784    desgrat ni malicia digau posant clam
    785    l’acusacio que feu tan aimada
    786    envers aquest hom de vida provada
    787    humil y tan mansa com tots contemplam
Lo Evangelista
    788    Molt clara lanterna de lum virtuosa
    789    Pilat rahonant mostrava ’ls iuheus
    790    mas ells perles sendes dehonrra famosa
    791    ni menys per carreres d’amor piadosa
    792    seguir may volguereu los bons consells seu;
    793    ans tots per malicia seguint aspra via
    794    al iutge torbaren torbats responent
    795    y ab ploma y ab tinta d’enveja y falsia
    796    damnareu la ceda que fet los havia
    797    e tots li digueren axi prestament

Los Iuheus

    798    L’acusacio de tots es comuna
    799    qu’envers aquest home portam y tenim
    800    puix entre los pobles ab veu importuna
    801    pricant per les places causat ha fortuna
    802    tan gran que per ell confusos perim
    803    donchs iutge senyor si vols sos delictes
    804    saber per menut escoltans si·t plau
    805    veuras que servant los nostres edictes
    806    ab obres perverses tan falses e fictes
    807    merita de penes lo mes cruel grau

    808    Donchs mira primer ab falsos miracles
    809    com son tots los pobles per ell alterats
    810    rompent de la ley los grans tabernacles
    811    als nostres rabins ha fet grans obstacles
    812    als seus prometent seran tots salvats
    813    y ab Deu eternal egual en potencia
    814    se fa y demostra que d’ell es exit
    815    dient se tenir eterna sciencia
    816    se fai redemptor ab gran excellencia
    817    promes a nosaltres per Deu infinit

    818    Y axi Deu y home per tota la terra
    819    ab dotze dexebles se va publicant
    820    prenent peccadors los bons tots desterra
    821    logoix en tristor la pan en gran guerra
    822    nos ha cambiat y·l riuren trist plant
    823    no menys en molts lochs nostres scriptures
    824    y grans proffecies ha tant enfrascat
    825    que hon eren clares les ha fet escures
    826    dient nos al clar que cessen figures
    827    puix ell es vengut al mon figurat

    828    Les gents pervertint ab falsa ley nona
    829    del gran Moyses altera la ley
    830    y les cerimonies tan santes reprova
    831    dels nostres antichs y aquelles renova
    832    ab gent ydiota qu’es digne domey
    833    y axi prohebeix que pus ia no sia
    834    al nostre gran Cesar pagat lo trahut
    835    y·l gran satanas tenint ell per guia
    836    engana los pobles y ab nigromancia
    837    per grans maravelles parlar fa lo mut

    838    Encara son mes les sues follies
    839    dient que lo temple qu’es fet desfara
    840    y ab fraus y grans tractes engans y falsies
    841    y no fet per mans fengint ser messies
    842    per tres iorns un altre n’edifficara
    843    donchs parte senyor questa ben forrada
    844    la roba fan larga que fem de los crims
    845    sens causa la gent no stava lotada
    846    la vidi d’aquest veuras molt tramada
    847    ab obres perverses en falsos ordims

    848    Donchs altre ni ha hon ley no dispensa
    849    haver li merce tan fort es y greu
    850    que·s fa lo rey nostre qu’es molt gran offensa
    851    del nostre gran Cesar del qual la defensa
    852    nos sembla que vinga a carrech sols teu
    853    senyor donchs Pilat no cregues qu’enveja
    854    no·s torbe la pensa ni menys la raho
    855    car nostra querella molt iusta clareja
    856    e si la instancia castich ne cobeja
    857    es santa demanda y no passio

    858    Per ço confiant d’aquella iusticia
    859    que tostemps has fet desemblants delats
    860    d’aquest gran blasfemo y ple de malicia
    861    faras tal sentencia dexant amicicia
    862    segons se pertany punint sos peccats
    863    qu’encert sino fos aquest detestable
    864    e tan criminos com diu la clamor
    865    Pilat huy a tu gran iutge spectablc
    866    portat no l’hauriem mas puix es colpable
    867    a tu·l prasentam castigat senyor.

Lo Evangelista

    868    Hohint la gran ceda de crims e tan larga
    869    que feyen los falsos iuheus a Iesus
    870    y vent li tractaven la mort tan amarga
    871    Pilat en tal brega del seny feu gran darga
    872    tement no restas ferit e confus
    873    puix era perill pujar tan gran costa
    874    tan plena d’esculls mortals y tallants
    875    mirant de tants mals tal causa composta
    876    axi prestament torna la resposta
    877    dient als iuheus paraules semblants

Lo Pilat

    878    Si tot quant dieu son coses provades
    879    no una mas moltes merita greus morts
    880    mas crech yo que son grans aygues cansades
    881    d’algun gran fiblo y ar’aiustadcs
    882    ab grans trons y lamps despareu tan forts
    883    qu’encert lo seu gest ni front no senyalen
    884    los mals crims ni dans que tants l’imposau
    885    puix tostemps en l’om senyals bons prevaler
    886    pcrço vulle pensar que·ls mals no s’egualen
    887    ab los seus bons actes los quals huy callau

    888    A un indefes may viu tal enquesta
    889    ni contra un junch contrast de tants vents
    890    i a un colom simple tirar tal ballesta
    891    a una ovella del lops tal requesta
    892    ni vers una lebre tants goços corrents
    893    de tots aquests crims los mes vos pertanyen
    894    les mes son huy vostres y de vostre for
    895    no·ls iutge donchs yo puix tan poch m’atanyen
    896    car puix veig que molts d’aquest hom se planyen
    897    no vull sobre mi que vinga son plor

    898    Que yo be conech les vostres grans manyes
    899    perdar me combat armades d’engan
    900    y ab ales de ira volau per montanyes
    901    parlant d’aquest hom paraules estranyes
    902    per dar li la mort a tot vostre dan
    903    e ara volrrieu de fet tan maligne
    904    immunes restar y·l carrech fos meu
    905    y ab acte tan fals signar de fals signe
    906    a mort condemnas l’anyell tan benigne
    907    que may lo seu viure envig algun feu

    908    Matau lo vosaltres o dau li la vida
    909    que yo davant tots me·n lave les mans
    910    la vostra clamor yo tinch ben hoida
    911    y quant mes hi pense tant mes circuida
    912    la veig de gran ira y plena d’engans
    913    sovint la sageta fir al que la tira
    914    sovint se penit qui no pren acort
    915    sovint la fortuna les coses capgira
    916    sovint lo qui·s riu gemeca y sospira
    917    sovint la vengança vos nafra pus fort

    918    Vosaltres donchs tots los quals sos delictes
    919    dieu esser tants que no tenen fi
    920    servant les costumes y vostres edictes
    921    lunyau me yo us prech d’aquests grans conflictes
    922    puix tant presomiu portar bon cami
    923    seguiu lo vosaltres puix fa bona mostra
    924    y no y vaja yo: que no m’es segur
    925    si tant vos offenen los crims que demostra
    926    puix no es la causa gens mia mas vostra
    927    donau hi sentencia que yo no me·n cur

    928    Ni vull part alguna del vostre salari
    929    ans tot sia vostre y faga us bon prou
    930    que tart se pren port ab vent molt contrari
    931    y a voltes se menja ab çucre lagari
    932    y beu hom larçenit mesclat ab fin brou
    933    vosaltres donchs bisbes y gent tan letrada
    934    preneu lo yo us prech puix no u faça yo
    935    y segons la ley del cel devallada
    936    la qual Moyses dieu haver dada
    937    jutjau lo vosaltres si es mal o bo

Lo Evangelista

    938    Pilat puix no feya segons ells volien
    939    la bona resposta que·ls feu no·ls alta
    940    y ab tot que la iusta raho conexien
    941    l’iniusta malicia que tots li tenien
    942    a ells feu ser aspre lo loch baix e pla
    943    no sols de la ley ans mes l’acusaven
    944    dc un crim de lesa real magestat
    945    lo qual no podien punir ni gosaven
    946    perço a grans crits parlant tots cridaven
    947    dient los iuheus al iutge Pilat

Los Iuheus

    948    La iusta clamor senyor y requesta
    949    que d’ell havem fet si tu mires be
    950    la sua gran culpa es molt manifesta
    951    y tant de sos crims se trama gran gesta
    952    que ley no consent haver li merce
    953    perque fent se deu si a Deu provoca
    954    en ira tan gran si·s deu fer a tu
    955    puix fent se huy rey a Cesar revoca
    956    matar donchs aquest a tu senyor toca
    957    puix cert no·ns pertany matar a negu

Lo Evangelista

    958    Complit fon lavos lo que dit havia
    959    Jesus profetant la mort tan cruel
    960    qu’en Ierusalem molt prest pujaria
    961    hon per los iuheus escarnit seria
    962    cuberta la cara ab un aspre vel
    963    batut acotat y ab pena molt dura
    964    clavat cruciment per tots en la creu
    965    y mort ab dolor e gran amargura
    966    axi u testifica la Sacra Scriptura
    967    al noven capitol del fel sant Matheu

    968    Les flames d’enveja tan granment enceses
    969    cremant cor y pensa d’aquests celerats
    970    les sues malicies y errors tan palescs
    971    al jutge les forces tenguercn sospeses
    972    mirant que tots eren inichs y malvats
    973    lavos altra volta entra ’n lo pretori
    974    cridant a Iesus vengues prop de si
    975    y a soles los dos en tal consistori
    976    del fet que no era a ell tan notori
    977    demanda li feu dient prest axi

Lo Pilat

    978    Lo gest la presencia la faç y la vista
    979    y lo gran asento bel mostres real
    980    e l’anima mia es feta molt trista
    981    persona tan digna com may haja vista
    982    yo dega iutgar en res criminal
    983    perque puga donchs salvant te la vida
    984    millor satisfer als falsos iuheus
    985    que·t tenen la mort tramada y ordida
    986    fent ara ma pensa del ver instrohida
    987    est rey dels iuheus com dies los teus

Lo Evangelista

    988    Ab gest mansuet humil y affable
    989    lo gran rey dels reys e iutge molt iust
    990    perque fos als seus sotsmes lo diable
    991    estava sotsmes ell Deu ineffable
    992    al iutge cruel de tots mes iniust
    993    y axi li provaren d’amor la fort landa
    994    que may per iniuries ni colps se trenca
    995    y vent que Pilat li feya demanda
    996    lo bon rey Iesus venguda sa tanda
    997    humil responent axi li parla

Lo Iesus

    998    Encara que yo Pilat te confesse
    999    de rey lo ver titol que tinch no·m creuras
   1000   Perço de parlar tals coses yo cesse
   1001   puix ja per mon dir lo mal no revesse
   1002   qu’espere per tots pasar en tal cas
   1003   pero yo·t deman resposta que·m dones
   1004   per tal que responga millor al quesit
   1005   si de tu mateix dius lo que rahones
   1006   o han to dit altres per tal que·m confones
   1007   si dich que so rey segons tu m’as dit

Lo Evangelista

   1008   Hohint lo dolç orgue Pilat d’eloquencia
   1009   sonara Iesus ab ma tan suau
   1010   mirant que tal font manava prudencia
   1011   ab aygues tan dolces d’amor y clemencia
   1012   que feyen tal guerra ser digna de pau
   1013   lo cor li nefraren tan santes paraules
   1014   tirades ab flecha de molt humil gest
   1015   de gran pietat para veres taules
   1016   y vent los tals crims que tots eren faules
   1017   Pilat respongue dient li molt prest

Lo Pilat

   1018   De mi no iusurt aço que rahone
   1019   mas sols hix dels teus qui t’han acusat
   1020   si be lo teu gest constreny que·t corone
   1021   per rey dels iuheus per ço no·m te done
   1022   als teus fets conforme ab gran magestat
   1023   y axi pots coneixer la voluntat mia
   1024   vers tu molt amable per lo valer teu
   1025   l’escur de ma pensa veus clar com lo dia
   1026   de mi gens no dubtes que vespre yo·t sia
   1027   perque donchs receles creus sia iuheu

   1028   La gent tan perversa que mort te cobeja
   1029   y los teus grans bisbes ab los fariseus
   1030   aquells son aquells moguts per enveja
   1031   qui t’han huy portat que·t done mort leja
   1032   clavant ten la creu les mans y los peus
   1033   aquest es lo guardo dels tants benificis
   1034   que tu·ls has donat y ab tanta d’amor
   1035   un pou sense fons de grans ladronicis
   1036   te fan y l’altar de mals sacrificis
   1037   essent te mal poble rebetle y traidor

   1038   Puix veus mon voler dins clara lanterna
   1039   y veus que·t volrria de mort delliurar
   1040   no·m tanques toncor dins fonda caverna
   1041   levant me lo tel que·ls ulls m’enlluerna
   1042   demostra·m lo ver de quant puch dubtar
   1043   tu veus qu’en mes mans esta lo teu viure
   1044   e puch te fer dan o gran benifet
   1045   per que mon renom yo fica reviure
   1046   y lo be de tu pel mon puga scriure
   1047   digues que has fet no u tingues secret

Lo Evangelista

   1048   Del seu etern pare sient a la dreta
   1049   egual en potencia e fili seu etern
   1050   vesti nostra carn malalta y contreta
   1051   per tal que penant nos fes la bestreta
   1052   que·ns ha rescatat del carçre d’infern
   1053   ligar se deixa y als seus vassalls pendre
   1054   defendres podia mas no u volgue fer
   1055   y ab veu tan suau que no·s pot compendre
   1056   al iutge tement tan iust hom offendre
   1057   Iesus respongue mostrant son poder

Lo Iesus

   1058   De tot l’univers yo tinch lo regismc
   1059   vengut de l’alt regne al baix d’aquest mon
   1060   hon sols m’a portat amor del proisme
   1061   rement los cautius del fons de l’abisme
   1062   ab preu de treballs maior que may fon
   1063   y vol lo meu pare sentint yo tal pena
   1064   que vença y triunfe per molt sofferir
   1065   y axi yo·t responch sint tens en cadena
   1066   que ara·l meu regne puix ell ho ordena
   1067   no es d’aquest mon hon dech prest morir

   1068   Si d’aquest mon baix era lo meu regne
   1069   per causes humanes aquell possehint
   1070   tendria yo·l ceptre mas aci no regne
   1071   que alt ab lo pare en lo cel conrregne
   1072   ensemps ab aquell lo mon tot regint
   1073   alli reste yo: y ab ell tinch l’imperi
   1074   aci so vengut per ser te sotsmes
   1075   que yo si regnas en est emisperi
   1076   los meus sols ministres en tal improperi
   1077   de mans de iuheus m’aurien deffes

   1078   Mas ara ’n lo mon per fer la conquesta
   1079   de tots los humans ab humilitat
   1080   tenint yo de carn mortal sobrevesta
   1081   ha d’esser en tot ma voluntat presta
   1082   aquant en lo col es ja ordenat
   1083   e puix lo decret de gran senyoria
   1084   ab que yo so rey d’aquest mom no·l tinch
   1085   mas sols del meu pare que vol que yo sia
   1086   a tu huy subiecte donchs no·t dich falsia
   1087   dient que·l meu regne aci no·l sostinch

Lo Evangelista

   1088   Pilat vent columna real y tan ferma
   1089   e dignament digne de rebrc trabuts
   1090   dona li lo titol que·l cel huy conferma
   1091   mirant tal muntanya no era gens herma
   1092   ans fertil y plena de santes virtuts
   1093   y vent magestat sa vista depenyer
   1094   lo gest y l’asento de perfectio
   1095   tantost lo volgue del tot mes esternyer
   1096   volent lo secret de tal fet atenyer
   1097   e dit a Iesus Pilat tal raho

Lo Pilat

   1098   Tals coses rahones tan altes tan dignes
   1099   d’ohir tan estranyes que·m fas admirar
   1100   tan gran virtut mostres ab rahons insignes
   1101   essent mcs benigne de tos los benignes
   1102   que d’ome real te puch molt loar
   1103   si vens y conexes qu’en la tua juda
   1104   so prest y tan prompte que·t so importu
   1105   respon me revela·m lo dret que t’ajuda
   1106   no·m vulles tenir la lengua tan muda
   1107   que dius que tens regne e donchs rey est tu

Lo Evangelista

   1108   Lo rey de superbia quant feu lo delicte
   1109   de totes falsies fon gran inventor
   1110   Adam lo segui causant nos conflicte
   1111   vassall tan rebetle incredul e ficte
   1112   trencant la ley santa del seu bon senyor
   1113   pero Deu Iesus qu’es veritat vera
   1114   e sol lançant raigs de lum eternal
   1115   mostrant de l’alt cel la vera carrera
   1116   mostrant qu’es del ver sols ell la cimera
   1117   respos a Pilat ab veu divinal

Lo Iesus

   1118   No prove no negue no dich ni afferme
   1119   davant tu Pilat que rey sia yo
   1120   lo teu pensament que·s vullau referme
   1121   que prest a ma vida daras tu lo terme
   1122   donant me la mort si be·m tens per bo
   1123   que sia yo rey tu·n fas los iudicis
   1124   dient que rey so y encara·t dich mes
   1125   qu’en aço so nat y prench los suplicis
   1126   de greu passio y ab falsos indicis
   1127   per gents tan malignes me veig fer proces

   1128   E sols per aço vestint carn humana
   1129   forrada de penes passant fam y set
   1130   vengui ’n aquest mon lo qual tants engana
   1131   per dar testimoni ab lengua molt sana
   1132   a la veritat que venç cascum fet
   1133   y axi lo fill ver que naix de tal mare
   1134   aquella tostemps en tot revereix
   1135   y onrant en lo cel lo meu etern pare
   1136   tal fill de mi fill per tal que·l repare
   1137   hon la mia veu que tots mals deleix

Lo Evangelista

   1138   Lavos vent Pilat que molt excellia
   1139   a tots los parlars lo seu parlar sant
   1140   sentint la cordança e gran melodia
   1141   que feya Iesus ab veu dolça y pia
   1142   ab molt gran delit la stav’ascoltant
   1143   tenint ja d’amor alguna centilla
   1144   y molt desitjos mes coses sentir
   1145   y a l’ombra de l’arbre que balsem destilla
   1146   daurant lo sant test de santa postilla
   1147   molt prest li digue volent mes hoir

Lo Pilat

   1148   Puix grans excellencies parlant testifiques
   1149   de la veritat tan noble virtut
   1150   y en alt grau d’aquella lo preu magnifiques
   1151   segons per ta lengua ami signifiques
   1152   qui tant als qui·t firen parat he l’escut
   1153   donchs digues me tu perque yol·s escriva
   1154   secrets dins mon cor los teus bens y mals
   1155   ne qui ’n viure tens ni com se coltiua
   1156   ni qu’es veritat ni don se deriva
   1157   puix tantes riqueses li dones y tals

Lo Evangelista

   1158   Y aço havent dit en tantes maneres
   1159   provant de Iesus Pilat lo report
   1160   troba ser molt falses rahons y no veres
   1161   les quals difamant lo per places carreres
   1162   los bisbes ordien tramant li la mort
   1163   y exint altra volta als iuheus defora
   1164   havent parlat tant ab Iesus Pilat
   1165   y ab pietat gran que·ls fels cors acora
   1166   com l’ome qui penses secretes explora
   1167   dubtant dix a ells ab gest molt irat

Lo Pilat

   1168   Seguint la raho que te tan gran força
   1169   que venç lo poder de gran passio
   1170   yo us dich o iuheus que no veig que torça
   1171   lo viure d’aquest ni va gens a l’orça
   1172   a pendre lo port de salvacio
   1173   ans molt virtuosos he vist los seus actes
   1174   les obres la villa y·l seu conversar
   1175   vosaltres podeu usar de grans tractes
   1176   pero yo no veig en ell tals contractes
   1177   que·l dega ’b sentencia cruel castigar

   1178   Encert yo en ell no trobe tal causa
   1179   que·l faç axi digne de mort sofferir
   1180   enveja mortal tan gran ira us causa
   1181   que us par grans delictes en ell facen pausa
   1182   y axi no podeu lo ver dicernir
   1183   pensau hi millor temprau la gran ira
   1184   y no faça yo jui tan iniust
   1185   car trencas lo coll avant qui no mira
   1186   mirau hi donchs be que·l meu cor sospira
   1187   que yo fragil dega iutjar l’ome iust

Lo Evangelista

   1188   Mas consuetut tenia mol antiga
   1189   que hu en la pasqua vos deixen absolt
   1190   no bull que mon ceptre tal ley contradiga
   1191   ans molt so content si be no m’obliga
   1192   que may res d’aquella per mi us sia tolt
   1193   voleu donchs que ara vos dexe delliure
   1194   lo rey dels iuheus tan simple anyell
   1195   que·ls ladres morir y·ls bons homens viure
   1196   es ley que ab letres se deu d’or escriure
   1197   perço yo volrria volgueseu aquell

   1198   Lavos lo iuheus cridant en tal dia
   1199   los dans que sos fills reporten huy tots
   1200   perderen lo ceptre y la senyoria
   1201   y axi tots perduts van huy per tal via
   1202   pel mon escampats plorant ab sanglots
   1203   les sues pregaries son en peccat fetes
   1204   tenint lo diable a la dreta part
   1205   los seus fills son orfens ses dones contretes
   1206   lo logre devora sos bens y retretes
   1207   y cerquen merce trobant la molt tart

   1208   La sanch y la ira del iust ineffable
   1209   vengue damunt ells y tots los seus fills
   1210   la ira y enveja d’aquells detestable
   1211   han fet que huy tinga en ells lo diable
   1212   poder de posar los entants de perills
   1213   temor los acaça pervalls y muntanyes
   1214   anant molt dejects vestits de gran dol
   1215   y totes les terres a ells son estranyes
   1216   y essent gran escandel al mon ses vils manyes
   1217   per festa descarn lo seu mon se col

Los Iuheus

   1218   Y mentres que dure del mon la pintura
   1219   de gents entre gents seran escarnits
   1220   per tal que desferen tan digna factura
   1221   ab claus ab açots y en creu d’amargura
   1222   a Deu Iesus feren escarns y despits
   1223   la fam y la guerra que tan meritaren
   1224   la vida penada la mort y turment
   1225   los fills huy la tenen lavos la cridaren
   1226   quant tots los seus pares a Pilat parlaren
   1227   ab infernal furia tals coses dient

Lo Evangelista

   1228   Senyor donchs Pilat ab tals cortesies
   1229   puix plaure·ns desiges del que·t demanam
   1230   no·ns dexes aquest que ple de falsies
   1231   ha falsificat nostres profecies
   1232   ab molts altres mals que vers li provam
   1233   no·ns dexes aquest hon ta(n)ts crims provables
   1234   com aygua ’n la mar decorren y van
   1235   aquest contra Deu nos ha fet colpables
   1236   perço suplicam tots huy concordables
   1237   no·ns dexes aquest mas sols Barraban

Lo Lector

   1238   Essent Barrabas un ladre maligne
   1239   traydor molt superbo y gran homeyer
   1240   Iesus vn anyell humil y benigne
   1241   Iesus rebujaren per hon molt indigne
   1242   e sols Barrabas volgueren haver
   1243   lavos lo volgueren e ara lo tenen
   1244   ab ell estan tots y ell los nodreix
   1245   ab Barrabas viuen ab Barrabas penen
   1246   ab Barrabas van y ab Barrabas venen
   1247   y may Barrabas d’aquells se parteix

   1248   Fos donchs pels iuheus portat al pretori
   1249   benigne Iesus perque us ves Pilat
   1250   y fent tots devos pales diversori
   1251   volguereu mostrar en tal consistori
   1252   los vostres defalts ab gran crueldat
   1253   y axi us acusaren de moltes falsies
   1254   y crims neffandissims que may cometes
   1255   y vos anyell simple ab mostres molt pies
   1256   hoyeu callant per que y on les mies
   1257   iniuries tinga en vos ferm paves

   1258   Armau me senyor de tal patiencia
   1259   com vos ental cas armat fos molt fort
   1260   y als perseguidors fent obedientia
   1261   com vos fes als vostres en tal audiencia
   1262   al vostre dolç cant yo faça l’acort
   1263   y axi serem tres fent gran armonia
   1264   aquells les grans contres vos cant yo tenor
   1265   sereu vos loat y aquells d’agonia
   1266   sentran la greu pena y l’anima mia
   1267   haura de tal musica lo premi d’amor

   1268   E deyen ladrant com cans rabiosos
   1269   castiga·l senyor segons se requir
   1270   y aquell comtemplant los cruels envejosos
   1271   temprar los volgue y mes desijosos
   1272   los veu dematar vos qua(n)t mes los volch dir
   1273   lavos lo Pilat en noves estretes
   1274   ab vos en secret entrar prest volgue
   1275   y les veritats de obres secretes
   1276   saber desija mostrant vos bestretes
   1277   de gran amicicia volent vostre be

   1278   Resposta li fes humil santa y vera
   1279   quant ell vos dix rey dient li tuu dius
   1280   mostras vostre regne que d’est mon no era
   1281   mostrant que si u fos ell pres no us tinguera
   1282   puix dau vida ’ls morts y la mort als vius
   1283   axi io us suplique senyor puix mon viure
   1284   y lo meu regnar ha d’esser al cel
   1285   de quant es d’est mon yo sia delliure
   1286   perque de tots bens yo puga reviure
   1287   vencent dels contraris lo bando cruel

   1288   Per rey vos honrraren y es cosa deguda
   1289   car rey sou dels reys ver home i Deu
   1290   repar y refugi de nostra cayguda
   1291   y tal veritat tenint coneguda
   1292   donar no volgueren de vos semblant veu
   1293   ans volent Pilat defe(n)dre us la vida
   1294   dexant Barrabas prengueren a vos
   1295   y axi us aplicaren la culpa ordida
   1296   ab trama de crims tan fortment texida
   1297   que us fon molt cruel l’omes piados

   1298   Senyor Deu Iesus espil de ma vista
   1299   puix vostres sants actes exemples son meus
   1300   comporte yo·l mal don goig se conquista
   1301   puix vos ab delit pasas vida trista
   1302   luytant ab Pitat y ab falsos iuheus
   1303   y puix ab aquells en tantes offenses
   1304   de gran patiencia mostras lo cami
   1305   mostrau l’om senyor y ab vostres defenses
   1306   yre yo segur lunyades mes penses
   1307   d’aquest mon pervers contrari de mi

Lo Evangelista

   1308   Lavos donchs Pilat leo tant salvatge
   1309   mana que Iesus fos prest açotat
   1310   y perque rebes mes pena y damnatge
   1311   per los mes cruels bochins ab ultratge
   1312   de totes ses robes fon prest despullat
   1313   y vent la pressona sens drap tota nua
   1314   ligaren lo prest a un fret pilar
   1315   e tots començaren ab ira molt crua
   1316   mirant delicada la carn y sens rua
   1317   d’açots molt cruels aquella nafrar

   1318   Axi·s despintava la sua bellea
   1319   exint de sos termens perfets naturals
   1320   axi s’enbellia la nostra legea
   1321   y axi despenent la sua riquea
   1322   nos ha fet molt richs de bens eternals
   1323   axi li brodaren de tal brodadura
   1324   la roba que·s feu de virginals carns
   1325   y axi ab açots cruels sens mesura
   1326   cruelment desferen la sacra pintura
   1327   ab colps y buffets pelades y escarns

   1328   Axi li donareu cruel disciplina
   1329   dels peus fins al cap batent lo mol fort
   1330   ficant se·ls açots en la carn divina
   1331   tirant esquexaven la pell e cortina
   1332   de tan sagrat cos naffrant lo de mort
   1333   y ab nafres tan leges lebros parexia
   1334   Iesus qui dels homens es l’ome pus bell
   1335   la ira cruel cruelment feria
   1336   d’açots sa pressona en tant que paria
   1337   als qui·l conexen que no fos aquell

   1338   L’anyell mansuet Iesus no parlava
   1339   estant entre lops plens d’ira y furor
   1340   e la hu·l prenia e l’altre·l dexava
   1341   y axi cascu d’ells en ell se cansava
   1342   batent lo tostemps ab molt gran rigor
   1343   per tants bens que feu rebe d’aquells pagues
   1344   de tants mals y penes y molt greu açot
   1345   y essent li·ls açots cruels colps de dagues
   1346   li feren cinch milia quatrecentes plagues
   1347   e cinch e noranta ab cor indevot

   1348   e no prou contents de tals diciplines
   1349   li feren corona de forts junchs marins
   1350   la qual ab setanta e dues espines
   1351   naffrant les arteries y venes divines
   1352   al cap li posaren los maluats bochins
   1353   brollant per tants lochs les sanchs precioses
   1354   corrien fent mescla d’ells vils ab lo plor
   1355   y ades per les nafres dels junchs doloroses
   1356   y ades fer les plagues d’açots sangonoses
   1357   pasava Iesus gran pena ’n lo cor

   1358   Hevent tant sartat aquelis bochins quatre
   1359   lo seu cor e ira de tan cruel past
   1360   essent molt cansades ses mans de molt batre
   1361   y ab cruels açots nafrar y combatre
   1362   Lo cos divinal humil y tan cast
   1363   ab vana superbia inica y malvada
   1364   a Iesus manareu que prest se vestis
   1365   per tota la casa havent escampada
   1366   la roba d’aquell tan pobra y sagrada
   1367   affi que·n plegar la mes pena sentis

   1368   Lo qual ab vergonya humil e molt pia
   1369   anava tot nu la roba plegant
   1370   y l’u la y levava y l’altre·l batia
   1371   dient blasfemies cascu l’escarnia
   1372   vestit de greus plagues lo seu cos mirant
   1373   hon era lauos lo seu etern pare
   1374   que tant permetia son fill deu penas
   1375   hon cren los angels hon era sa mare
   1376   i·ls seus tants dexebles que·l seu mestre y frare
   1377   fogint tots dexaren tan sol en tal pas

   1378   Vestit Deu Iesus ab tanta de pena
   1379   tenint de greus plagues vestida la carn
   1380   tantost li tornaren al coll la cadena
   1381   ab gran vituperi damunt la esquena
   1382   posant li la porpra per un vil escarn
   1383   y ab un vel mol aspre cobrint li la cara
   1384   li deyen batent lo per fer li despit
   1385   si est fill de Deu los teus mals repara
   1386   e si est profeta adenina us ara
   1387   qual es de nosaltres lo qui t’ha ferit

A la Verge Maria

   1388   Ahon sou vos mare y verge beneyta
   1389   ahon sou vos ara veniu y cuytau
   1390   mirau vostre fill per gent tan maleyta
   1391   batut y açotat per tots pagant peyta
   1392   mirau lo senyora puix vos tant l’amau
   1393   mirau li·ls cabells trencats ab pelades
   1394   lo cap y la cara ab bonys y colps greus
   1395   les sues carns belles y tan delicades
   1396   mirau com son leges y desfigurades
   1397   nafrades de mort per falsos iuheus

   1398   Mirau vostre fill qu’en tanta pobrea
   1399   paris y crias y ab tant de recel
   1400   mirau ses grans nafres que porten ferea
   1401   mirau de qual porpra son poble narrea
   1402   mirau lo posat en pena cruel
   1403   mirau li la boca los vlls y les galtes
   1404   los brasos y cames los peus y les mans
   1405   mirau li les carns que son tan malaltes
   1406   mirau lo batut per nostres greus faltes
   1407   y ple de dolors cruels y molt grans

   1408   Mirau aquell fill que vostres mamelles
   1409   ab goig alletaren de let virginal
   1410   mirau lo nou libre fer culpes tan velles
   1411   escrit ab capletres de plagues vermelles
   1412   e illuminades de sanch divinal
   1413   de pregami verge mirau digna carta
   1414   hon de l’etern pare l’etern verb s’escriu
   1415   mirau que d’aquella tristor no s’aparta
   1416   per quant d’en negrir la lo poble no·s farta
   1417   mirau la donchs vos car vostra·s descriu

   1418   Mirau qual dolor qual plor qual tristura
   1419   qual mort ni qual pena·n pot fer semblant
   1420   mirau com navega pasant sens mesura
   1421   fortuna terrible en mar d’amargura
   1422   ab ones de sanch son poble salvant
   1423   mirau los vassalls qui ’n guardo li reten
   1424   pels grans benifets y tants que·ls ha fet
   1425   mirau com lo tracten mirau com l’espleten
   1426   mirau coni lo manen y com lo sotsmeten
   1427   essent lur senyor deu home perfet

   1428   Mirau la corona que tan lo turmenta
   1429   posant li la vida de mort en perill
   1430   mas es necessari siau molt contenta
   1431   que pene que muyra plore y que senta
   1432   dolor per nosaltres lo vostre sant fill
   1433   quel seu gran treball enuig e fatiga
   1434   nos dona descans repos e virtut
   1435   lo seu ligament nos solta y desliga
   1436   lo seu despullar nos cobre y abriga
   1437   y·l seu cos malalt nos dona salut

   1438   Y anau vos ne ara que puix no us conexen
   1439   tocar li les plagues ja pus no poreu
   1440   sera Magdalena y·ls fels que·ns servexen
   1441   ab vos dins la casa per que si vos dexen
   1442   poreu lo vos pendre per tal que·l metgeu
   1443   mas yo tinch gran por que d’aço·s contenten
   1444   aquests trists vasalls del gran Lucifer
   1445   car dubte no·l maten y mort no·l turmenten
   1446   lavos yo us sere sibe descontenten
   1447   de noves tan tristes lo trist misatger

   1448   Axi a Iesus los saigs turmentaven
   1449   y ab canyes cruels batent fort aquell
   1450   damunt la corona grans colps li donaven
   1451   y mes les espines lauos penetraven
   1452   lo seu nafrat cap nafrant li·l cervell
   1453   e d’una vil porpra vestit lo tenien
   1454   donant li la canya per ceptr’excellent
   1455   y axi·l turmentaven e axi·l batien
   1456   e tots per escarn davant li venien
   1457   y aquell saludaven tals coses dient

Los Iuheus

   1458   Puix tens la corona d’espines guarnida
   1459   y porpra d’açots que tants has rebut
   1460   donar te devem la honra complida
   1461   de rey dels iuheus com Pilat te crida
   1462   ab cambi de plagues pagant tal tribut
   1463   per ço·t saludam ab gran reverencia
   1464   per ço diem rey honrant tos mals teus
   1465   per ço dels iuheus que·t fan resistencia
   1466   donant te buffets per obediencia
   1467   donchs Auerabi e rey dels iuheus

Lo Evangelista

   1468   E tots li donaven buffets y pelades
   1469   del seu cap y barba tirant los cabells
   1470   y ab vils escopines estaven mesclades
   1471   les sues grans lagremes y sanchs tan sagrades
   1472   que tant escampava per rembre tots ells
   1473   exint donchs Pilat del fondo pretori
   1474   als iuheus qu’estaven defor’asperant
   1475   e puix non era algun crim notori
   1476   als bisbes estants en tal consistori
   1477   molt prest los digue a grans veus cridant

Lo Pilat

   1478   Per que sens vosaltres vejau l’escrutim
   1479   que yo d’ell he fet y sens fictio
   1480   usam contr’aquell de tot mon domini
   1481   vermell he tornat lo seu blanch ermini
   1482   donant li d’açots mortal passio
   1483   hi he coronat lo seu cap d’espines
   1484   de sanch tot ploent grans rius d’amargor
   1485   vejau donchs les carns quals resten ne quines
   1486   ab tan cruels nafres que mes que metzines
   1487   lo basten matar d’extrema dolor

   1488   Axi l’he tractat d’empentes caygudes
   1489   escarns y buffets sens perdre may punt
   1490   y per tan greus plagues les sanchs ha perdudes
   1491   que ja son les forces del cors decaygudes
   1492   entant que·l seu viure es quasi defunt
   1493   donchs perque vejau que yo de mes pena
   1494   no·l trobe colpable vos ne faç present
   1495   siau donchs contents puix tant te l’asquena
   1496   de mals combatuda que d’esta cadena
   1497   yo faça delliure lo iust innocent

   1498   Donchs veus que presente exint yo deffora
   1499   aquell a vosaltres axi castigat
   1500   que cascuna naffra me par que l’acora
   1501   y l’ull mes cruel mirant aquell plora
   1502   usant al prohisme de gran pietat
   1503   tenint conexença que ’n tots pot recaure
   1504   semblant desventura si u vol mala sort
   1505   y per que vejau volent vos complaure
   1506   que neguna causa si vull raho plaure
   1507   en aquell yo trobe maiorment de mort

Lo Evangelista

   1508   Ixque donchs Iesus de tots en presencia
   1509   ab porpra d’escarn ligades les mans
   1510   corona d’espines no fent resistencia
   1511   y al coll la cadena per obediencia
   1512   y tot circuit de penes molt grans
   1513   mouria les pcdres los arbres y feres
   1514   a dolrre y a planyer un cas tan cruel
   1515   mas ells mes cruels per aspres carreres
   1516   lavos li paraven de mort les senderes
   1517   tenint mes amargi de ira la fel

   1518   Ixque del pretori mostrant les espines
   1519   que·l seu cap nafraven cruelment y fort
   1520   mostrant per la cara pintades cortines
   1521   de sanch y d’açots buffets y escopines
   1522   ab un penat viure molt mes que la mort
   1523   y·ls peus sangonosos mostrant ser escrita
   1524   ab letres de sanch la virginal pell
   1525   mostrant la pressona real tan subdita
   1526   mostrant que·s mostrava pel fruyt que·ns enfita
   1527   lo seu cos purissim lebros y messell

   1528   De gran caritat mostra riques mostres
   1529   mostra molt amar nos a tots en l’estrem
   1530   mostra les carns sues esser per les nostres
   1531   cruelment nafrades y·ls tants paters nosres
   1532   que huy a ses plagues los fels tots diem
   1533   mostra l’etern rey cran pau y concordia
   1534   quant tot lo seu poble essent li present
   1535   lo iutge Pilat lançant tal discordia
   1536   mogue los iuheus a misericordia
   1537   ab veu piadosa tals coses dient

Lo Pilat

   1538   Mirau aci l’ome ab porpra y corona
   1539   y canyan la ma per ceptre real
   1540   descarns ab insignies mirau la persona
   1541   mirau sa dolor quant gran se blasona
   1542   mirau de turments la pena mortal
   1543   mirau son poder vençut y subiecte
   1544   ligades les mans e tot indeffes
   1545   si be·m par son viure en tot sens deffecte
   1546   mirau lo subdit al vostre conspecte
   1547   vestit com a rey manat y sotsmes

   1548   Mirau aci l’ome lo qual tots per pendre
   1549   anas aiustats ab armes y fusts
   1550   mirau lo ligat que no pot estendre
   1551   les mans fins al cap podeu ben compendre
   1552   qu’en la lur defensa no te fets aiusts
   1553   mirau los dexebles qui tant lo seguien
   1554   fugint desterrats ab molta gran por
   1555   mirau les grans coses que fetes se dien
   1556   mirau les desfetes mirau com desfien
   1557   los pobles d’aquell mirant que ja·s mor

   1558   Mirau aci l’ome mirau quanta pena
   1559   ha ja sostengut del que l’incolpau
   1560   de molt prest morir no crech se deffena
   1561   car totas de plagues la sua carn plena
   1562   no crech maior venja haver ne pugau
   1563   mirau que merce li fa major plaga
   1564   que la crueldat ab tanta furor
   1565   donchs puix de sos mals te ja semblant paga
   1566   al seu gran veri la vera triaga
   1567   sera que no muyra mas visca ’b dolor

   1568   Mirau aci l’omc de tanta puxança
   1569   desert d’amistats com resta tot sol
   1570   donchs trob’en vosaltres algun’amistança
   1571   doleu vos com yo de vostra semblança
   1572   puix cascun semblant del semblant se dol
   1573   mirau que de home no mostra figura
   1574   mirau l’esser vostre en ell alterat
   1575   mirau l’ome homens com se desfigura
   1576   mirau la bellea com pert la pintura
   1577   que par mes la mort que cos animat

   1578   Mirau aci l’ome absent de sa mare
   1579   desert de parents amichs y germans
   1580   miraulo que huy no te qui l’empare
   1581   repos ni remey ni res que repare
   1582   les plagues y naffres y tots los seus dans
   1583   mirau que tal perdua es perdre la vida
   1584   perque voleu donchs la perda per mort
   1585   que sols la persona no resta flegida
   1586   mas l’anima mes lunyada y partida
   1587   de tots quants li daven descans y conort

   1588   Mirau aci l’ome jerma de vosaltres
   1589   puix tots d’una patria sou nats y criats
   1590   havem perdonat a molts estranys altres
   1591   aquest perdonem donchs ara nosaltres
   1592   puix tots tos seus mals son mes que pagats
   1593   mirau ab recort puix es recordable
   1594   lo correr fortuna si es gran affany
   1595   y·l toch de bonança si es delitable
   1596   cascu de nosaltres pot ser mes colpable
   1597   donchs iutge per si lo mal de l’estrany

   1598   Mirau aci l’ome ab fama notoria
   1599   en tot l’univers sens crim ni deffalt
   1600   james lo gran Cesar guanya tal victoria
   1601   com tots guanyareu molt digna de gloria
   1602   usant de merce qu’es vençre pus alt
   1603   y axi mirau l’ome veiau que us agrada
   1604   de quant yo puch fer que tot se fara
   1605   mas feu la instancia yo us prech atentada
   1606   qu’en causa tan gran es cosa provada
   1607   que tota gran triga gran cuyta sera

Lo Lector

   1608   Cruel fon lo medi que per delliurarvos
   1609   Pilat de la mort ell pendre volgue
   1610   creent que d’açots tan fortment penar vos
   1611   y de greus espines lo cap coronar vos
   1612   la causals daria d’aver vos merce
   1613   o mal pensament y electio mala
   1614   o iutge iniust o mal delliber
   1615   tractar vos cortes en la sua sala
   1616   y fer vos puiar de tants mals la scala
   1617   ab mostres debens volent se reffer

   1618   On sou vos Pilat on es l’amicicia
   1619   que tant li mostras parlant en secret
   1620   e sols per complaure la ’strema malicia
   1621   del poble inich fes tal iniusticia
   1622   mostrant que la fes per son benifet
   1623   y per gran escarn portar vestidura
   1624   Li fes vos de porpra com rey dels iuheus
   1625   de plagues cruels es la brodadura
   1626   y de buffetades de tal forradura
   1627   que ja no·l coneixen los mes privats seus

   1628   O Deu eternal o digna persona
   1629   que sens mal obrar fos tan turmentat
   1630   açots rebes tants en tan poca stona
   1631   d’espines tan feres portant la corona
   1632   que tot vostre cos resta molt plagat
   1633   y aixi presentant vos Pilat al mal poble
   1634   digue no y trobava ell causa de mort
   1635   si be fon apres lo seu vot tan moble
   1636   al menys en paraules mostra part del moble
   1637   secret que tenia del vostre recort

   1638   Y ab vives sentencies y molt encarides
   1639   dient mirau l’ome placar los pensa
   1640   mostram los escarns y les greus ferides
   1641   que vos sostingues y tant escarnides
   1642   que tantes y tals algu may passa
   1643   puix donchs tal retaule ab tinta vermella
   1644   pintat fos d’açots ab tan greus pinzells
   1645   portant tal recort de vostra querella
   1646   sostinga greus penes ab força novella
   1647   puix tant mos peccats son causa d’aquells

   1648   Y aquesta corona al cap que yo porte
   1649   per sola memoria de la que portas
   1650   axi com rahent l’am me par que·m deporte
   1651   feu vos que·l recort en vos yo transporte
   1652   passant li la pena que vos hi pasas
   1653   lavos sere tot fill verdader vostre
   1654   penant yo per vos com vos fes per mi
   1655   la vostra clemencia tal gracia·m mostre
   1656   que dolrrem lo cor encert yo demostre
   1657   sentint lo greu mal que·l vostre senti

   1658   La blana camisa me semble celici
   1659   puix vos sobre plagues la porpra vestis
   1660   de vostr’amor digna sera ver indici
   1661   qu’en vos transportar yo faça iudici
   1662   de tostemps sentir lo mal que sentis
   1663   escarns y blasfemies sien honrres mies
   1664   y del grau que tinch tot hom me desllou
   1665   puix vos qui sou cap de grans senyories
   1666   fos tam escarnit per diverses vies
   1667   que par que no fosseu lo qui fos y sou

Lo Evangelista

   1668   Tan dolçes paraules l’infel iutge deya
   1669   a tots tos iuheus qu’estaven presents
   1670   car puix que sens culpa Iesus esser veya
   1671   de penes cruels grans mostres los feya
   1672   a fi que d’aquelles ells fossen contents
   1673   y vent de Iesus los vils tan benignes
   1674   de lagremes tristes plorant abundar
   1675   lavos tos ministres e bisbes malignes
   1676   tantost començaren ab veus molt indignes
   1677   axi com leons bramants a cridar

Los Iuheus

   1678   Crucifica·l prest senyor y no cures
   1679   de fer nos rahons aquell deffenent
   1680   ses obres tan males a tu son escures
   1681   a nosaltres clares y son nos tan dures
   1682   que dar hi comport la ley no y consent
   1683   donchs prest crucifica qui tant nos diffama
   1684   y perda la vida ab un trist morir
   1685   de tanta iusticia no perdes la fama
   1686   car veu de tant poble sens causa no clama
   1687   crucifica·l donchs qu’axi·s deu punir

Lo Evangelista

   1688   De mals tan gran carrega miram que volien
   1689   lançar los iuheus damunt a Pilat
   1690   del seny feu paves puix ells conexien
   1691   que tots per enveja moguts perseguien
   1692   ab ira molt gran la gran caritat
   1693   volent se defendre de tanta fortuna
   1694   com ell prest se veya venir ja davant
   1695   per tal que vences tal gent importuna
   1696   arma de virtuts ses forces a una
   1697   lavos dix a ells a grans veus cridant

Lo Pilat

   1698   Preneu lo vosaltres e crucificau lo
   1699   que yo en ell causa no y trobe de mort
   1700   vosaltres iuheus preneu o dexaulo
   1701   salvau li la vida si us plau o matau lo
   1702   que yo no u faria sens fer li gran tort
   1703   car tot lo pasat he fet per placar vos
   1704   y veig quant mes va que mes famejau
   1705   donchs per que d’aquell pugau mes fartar vos
   1706   preneu lo vosaltres puix no puc guanyar vos
   1707   e crucifica u lo puix tan vos dexplau

Lo Evangelista

   1708   Lavos los iuheus cruels adversaris
   1709   a molts per diners tenint sobornats
   1710   ab molts testimonis y grans inventaris
   1711   y ab actes rebuts per falsos notaris
   1712   per cloure·l proces anaven cuytats
   1713   y vem que Pilat aquells refusava
   1714   per no perillar en tan mal cami
   1715   la sua malicia lavos renovava
   1716   y ab ira perversa que mes abundava
   1717   li feren resposta dient tots axi

Los Iuheus

   1718   Los mals d’aquest hom son tants y palesos
   1719   que no y cal fer proves ni y pren loch merce
   1720   davant tu sa lengua los ha tots admesos
   1721   no cumple que sien per altre deffesos
   1722   puix ell los otorga confesa y mante
   1723   es prova tan clara y menys de sufisme
   1724   que sens testimonis se pot condemnar
   1725   en quant se fa rey e fill de l’Altisme
   1726   levant al gran Cesar lo ceptre y regisme
   1727   y a Deu eternal lo sols imperar

   1728   Y resten offeses les nostres orelles
   1729   de tantes blasfemies com ell nos ha dit
   1730   car estes nos semblen les obres aquelles
   1731   que feyen los magichs fent grans maravelles
   1732   davant faraho si u has may hoyt
   1733   aquests sons uns homens de semblant natura
   1734   que van per lo mon enganant les gents
   1735   y perque ’n los pobles de facil atura
   1736   hoyr novitats d’aquells se procura
   1737   sequeles tan grans a ell aderents

   1738   Nosaltres ley santa tenim y molt iusta
   1739   y segons aquella morir deu aquest
   1740   car puix lo proces tan grans mals aiusta
   1741   no us par tal sentencia que sia iniusta
   1742   puix crim de tants crims nos es manifest
   1743   car publicament en places carreres
   1744   segons havem dit s’es fet fill de Deu
   1745   no son coses falses aquestes mas veres
   1746   y quant de punir les senyor mes esperes
   1747   es deu mes offes y·l poble tot seu

Lo Evangelista

   1748   E donchs com hois Pilat tals paraules
   1749   la nau de iusticia feu dar altraves
   1750   y ab tot que iutjas aquelles per faules
   1751   les honrres mundanes tenint per retaules
   1752   li feren girar lo dret al reves
   1753   y axi mes teme dubtant per malicia
   1754   no fos malmesat ab l’emperador
   1755   y armas ab les armes degran iniusticia
   1756   perque los iuheus ab inimicicia
   1757   levar no li fessen lo ceptre y honor

   1758   Entran lo pretori lavos sens tardança
   1759   per fer altr’examen del iust innocent
   1760   exa deiusticia torcent la balança
   1761   perde la prudencia perde la temprança
   1762   ab la fortalea virtut preminent
   1763   les quals sou finestres e grans claravoyes
   1764   que molt’illumineu del iutge·l palau
   1765   y essent tornat pobre de molt riques joyes
   1766   de flaques dmandes fermant grans monjoyes
   1767   dix prest a Iesus ab veu molt suau

Lo Pilat

   1768   Fins ara so cert que tens conexença
   1769   de quant yo per tu als pobles he dit
   1770   y estich ab aquells en gran malvolença
   1771   per fer te yo mostra d’amor y valença
   1772   mirant que sens culpa est tant perseguit
   1773   per ço te request en moltes vegades
   1774   que dir me volguesses si tens crim algu
   1775   per ço que tes gents tan avalotades
   1776   huy fals nom apliquen coses no pensades
   1777   per ço yo·t deman qui ni don est tu

Lo Evangelista

   1778   Lavos Deu Iesus eterna prudencia
   1779   resposta no feu ans tot sangonos
   1780   humil mansuet ab gran patiencia
   1781   callava ’sperant de mort la sentencia
   1782   perdar nos la vida anyell glorios
   1783   y vent no parlava ni menys responia
   1784   Iesus quant Pilat lo interroga
   1785   mostrant que sens dubte donar li podia
   1786   la mort o la vida si fer ho volia
   1787   lavos li digue ab gest molt huma

Lo Pilat

   1788   A mi tu no partes qui so ta defensa
   1789   e iutge bastant y ensemps advocat
   1790   a mi tu no parles ni obres la pensa
   1791   al meu pensament qui tant te defensa
   1792   davant lo furor del poble malvat
   1793   a mi tu no parles que·t parle benigne
   1794   e la potestat saps be que tinch gran
   1795   a mi tu no parles que·l cor te consigne
   1796   e puch huy dexarte e si·t vull indigne
   1797   donarte la mort que tots ho volrran

   1798   Donchs parle ta lengua mostrant les querelles
   1799   ab que la enveja ta fama confon
   1800   donchs parle ta lengua paraules aquelles
   1801   que sols tu parlar puix tant mes orelles
   1802   a ben escoltarte dispostes huy son
   1803   donchs parle ta lengua qu’ells meus ulls te miren
   1804   y totes mes forces te volen aydar
   1805   donchs parle ta lengua paraules que·m tiren
   1806   les mans a rebatre los colps ab que·t firen
   1807   los teus enemichs volent te matar

   1808   Escolta·m donchs tu puix tens boca closa
   1809   que yo parlare hon tu calles tant
   1810   escoltam donchs tu puix en mi reposa
   1811   la gran pietat del crim que t’imposa
   1812   lo teu amat poble ta mort desijant
   1813   escoltam donchs tu puix mare tant trista
   1814   no pots escoltar ni·ls teus bons criats
   1815   escoltam donchs tu e giram la vista
   1816   demostram lo cor puix tant me conquista
   1817   per ferte delliure d’aquests celerats

   1818   Si no·t mou amor e lo que·t demane
   1819   lo gran hoy te moga dels perseguidors
   1820   si no·t mou amor ni·l cor que t’esplane
   1821   dient los secrets que li recomane
   1822   la gran irat moga que mou les furors
   1823   si no·t mou amor ni·l cant dolç que cante
   1824   la gran contrat moga que sona tangreu
   1825   si no·t mou amor la qual yo tresplante
   1826   secreta dins tu ans que mes enante
   1827   la gran penat moga d’aquella gran creu

   1828   No sabs tu ben cert qu’en crucifficar te
   1829   yo tinch potestat per l’emperador
   1830   no sabs tu ben cert que puch yo vexarte
   1831   o dar te repos y prest libertar te
   1832   o fer te catiu morir de dolor
   1833   no sabs tu ben cert qu’en cas de tal cuyta
   1834   yo sols so aquell que·t tinch tant estret
   1835   no sabs tu ben cert que·t puch donar fuyta
   1836   o dins cruel carçre vencent esta luyta
   1837   ab penes cruels tenir te constret

Lo Evangelista

   1838   Lo pou de virtuts e fonda sisterna
   1839   d’on poen les aygues de vidals creats
   1840   la past de dolçor que·ls angels governa
   1841   y·ls homens soste ab virtut eterna
   1842   y en ell y per ell som tots recreats
   1843   mirant Pilat creya que fos subiugada
   1844   l’eterna potencia al seu flach poder
   1845   mostrant que Pilat late limitada
   1846   mostrant que del cel late m’an levada
   1847   Iesus respongue gran rey verdader

Lo Iesus

   1848   Tota potestat per molt gran que sia
   1849   pren la dependencia de l’eternal Deu
   1850   de l’alt al pus baix axi dreta via
   1851   devalla per graus e tal huy seria
   1852   la tua Pilat y·l gran poder teu
   1853   per ço potestat tu huy no tendries
   1854   enves mi alguna si dada no·t fos
   1855   per l’emperador ni aquell veuries
   1856   aquella tenir ab tals senyories
   1857   si Deu no l’agues donada als dos

   1858   Deuries pensar ab pensa discreta
   1859   usant de l’acort de iutge discret
   1860   que d’esta potencia comanda t’es feta
   1861   per l’emperador sots limits constreta
   1862   seguint la raho la ley y lo dret
   1863   e no per iutjar a tort lo sens culpa
   1864   per sols huy complaure los que·t donen por
   1865   puix veus lo meu viure qu’en res huy no culpa
   1866   e sola malicia es la que m’enculpa
   1867   deuries pensar qui viu ne qui mor

   1868   Lo judes peca per gran avaricia
   1869   e ara els iuheus per molta rancor
   1870   portant me a tu que·m faces iusticia
   1871   y tu conexent sa molta malicia
   1872   me iutges iniust per sola temor
   1873   car tant lo teu cor la honrra cobeja
   1874   y·l loch heretar que Cesar t’a dat
   1875   que vols aderir a causa tan leja
   1876   per ço·l trist aquell que huy per enveja
   1877   a tu m’a liurat te maior pecat

Lo Evangelista

   1878   Lavos Pilat vent tan gran abundancia
   1879   manar de virtuts la font divinal
   1880   y vent dels iuheus la cruel instancia
   1881   volia y cercava ab molta constancia
   1882   dexar prest aquell exempt de tot mal
   1883   volent fer iusticia tan santa y tan iusta
   1884   volent delliurar lo iust innocent
   1885   volent que no fos clavat en la fusta
   1886   lavos ab gran ira y veu molt iniusta
   1887   los iuheus cridaven al iutge dient

Los Iuheus

   1888   Si·ns dexes aquest de crims tan colpable
   1889   pervers y mal hom de tots mes inich
   1890   tan gran celerat y tan detestable
   1891   que huy tan maligne no es lo diabie
   1892   de Cesar ni nostre no est ver amich
   1893   si·ns dexes aquest anar per la terra
   1894   maiors cascum dia ses erres seran
   1895   qui·s fa rey com ell causant molt gran erra
   1896   contradiu a Cesar y tots dura guerra
   1897   los nostres grans princeps per ell te faran

   1898   No perdes l’espant d’aquella gran ira
   1899   que solen als seus fos grans reys mostrar
   1900   y apres que·ls hauran pujat en cadira
   1901   per un deservey lo crat se regira
   1902   y en mar de fortuna los veu hom negar
   1903   senyor puix est savi donchs pensa y repensa
   1904   quant mal se segueix d’aquest home huy
   1905   y no purgues tu la sua offensa
   1906   car fent se rey nostre es crim sens deffensa
   1907   per quant del gran Cesar es gran perjuhi

   1908   Car tu no ignores que·l seu gran imperi
   1909   lo ceptre real ha tolt als iuheus
   1910   al qual fa iniuria e gran improperi
   1911   aquell qui·s fa rey donchs ab vituperi
   1912   donant li mort leja punir prest lo deus
   1913   e qualsevol hom que huy semblant faça
   1914   decert al gran Cesar en tot contradiu
   1915   puix donchs tal delat tal grau se percaça
   1916   no vulles que·l credit tan gran se deffaça
   1917   que tens ab nosaltres dexant aquest viu

Lo Evangelista

   1918   Mirant les esquadres que·ls bisbes armaven
   1919   ab ires tan braves de brava furor
   1920   sentint que bombardes tan forts li paraven
   1921   que l’onrra y lo ceptre d’aquell derrocaven
   1922   Pilat la temença tengue molt maior
   1923   y essent combatut de por tan mundana
   1924   james atals forces pogue resistir
   1925   ans molt mes amant la ponpa y uffana
   1926   dexa li virtut e lum sobirana
   1927   y ab gran iniusticia lo iust feu morir

   1928   O por mundanal que tants de mals causcs
   1929   y fas huyles gents brollar totes sanch
   1930   de mort fam y guerra a molts dones causes
   1931   y en obres tam males tu fent bones pauses
   1932   lo blanch dius qu’es negre y·l negre qu’es blanch
   1933   los flachs nos fas dir que son animosos
   1934   y·ls forts y valents molt flachs y covarts
   1935   los homens cruels humils piadosos
   1936   perdones los vicis que son criminosos
   1937   punint los civils ab molt cruels arts

   1938   Vengut de tal por lo iutge maligne
   1939   porta prest deffora lo gran rey Iesus
   1940   de iunchs coronat portant molt benigne
   1941   al coll la cadena perque mes indigne
   1942   anas ab la porpra descarns tot confus
   1943   en gran tribunal sient hon iutjava
   1944   en loch que m’ebraych se diu gabata
   1945   licostratos grech tan alt que·s mirava
   1946   quant tots los delats a mort condemnava
   1947   tenint per gran Cesar lo ceptre ’n la ma

   1948   Estava Iesus essent rey tan noble
   1949   axi com a ladre ligat y compres
   1950   perque desligas lo scu amat poble
   1951   davant l’inich iutge y gent tan innoble
   1952   senyor tan insigne estava sotsmes
   1953   y en un tal conflicte de tanta tristicia
   1954   algu no y havia per ell que parlas
   1955   ans tots li tenien gran hoy y malicia
   1956   cridant a Pilat que prest per iusticia
   1957   en creu dura y alta lo crucificas

   1958   No y era lo pere ab tantes proffertes
   1959   que ja per tres voltes l’avia negat
   1960   ni·ls altres dexebles persones mal certes
   1961   ab penses torbades de tot be desertes
   1962   tenint lo ja quasi del tot oblidat
   1963   alau no y havia amich ni compare
   1964   qu’esforç li donas en tan gran perill
   1965   ni y era la trista e tan verge mare
   1966   tan bel se mirava lo seu etern pare
   1967   e ja parexia que no li fos fill

   1968   Adam feu lo mal lo mal que greu sisa
   1969   nos fa de greu planyer pagar ab turment
   1970   lesus feu lo be lo be de tal guisa
   1971   que molt nos abilla: de rica devisa
   1972   vestint los seus merits ab goig excellent
   1973   Adam feu la tala talant nostres vides
   1974   paga la fort pena Iesus per aquell
   1975   Adam ab ses mans feu nostres ferides
   1976   Iesus ab les sues les ha ben guarides
   1977   portant de greus naffres naffrada la pell

   1978   Adam feu la erra Iesus la pagada
   1979   Iesus fon bonança Adam la maror
   1980   Iesus fon la vida Adam mort penada
   1981   Adam feu gran guerra Iesus pau sagrada
   1982   Iesus fon lo fel y Adam lo traydor
   1983   Adam feu lo crim e gran resistencia
   1984   sentint prop de l’arbre delit e deport
   1985   Iesus innocent ab gran patiencia
   1986   feu alt en la creu la fort penitencia
   1987   passant les forts penes de tan cruel mort

   1988   Lavos era vespra d’aquella gran festa
   1989   que feyen tots ans menjant l’anyell sant
   1990   quant ells ab lo foch de ira y tempesta
   1991   penaven per coure en creu molt agresta
   1992   l’anyell deu Iesus sens colp’acusant
   1993   y essent hora sexta puix lo sisen dia
   1994   havia deu l’ome creat de no res
   1995   recrear en hora semblant lo volia
   1996   quant sigue Pilat ab gran senyoria
   1997   e dix als iuheus tenint Iesus pres

Lo Pilat

   1998   Mirau lo rey vostre qui tant vos espanta
   1999   ab tantes vergonyes escarns y despits
   2000   la canya per ceptre la porpra per manta
   2001   al cap la corona brollant la sanch tanta
   2002   que tots tos seus membres ne resten tenyits
   2003   vejau rey semblant si ’s digne de pena
   2004   de mort o de vida seguint vera ley
   2005   y per que la honrra de tots yo deffena
   2006   a mi par que·l dech levar de cadena
   2007   donchs veus lo rey vostre sens culpa domey

Lo Evangelista

   2008   La vida tan santa e obres tan pies
   2009   com vist tots havien a Iesus obrar
   2010   guarint molts lebrosos de grans lebrosies
   2011   contrets muts y cechs y grans malalties
   2012   y en publiques places sermons sants pricar
   2013   y ab cest tan affable humil e benigne
   2014   yames pogue vençrc tan gran crueldad
   2015   ans mes los iuheus y ab cor mes maligne
   2016   lavors perseguien al seu rey tan digne
   2017   y aquells tots cridaveu dient a Pilat

Los Iuheus

   2018   Leva·l prest leva·l de nostra presencia
   2019   de nostres encontres de nostre recort
   2020   car tant ab los pobles te fals’aderencia
   2021   que be li pertany per digna sentencia
   2022   de tots sos leigs actes lames leja mort
   2023   donchs dona la y prest puix menys nos altera
   2024   als vils la vergonya que dolor al cor
   2025   perque si·s diu may que·l nostre rey era
   2026   mirant que perturba la nostra ley vera
   2027   cruciffica·l tu puix es de ton for

Lo Evangelista

   2028   Lavos vent Pilat lo fet tant estrenyer
   2029   cridant l’inich poble axi cruelment
   2030   volent escusar se de tal pasta fenyer
   2031   cercava tals medis que pogues atenyer
   2032   remey ala vida del tant inocent
   2033   y ab pichs acerats de veu piadosa
   2034   en roques cruels volent fer cami
   2035   per hon tal pressona y tant virtuosa
   2036   pogues delliurar de mort dolorosa
   2037   parla·ls altra volta dient los axi

Lo Pilat

   2038   Puix no us han mogut los tants improperis
   2039   haver pietat del vostre gran rey
   2040   perque donchs d’aquell tos grans vituperis
   2041   morint sots los vostres decrets e imperis
   2042   no taquen la fama de vostra gran ley
   2043   y perque del Cesar lo nom magnifique
   2044   usant en tal cas de molta merce
   2045   me sembla millor que nos cruciffique
   2046   que dant li tal mort a tots preiudique
   2047   donchs aquest rey vostre crucifficare

Lo Evangelista

   2048   Les empavesades palenchs y barreres
   2049   que feya Pilat entorn de Iesus
   2050   vedar no pogueren les altes costeres
   2051   per hon li tiraveu de mort les canteres
   2052   perque no restas lo nom d’ells confus
   2053   ans tots mes cruels merce d’ells absenta
   2054   mirant lo batut d’açots tan mortals
   2055   ab una veu ispra qu’espant representa
   2056   leons famolenchs de sanch innocenta
   2057   tots ells respongueren dient rahons tals

Los Iuheus

   2058   Nosaltres senyor rey no tenim ara
   2059   sino lo gran Cesar y aquell mantenim
   2060   aquell nos regeix aquell nos empara
   2061   aquell nos soste aquell nos repara
   2062   aquell confessan i y aquell reverim
   2063   no·ns dignes que rey nostre crucifiques
   2064   tu crucificant aquest malfactor
   2065   que sols en parlarne graument preiudiques
   2066   lo nom del gran Cesar al qual tu apliques
   2067   loant aquest home molt gran desonor

Lo Evangelista

   2068   Havent Pilat dit rahons tan bendites
   2069   per moure·ls iuheus a compassio
   2070   ab pastes tan dolces de merce confites
   2071   ni menys de virtut ad cedes escrites
   2072   james pogue vençre la lur passio
   2073   luytant ab aquells ab molt santes manyes
   2074   per fer los prest caure del seu mal intent
   2075   volent amansar ses ires estranyes
   2076   lavos se mostraven les tan vils companyes
   2077   cruels y mes braves al iust innocent

   2078   Y com los grans goços quant teneu la presa
   2079   se mostren mes braus al simple vedell
   2080   y quant mes los tiren ab mes gran bravesa
   2081   treballen per troços ab fera contesa
   2082   l’orella ’n la boca que tenen d’aquell
   2083   axi quan les mans de Pilat tiraven
   2084   de presa tan simple les dents tan cruels
   2085   lavos los iuheus mes braus se mostraven
   2086   y mes trocejar irats treballaven
   2087   l’anyel Deu Iesus ab boques infels

   2088   Y estant ab la fam d’estar en l’offici
   2089   mirant que los bisbes: li daven l’assalt
   2090   Pilat se rete fent gran maleffici
   2091   y fon la virtut vençuda del vici
   2092   ab armes de por causant gran deffalt
   2093   les sues mans pies y lengua diserta
   2094   que tant deffensaven Iesus als iuheus
   2095   mancant li molt prest resta molt deserta
   2096   de tot be sapensa fraudant la proferta
   2097   quel iutge te feta als iusts parers seus

   2098   Y fon de virtut imatge y semblança
   2099   mas no l’escusava del foch infernal
   2100   y ab tot que per por torce la balança
   2101   peca molt greument mas mes en tal danza
   2102   los qui la manaven ab ira mortal
   2103   y axi los iuheus ne passen mes pena
   2104   ab tot que Pilat la passa prou gran
   2105   mas mes los turmenta l’ancesa cadena
   2106   del foch infernal que tostemps los pena
   2107   puix sols per enveja causaren tal dan

   2108   Y axi vent Pilat la gran pertinacia
   2109   que·ls iuheus tenien de crim tan pales
   2110   tement d’aquells perdre l’amor y la gracia
   2111   tement del gran Cesar la ira y desgracia
   2112   tantost a iesus feu cloure·l proces
   2113   sient en cadira d’umana potencia
   2114   davant los iuheus lo iutge Pilat
   2115   lavos lo·ls liura donant per sentencia
   2116   quel gran rey Iesus moris sens clemencia
   2117   y en creu dura y alta fos crucifficat

La Iusticia

   2118   Senyor apellau vos a vos que sou iutge
   2119   perfet e molt iust y gran rey etern
   2120   e no permetau l’iniust iutgeus iutge
   2121   puix sou ab lo pare de tots ver conjutge
   2122   de tot l’univers tenint lo govern
   2123   maiorment que us iutja seguint la malicia
   2124   dels falsos iuheus sobrat de gran por
   2125   e no segons dret ni vera iusticia
   2126   mas sols de l’offici tenint gran cobdicia
   2127   y aquest sols esguart corromp lo seu cor

   2128   Senyor apellau vos car prou es notori
   2129   que·l vostre proces tramat es d’engans
   2130   per gents tan malignes y en tal consistori
   2131   y ab tal manament e tant peremptori
   2132   com si fet haguesseu del mon tots los dans
   2133   senyor no permeta la vostra potencia
   2134   esser huy vençuda de gent tan cruel
   2135   puix es ab vos iunta la divin’assencia
   2136   la gent tan sotsmes’a tan gran resistencia
   2137   no us faça senyor puix son rey del cel

   2138   Senyor apellau vos puix la ley ordena
   2139   qui mata que muvra y es molta raho
   2140   qui fa lo pecat aquell faça ’smena
   2141   per ço puix Adam causat ha la pena
   2142   aquell deu morir ab tal passio
   2143   mas puix semblant mort per vos no ’s causada
   2144   no vol la iusticia hajau de morir
   2145   aquell muyra sols que la perpetrada
   2146   aquell la sostinga purgant sa errada
   2147   y no vos senyor qui sou sens fallir

   2148   Senyor apellau vos que gran tort seria
   2149   que vos deu morisseu y l’ome vixques
   2150   manant e dient li que de mort moria
   2151   en qualsevol hora que·l fruyt menjaria
   2152   de l’arbre que vos vedar li volgues
   2153   e donchs puix d’aço te carta·l diable
   2154   fermada y escrita de la vostra ma
   2155   que sols l’ome muyra es cosa loable
   2156   rompent tal edicte puix es lo colpable
   2157   y no vostra vida que may no peca

   2158   Senyor apellau vos que ley es molt iusta
   2159   e dictau raho ab gran equitat
   2160   que·l iust innocent que mals no aiusta
   2161   ni·ls ha fet james seria iniusta
   2162   y mala sentencia que fos condempnat
   2163   puix donchs vos senyor es cosa molt certa
   2164   que ’n tot e per tot son iust innocent
   2165   essent vostra vida i tal mort offerta
   2166   y sentenciada ab lo y que u concerta
   2167   compendre nous deu tan aspre turment

   2168   Senyor apellau vos de iutge maligne
   2169   puix es grau malesa y gran tracio
   2170   contra son senyor natural benigne
   2171   donar tal sentencia y fer aquell digne
   2172   de tan leja mort y greu passio
   2173   puix vos sou lo rey dels reys per natura
   2174   y aquells y·ls vassals y·l mon governau
   2175   raho no consent que la creatura
   2176   al seu creador mort donc tan dura
   2177   cruel vergonyosa com vos reportau

   2178   Senyor apellau vos puix dignitat tanta
   2179   no te lo servent com te lo senyor
   2180   per ço la iusticia molt iustament canta
   2181   no ser cosa iusta aquell qui·ns amanta
   2182   per fills y servents passe la dolor
   2183   si donchs lo servent ha fet la errada
   2184   aquell sols la pague senyor y no vos
   2185   si ell ha trencat la ley tan manada
   2186   per que y sereu vos ab mort tan penada
   2187   tengut y obligat Senyor glorios

   2188   senyor apellau vos puix raho u demana
   2189   heu dicta iusticia queus es suplicant
   2190   car mes excellent y mes sobirana
   2191   es natur’angellca que no la humana
   2192   e no y ha infel que y sia dubtant
   2193   puix donchs per los angels pecant tan insignes
   2194   senyor no sou mort per ells reparar
   2195   menys huy per los homens que no son tan dignes
   2196   la tal mort que·ns donen persones malignes
   2197   deveu sofferir ni menys comportar

   2198   Senyor apellau vos qu’en vos apellar vos
   2199   tolrreu maior colpa que no feu Adam
   2200   per quant los iuheus en crucificar vos
   2201   molt mes pecaran que non desmanar vos
   2202   lo trist que volgue complaure sa fam
   2203   donchs en aquest cas senyor apellant vos
   2204   offensa maior vos rellevareu
   2205   e a mort tan trista molt prompte llurant vos
   2206   la colpa menor de l’hom desmanant vos
   2207   per maior offensa pagar no deveu

   2208   Senyor apellau vos que frau ne falsia
   2209   a negu no deveu aydar ni valer
   2210   puix donchs lo diable apar que hauria
   2211   axi decebut a l’hom aquell dia
   2212   que desobehi lo vostre voler
   2213   per rembre aquell ab tal improperi
   2214   no us cal de la mort senyor lo greu dan
   2215   levar lo y podeu del seu gran imperi
   2216   restant lo malvat ab mes vituperi
   2217   puix la possehit ab frau y engan

   2218   Senyor apellau vos que si tot no y basta
   2219   lo que us he yo dit per rembre us de mort
   2220   per quant de l’Adam l’amor vos contrasta
   2221   havent pres d’aquell la humana pasta
   2222   y d’ell no voleu dexar lo recort
   2223   recordeus senyor que la sua culpa
   2224   menor es que·ls merits de vos deu y hom
   2225   si donchs lo satan aquell tant inculpa
   2226   y vostra merce aquell desenculpa
   2227   sens mort lo rembreu sabent vos lo com

   2228   Senyor apellau vos y ajau de la mare
   2229   tan sola tan trista vos fill pietat
   2230   puix ella vos prega pregueu l’etern pare
   2231   que ’n altra manera a l’home repare
   2232   y vos no muyrau dels dos fill amat
   2233   maiorment a mort cruel vergonyosa
   2234   lutjat per iniusts vos iutge tan iust
   2235   la sanch sols hi basta que tan gloriosa
   2236   quant fos circuncit donas habundosa
   2237   donchs no consentau morir en lo fust

   2238   Senyor apellau vos y gens no us oblide
   2239   del quant vos honrada l’aveu per tostems
   2240   als dos una vida feu donchs que avide
   2241   e la sua stima vullau que us convide
   2242   que huy no sentau de mort tals extrems
   2243   car puix no voleu aquella los senta
   2244   la vostra carn sua no·ls deu pas sentir
   2245   puix la sua honra en vos s’aposenta
   2246   vullau la d’aço senyor fer contenta
   2247   que ab tal dolor no us veja morir

   2248   Senyor apellau vos qu’ensemps ab aquella
   2249   los angels apostols y vostres amichs
   2250   prenent tots per propria la sua querella
   2251   si d’esta sentencia senyor no s’apella
   2252   la magestat vostra ni·ls fa de goig richs
   2253   tan sols del pensar morran de greu pena
   2254   y·ls angels ja ploren y tots fan gran dol
   2255   puix gran providencia lo mon tot ordena
   2256   ordene senyor que mort no us offena
   2257   que·l vostre poder hi basta si vol

   2258   Senyor apellau vos que·l vostre fel poble
   2259   aquell que us seguia ab lum de gran fe
   2260   si pert la claror del vostre gest noble
   2261   y la gran riquea del vostre rich moble
   2262   perdent vostra vista perdra·l maior be
   2263   puix tant donchs aquella aquells aconsola
   2264   y vos sou la guja del seu bon cami
   2265   e puix vostr’absencia aquells desconsola
   2266   y vostra mort leja los deu ser greu mola
   2267   senyor dissentiu a tan fals iuhi

   2268   Senyor apellau vos que la Magdalena
   2269   serventa molt fel de vos dolç senyor
   2270   que tant de badar la casa us feu plena
   2271   si pert los peus vostres perdra ricastrena
   2272   perdra lo reffugi de goig y d’amor
   2273   y·ls rossos cabells que fil dor senyalen
   2274   torcar no us poran on vos calcigau
   2275   que tant dels seus vils les lagremes calen
   2276   y tant dins son cor les penes prevalen
   2277   que trista morra si nous apellau

   2278   senyor apellau vos que la vostra Marta
   2279   aquella que prompta a vos recepta
   2280   ab l’amor que may de l’amant s’aparta
   2281   ni al seu amat servir may se farta
   2282   ensemps viu e mor dubtant que sera
   2283   e plany se molt fort que mes en sa casa
   2284   si vos huy moriu no us puga tenir
   2285   per quant lo desig lo cor li abrasa
   2286   ences per amor de molt viva brasa
   2287   donchs vos a tal mort vullau contradir

   2288   Senyor apellau vos que·ls cechs y lebrosos
   2289   contrets y los muts los sans y malalts
   2290   perdran de les mans tos tochs gloriosos
   2291   y dels vostres ulls tos raigs luminosos
   2292   ab que vos sanaveu los seus grans deffalts
   2293   humils vos supliquen que no·ls desampare
   2294   la gran caritat del vostre acost
   2295   qu’encara que·ls reste la vostra fel mare
   2296   pero no tendran axi qui·ls repare
   2297   car vos senyor mort lo sol sera post

   2298   Senyor apellau vos que·l vostre sant temple
   2299   hon vos presentat fos al Symeon
   2300   de vostra presencia perdra·l bon exemple
   2301   e no tendra lum hon tant se contemple
   2302   lo fruyt glorios del mont de Syon
   2303   que ja fins aci de vostres suplicis
   2304   esta tot de negre vestit per gran dol
   2305   mostrant de tristor al mon los indicis
   2306   tenint lo recort dels grans benefficis
   2307   y raigs divinals del vostre clar sol

   2308   Senyor apellau vos que·l mon se contrista
   2309   los plans les montanyes deserts y poblats
   2310   los arbres les plantes perdent vostra vista
   2311   tots mostren la mostra de mostres tan trista
   2312   que tots en son esser estan alterats
   2313   mostrant que·ls deffall lo seu ver effecte
   2314   fallint los la causa que sou vos causant
   2315   per ço yo iusticia ab tan iust respecte
   2316   portant veu de tots seguint iuhi recte
   2317   suplich atal mort siau contrastant

La Misericordia

   2318   Del tant que iusticia rahons grans aplica
   2319   per rembre us la vida que ’s vida del mon
   2320   la misericordia senyor vos suplica
   2321   que vos acepteu la mort tan inica
   2322   que us dona Pilat cruel si may lon
   2323   loau la sentencia senyor no s’apelle
   2324   la vostra bondat usant de merce
   2325   per molt que iusticia tan iust se querelle
   2326   la gran pietat en vos renovelle
   2327   les forces d’amor segons vos conve

   2328   Lohau la sentencia y mort tan penada
   2329   vullau aceptar rement l’om catiu
   2330   mirau per aquell com es condempnada
   2331   la sua sequela a vida dampnada
   2332   si per vostra mort aquell no reviu
   2333   recordeus senyor que vos per a gloria
   2334   creat lo haveu y no per morir
   2335   donchs sia constant y no transitoria
   2336   en vos eternal aquella memoria
   2337   perque ab tal goig vos puga fruhir

   2338   Lohau la sentencia volent aquell rembre
   2339   puix diffinitiva a mort eternal
   2340   no fon la sentencia quant no us volgue tembre
   2341   donchs vostra merce sos dignes fruyts sembre
   2342   rement aquell trist del foch infernal
   2343   aço no·s pot fer si esta mort crua
   2344   senyor no sentiu vos deu infinit
   2345   puix es infinida la gran colpa sua
   2346   la vostra mort sola guarir deu la bua
   2347   moriu donchs per dar li la vida ’b delit

   2348   Lohau la sentencia y ohiu com vos crida
   2349   Adam en lo lim lo pare de tots
   2350   hoyu com recorre a la que·ns a vida
   2351   homil mare vostra que ’n sa greu fallida
   2352   com a filla sua hoia sos sanglots
   2353   hoyu la clamor de sa descendencia
   2354   ni quant vos esperen senyor ab desig
   2355   ab ell los sants pares fent gran penitencia
   2356   mostrau a gran colpa senyor gran clemencia
   2357   que ’n vostre sant libre bastantment s’elig

   2358   Lohau la sentencia senyor molt benigne
   2359   y sane merce lo mos del pecat
   2360   car puix sou tan gran y rey tan insigne
   2361   senyor perdonar es cosa condigne
   2362   a vostra real y gran magestat
   2363   y axi perdonant de l’hom la gran falta
   2364   sera obligat a vos redemptor
   2365   y vostra ’xcellencia tant quant es mes alta
   2366   y gran pietat en ella selmalta
   2367   mostrar deu effectes de pau y d’amor

   2368   Lohau la sentencia perque corresponga
   2369   la redempcio al trist que rembreu
   2370   semblant concordança feu vos que componga
   2371   y al seu dolç boci la ley que responga
   2372   que vos molt amarga senyor gustareu
   2373   puix ell donchs en l’arbre vos feu la offensa
   2374   y·l fruyt per collir les mans estengue
   2375   les vostres esteses en creu sens deffensa
   2376   y en l’arbre morint bastant recompensa
   2377   del tot li farau amor y merce

   2378   Lohau la sentencia rement l’om de pena
   2379   puix homens sou fet jerma de aquell
   2380   que liga semblant semblant cas ordena
   2381   que puix la cara sua d’affanys es tan plena
   2382   deu home perfet muyrau vos ab cil
   2383   y vos deu morint a mort tan terrible
   2384   cruel y molt greu viura l’om qu’es mort
   2385   puix donchs vos sou fet als homens visible
   2386   y aquells sols per rembre mortal e passible
   2387   mostrau los effecte del vostre confort

   2388   Lohau la sentencia cruel inhumana
   2389   pero molt conforme al perque moriu
   2390   recordeus perque prengues carn humana
   2391   car si u recordau veureu que u demana
   2392   la gran caritat que vos manteniu
   2393   moriu donchs per l’ome puix tant sa natura
   2394   ab la deitat ha fet unio
   2395   tal liga senyor aço fer procura
   2396   que vos Deu muyrau per la creatura
   2397   en creu dura y alta ab greu passio

   2398   Lohau la sentencia que tal sacriffici
   2399   a Deu mes que altres accepte sera
   2400   car d’omilitat es molt ver indici
   2401   y molt vergonyos y molt greu suplici
   2402   e a la superbia granment s’atiffa
   2403   moriu donchs moriu moriu en la fusta
   2404   puix fon perpetrada la culpa ’n lo fust
   2405   puix donchs esta mort esguarts tants aiusta
   2406   gustant l’om dolç fruyt es cosa molt iusta
   2407   que vos de la creu gusteu l’amarch gust

   2408   Lohau la sentencia car vos no lohant la
   2409   humil Deu y pare per rembre lo fill
   2410   la fe que merita gran premi servant la
   2411   crehent lo que creu la sgleya pricant la
   2412   si vos no morieu perdria l’espill
   2413   moriu donchs senyor perque la fe sia
   2414   als fels vera causa de creure lo ver
   2415   y vos no morint del tot cessaria
   2416   l’effecte seu digne en quant no daria
   2417   als fels qui la serven lo digne loguer

   2418   Lohau la sentencia que vol qu’en balança
   2419   siau vos pesat pesant nostre be
   2420   y axi reviura virtut d’esperança
   2421   en vos esperant qui sou la bonança
   2422   a·l quin’esta mar fortuna soste
   2423   moriu donchs en creu puix tant esperada
   2424   per tants es la mort de vos bon Iesus
   2425   la vida de l’home sera reparada
   2426   y uberta la porta del cel que ’s tancada
   2427   restant l’enemich vençut y confus

   2428   Lohau la sentencia mostrant la gran flama
   2429   del gran foch ences de gran caritat
   2430   lo qual a l’amant en tal grau inflama
   2431   que fa que l’amat a l’amant reama
   2432   d’amor virtuosa ab gran voluntat
   2433   senyor puix vengues del cel en la terra
   2434   apendre la carn per l’ome salvar
   2435   moriu vos per l’om puix ab vos s’afferra
   2436   la gran caritat que lança y desterra
   2437   de si la fredor que y pot contrastar

   2438   Lohau la sentencia senyor molt amable
   2439   de gran pietat vn riu habundos
   2440   e si no u mereix aquell tan colpable
   2441   mereixquen ho·ls altres que ’n vida loable
   2442   seguint vostra ley cregut han en vos
   2443   los quals tots morint al lim devallaren
   2444   restant enffitats del fruyt de adam
   2445   de vostra crehença puix may desviaren
   2446   ans vostre rescat tostemps esperarem
   2447   remen los senyor hoynt lo seu clam

   2448   Lohau la sentencia puix tants bens se guanye
   2449   en vos aceptar la senyor pels vassalls
   2450   pensau be aquells lo quant vos atanyen
   2451   y quant trists plorant les galtes se banyen
   2452   mirant que·ls mostrau d’amor novells talls
   2453   los quals tots per vos de bon grat morrien
   2454   com vos per aquells morreu en la creu
   2455   y per molt que iustes les grans rahons sien
   2456   per part de iusticia morir que us desvien
   2457   moriu fent laugera la pena tan grau

   2458   Lohan la sentencia senyor y no ’smayen
   2459   les forces humanes aquella cumplir
   2460   que·ls tres en lo cel qui tant vos talayen
   2461   esforç vos daran al mals que us esmayen
   2462   siau doncns constant aquells sostenir
   2463   ab força d’amor que·ns ha fet fer liga
   2464   dins virginal ventre ab nostra carn vil
   2465   car tot sou amor y amor gran vos liga
   2466   amor vos fa planyer amor vos fatiga
   2467   y amor fa que us mate la gent tan civil

   2468   Amor fon la causa que verge concebre
   2469   pogues a vos home y Deu infinit
   2470   amor vos feu naxer y jauren pesebre
   2471   y en vostra carn sacra cruel plaga rebre
   2472   la sanch escampant per tots circuncit
   2473   amor vos pertava per molt aspra serra
   2474   fogint en egipte infant molt chiquet
   2475   aì-nor de continuu vos ha fet la guerra
   2476   anant calcigant descalç per terra
   2477   fanch pedres espines ab gest mansuet

   2478   Amor vos feu pendre tot nuu lo babtisme
   2479   banyat en les aygues mes fredes que gel
   2480   y tant vos crema l’amor del proisme
   2481   que us ha fet pagar per tots lo luisme
   2482   affi que regnem ab vos en lo cel
   2483   amor vos tengue per dies quaranta
   2484   tostemps en desert y apres sentis fam
   2485   y trenta tres anys fent vida molt santa
   2486   amor ha cansat qu’en vos se tresplanta
   2487   la mort y la pena que tots meritam

   2488   Amor feu que us fessen dijous de la cena
   2489   del vostre cos digne tan digne recort
   2490   y ab aygua y ab pensa d’amor tota plena
   2491   amor feu rentaseu humil pasant pena
   2492   los peus als dexebles donant los confort
   2493   amor comporta que Iudes les venda
   2494   de vos als iuheus per trenta diners
   2495   amor vos feu veure amarga bevenda
   2496   en l’ort suant sanch per dar la gran renda
   2497   d’amor als fills vostres y fels hereters

   2498   Amor consenti iuheus vos prenguessen
   2499   axi com a ladre y gran malfactor
   2500   amor per nosaltres volgue que·ns batessen
   2501   y ab cordes cruels ligat vos tinguessen
   2502   dient vos injuries ab gran desonor
   2503   amor vos portava quant ells vos portaven
   2504   a casa de Anna y apres de Cayfas
   2505   amor vos tenia quant ells vos lançaven
   2506   amor vos ligava quant ells vos ligaven
   2507   puix fer ho podieu y no us deffensas

   2508   Amor vos ha fet camisa d’Olanda
   2509   brodada de sanch y plagues cruels
   2510   amor vos ha dat d’espines garlanda
   2511   ab porpra d’escarns provant la fort landa
   2512   d’amor tan divina ab mans tan infels
   2513   amor nos presenta tot ple de misteris
   2514   lo vostre sant cos naffrat sens merce
   2515   amor vos abilla de tals improperis
   2516   escarns y blasfemies y tants vituperis
   2517   que lengues humanes no u poden dir be

   2518   Donchs ara senyor amor no us consenta
   2519   a esta sentencia cruel contradir
   2520   car per aguarir nos del mal que·ns turmenta
   2521   es molt necessari que·l vostre cos senta
   2522   la pena que·ls nostres meriten sentir
   2523   preneu donchs la creu y fust tan insigne
   2524   damunt vostra ’squena humil divinal
   2525   sereu lo bon fill Ysach molt benigne
   2526   portant vos la lenya per fer de vos digne
   2527   etern sacriffici al par’eternal

   2528   Sereu Moyses qui·l mon tot refforma
   2529   de creu sobre fusta posant la serpent
   2530   sereu Eliseu puix tant se conforma
   2531   ab vos qui cercau per dar noble forma
   2532   la forma perduda en loch de turment
   2533   y puix vostre poble axi us abandona
   2534   scmblant a Cahins son frare matant
   2535   sercu vos Abel tan digna presona
   2536   sereu vos David de creu ab la fona
   2537   en loch de cinch pedres cinch plagues tirant

   2538   Sereu vos Ioseff que·ls jermans amava
   2539   y als Ysmaelites venut per ells fon
   2540   sereu vos Iacob que·l Iorda pasava
   2541   ab son basto gran y fust que portava
   2542   pasant ab la creu lo riu d’aquest mon
   2543   sereu vos Jonas lançat de la fusta
   2544   tres jorns dins lo ventre del peix en la mar
   2545   quant vos de la creu que tants bens aiusta
   2546   sereu per tres dies ab causa tan iusta
   2547   lançat dins lo marbre per tots a salvar

   2548   Portau donchs la creu seraus canelobre
   2549   hon vos cremant ciri d’amor sereu mes
   2550   seraus lo pertret seraus lo manobre
   2551   y essent vos lo mestre fareu prest que s’obre
   2552   lo nostre mort viure que jau altraves
   2553   seraus estandart paves y la lanca
   2554   ab clue la batalla dareu a Satan
   2555   y vos vencedor de creu la semblança
   2556   sera vostra gloria y nostra sperança
   2557   ab que us deffendrem de l’enemich gran

   2558   Pasau vostra vida de creu ab la barca
   2559   seraus de Calvari gran mar lo gran mont
   2560   sereu vos Noe la creu sera l’arca
   2561   sereu lo pastor la creu la gran marca
   2562   que vostres ovelles tendran en lo front
   2563   portau donchs la creu al muscle sant vostre
   2564   seraus digne ceptre puix sou rey del cel
   2565   seraus gran triunpho segons que demostre
   2566   sera rica joya de tot lo be nostre
   2567   segura deffensa sens por ni recel

   2568   Preneu donchs la creu seya gran escala
   2569   per hon pujaran al cel tots los sants
   2570   sera gran tesor sera rica bala
   2571   que·n riquira molt la divinal sala
   2572   de joyes y premis que may foren tants
   2573   sera fort escarpre rompent la cadena
   2574   que te dins la carçre d’infern pres Adam
   2575   sereu vos la bella la creu la colmena
   2576   d’ebresca divina eternament plena
   2577   a tots los fills vostres levant la gran fam

   2578   Dels fels cristians sera la cimera
   2579   exint a les iuntes del viure mortal
   2580   sereu vos patro la creu la galera
   2581   armada ’b misteris de santa manera
   2582   tenint per entena amor eternal
   2583   vararian iuheus en mar de calvari
   2584   clavar vos en ella sereu fel govern
   2585   sera vostra mort lo vent necessari
   2586   lavos a Satan gran ladre y cosari
   2587   donar li heu caça fins baix en l’infern

   2588   La creu sera·l riu de misericordia
   2589   ab sanch tan divina regant tot lo mon
   2590   sera lo gran medi fent pau e concordia
   2591   dels homens ab deu que tenen discordia
   2592   per lo crim de l’arbre que lur be confon
   2593   lo pont y la sirga sera d’esta vida
   2594   per bon pasarem segurs en la mort
   2595   de angels y homens virtut reverida
   2596   sera diamant sera caramida
   2597   al vostre sant regne tirant nos molt fort

   2598   Preneu donchs la creu sera la fusina
   2599   hon nostre vil coure sera fet pur or
   2600   y seca batent moneda divina
   2601   bran taula rich coffre balança molt fina
   2602   pesant a nosaltres lo vostre tresor
   2603   senyor no y contraste la vostra potencia
   2604   senyor no u desdiga lo vostre voler
   2605   mirau vostres fills ab vils de clemencia
   2606   loau y aprovau de mort la sentencia
   2607   per que nostre viure pugau vos reffer

Lo Evangelista

   2608   Hauent a Iesus per causes benignes
   2609   la misericordia tant persuadit
   2610   recort no perdent d’aquelles insignes
   2611   rahons de iusticia tan iustes tan dignes
   2612   que ans de aquella havia ja dit
   2613   ab veu complayent l’umanal linatge
   2614   a misericordia volent aderir
   2615   lustant lo repar del seu gran dampnatge
   2616   perque la iusticia perdes l’avantage
   2617   volgue per los homens semblants coses dir

L'umanal linatge

   2618   O rey eternal del cel de la terra
   2619   de tot l’univers senyor poderos
   2620   vengut en lo mon per dar a la guerra
   2621   la pau y concordia que tot no y desterra
   2622   entre vos y·ls homens Iesus glorios
   2623   senyor no consenta la voluntat vostra
   2624   a tan greu sentencia voler contrastar
   2625   l’umanal linatge mirau com se postra
   2626   mirau sens remey perdut com se mostra
   2627   que no pot sens vos son mal jens sanar

   2628   Puix donchs vos en boca dels vostres proffetes
   2629   donar li remey haveu cert promes
   2630   per que vostres obres sien molt perffetes
   2631   y vostres paraules james no retretes
   2632   de la veritat qu’en vos tostemps es
   2633   compliu vos senyor les grans proffecies
   2634   compliu lo que dien car vos ho dieu
   2635   e puix totes canten que les malalties
   2636   del nostre linatge ab obres tan pies
   2637   haveu i sanar donchs no us hi tardeu

   2638   Hajau pietat de l’esser trist nostre
   2639   puix os sou la font de gran pietat
   2640   donchs feu que aquella l’effecte seu mostre
   2641   puix sols som creats pel gran poder vostre
   2642   affi de fruyr vos ab gran caritat
   2643   mirau com cahem dins fonda caverna
   2644   mirau com sens lum en tenebres som
   2645   donau nos de l’aygua la vostra sisterna
   2646   mirau lo linatge de l’hom com s’inferna
   2647   per causa del gust d’aquell amarch pom

   2648   Traheu donchs senyor de pou tan profunde
   2649   l’umanal linatge donau li la ma
   2650   la vostra merçe de tal fruyt abunde
   2651   y axi saboros que leve y que munde
   2652   d’aquell la ’margor que l’ome gusta
   2653   lo qual ab veri corromp y altera
   2654   los seus descendents que no y ha remey
   2655   si vos no lo y dau qui sou verdadera
   2656   iriaga perfeta segons ferm espera
   2657   d’aquells la crehença servint vostra ley

   2658   Mirau la ruyna d’aquells antichs pares
   2659   estant dins lo lim en tcnebres grans
   2660   mirau que us esperen y ab molt tristes cares
   2661   supliquen aneu rompent les empares
   2662   qu’enpachen la paga de tots los seus dans
   2663   y tots ab veu dolça planyent dolorosa
   2664   vos mostren devots la sua clamor
   2665   y al cant entonat ab veu piadosa
   2666   de misericordia ab veu molt plorosa
   2667   merçe invocant tots fan la tenor

   2668   Recort vos senyor quel vostr’etern pare
   2669   del cel en la terra vos feu devallar
   2670   quant vos encarnas d’omil verge mare
   2671   del nostre linatge fent vos fill e frare
   2672   per mes caritat poder nos mostrar
   2673   venint sots la ley perque vos remessen
   2674   aquells tan colpables qui sots ley estan
   2675   y perque vos Deu nostr’esser prenguessen
   2676   y ensemps Deu y hom de l’home poguesseu
   2677   absolrre la colpa pagant lo seu dan

   2678   Mirau los bons angels volent companyia
   2679   senyor de nosaltres d’amor ab gran zel
   2680   lo quant vos desigen ab gran alegria
   2681   per qu’ensemps ab ells pugam ab veu pia
   2682   loant contemplar vos tostemps en lo cel
   2683   puix donchs senten goig quant fa penitencia
   2684   lo fel pecador aci conversant
   2685   donau los vos prest de vostra presencia
   2686   aquell goig complit que vostra clemencia
   2687   a tots donara tal mort acceptant

   2688   Mirau senyor buydes del cel les cadires
   2689   mirau que dels homens se han de omplir
   2690   mirau los mals angels ab terribles ires
   2691   tirant als humans sagetes e vires
   2692   tan en toxegades que·ls fan tots perir
   2693   perque donchs aquelles sien reparades
   2694   a vostra laor donant mes aument
   2695   les penes que huy vos son consignades
   2696   si be son cruels y molt celerades
   2697   per causa tan gran rebeules content

   2698   Penssau dolç Iesus si vos per l’indigne
   2699   linatge huma moriu en la creu
   2700   aquell per semblant per vos rey insigne
   2701   que ab tan gran pena sereu mort benigne
   2702   morra de mil morts sentint pena greu
   2703   li vostre morir restant per exemple
   2704   als martres morint esforç dara fort
   2705   moriu donchs vos deu perque l’om contemple
   2706   los temps per retaule en vostre sant temple
   2707   a vos en la creu ab digne recort

Lo Evangelista

   2708   Y ohides Iesus tan persuasives
   2709   rahons y tan veres per tots los humans
   2710   per molt que les penes li fossen esquives
   2711   les forces mig mortes mostra molt mes vives
   2712   a molt sofferir pels fills y jermans
   2713   y axi la sentencia de mort publicada
   2714   per dar vos la vida aquell accepta
   2715   la qual escrivint fon prest cancellada
   2716   la que feu escriure mes iustifficada
   2717   en cartes humanes Adam quant peca

Lo Lector

   2718   Los cans rabiosos senyor per enveja
   2719   moguts contra vos tan simple anyell
   2720   d’aquella sentencia cruel y tan leja
   2721   no foren contents que·l lop qui cobeja
   2722   menjar se la carn no stima la pell
   2723   y axi no cessaren la sua instancia
   2724   per molt que us mirassen tan fort açotat
   2725   ans tostemps cridant ab molta constancia
   2726   volien que res de vostra sustancia
   2727   al mon no restas mort viu ni pintat

   2728   Y axi quant Pilat de vos feu la mostra
   2729   mostrant vos al poble ab penes y escarns
   2730   tan piados acte que·ls mes cruels prostra
   2731   lavos desijaren la pressona vostra
   2732   perdes del tot l’esser dels ossos y carns
   2733   cridant a grans crits senyor no·ns content
   2734   la paga fins ara que feta li has
   2735   mas prest cruciffica·l puix tant se presenta
   2736   a tots fill de Deu fes donch que huy senta
   2737   de mort la greu pena car molt nos desplau

   2738   Tenint ab Pilat los pobles contesa
   2739   y aquell ab aquells estant altercant
   2740   prengueus l’inich iutge per fer vos palesa
   2741   la fict’amistat la qual be compresa
   2742   senyor vos tingues estant li davant
   2743   y ab vos pasant noves y vos molt benigne
   2744   no gens responenti aquell vos mostra
   2745   tenir potestat com iutge maligne
   2746   de crucifficar vos o fer vos prest digne
   2747   del viure qu’en mans d’aquell sols esta

   2748   Aci respongues mostrant la potencia
   2749   venir de l’alt cel y ho d’aquest mon
   2750   lavos obstinat per fer aderencia
   2751   als falsos iuheus donaus la sentencia
   2752   Pilat mes iniusta que may dada fon
   2753   y no us apellas com fer ho podieu
   2754   a vos qui dels iutgues sou iutge molt iust
   2755   ans molt pacient com viure solieu
   2756   per quant de l’infern vos rembrens volieu
   2757   callant consentis morir en lo fust

   2758   O animo gran o sforç que refforça
   2759   o gran sobre tots effecte d’amor
   2760   o nau tan velera que nunca valorça
   2761   ni may vent contrari la força que torça
   2762   la via que fa al port d’amargor
   2763   senyor imitant vos feu donchs que seguexca
   2764   l’esquiff de ma vida la via que feu
   2765   y axi navegant perque no perexca
   2766   en esta gran mar feu vos que·m regueixca
   2767   ab vostre gouern fent yo·l que voleu

   2768   Portant patiencia per bruxola sempre
   2769   en totes mes obres ab vostre recort
   2770   que may a tals contres sonas al destempre
   2771   ans molt pacient tempras vostre tempre
   2772   fent dolços acorts a l’agre discort
   2773   y quant la sentencia de mort promulgada
   2774   a mi trist sera en l’ora qu’esper
   2775   supliqueus que sia per mi tan loada
   2776   que·m faça reviure apres mort penada
   2777   menjant d’aquells fruyts del vostre verger

Lo Evangelista

   2778   Lavos despullaren los saigs tan malignes
   2779   la porpra descarn a Iesus molt prest
   2780   deixant li tan sols les robes insignes
   2781   perque·l coneguessen los pobles indignes
   2782   mirant lo vestit en son propi gest
   2783   per fer li vergonya per dar li mes pena
   2784   les mans li ligaren aquell turmentant
   2785   y en mig de dos ladres anant ab cadena
   2786   posant li molt prest la creu en la squena
   2787   anava·l trompeta davant ell cridant

   2788   Aquest es aquell fill de Deu qui·s feya
   2789   y rey dels iuheus se fa nomenar
   2790   aquest es aquell que·l temple sant deya
   2791   desfer en tres dies y en altres tres creya
   2792   ab sa virtut propria aquell reparar
   2793   aquest es aquell qui veda les rendes
   2794   pagar al gran Cesar subvertint la gent
   2795   puix ha caminat tostemps per tals sendes
   2796   Pilat vol que bega amargues bevendes
   2797   e sia ’n creu dura penjat prestament

   2798   E fent li la volta corrent lo portaven
   2799   per tots los carrers de Ierusalem
   2800   e uns lo planyien e altres cridaven
   2801   que mes los seus merits tals dons meritaven
   2802   que no·ls que li feren los reys en Betlem
   2803   tiraven li fanch y molt grans bruteses
   2804   pels ulls perles galtes e faç divinal
   2805   y perque les culpes nos fossen remesses
   2806   portava Iesus les tan vits empreses
   2807   damunt a persona y carn virginal

   2808   E altres gents fels qui be·l conexien
   2809   mirant com anava ploraven molt fort
   2810   dolor y turment y pena sentien
   2811   de tal iniusticia car tots be sabien
   2812   que sols per enveja li daven la mort
   2813   y ohint tan sovint sonar la trompeta
   2814   aquell diffamant per tot lo cami
   2815   cridant publicaven esser gran proffeta
   2816   de totes ses obre e vida perfeta
   2817   fent ver testimoni tots deyen axi

   2818   Aquest home iust ab ulls piadosos
   2819   mirava les gents benigne senyor
   2820   los mort fent reviure curava lebrosos
   2821   los cechs sorts muts contrets y febrosos
   2822   y atots abraçava ab braços d’amor
   2823   cruel es lo regne hon tal se comporta
   2824   cruels son los pobles tenint tal govern
   2825   Cruel es la terra qu’en plant nos transporta
   2826   y agents tan cruels obrint cruel porta
   2827   no reb dins lo carçre cruel de l’infern

   2828   Ab un tan greu planyer que no·s pot escriure
   2829   planyien los uns la sua mort greu
   2830   hi·ls altres rient ab un infel riure
   2831   li daven empentes ades fent lo siure
   2832   ades fent lo caure en terra ’b la creu
   2833   y molts estranys altres venguts a la festa
   2834   mirant que·l portaven compres de greu dan
   2835   cridant tots li deyen ab veu dessonesta
   2836   puix vas entre ladres ab creu tan agresta
   2837   senyal que tu eres un mal factor gran

   2838   E com si fos mut Iesus no parlava
   2839   anant a la mort anyell mansuet
   2840   y exint a les portes la gent abundava
   2841   per tots los carrers y lochs hon pasava
   2842   dient perque·l penjen ne quin mal ha fet
   2843   e reyen los uns ab gran alegria
   2844   seguint lo per veure·l cruelment clavat
   2845   hi·ls altres ploraven fent trist’armonia
   2846   ab plors y gemechs y pensa molt pia
   2847   tenint de Iesus molt gran pietat

A la Verge Maria

   2848   Veniu verge santa veniu gloriosa
   2849   cuytau prest senyora cuytau y veniu
   2850   amor vos dara virtut poderosa
   2851   correu mare trista correu dolorosa
   2852   si·l vostre fill digne voleu veure viu
   2853   puix tants lo seguexen seguiu lo vos ara
   2854   cuytau ans que muyra penjat en lo fust
   2855   los seus tots lo dexen la creu sols l’empara
   2856   donchs sola vos sola girau li la cara
   2857   primier que lo calzer amarch de mort gust

   2858   Correu ab gran cuyta que ja te sentencia
   2859   de mort e ja·l porten a crucifficar
   2860   la creu porta ’l coll ab gran paciencia
   2861   mostrau li donchs vos amor y clemencia
   2862   puix tots l’avorrexen hi·l volen matar
   2863   amor vos dara esforç y gran força
   2864   correu prest senyora per tal que·l vejau
   2865   cuytau puix lo cuyten per por que no torça
   2866   Pilat la sentencia e no van atorça
   2867   ans tant lo fan correr que molt sovint cau

   2868   Cobriu vos lo cap ab lo mantell pobre
   2869   que viuda sou viuda de fill e senyor
   2870   y en obra tan santa sereu fel manobre
   2871   sereu de la sglesia lo rich canelobre
   2872   tenint lum encesa de gran fe y amor
   2873   sereu la columna de nostre sant temple
   2874   sereu lo rich cofre depreu infinit
   2875   sereu nostra guia sereu gran exemple
   2876   menjant per nosaltres segons be contemple
   2877   l’anyell en la Pascua que·ns leva l’enffit

   2878   Seran les tovalles ab sacra pintura
   2879   les sanchs tan divines que tant brollaran
   2880   la creu sera taula lo past erran tristura
   2881   hi·l beura les aygues de gran amargura
   2882   que·ls vostres ulls dignes lavos manaran
   2883   dinar san los angels lo sol y la luna
   2884   ab vos en est dia vestint se de dol
   2885   sera per miracle en tanta fortuna
   2886   deffes vostre viure de mort tan comuna
   2887   restant sens eclipse al mon un clar sol

   2888   Sera us la creu arpa essent encordada
   2889   ab venes e nirvis del cos divinal
   2890   sonar la en vos ab fe concertada
   2891   la vostra veu dolça cantant concordada
   2892   tostemps ab lo cantich del par’eternal
   2893   lavos l’unicorn d’eterna iusticia
   2894   en faldes tan castes fareu adormir
   2895   e vos ab los lagos de fel amicicia
   2896   tendreu lo ligat quant nostra malicia
   2897   moura sa gran ira que·ns dega punir

   2898   Armat ab la creu per dar la batalla
   2899   a l’angel maligne esta vostre fill
   2900   anau hi portant de fe cremant falla
   2901   sereu dura pedra seren gran estralla
   2902   lo cap fent d’infern menut mes que mill
   2903   sereu vos iudich ab sant exercici
   2904   salvant d’Olofernes la sacra ciutat
   2905   Jael castigant l’infel ladronici
   2906   Abram que fareu del fill sacriffici
   2907   ab flames enceses de gran caritat

   2908   Recordaus senyora quant verge partera
   2909   ab goig sens dolor Paris l’ome deu
   2910   cuytau donchs prest ara que ara us espera
   2911   dolor inhumana y pena molt fera
   2912   parint los fills dignes al peu de la creu
   2913   cuytau donchs cuytau que·l fill ja s’acosta
   2914   al loch de la mort per nostres pecats
   2915   puix ja de Calvari es prop de la costa
   2916   e tant de cridar lo seu viure us costa
   2917   anau ans que·l maten aquells celerats

   2918   Ab una dolor que totes avança
   2919   tostemps vives lagremes sos vils destillant
   2920   cubert lo seu cap ab nova usança
   2921   de dona la viuda mostrant la semblança
   2922   anava la verge son fill deu cercant
   2923   y en tots los carrers a tots demanava
   2924   del seu fill amat repas y conort
   2925   y ab cuyta molt cuyta de penes cuytava
   2926   y en mig de les gents plorant se lançava
   2927   amant menys la vida lavos que la mort

   2928   Cascu dels malignes iuheus qui la veya
   2929   axi dolorosa son fill deu cercar
   2930   ab lengua perversa cridant prest li deya
   2931   si ben castigat l’aguesseu quant feya
   2932   lo mal no·l veurieu vos ara penjar
   2933   y ab gran paciencia humil responia
   2934   mon fill no es ladre ni menys o meyer
   2935   mon fill no fa mal bi fer lo podia
   2936   ni alrre ha fet del que fer devia
   2937   ni may ha tengut ni te tal poder

   2938   Adam feu lo furt hi·m fa trista mare
   2939   que·l seu fill beneyt james ha fet mal
   2940   Adam es lo ladre y vol l’etern pare
   2941   que·l seu fill y meu axi us desampare
   2942   e muyra sens culpa penjant en lo pal
   2943   mas ara si·m fos la mort tan amiga
   2944   que fes ab sa vida ma vida morir
   2945   rebria la yo ab goig sens fatiga
   2946   puix dos voluntats que un amor liga
   2947   un mal y una mort les deu departir

Lo Evangelista

   2948   Axi fent la cerca cercant lo fill digne
   2949   per totes les places ab plors y grans crits
   2950   hixque a l’encontre del fill tan insigne
   2951   hi·ls dos remirant se ab gest molt benigne
   2952   caygueren en terra restant esmortits
   2953   caygue prest la mare mirant ja desfeta
   2954   del fill la bellea ab colps y buffets
   2955   caygue prest lo fill de mort vent constreta
   2956   la fel mare sua y ohint la trompeta
   2957   que tant diffamava sos actes perffets

   2958   Amor era·l vent qu’en roques de pena
   2959   dos grans naus batia ab hones de plor
   2960   l’anau del sant fill tocant baix l’arena
   2961   y la de la mare de aygues ja plena
   2962   de mort perillava naffrat lo seu cor
   2963   y estant asetjats en tal agonia
   2964   volent se socorrer ab mans d’amor gran
   2965   maior dolor era cascu quant volia
   2966   socorrer a l’altre y fer no u podia
   2967   que no la fortuna del sols propri dan

   2968   Tenint molt naffrada la sua carn munda
   2969   y ab creu tan fexuga anant lo senyor
   2970   y vent de dolors la mare fecunda
   2971   li fon pena greu dolor tan profunda
   2972   que mes sobre totes li dava dolor
   2973   tantost esmayaren les forces humanes
   2974   del seu malvat poble rebent tan gran frau
   2975   e tostemps la creu ab mans sobiranes
   2976   tenint abraçada mostrava grans ganes
   2977   de rembre·ns a tots anant molt aspau

   2978   Per quant demostrava Pilat molt amar lo
   2979   tement los iuheus que no·l delliuras
   2980   puix ell no cuytava volgueren cuytar lo
   2981   y pres lavos feren que per apenjarlo
   2982   Simo Sireneu la creu li portas
   2983   y axi lo portaren al mont de Calvari
   2984   la mare tan trista son fill Deu seguint
   2985   y essent li tal poble cruel adversari
   2986   tenia ja prompte pertret necessari
   2987   de claus per clavarlo a grans colps ferint

   2988   Ab ira cruel les mans celerades
   2989   tantost començaren aquell despullar
   2990   y estant ab les plagues les robes penades
   2991   tirant turmentaven ses carns delicades
   2992   y totes de sanch les feren brollar
   2993   e tots calcigaven lo seu sagrat tan noble
   2994   les robes tan santes per terr’astenent
   2995   y essent molt cruels al seu rey tan noble
   2996   tot nuu lo tenien davant tot lo poble
   2997   per dar li vergonya mes pena y torment

   2998   Y mentre·ls forats de l’aspra creu feyen
   2999   a tots convocaven li fessen escarns
   3000   ploraven los uns hi·ls altres se reyen
   3001   al digne Noe mostrar quant li veyen
   3002   torbat per amor les divinals carns
   3003   lavos acostas sa mare molt santa
   3004   levant se del cap lo scu vel sagrat
   3005   y aquell prest cobri sentint pena tanta
   3006   que sols lo recort en mort no·s tresplanta
   3007   dient tals paraules al fill tan amat

La Verge Maria

   3008   Anau lo meu fill puix vostre sant pare
   3009   vol huy que muyrau sentint pena greu
   3010   anau lo meu fill per tal que·s repare
   3011   la mort dels fills vostres que yo trista mare
   3012   tan be so contenta muyrau en la creu
   3013   anau lo meu fill puix ha tant qu’espera
   3014   Adam en trist carçre lo vostre goig gran
   3015   anau lo meu fill que·l meu cor s’altera
   3016   puix esta sera la volta darrera
   3017   que vostres carns vives mes mans tocaran

   3018   Anau lo meu fill anau a la pena
   3019   anau a la creu anau a la mort
   3020   anau lo meu fill y ab tan ricastrena
   3021   sera l’infern buyt e yo tota plena
   3022   de plor y tristura y gran desconort
   3023   anau lo meu fill vençreu lo diable
   3024   salvant tot lo mon car sou Deu Iesus
   3025   anau lo meu fill que pena spantable
   3026   pasar trista ’spere per vos molt amable
   3027   puix viu com solia ja no us veure pus

   3028   Anau lo meu fill sentreu pena dura
   3029   clavat en la creu ab tres cruels claus
   3030   anau lo meu fill preneu la tristura
   3031   mortal que us espera e yo l’amargura
   3032   mirant vos morir rement los esclaus
   3033   anau lo meu fill qu’en fust creu sagrada
   3034   seren vos clavat e yo ’n creu d’amor
   3035   anau lo meu fill qu’en esta iornada
   3036   sereu lo naffrat e yo la penada
   3037   tendreu vos les naffres e yo la dolor

   3038   Anau lo meu fill que yo us do licencia
   3039   besant os la boca les mans y los peus
   3040   anau lo meu fill feu obediencia
   3041   preneu la mort dura ab gran paciencia
   3042   que us donen sens culpa los trists fariseus
   3043   anau lo meu fill anau a la luyta
   3044   de mort tan amarga anau e cuytau
   3045   anau lo meu fill anau ab gran cuyta
   3046   guariu los fills vostres de pena tan cuyta
   3047   y alla hon sereu de mi us recordau

   3048   Anau lo meu fill que ja s’aparella
   3049   la creu hon sereu cruelment clavat
   3050   anau lo meu fill que prest en aquella
   3051   batran los iuheus moneda novella
   3052   per rembre·ls catius de captivitat
   3053   anau lo meu fill preneu la semblança
   3054   de ladre maligne essent iust y sant
   3055   anau lo meu fill anau ma sperança
   3056   anau en lo camp de tota ultrança
   3057   y alli vencedor sereu trihumfant

   3058   Anau lo meu fill compliu los misteris
   3059   per que de l’alt cel al mon sou vengut
   3060   anau lo meu fill rebreu vituperis
   3061   escarns y blasfemies y tants d’improperis
   3062   que·l poble us dara en loch de trahut
   3063   anau lo meu fill que molt poch s’allarga
   3064   la vida y eclipsi del vostre clar sol
   3065   anau to meu fill e yo molt amarga
   3066   restant tota sola vestir me de sarga
   3067   per vostra mort dura fent plant y greu dol

   3068   Anau lo meu fili puix es iusta cosa
   3069   pagueu vos en l’arbre de l’arbre lo dan
   3070   sereu vos l’espos la creu vostra ’sposa
   3071   lo talem brocats vermells com la rosa
   3072   de vostres sanchs nues que tant brollaran
   3073   y axi com a viuda en aquest trist dia
   3074   cubert lo meu cap als peus li seure
   3075   y vos lo meu fill fent dolç’armonia
   3076   Adam ballara ab gran alegria
   3077   mas yo trista mare tostemps plorare

Lo Evangelista

   3078   Parlant ab veu dolça rahons tan insignes
   3079   la verge tan pura al fill amat seu
   3080   los tan cruels saigs inichs y malignes
   3081   davant lo y levaren ab mans tan indignes
   3082   aquell estenent tot nuu en la creu
   3083   y volent clavar la carn tan perffeta
   3084   tenien de claus molt gran aparell
   3085   y clavant del fill primer la ma dreta
   3086   la sua fel mare ab fort pena streta
   3087   sentia dins l’anima los colps del martell

   3088   Clavada la dreta la ’squerra tiraren
   3089   y vent no bastava del clau al forat
   3090   ab cordes cruels molt fort la ligaren
   3091   y tant los seus membres sagrats estiraren
   3092   que tot lo seu cos resta desnuat
   3093   axi turmentant los ossos y juntes
   3094   les venes e nirvis granment delicats
   3095   clavaren aquella y en l’aspra creu juntes
   3096   restant separades les mans y desjuntes
   3097   ab un clau clavaren los dos peus sagrats

   3098   Clavats peus y mans ab pensa cordada
   3099   aquells grans bochins ab molta furor
   3100   alçaren la creu donant li sacsada
   3101   per tal que·l seu cos y carn tan sagrada
   3102   canent sobre·ls claus sentis mes dolor
   3103   lavos tot lo pes del seu cos benigne
   3104   penjat en les naffres dels tres claus tan greus
   3105   per tot habundava la sanch tan insigne
   3106   per tal que reguant lo arbre tan digne
   3107   donas abundancia de fruyt als fills seus

   3108   Axi fon alçada l’excelsa bandera
   3109   per lo cruel poble ab cor inhuma
   3110   de plagues cuyrasa d’espines cimera
   3111   per lança la creu paves d’amor vera
   3112   tenia lo nostre valent capita
   3113   donant la batalla en mont de Calvari
   3114   a hora de sexta en dia de plant
   3115   de pena y dolor y temps tan contrari
   3116   rebent grans encontres vence l’adversari
   3117   los pares catius d’infern delliurant

   3118   Dolor en lo cap Iesus Deu passava
   3119   tenint lo nafrat d’espines mol grans
   3120   dolor en lo cos plagat quant penjava
   3121   dolor en los peus pel clau que·ls naffrava
   3122   dolor en los braços dolor en les mans
   3123   dolor en los nirvis dolor en les venes
   3124   y en totes les puntes dolor gran y fort
   3125   dolor en los ossos y ab tan cruels penes
   3126   d’estrema dolor ses carns eren plenes
   3127   ab pena sens limits de tan cruel mort

   3128   Batent ab les ales de mort en la penya
   3129   ences l’etern fenix lo foch d’amor gran
   3130   cremant lo seu viure de creu ab la lenya
   3131   ha mort nostra mort dexant rica ’nsenya
   3132   de fe y amor vera a quants lo creuran
   3133   lo sant pellica donant la sanch pura
   3134   dona vida ’ls fills tan morts y naffrats
   3135   y en cima tan alta de palma tan dura
   3136   lo cell divinal ab veu de tristura
   3137   cantant set paraules nos ha consolat

   3138   La sua fel vida que may no feu erra
   3139   volent diffamar aquells descreents
   3140   penjaren dos ladres donant li mes guerra
   3141   la un la part dreta e l’altre ’n la ’squerra
   3142   per tal que·l tinguessen per ladre les gents
   3143   y en mig deu Iesus ab ulls de clemencia
   3144   estava mirant a tots per egual
   3145   mas dels que li feyen tan gran resistencia
   3146   tenia dolor puix tots ab sentencia
   3147   iutjar esperava ab foch infernal

   3148   Lavos Pilat vent ab causa iniusta
   3149   lo iust condemnat ab penes tan greus
   3150   escrigue lo titol que tants bens aiusta
   3151   y deya clavat damunt en la fusta
   3152   Iesus Nazaren lo rey dels iuheus
   3153   e molts d’aquells bisbes inichs quant lo veren
   3154   legiren aquell car prop la ciutat.
   3155   estava lo loch hon ells cometeren
   3156   la erra tan gran quant tots iustats feren
   3157   qu’en creu Deu Iesus fos crucifficat

   3158   Perque tots los pobles legir lo poguessen
   3159   escrit eran grech ebraych y en lati
   3160   per tal que·ls lenguatges tots tres l’entenguessen
   3161   hi·ls grans pelegrins legin lo sabessen
   3162   de tal mort la causa ho feu ell axi
   3163   y avent fet per força Pilat tal iusticia
   3164   puix ser conexia Iesus innocent
   3165   escrigue tals letres ab inimicicia
   3166   lavos los grans bisbes tots plens de malicia
   3167   axi li pariaren tals coses dient

Los Iuheus

   3168   Puix tant a nosaltres volgut has complaure
   3169   si be la iusticia en tot te constreny
   3170   no us vulles en part senyor tu desplaure
   3171   mas dexans la fama d’aquest home raure
   3172   que huy per lo mon tan gran loch ateny
   3173   donchs rey dels iuheus lo titol no diga
   3174   mas diga qu’ell deya que d’ells era rey
   3175   la nostra gran honra tendras per amiga
   3176   si fas que s’esmene que·l ver ti obliga
   3177   hi·l gran prejuhi que·n pren nostra ley

Lo Evangelista

   3178   Pilat reffermant lo titol insigne
   3179   que alt en la creu havia escrit
   3180   volgue dar lahor al rey tan benigne
   3181   y molt reprovat lo poble maligne
   3182   puix contra iusticia l’avia trahit
   3183   y vent sol y luna lo cel y la terra
   3184   fer gran testimoni del rey glorios
   3185   quant tots los mals bisbes li daven gran guerra
   3186   pel titol qui feya palesa tal erra
   3187   Pilat respongue ab gest furios

Lo Pilat

   3188   Lo que tinch escrit escrit vull que sia
   3189   hi·l que ’s fet fins ara no sia desfet
   3190   bastar vos deu prou que l’anima mia
   3191   tinch ja per complaure us en fort agonia
   3192   liurant vos aquell qui mal no ha fet
   3193   e dubte tal mort no us sia la causa
   3194   de perdre la vida que·l mon vol perir
   3195   la terra tremola lo sol la nit causa
   3196   per ço tots fareu en gran pena pausa
   3197   vosaltres e yo volent vos seguir

Lo Evangelista

   3198   E tots los ministres ab pensa contenta
   3199   volent repartir se les robes reals
   3200   havent ja clavat lo rey qui·ns sustenta
   3201   prengueren les robes tement sobreventa
   3202   y quatre parts feren d’aquelles eguals
   3203   y puix eren quatre los saigs tan malignes
   3204   que tant turmentaven lo cos divinal
   3205   essent apartades les parts tan insignes
   3206   a cascu d’aquells de robes tan dignes
   3207   la part sens contrast vengue per egual

   3208   Er’aquella roba per tot sens costura
   3209   de pobre filaça ordida felment
   3210   la qual de sens mans la verge tan pura
   3211   filada y texida ab delicadura
   3212   l’avia donada al fill excellent
   3213   y aquella per termens prenia crexença
   3214   crexent lo cos digne e divinal carn
   3215   lavos tots aquells tenint conexença
   3216   que fora tallar la gran erra y fallença
   3217   digueren ensemps deixant tot escarn

Los Ministres

   3218   Puix ja nosaltres ab veu concordable
   3219   de totes les robes cascu te sa part
   3220   aquesta que·ns resta als ulls tan affible
   3221   devem conservar puix es admirable
   3222   per dignes mans feta ab molt subtil art
   3223   y puix sens costura se mostra tan bella
   3224   salvar la devem axi com esta
   3225   essent donchs tots egual la querella
   3226   no sia tallada mas ara d’aquella
   3227   gitem sorts dels quatre aqui pervendra

Lo Evangelista

   3228   Lavos prestament y tots sens perea
   3229   lançaren les sorts ensemps d’una cort
   3230   cumplint la scriptura que diu ab ferea
   3231   partit san mes robes ab molta destrea
   3232   y sobre ma roba citaren gran sort
   3233   e los tals ministres les tals sort lançaren
   3234   mirant ho la mare amichs y germans
   3235   y axi ab l’estrem de mort la penaren
   3236   mirant que les robes los saigs se·n portaren
   3237   qu’en tanta pobrea filaren ses mans

   3238   Estava molt prop de la creu aseyta
   3239   la virginal mare pasant pena greu
   3240   tenia lo cos prop gent tan maleyta
   3241   y l’anima sua humil y beneyta
   3242   tostemps ab lo fill clavada ’n la creu
   3243   estava mes prop que tots en tal cuyta
   3244   de pena luytant lo cor tenint cuyt
   3245   estava luytant de mort ab la luyta
   3246   estava fruhint per tots la gran fruyta
   3247   que fructificava lo seu sagrat fruyt

   3248   Estava pasant delit y tristura
   3249   d’on riure y plorar nosaltres devem
   3250   delit per lo goig d’umana natura
   3251   tristor per lo calzer de gran amargura
   3252   quel seu fill gustava pasant tal estrem
   3253   estava mes prop de tots en la pena
   3254   tan prop que·l recort los ossos desjuny
   3255   y mes que los altres de fe y amor plena
   3256   estava molt prop del fill en l’antena
   3257   puix tots los dexebles li eren tan luny

   3258   Estava donchs prop la creu dolorosa
   3259   travesant li l’anima coltell de dolor
   3260   y aixi navegava en mar sangonosa
   3261   ab rems de tristicia en barca plorosa
   3262   tenint lo govern de gran fe y amor
   3263   y ab vents tan contraris pasant gran fortuna
   3264   james los seus ulls del seu fill parti
   3265   y vent lo penar resta sola una
   3266   penada de pena tan fort importuna
   3267   que fon gran miracle com prest no mori

   3268   Y essent ella sola de fe cremant ciri
   3269   la sgleya tenia tan sols lo seu pern
   3270   y ab foch d’amor gran rebent gran cautiri
   3271   y mes que los martres pasant greu martiri
   3272   restava ’n lo mon per lum y govern
   3273   estava ’n la creu ab deu tan coniunta
   3274   que gens no temia de mort lo perill
   3275   ans molt mes amava sens ser may desjunta
   3276   morir y en lo marbre ab ell ser conjunta
   3277   que viure sens viure lo seu amat fill

A la Verge Maria

   3278   Y estan prop la creu mirava·ls misteris
   3279   que felment complia lo seu fill beneyt
   3280   y d’altra part veya los grans improperis
   3281   escarns y blasfemies y tants vituperis
   3282   que·l seu fill rebia del poble maleyt
   3283   estant prop la cren ab mans subiranes
   3284   prenia lo preu del nostre rescat
   3285   y estaven ab ella ses dues germanes
   3286   y la Magdalena tres dignes campanes
   3287   sonant ab veu dolça de gran pietat

   3288   Com donchs contemplas Iesus ser molt trista
   3289   la sua fel mare per ell fent gran plor
   3290   dreçant vers aquella los vils a la vista
   3291   lo seu plant li era escarpre y arista
   3292   en mes de mil troços rompent li lo cor
   3293   com donchs contemplas Iesus que penava
   3294   la mare tan trista al peu de la creu
   3295   y vent al dexeble qui molt ell amava
   3296   que feya greu plant y prop d’ella stava
   3297   a ella dix prest ab molt dolça veu

Lo Iesus

   3298   Per no recruar la vostra e mia
   3299   tan greu passio y pena molt fort
   3300   no us vull nomenar en tal agonia
   3301   lo dolç nom de mare segons yo solia
   3302   per que de mes pena no us faça recort
   3303   a las per que siau tostemps ben servida
   3304   vos dexe Iohan cosin germa meu
   3305   donchs dona molt trista ab mi tan unida
   3306   per gran caritat en loch de ma vida
   3307   aquest fill meu car per vostre·l preneu

Lo Evangelista

   3308   Ab desegual cambi la molt trista mare
   3309   sentian la perdua del fill gran turment
   3310   puix son creador senyor Deu y pare
   3311   perdia cobrant per fill y per frare
   3312   mortal creatura vassall y servent
   3313   lavos recruant li lo dol lamentable
   3314   per fill pres del fill lo tan fel cosi
   3315   y avent tal paraula parlat saludable
   3316   lo fill a la mare ab veu ineffable
   3317   apres al dexeble Iesus dix axi

Lo Iesus

   3318   Tu sabs be Iohan lo quant venerada
   3319   amada y servida de mi fon tostemps
   3320   la mia fel mare y quant fortunada
   3321   ab aygues de plor en mar treballada
   3322   navega per mi sentint lo maltemps
   3323   la sua gran pena la mi’abandona
   3324   mirant la tant trista y ohint lo seu plor
   3325   y ab tot que la mia combat ma pressona
   3326   ab tantes ferides mas la sua·m dona
   3327   pus viu sentiment ferint me lo cor

   3328   Donchs fent li d’amor en tal cas valença
   3329   puix est entre·ls altres dels dos ben volgut
   3330   a tu la coman no senta fallença
   3331   com tostemps en mi ha ben conegut
   3332   que·n veure naffrada la mia carn sua
   3333   veu ara de sanch tenyit son espill
   3334   perque donchs no senta la pena tan crua
   3335   dexeble meu car vet la mare tua
   3336   servex la com yo e si es li fill

   3337   Hoydes paraules de boca tan santa
   3338   tan dolçes tan pies y ab tanta saho
   3339   la pensa cruci en pau se tresplanta
   3340   y quant mes aquella d’amor que s’amanta
   3341   essent tota plena de compassio
   3342   y d’alli avant molt simple ovella
   3343   lo molt fel dexeble del mestre senyor
   3344   per sua prengue la mare donzella
   3345   y aquella ’b aquell y aquell ab aquella
   3346   vivien los des ligats d’un amor

Lo Lector

   3347   Complint vos senyor la tan greu sentencia
   3348   hi executant aquella·ls iuheus
   3349   los vostres sants muscles no fent resistencia
   3350   al pes de la creu ab gran paciencia
   3351   portaven aquella per los pecats meus
   3352   de vostres grans armes portaveu bandera
   3353   y aquella seguien esquadres molt graus
   3354   y armat tot de plagues portant per cimera
   3355   al cap la corona passaven carrera
   3356   descalços los peus ligades les mans

   3357   Ab vent fortunal anava la fusta
   3358   per pendre lo port en aquell sant fust
   3359   anaveu senyor a mort tan iniusta
   3360   per fer vos la nostra reviure molt iusta
   3361   qui sou lo gran metge y iutge molt iust
   3362   y anaveu senyor sentint improperis
   3363   anaveu cuytat de penes tan cuyt
   3364   anaveu passant los grans vituperis
   3365   que dignes remien los trists cativeris
   3366   hon pena l’infel de penes recuyt

   3367   Anaveu registre de vida perffeta
   3368   anaveu com ladre entre·ls celerats
   3369   anaveu benigne hoyint la trompeta
   3370   anaveu cansat y ab força reffeta
   3371   anaveu corrent ab passos cuytats
   3372   lo vostre descans aquells tres claus foren
   3373   que us feren estar sens fer moviment
   3374   estes en la creu hon ara us adoren
   3375   y en vos contemplant lo cor empenyoren
   3376   los fels per aydar vos en tan greu turment

   3377   Hagues per encontre senyor en tal cerca
   3378   la trista de mare que veure us volgue
   3379   la qual per parlar vos en cerca y recerca
   3380   lo quant hon ni com mas la gent enterca
   3381   per molt prest matar vos gens no us detengue
   3382   anava seguint lo rastre y petjades
   3383   dels peus gloriosos que vius encarna
   3384   anava en mescla de gents celerades
   3385   anava cuytada ab gents tan cuytades
   3386   que fon maravella com prest no ’sclata

   3387   Sorgint en lo port de monte Calvari
   3388   les naus de l’exercit de poble tan gran
   3389   posat en la creu que ’s digne sacrari
   3390   a vostra fel mare ab cor voluntari
   3391   parlas comanant la al fel sent Iohan
   3392   donchs porte senyor per mos greus delictes
   3393   fent yo penitencia la vostra gran creu
   3394   portant los opprobris y vostres conflictes
   3395   tostemps en lo cor ab obres no fictes
   3396   mas totes semblants a vos senyor meu

   3397   Y faça la cerca de tot lo meu viure
   3398   tenint yo la vostra tostemps en lo cor
   3399   y vaja tan prest que no·m puga siure
   3400   penat y tan trist que no·m puga riure
   3401   sino que mos mals y·ls vostres yo plor
   3402   y may lo recort de vostres greus penes
   3403   oblide ma pensa ni ma voluntat
   3404   mas vaia d’aquell portant veles plenes
   3405   mas nau carregada passant les arenes
   3406   d’aquesta mar morta hon vixch encallat

Lo Evangelista

   3407   Resta lo parlar resta la contesa
   3408   en un gran cilenci com si fossen muts
   3409   callaven les tengues mas no la encesa
   3410   amor gran d’aquells ans feya palesa
   3411   la sua gran flama per termens deguts
   3412   e apres sabent Iesus en creu dura
   3413   que ja era tot del tot acabat
   3414   sentint mortal pena dolor y tristura
   3415   per que s’acabas del tot la scriptura
   3416   dix prest ab veu plena de gran caritat

Lo Iesus

   3417   La pena que passe de mort tan estrema
   3418   me seca la boca hi·m dona gran set
   3419   ab gran foch d’amor que l’anima·m crema
   3420   desig que mon mal los mals del mon rema
   3421   y senta lo goig del meu beniffet
   3422   aquesta set gran es la que tinch ara
   3423   y mes me turmenta que·l mal que soffir
   3424   aquesta m’encen y no·m desempara
   3425   aquest’apagar no·s pot be desd’ara
   3426   si tot quant desige no veig yo complir

   3427   Si tinch yo gran set se dege salvar vos
   3428   donant vos ma sanch ab suau licor
   3429   si tinch yo gran set yo veig aiustar vos
   3430   y tots ab gran ira de mi per fartar vos
   3431   me dau suja y fel ab gran amargor
   3432   si tinch yo gran set tal set no s’apaga
   3433   ab tal abeuratge mas que us penidau
   3434   si tinch yo gran set sera font la plaga
   3435   d’aquest meu costat que mana triaga
   3436   al vostre veri si gens ne gustau

Lo Evangelista

   3437   Tenint un vexell per dar li mes pena
   3438   tot ple d’un vinagre molt agre y molt fort
   3439   e una esponja d’aquell tota plena
   3440   ab fel y una erba qui sop se nomena
   3441   tengueren prest presta per dar li prest mort
   3442   y aquella posant en una gran canya
   3443   segons als delits tenien per us
   3444   los cruels ministres d’aquella companya
   3445   tantost la tengueren ab ira estranya
   3446   als divinals labis del rey Deu Iesus

   3447   Axi per cuytar li la mort ab mixtura
   3448   de coses amargues tal calzer se feu
   3449   que be responia al past de tristura
   3450   de fel y vinagre la gran amargura
   3451   que·ls iuheus li daveu a beure ’n la creu
   3452   axi los vassalls pagaven la renda
   3453   al seu fel senyor y rey eternal
   3454   posant lo molt prest de mort en la senda
   3455   y com hagues pres Iesus tal bevenda
   3456   crida tremolant ab veu ja mortal

Lo Iesus

   3457   Los grans exarops per dar medecines
   3458   al mon tot malalt he yo ja begut
   3459   suat he de sanch passant les rovines
   3460   del riu de cedron y el cap ab espines
   3461   tinch ja dessagnat hi·l cos tot batut
   3462   y axi per sanar lo la porga restava
   3463   de fel y vinagre la qual he gustat
   3464   la ley cancellant que tots condemnava
   3465   he morta la mort que·ls homens matava
   3466   y axi ha pres fi quant fon proffetat

Lo Evangelista

   3467   Axi dona temie lo ver Deu Messies
   3468   a quant los proffetes havien ja dit
   3469   a les grans figures e grans proffecies
   3470   als anys y als mesos punts hores y dies
   3471   que d’ell ab fels plomes havien escrit
   3472   axi en la creu per tal que·ns empare
   3473   tenint dessagnat lo cos glorios
   3474   dreça los seus ulls vers la sua mare
   3475   y en mans eternals del seu etern pare
   3476   trames l’esperit ab gest piados

Lo Lector

   3477   Estant vos Apollo de nuvols ab manta
   3478   en l’alt epicicle de la vera creu
   3479   molt prop de l’eclipsi passant pena tanta
   3480   per tots los fills vostres que no·s pot dir quanta
   3481   per lengues humanes ni qual ni quant greu
   3482   uberts vostres ulls los raigs s’estenien
   3483   als ulls de la mare y als vostres los sens
   3484   besar vostres labis les mans li volieu
   3485   y ella los vostres mas fer no u podien
   3486   tan alt fos clavat pels falsos iuheus

   3487   Penaveu senyor mas imes vos penava
   3488   la pena d’aquella que veyeu penar
   3489   sabent que penant ab vos junta stava
   3490   de cor y de pensa car may no pensava
   3491   si no ’n vos qui centre sou del seu pensar
   3492   miraveu lo col miraveu la terra
   3493   miraveu lo mon a vos tan ingrat
   3494   miraveu de l’arbre aquell’alta serra
   3495   miraveu la pau miraveu la guerra
   3496   miraveu lo y gran del poble malvat

   3497   Repos no tenieu ni altra cadira
   3498   coxi lit ni cocera sino lo sant fust
   3499   alli set paraules cantas ab la lira
   3500   alli us feu les contres la terrible ira
   3501   d’aquell tan pervers y cruel ajust
   3502   alli sedejas la gran salut nostra
   3503   y fos abeurat de suja y fel
   3504   alli·ns fes d’amor la tan vera mostra
   3505   alli fon lo terme de la vida vostra
   3506   que·ns es digne preu per guanyar lo cel

   3507   Alli rebes vos lo colp de la lança
   3508   obrint nos la font de aygua d’amor
   3509   alli te repos la nostra sperança
   3510   alli donas vos a tota ultrança
   3511   lo camp al satan restant vençedor
   3512   alli fon la taula hon fes lo deposit
   3513   del nostre rescat ab preu infinit
   3514   alli cert paga lo vostre suposit
   3515   bastantment la culpa d’aquell gran oposit
   3516   que tots los mortals matava d’enfit

   3517   Senyor donchs immens y pare meu digne
   3518   y tot per amor jerma meu coniunt
   3519   si be molt colpable so fragil indigne
   3520   transportem en vos Deu meu rey insigne
   3521   y sens vostres penes no vixca un punt
   3522   mas tostemps presents aquelles yo tinga
   3523   y aquelles me penen puix son ma salut
   3524   aquelles ab goig aquelles sostinga
   3525   aquelles yo senta aquelles mantinga
   3526   y aquelles me porten en tota virtut

   3527   Y axi com tot nuu en lit d’amargura
   3528   tingues per lançols lo vel que us cobri
   3529   hi·l fust font la cocera hi·l fret cubertura
   3530   cobrint vostra carn tan tendra y tan pura
   3531   y al cap la corona tingues per coxi
   3532   axi yonta ’l lit fent vos companyia
   3533   dexant vos la spona demane los peus
   3534   per que us sia prompte servir nit e dia
   3535   finant ab la vostra la greu vida mia
   3536   d’aquell mal que us feren los trists fariseus

Lo Evangelista

   3537   Axi Deu Iesus desfeu la discordia
   3538   dels angels y homens y ab mans d’etern be
   3539   lavos ab nosaltres ferma la concordia
   3540   restant ab los braços de misericordia
   3541   uberts per a pendre·ns a tots a merçe
   3542   lo cap inclinat e baxa la vista
   3543   mostrant que·ns atorga tot quant demanam
   3544   plagat tot lo cos la cara molt trista
   3545   mostrant se ’ntrenyora puix ell nos conquista
   3546   y veu que nosaltres a ell rebujam

   3547   Lavos fon uberta per Iesus la porta
   3548   que tancat havia Adam peccador
   3549   y ab l’aspra mort sua la nostra mort morta
   3550   lo dan y la tala del crim fet en l’orta
   3551   pagat fo ab valua del rich preu d’amor
   3552   lavos celebraren trihunfos y festes
   3553   ab gran alegria los sants en lo lim
   3554   los cels y la terra causaven tempestes
   3555   volent punir prest ab penes agrestes
   3556   als qui fet havien lo tan malvat crim

   3557   Per tot lo mon era molt gran la fortuna
   3558   hi·l gran terratremol los angels fent dol
   3559   rompien les pedres batent se cascuna
   3560   partis en lo temple lo vel y ab la luna
   3561   torna fent eclipsi molt negre lo sol
   3562   y uberts molts sepulcres la mar les arenes
   3563   y totes les coses planyien molt fort
   3564   hi·l gran Dionis dix prest en Athenes
   3565   o tot perira passant mortals penes
   3566   o·l deu de natura deu pendre huy mort

   3567   Axi ’n la muntanya plantat de Calvari
   3568   estava·l sant arbre tot ple de dolç fruyt
   3569   l’enguent y lo pot ab l’apotecari
   3570   tenint per atots suau letovari
   3571   ab lenya de pena y foch d’amor cuyt
   3572   riquissim estrado tenint sanchs divines
   3573   entorn escampades en loch de brocats
   3574   triaga perfeta de totes metzines
   3575   joyell resplandent per pedres molt fines
   3576   tenint peus y braços y membres sagrats

   3577   Tenian tres claus penjant la balança
   3578   de nostra remença lo preu y rescat
   3579   estava surgida en port de bonança
   3580   la nau carregada de nostra sperança
   3581   ab caxa tan rica de teber sagrat
   3582   tenia per gabia per lum y canela
   3583   lo cap ab corona y ab ulls tan devots
   3584   lo cos era l’arbre ab digna cautela
   3585   los braços la ’ntena ell deu rica vela
   3586   brodada de sanch de plagues y açots

   3587   Estava ’xalçada la serpent de coure
   3588   en fust molt insigne fermat ab fe gran
   3589   en roca tan ferma que may se pot moure
   3590   perque la mirem y no·ns puga noure
   3591   aquell gran veri e mos del Satan
   3592   y en trihunfal carro Iesus rey de gloria
   3593   ab porpra divina de sanch abillat
   3594   tenia per ceptre la creu ab victoria
   3595   mostrant nos per croniques d’eterna memoria
   3596   damunt la corona lo titol sagrat

   3597   Alçava los ulls lavos per mirar lo
   3598   la molt trista mare al peu de la creu
   3599   y alçant los seus braços volent abraçar lo
   3600   y vent no podia besar ni tocar lo
   3601   passava sens limits de mort pena greu
   3602   mas vent que de sanch la terra·s regava
   3603   tenint com la terra la cara mortal
   3604   ab un extrem planyer la terr’abraçava
   3605   y aquella besant de sanch se pintava
   3606   cobrant en les galtes color natural

La Verge Maria

   3607   Mirava de ferm son fill en la cara
   3608   y ab gest piados y ven molt suau
   3609   cridava dient Adam hon sou ara
   3610   veniu y rentau vos la vostra mascara
   3611   en la sanch divina que per terra cau
   3612   car vos sou alegre e yo dolorosa
   3613   davant los meus ulls tenint tal espin
   3614   cobrau vostre riure que yo molt plorosa
   3615   morir ans desige en creu amargosa
   3616   que viure deserta de tan beneyt fill

   3617   Veniu molt alegre dexau la querella
   3618   preneu aquest teber sereu del tot franch
   3619   portau vostres fills a festa tan bella
   3620   y ab ells vinga cua vestir sa gonella
   3621   de peça tan rica tenyida ’b ma sanch
   3622   ballau en tal dia y tots feu gran festa
   3623   preneu habundosa la vostra salut
   3624   que ja lo meu fill passant pen’agresta
   3625   al vostr’enemich romput ha la testa
   3626   tenint creu per lança hi·l cos per escut

   3627   Plorau mes germanes plorau Magdalena
   3628   plorau y feu plant lo meu fill Iohan
   3629   plorau nobles dones la mia gran pena
   3630   hajau pietat de mi que so plena
   3631   de plor e tristura mortal e molt gran
   3632   vullau ab mi planyer puix veu que tan sola
   3633   me dexa mon fill y ab tanta dolor
   3634   vullau pendre part del mal que m’assola
   3635   mirau lo meu cos y cor com tremola
   3636   naffrat sens mesura ab fletcha d’amor

   3637   Mirau que no·m parla mon fill com solia
   3638   mirau que no·s mou mirau que ja ’s mort
   3639   mirau que no·l puch besar com volrria
   3640   mirau com es alta la creu que·m desvia
   3641   tocar lo ni pendre algun dolç conort
   3642   mirau que les naffres dels claus ja s’esquexen
   3643   lo pes sostenint del cos precios
   3644   mirau que dels ossos les carns se partexen
   3645   mirau que·ls açots un sols loch no dexen
   3646   que no sia stat del tot doloros

   3647   Hon sou Simeon que ara·m recorda
   3648   la gran proffecia que vos proffetas
   3649   hoyu ma tenor vejau si concorda
   3650   que ’n cosa nenguna no·m par que discorda
   3651   al trist lay e cantich que vos me cantas
   3652   la vostra paraula es ara complida
   3653   car per lo mort fill que tinch yo present
   3654   coltell de dolor me te ja ferida
   3655   coltell de gran pena me pena la vida
   3656   coltell la mia ’nima trespasa ’b turment

   3657   Fogit he yo trista la ira d’Erodes
   3658   ab vos en Egipte fogint per gran por
   3659   mas no be fogit les tan cruels rodes
   3660   dels falsos iuheus ans tota com rodes
   3661   me trobe cercada ab aygues de plor
   3662   lavos ab delit en aquests meus braços
   3663   mon fill yo us portava portant me vos deu
   3664   mas ara caygut en tan mortals laços
   3665   la carn ab esquexos d’açots y pedaços
   3666   tocar gens no us puch que n’es pena greu

   3667   Ay fill meu sagrat que ja fuy penada
   3668   quant tres nits e dies al temple us perdi
   3669   lavos senyalas tan trista jornada
   3670   del mal que·m temia me veig huy naffrada
   3671   mirant vos en creu ja mort davant mi
   3672   tenin vos les naffres en lo cos deffora
   3673   n’as yo dins en l’anima les sent apuntar
   3674   la vostra mort leja ma vida devora
   3675   mas es mes dolor que·l meu cor acora
   3676   com tant quant volrria no us puch yo plorar

   3677   Guardat vos he yo mon fill ab gran cura
   3678   venant y dormint tostemps ab recel
   3679   mas no he pogut fogir la tristura
   3680   la pena y turment y mort d’amargura
   3681   que us ha dat sens culpa lo poble cruel
   3682   criat vos he yo ab tanta pobrea
   3683   dels homens molt richs rebent molts escarns
   3684   mas ara ’n la creu ab molt gran asprea
   3685   d’espeses yo veig per dar nos riquea
   3686   les vostres tant mies e virginals carns

   3687   Mas que us he fet yo mon fill deu benigne
   3688   per qu’entre mal poble tan sola·m dexau
   3689   demane us perdo si ’n res fuy indigne
   3690   e puix que teniu poder tan insigne
   3691   preneu me vos ara y ab vos me portau
   3692   mon fill no m’hoyiu ab crits que us reclame
   3693   per que permeteu que reste penant
   3694   donchs feu que la mort ma vida prest trame
   3695   e puix vos mon fill sabeu quant vos ame
   3696   en vostra presencia no pene yo tant

Lo Evangelista

   3697   Axi rahonava ab veu dolça y pia
   3698   la mare donzella plorant lo fill mort
   3699   quant tots s’aiustaren per tal qu’en tal dia
   3700   se feya gran festa e tal alegria
   3701   no fos perturbada ab un plant tan fort
   3702   per que no restassen en creu tan agresta
   3703   los cossos dissabte essent l’endema
   3704   per quant era erran y de molt gran gesta
   3705   aquell gran disabte venint en tal festa
   3706   segons aquell any la luna·s gira

   3707   Lavos suplicaren los de la ley vella
   3708   anant tots cuytats al jutge Pilat
   3709   que fossen trencades per festa tan bella
   3710   les cuxes d’aquells y ab iusta querella
   3711   que fos de la creu cascu despenjat
   3712   lavos los ministres tantost arribaren
   3713   portant son pertret cruel de coltells
   3714   y als ladres primer molt prop s’acostaren
   3715   y essent vius encara cruelment trencaren
   3716   ferint a grans colps les enxes d’aquells

   3717   Com tots prest vinguessen al rey Iesus digne
   3718   y vessen aquell ja mort en la creu
   3719   negun os tencaren del seu cos insigne
   3720   puix mes que los altres humil y benigne
   3721   havia passat la pena mes greu
   3722   mas hu dels ministres ab una gran lança
   3723   obri lo costat del seu sagrat cors
   3724   mana de connnuu la font d’esperança
   3725   ensemps sanch e aygua portant la bonança
   3726   que tant aconsola los nostres grans plors

   3727   Mana lo rescat de nostra remença
   3728   uberta la porta dels tan sagrats pits
   3729   y ab set griffons d’aygua prengueren naxença
   3730   dels set sacraments set fons sens fallença
   3731   que huy tant canegen los fels esperits
   3732   y axi com fon Eva per l’etern creada
   3733   del costat d’Adam qu’estava dormint
   3734   axi Deu Iesus rebent la lançada
   3735   del seu costat sant fon feta y formada
   3736   la sgleya catolica sos merits prenint

   3737   No sols una gota de sanch que y bastava
   3738   volgue per a rembrens Iesus escampar
   3739   mas tota per tots en creu la scampava
   3740   perque lo gran riu de sanch que manava
   3741   salut abundosa a tots pogues dar
   3742   antorcha cremant d’amor tan encesa
   3743   o rey tan benigne y tan liberal
   3744   que per que la culpa als seus fos remesa
   3745   la sua persona en creu fon estes
   3746   donant sens mesura la sanch divinal

   3747   Donans del seu cos les sanchs tan divines
   3748   entort quant suava y pels açots grans
   3749   donans la del cap per forts junchs y espines
   3750   y en creu ab tres claus rebent diciplines
   3751   donans la sanch pura de peus y demans
   3752   y apres en tos pits rebent colp de lança
   3753   donans la sanch tota de tot lo seu cor
   3754   axi donchs per tots ab fel amistança
   3755   la tota donada en digna balança
   3756   pesant lo preu digne del seu rich tresor

   3757   Donchs estas la porta per hon molts en l’arca
   3758   entrant ab Noe no foren negats
   3759   aquestas la sirga la nau y la barca
   3760   ab que ’n mar tan alta l’etern rey monarca
   3761   d’infernal fortuna los seus ha salvats
   3762   lcs cinch plagues son cinch nius y la cova
   3763   hon cova tot fel los fels pensiments
   3764   aqui dins s’amaga aqui dins se prova
   3765   aqui dins se cria y aqui dins renova
   3766   les plomes dels merits y bens excellents

   3767   D’aquestes cinch joyes e riques devises
   3768   s’arrea y s’abilla lo fill home deu
   3769   per estes som franchs de peytes y sises
   3770   aquestes brodades entorn les camises
   3771   de les mortals carns tot fel portar deu
   3772   car son richs cinch tinbres cinch pedres cinch bales
   3773   cinch caxes cinch cofrens de preu infinit
   3774   cinch temples cinch carros cinch rodes cinch ales
   3775   cinch torres cinch cordes e cinch grans escales
   3776   per hon tots pujam a l’etern convit

   3777   Ixque de continu d’aquella font santa
   3778   lo riu habundos de aygua y de sanch
   3779   perque fos molt neta l’original manta
   3780   que feu Adam bruta ab mans d’error tanta
   3781   y en santa bugada torna·s bell y blanch
   3782   lo cos divinal fon digna caldera
   3783   los ferros tres claus la sanch lo lexiu
   3784   l’amarga mort cendra la pena costera
   3785   la creu dura lenya lo foch amor vera
   3786   hi·l coci Calvari lo gran mont qui·s diu

   3787   Y l’ull sant qui veu tals obres y gestes
   3788   fa ver testimoni de tot sens error
   3789   e puix es tant cert ab santes requestes
   3790   als fels tots requir en coses tan lestes
   3791   que tots vullen creure tan fel escriptor
   3792   per quant ell sab be que diu coses veres
   3793   ab esperiencia segons les ha vist
   3794   axi les escriu ab santes maneres
   3795   per tal que cregau les obres sanceres
   3796   del gran redemptor ver Deu Iesu Crist

   3797   Tals coses son fetes per que la scriptura
   3798   del tot fos complida dient axi d’ell
   3799   no trencareu may per vera figura
   3800   algun os d’aquell tan digna pastura
   3801   menjant en la Pasqua que·s diu de l’anyell
   3802   y altra que dix lo fel Zacaries
   3803   molt clar proffetant tot quant ara·s creu
   3804   dient que venint lo ver Deu Messies
   3805   sens dubte veuran molts ulls en tals dies
   3806   aquell que clavaren ab claus en la creu

   3807   Hoyt he senyor lo gran inventari
   3808   de tota la vostra cruel passio
   3809   segons ha descrit aquell sant notari
   3810   Iohan entre·ls altres amat secretari
   3811   qui u veu tot a l’ull ab perffectio
   3812   hoyt he de mals les vostres estrenes
   3813   d’oprobris escarns mesclats ab ulls mots
   3814   les quals de veri son totes tan plenes
   3815   que de tots los martres sumant les greus penes
   3816   mes sumen les vostres qu’ensemps les de tots

Lo Lector

   3817   De valua molta son perles triades
   3818   y pedres molt fines que fan un joyell
   3819   de preu infinit ab que son pagades
   3820   les erres humanes y tan reparades
   3821   que resta no y ha d’aquell pecat vell
   3822   d’on yo mes indigne ab lengua molt grata
   3823   pel tant que me·n toca vos done l’amor
   3824   puix vos no·m tingues amor gens ingrata
   3825   ans tant per aquella la culpa que·m mata
   3826   remes vos ab sanch y tanta dolor

   3827   De grans passions es tota brodada
   3828   la greu passio que vos comportas
   3829   buffets escopines escarns y cansada
   3830   empentes caygudes la barba pelada
   3831   que vos ab gran cura senyor vos crias
   3832   açots colps y porpra vils mots y escopines
   3833   vergonyes injuries ver hom etern fill
   3834   alli de tres claus les tres fondes mines
   3835   alli de lançada les carns tan divines
   3836   ab plagues sens nombre alli son espill

   3837   Alli perdonas al ladre indigne
   3838   quant vos invoca d’ell fosseu membrant
   3839   alli suplicas al pare benigne
   3840   pregant de fin cor pel poble maligne
   3841   que tant feu les contres al vostre dolç cant
   3842   y axi·ls vostres actes puix tan resplandeixen
   3843   exemple y espill de tota bondat
   3844   pregant per aquells qu’a mi persegueixen
   3845   perdone·ls yo prompte puix fan que mereixen
   3846   mes obres lo premi de gran caritat

   3847   Puix donchs acabats son tots los misteris
   3848   que·ls vostres proffetes havien ja dit
   3849   havent vos soffert los grans improperis
   3850   turments y suplicis tenint los imperis
   3851   de tot l’univers senyor infinit
   3852   raho fon molt gran tornaseu al pare
   3853   de qui ’n aquest mon etern fill vengues
   3854   per ço trist morint present vostra mare
   3855   volgues vostra mort la nostra repare
   3856   y axi l’esperit en mans li retes

   3857   Donchs gracia·m feu bondat infinida
   3858   puix fos abeurada de tals amargors
   3859   per merits d’aquelles en la present vida
   3860   tenint yo la pensa ab vos molt unida
   3861   que senta la pena de vostres dolors
   3862   hi·l meu esperit de penes delliure
   3863   tornant se n’al loch de hon es vengut
   3864   per que de mes bens ell puga reviure
   3865   a vos lo presente apres d’aquest viure
   3866   accepte·l senyor la vostra virtut

Lo Evangeli

   3867   Apres de tals actes obrats en tal dia
   3868   penjant en la creu lo cos de Iesus
   3869   prega fet aço ab veu dolça y pia
   3870   a Pitat Ioseph ab Arimatia
   3871   segons los bons homens tenien per us
   3872   per quant encert era per vera creença
   3873   en fets y paraules dexeble seu fel
   3874   secret y amagat per por y temença
   3875   dels bisbes iuheus la tal benvolença
   3876   ten la tancada dins si ab recel

   3877   Prega donchs Ioseph Pilat en presencia
   3878   dient ab veu plena de gran caritat
   3879   de part del gran Deu eterna potencia
   3880   te prech y suplich d’aquell la clemencia
   3881   en tu senyor obre merce y pietat
   3882   de mante de gracia per un do insigne
   3883   lo cos del proffeta Iesus Nazareu
   3884   e sis los serveys te fuy iames digne
   3885   servint te tres anys yo prech me consigne
   3886   tom ceptre per paga aquest tan rich preu

   3887   Que may del mon tot en los emisperis
   3888   per homens s’es fet tan leig cas y fort
   3889   e puix en la vida tan grans vituperis
   3890   li han fet los nostres ab tants improperis
   3891   honrar lo devem almenys en la mort
   3892   e no vaja veu de tanta malicia
   3893   ab ales d’infamia volant per lo mon
   3894   que no porte plomes dalgun’amicicia
   3895   affi que colore tan gran iniusticia
   3896   salvant l’onor propria que tant se confon

   3897   Y d’erra tan gran faras gran esmena
   3898   per que nostra patria no porgue tal crim
   3899   car Deu nos menaça de molt iusta pena
   3900   hi·l cel vol ja caure damunt nostra squena
   3901   ab lo terratremol tan gran que sentim
   3902   donchs obre la boca ab veu piadosa
   3903   y en esta demanda no·m digues de no
   3904   pendra mes augment ta lum virtuosa
   3905   faras ser mes rica la fama famosa
   3906   que·t donen fos homens ab molta raho

   3907   Permes donchs Pilat que fos de balança
   3908   levat lo deposit de nostra salut
   3909   vengue Nicodemus humil ab semblança
   3910   d’aloes e mirra portant sens tardança
   3911   quasi liures cent per dar li·n trahut
   3912   hi ell y Ioseph al loch prest anaren
   3913   ab dignes tenalles y escales molt grans
   3914   y ab gran reverencia pujant d’esclavaren
   3915   lo cos de Iesus y aquell presentaren
   3916   a la mare trista besant li les mans

   3917   Tenia la verge lo cos estant seyta
   3918   los peus Magdalena hi·l cap sant Iohan
   3919   y tots perseguits de gent tan maleyta
   3920   ploraven y mes la mare beneyta
   3921   besant lo seu fill ab pena molt gran
   3922   besant li la boca los ulls y les galtes
   3923   les mans y la naffra del tan sagrat cor
   3924   les plagues y açots y vent tan malaltes
   3925   les sues carns sacres per nostres greus faltes
   3926   paraules tals deya ab un estrany plor

La Verge Maria

   3927   Mon fill puix un goig los dos aconsola
   3928   per que una mort no ha mort los dos
   3929   puix vostra mort dura ma vida desola
   3930   per que us sou lunyat deixant me tan sola
   3931   puix may s’es lunyada ma pensa de vos
   3932   o molt dolorosa e trista partida
   3933   hi que us ha forçat partir vos de mi
   3934   puix veu que mon viure es mort y no vida
   3935   es vida penada que la mort avida
   3936   hi·m fa viure morta mirant vostra fi

   3937   Quant tal desventura ma fel pensa pensa
   3938   lo meu cor en troços se vol tot partir
   3939   pensant qui sera la mia deffensa
   3940   si vostre voler etern no y dispensa
   3941   volent que plorant vos yo dega morir
   3942   aqui mos secrets dire com solia
   3943   ne qui·m sera temple retaule y espill
   3944   repos vida y past govern lum e guia
   3945   remey goig delit descans y alegria
   3946   essent mare viuda de tan beneyt fill

Lo Evangelista

   3947   Axi rahonant la nit s’acostava
   3948   quant tots s’acostaren al fill mort y fret
   3949   volent lo y levar cascu d’ells plorava
   3950   hi ella molt mes lavos l’abraçava
   3951   tenint lo ’n sos braços mes fort mes estret
   3952   axi deffensava la tan digna ’mpresa
   3953   en camp de tristura esforç recobrant
   3954   y ab laços d’amor cativa y compresa
   3955   tenia pel fill molt pia contesa
   3956   ab los que volien levar lo y davant

La Verge Maria

   3957   Y deya dexau me mos fills mon fill digne
   3958   puix no·l m’an deixat en vida·ls iuheus
   3959   deixau me tocar lo seu cos insigne
   3960   e yo cantare com fa lo blanch signe
   3961   lo cant de la mort ab molt dolçes veus
   3962   que blanchs de greu dol tinch ossos y venes
   3963   en riu de grans lagremes que brollen mos ulls
   3964   hon prest ab les ales esteses y plenes
   3965   de plors y sospirs treballs mals y penes
   3966   batre prest ma vida de mort en esculls

   3967   Y aureu de tenir lavos una cura
   3968   dels dos puix als dos ha mort una mort
   3969   e si lo tal planyer la mort no·m procura
   3970   posau m’axi viva en la sepultura
   3971   perque fill e mare cantem d’una cort
   3972   preneu donchs tancau nos als dos en un marbre
   3973   puix amor ho força heu dicta raho
   3974   lavos estara lo fruyt ab son arbre
   3975   essent lo seu cos enguent de dolç carbre
   3976   lo meu preservant de corrupcio

   3977   Seran li mos braços y mans la mortalla
   3978   aquell abraçant ab molt gran delit
   3979   y en casa tan fosca sera cremant falla
   3980   amor y la fe sens fer james falla
   3981   fara que li sia l’estrado y lo lit
   3982   e no passara de temps gran estona
   3983   quant sola tancada ab ell me veure
   3984   que fent com sol fer als fins la leona
   3985   o prest fare viure del fill la pressona
   3986   o prest trista mare plorant yo morre

   3987   Dira l’epitaffi amor una causa
   3988   que mare y fill sien naffrats d’un coltell
   3989   al fill los seus fills de mort foren causa
   3990   hi·l fill a la mare sens fer d’amor pausa
   3991   fa huy que viu morta per la mort d’aquell
   3992   donchs fill meu Iohan negu·m contradiga
   3993   en esta demanda tan iusta que us faç
   3994   e puix nuu d’amor ab ell tant me liga
   3995   feu prest dins la tomba del dos una liga
   3996   per que yo·l contemple tostemps en la faç

Lo Evangelista

   3997   Axi fort plorava ab trista querella
   3998   lo fill qu’en les faldes tenia plagat
   3999   hi·ls fels que miraven tan junta parella
   4000   molt gran pietat tenien d’aquella
   4001   volent soterrar lo cos tan sagrat
   4002   y essent lora tarda tantost lo y levaren
   4003   ab crits y grans plors del seu sant poder
   4004   d’enguents aromatichs aquell tot untaren
   4005   y en teles molt netes posant lo ligaren
   4006   segons acostumen los iuheus de fer

   4007   Hi eran lo loch del mont de Calvari
   4008   un ort y en aquell un moniment nou
   4009   hon negu encara per be necessari
   4010   james fon posat tan digne sacrari
   4011   que huy los qui·l myren a pietat mou
   4012   restant desolada ab pena tan fera
   4013   hi·ls tan fels dexebles plorant tots sens pus
   4014   pel jorn de la pasqua que molt prop los era
   4015   en tan sant sepulcre ab pietat vera
   4016   humilment posaren lo cos de Iesus

Lo Lector

   4017   Humilment senyor humil e benigne
   4018   puix per la humil gran font de virtut
   4019   y per los humils de vos rey insigne
   4020   vassalls y devots lo vostre cos digne
   4021   fon mes en sepulcre per nostra salut
   4022   un altre Ioseph ab arimatia
   4023   soplich vos me faça la vostra merce
   4024   y participant ab tal companyia
   4025   contemple tostemps lo com se partia
   4026   la mare penada de vos lo seu be

   4027   Y axi com d’aquella lo cos se lunyava
   4028   mas l’anima sua vos era present
   4029   car força d’amor tan fort la forçava
   4030   que may lo seu cor de vos s’apartava
   4031   per quant sou lo centre del seu penssament
   4032   axi yo senyor ab gran reverencia
   4033   Si be so colpable indigne de tant
   4034   humil vos suplique per vostra clemencia
   4035   d’on vostre cos dorm no fent may absencia
   4036   als vostres peus dignes estiga vetlant

   4037   E si com yo crech atenyer nou baste
   4038   per tantes pudors com dona mon cos
   4039   almenys pietat aço no·m contraste
   4040   lo meu esperit qu’en vos tot engaste
   4041   ab vos en la tomba estiga reclos
   4042   estiga molt prompte y per que us serveixen
   4043   estiga senyor ab vos molt estret
   4044   lo meu cos inffecte si·s vol se podreixca
   4045   puix l’anima mia de vos no·s parteixca
   4046   fruhint tanta gloria dins vostre retret

   4047   Sera gran riquea aquesta gran gracia
   4048   de vostra clemencia atenyer senyor
   4049   e si huy es tanta la mia desgracia
   4050   a vostra bondat soplich no desplacia
   4051   puix es pelech fondo d’un balsem d’amor
   4052   creada l’aveu a vostra ymatge
   4053   senyor la mia ’nima y exida ’s de vos
   4054   ab vos donchs estiga complit son viatge
   4055   d’aquest mon tan trist y estiga ’n l’estatge
   4056   hon vos reposau Deu meu glorios

   4057   Y axi pore dir la vostra tristura
   4058   la greu passio y vostres turments
   4059   la mort dolorosa la gran sepultura
   4060   que·ls vostres amats ab tanta de cura
   4061   vos han huy donat com a fels servents
   4062   de mi tan infel indigne colpable
   4063   per que d’amargor gustas vos la fel
   4064   sera si·m feu digne tal premi loable
   4065   qu’en vostre sepulcre si·m feu habitable
   4066   d’aquell volare ab vos en lo cel

   4067   Y ab vos conregnant sera dirigida
   4068   la voluntat mia ab gran unio
   4069   al vostre voler fruhint l’alta vida
   4070   ab gloria gran de goig inffinida
   4071   per merits de nostra cruel passio
   4072   y esscnt vostres naffres per tot luminoses
   4073   salut divinal del mal que·ns offen
   4074   del tant que molt tristes y molt doloroses
   4075   aci les he vist alli glorioses
   4076   ab goig les veure pcr tostemps Amen

Protesten Mossen Fenollar y Martineç

Fenollar

   4077   D’aquesta gran aguila volar la volada
   4078   no y basta volant lo vol del pardal
   4079   si vola donchs poch ab l’ala plomada
   4080   molt menys volara tenint la trencada
   4081   lo vol que tant vola aquella capdal
   4082   perço lo pardal volant si desvia
   4083   y aura mal volat al terme degut
   4084   per hun tal volar vol que·l seu vol sia
   4085   sotsmes al gran vol de la theologia
   4086   volent de la fe lo vol y l’escut

Martineç

   4087   Si esta gran lira sera mal temprada
   4088   ab cordes tan baixes de veu humanal
   4089   perdonen los musichs de l’art tan limada
   4090   car mes vull que sia tal art diffraudada
   4091   que no les veus altes del cant divinal
   4092   pero si discorda d’aquell’armonia
   4093   que sona tan dolça la terna virtut
   4094   la fe tan catholica en tot prench per guia
   4095   volent ella ’smene la colpa que ’s mia
   4096   puix so de greus colpes compres y vençut

Contemplacio a Iesus Crucifficat feta per Mossen Ioha Scriva Mestre racional e per Mossen Fenollar

Fenollar

   4097   Qui Deu vos contempla de la creu en l’arbre
   4098   penjat entre ladres per nostra salut
   4099   tancats te los ulls e lo cor de marbre
   4100   ab ingratitut
   4101   si tostemps no plora d’amor gran vençut
   4102   pensant quina mort volgues humil pendre
   4103   per sols a nosaltres la vida donar
   4104   ab cap inclinat los braços estendre
   4105   mostrant nos amar
   4106   en creu vos miram per tots abraçar

Scriva

   4107   Recort deu tenir com d’alta cadira
   4108   al mon devallant de carn vos cobris
   4109   y com d’aquell poble mogut ab gran ira
   4110   que sols elegis
   4111   la mort rebeu vos que·ns dau parahis
   4112   si donchs be contempla ab pensa devota
   4113   com vos Deu y hom moris ab turment
   4114   lo cor te de ferro si prest no açota
   4115   com ver penident
   4116   la carn pecadora per tal falliment

Fenollar

   4117   Açotes donchs l’om car molt es loable
   4118   puix vos per aquell fos tant açotat
   4119   qui sou l’innocent y aquell lo colpable
   4120   causant lo pecat
   4121   per qui us son uberts peus mans e costat
   4122   portant sobre·l cap d’espines corona
   4123   senyals en la cara de colps tan estranys
   4124   les taques nos lava de sanch vostra hona
   4125   y apres de tants anys
   4126   repos nos presenten los vostres affanys

Scriva

   4127   Del cap fins als peus dolor vos penava
   4128   passant molt affany los ulls per gran plor
   4129   y vostres orelles aqui us blasfemava
   4130   per dar nos tressor
   4131   hoyren ab pena rompent vos lo cor
   4132   clavats peus y mans per nostres grans faltes
   4133   pudor en lo nas per tot escupit
   4134   vinagre ’n la boca buffets en les galtes
   4135   turment inffinit
   4136   passa vostre cos d’açots tot ferit

Fenollar

   4137   Ingrat fon lo poble qui us feu tan gran festa
   4138   quant rey vos entras lo dia de rams
   4139   tenint vos apres ab molta requesta
   4140   estret ab ligams
   4141   dexant Barrabas de vos posa clams
   4142   cridant cruciffige dona us la sentencia
   4143   Pilat clar dient les mans yo me·n lau
   4144   la qual sostingues no fent resistencia
   4145   benigne y suau
   4146   portant sobre·ls muscles la creu hon penjau

Scriva

   4147   O quant desacorda ab aoig sens mesura
   4148   de robes estranyes la via cobrir
   4149   y tolreus ab ira aquell sens costura
   4150   tan digne vestir
   4151   per sorts declarant aqui deu venir
   4152   o quant desacorden les flors y espines
   4153   e creu molt fexuga ab rams tan florits
   4154   o quant desacorden esponja y metzines
   4155   escarns e despits
   4156   apres de grans festes honors y convits

Fenollar

   4157   Plorem donchs plorem puix qual es la vostra
   4158   dolor tal no·s troba entre les dolors
   4159   anyell immolat per gran colpa nostra
   4160   vos rey dels senyors
   4161   sentis de la mort les penes maiors
   4162   de tots los amichs no sols en tal pressa
   4163   desert vos trobas mas trahit d’amich
   4164   aquell qui besant vos ab penssa revessa
   4165   cruel enemich
   4166   de vos venda feu al poble inich

Scriva

   4167   Lo sant esperit y·l pare us liuraren
   4168   a mort inhumana per gran caritat
   4169   y per diners judes quitant l’encegaren
   4170   y·l poble malvat
   4171   den vejaus liuraren al iutge Pilat
   4172   lavos liuras vos complint fill benigne
   4173   tot quant vostre pare de vos ordena
   4174   mas sols per complaure al poble maligne
   4175   ab cor inhuma
   4176   Pilat a la cren sens causa us liura

Fenollar

   4177   O quant fon dexeble ynich ab ultratge
   4178   qui·l mestre vene per hun tan baix for
   4179   o quant fou iniust cruel e salvatge
   4180   qui sols per gran por
   4181   a mort iutjal rey qui nos de son for
   4182   o trists e perversos e com no pensaven
   4183   punits de tal crim serien tostems
   4184   quant per vos matar axi navegaven
   4185   a veles y rems
   4186   que us feren de mort sentir los estrems

Scriva

   4187   Dolor es sens par mirar tal desorde
   4188   que·l iutge tan iust lo iutgen iniusts
   4189   dolor es sens par que vos qui sou orde
   4190   e guia dels iusts
   4191   sou rey deposat en falsos aiusts
   4192   dolor es sens par mirar que presenten
   4193   bandeig los vassals al rey tan devot
   4194   dolor es sens par mirar que turmenten
   4195   ab gran avalot
   4196   los lechs tan perversos al gran sacerdot

Fenollar

   4197   De vostres dolors qui veu l’inventari
   4198   o quant es cruel aquesta sens par
   4199   com fos arribat a mont y Calvari
   4200   que us ves despullar
   4201   e totes les plagues de sanch renovar
   4202   y per que los peus e mans no bastaren
   4203   dels claus als forats en l’arbre sagrat
   4204   cruelment ab cordes axi us estiraren
   4205   lo cors delicat
   4206   que tot en les juntes resta desjuntat

Scriva

   4207   Lo fruyt d’aquell arbre que·ns pena la vida
   4208   culli ab ses mans lo pare Adam
   4209   mas ara clavades per la gran fallida
   4210   que d’ell reportam
   4211   en l’arbre de cedre les vostres miram
   4212   lo vostre cors plou de sanch molta pluja
   4213   y aquell de la fe exut fon e buyt
   4214   gustas vos la fel vinagre y la suja
   4215   y aquell lo dolç fruyt
   4216   per que vostre cors de penes fon cuyt

Fenollar

   4217   De quanta dolor sentint amargura
   4218   la fel e vinagre per gran set gustas
   4219   desig gran tenint humana natura
   4220   ensemblant trespas
   4221   rebes a son mal remey no escas
   4222   o quanta tristor dins vos se renova
   4223   sabent que tal mort per tots vos estreny
   4224   y que no daria a tots com se prova
   4225   per nostre desdeny
   4226   lo goig e la vida que·n veure·ns s’ateny

Scriva

   4227   Com vos creas l’om del lim de la terra
   4228   o quant li donas creant lo perffet
   4229   pero ja fon mes mirant per gran erra
   4230   que mort y desfet
   4231   ab tal passio per vos fon reffet
   4232   lo jorn que·l formas per sola paraula
   4233   complint tan bell’obra la fes ab deport
   4234   mas quant lo remes la creu fon la taula
   4235   hon fent vos gran tort
   4236   d’aquell lo rescat pagas ab greu mort

Fenollar

   4237   Donchs ploren los ulls y·l cor dur sospire
   4238   batam nos los pits anant peu descalç
   4239   y l’anima nostra la vostra remire
   4240   donant vos encalç
   4241   segant los pecats ab molt aspra falç
   4242   car no·ns pot james tan gran mal atenyer
   4243   que vos innocent sentit no l’hajau
   4244   per tot vostre cors qui us vol jens estrenyer
   4245   de sanch tot brollau
   4246   per fer nostra guerra tan digna de pau

Scriva

   4247   De vostres grans penes no sols fon principi
   4248   la nit que suas en l’ort ple de sanch
   4249   mas ja tingues d’elles lo jorn participi
   4250   que vos senyor franch
   4251   cubert naixques tot de nostre vil fanch
   4252   com vos ja sabescu la mort tan indigna
   4253   pressent la tenieu si be us era luny
   4254   fon tal certitut de mort tan maligna
   4255   un verme que puny
   4256   que sols lo recort los ossos desjuny

Fenollar

   4257   Lo cap e los peus les mans e los braços
   4258   les cames les cuxes e tot lo cors las
   4259   de tanta dolor caygueren en laços
   4260   que part no us trobas
   4261   si no sols la lengua que sana restas
   4262   per que deu y hom per l’ome preguasseu
   4263   del qual es lo cor en colpes deffunt
   4264   y la mare trista vos fill comanasseu
   4265   en lo darer punt
   4266   al vostre dexeble de tots pus conjunt

Scriva

   4267   O proportio de gran melodia
   4268   que tanta de gent assi converti
   4269   quant vos deu morint per l’om qui peria
   4270   pregas de cor fi
   4271   ab veu a tan alta que·l pare us hoi
   4272   als sons dels martells que·ls ladres clavaren
   4273   la vostra veu dolça los feu tals acorts
   4274   que tots los infferns axi despoblaren
   4275   dels vius y dels morts
   4276   que lengues no basten a fer ne reports

Fenollar

   4277   En veure us tan iust lo ladre us invoca
   4278   contrit confessant a vos deu y hom
   4279   y·l seu penedir tan granment vos toca
   4280   que no sens renom
   4281   en sant li mudas de ladre lo nom
   4282   o gran valedor segura deffenssa
   4283   govern lum e guia dels bons pelegrins
   4284   de vostra rnerce atenyen compenssa
   4285   aquells trists mesquins
   4286   qu’en vos s’apossenten perduts sos camins

Scriva

   4287   En temps consemblant que mort per demerit
   4288   al mon procura Adam lo primer
   4289   Adam vos segon ab infinit merit
   4290   per l’ome reffet
   4291   morint destruhis de mort lo poder
   4292   y en l’ora que vos ab causa tan iusta
   4293   tancas lo gran cel aquell deffallint
   4294   en l’ora matexa clavat en la fusta
   4295   la mort sofferint
   4296   al ladre l’obris puix fon penedint

Fenollar

   4297   Donant compliment a tan grans misteris
   4298   com vos en la creu mostrar nos volgues
   4299   restant ja canssat per tants improperis
   4300   que vos sostengues
   4301   lo vostr’esperit al pare retes
   4302   rompent dels infferns les grosses cadenes
   4303   tragues los sants pares de loch tan pregon
   4304   don tots esperant de vos les estrenes
   4305   que mes riques son
   4306   la creu abraçam exint d’aquest mon

Scriva

   4307   Remey de tot mal la vostra creu porta
   4308   mirar vos ab ladres la ’nveja repren
   4309   per vostres blasfemies la ira jau morta
   4310   y gola deffen
   4311   lo gust de la fel que tant vos offen
   4312   remey de superbia es vostra mort leja
   4313   mirant vostres naffres la carn no seguim
   4314   en veure us tot nuu lavar no cobeja
   4315   perea fugim
   4316   puix vos diligent purgau nostre crim

Fenollar

   4317   Pecat molt terrible qu’en tots se tresplanta
   4318   fon lo de Adam rompent vos la fe
   4319   loable pero la sglessia·l canta
   4320   pel fruyt que·ns ne ve
   4321   puix tal redemptor haver mereixque
   4322   d’aquell es la colpa e vostra la pena
   4323   lo goig de nosaltres si bens ne dolem
   4324   mirant vostra vida d’affanys tota plena
   4325   que no u mereixem
   4326   per dar nos riquea ser pobra ’n extrem

Scriva

   4327   O quanta pobrea que dins lo pesebre
   4328   la verge us bolcava ab son pobre vel
   4329   la pedra molt dura per vostre cap rebre
   4330   tan freda com gel
   4331   fon sols lo coxi de vos rey del cel
   4332   y en loch de l’anyell de tortres offerta
   4333   la mare tan pobra al temple dona
   4334   o gran pietat que may cosa certa
   4335   tingues vos deça
   4336   que fins al sepulcre Ioseff vos presta

Fenollar

   4337   Retaule perffet de la nostra vista
   4338   sou vos en la creu clavat tan estes
   4339   lo cors tot plagat ab l’anima trista
   4340   d’amor gran ences
   4341   pregant per aquells qui us feren proces
   4342   mostras nos humil en tal cas exemple
   4343   de dar lo perdo a qui·ns persegueix
   4344   raho donchs es gran cascu be us contemple
   4345   possat en perpleix
   4346   puix sou lo govern del be que·ns nodreix

Scriva

   4347   O deu eternal ab quanta de furia
   4348   la mort vos han dat los falsos iuheus
   4349   e vos no mirant la vostra iniuria
   4350   ni penes tan greus
   4351   del fruyt de tal mort tam be·ls feu hereus
   4352   haveu perdonat a qui us turmentava
   4353   d’aquells qui us naffraren les naffres guarint
   4354   haveu donat vida a l’hom qui us matava
   4355   per hon vos morint
   4356   matas nostra mort Satan destruhint

Fenollar

   4357   Donchs plore la terra que·s deya tan santa
   4358   de Ierusalem huy plena d’omey
   4359   que ’n molta tristor son goig se decanta
   4360   puix ab cruel ley
   4361   ha mort dels grans reys a vos lo gran rey
   4362   plorem donchs puix ella sens tot remey plora
   4363   nosaltres remuts plorant nos rihem
   4364   de vostra dolor que tant nos acora
   4365   que sols no·ns planyem
   4366   mas planyer los angels ab nosaltres vem

Scriva

   4367   O quanta dolor per que no us trencassen
   4368   los braços y cames la mare senti
   4369   quant ella pregant que ja us perdonassen
   4370   apres vostra fi
   4371   lo colp vos dona sens tarda longi
   4372   naffrat restas vos y aquella penada
   4373   tenint la su’anima dins vostre cors sant
   4374   per sobres d’amor tan fort transportada
   4375   assi oblidant
   4376   qu’en loch de la vostra restava penant

Fenollar

   4377   Los vils ja tancats si par que no·ns miren
   4378   teniu lo costat en loch d’ells ubert
   4379   mostrant nos lo cor per hon tant nos firen
   4380   en aquest desert
   4381   d’amor les grans fleixes que colp no se·n pert
   4382   tirant a tal mostra ferint en lastaca
   4383   per joya guanyant lo vostre voler
   4384   qu’esforça ten fort la nostr’amor flaca
   4385   al be verdader
   4386   que quant es del mon nos fa desvoier

Scriva

   4387   De vera salut o font gloriosa
   4388   manant del costat del rey eternal
   4389   ab dos rius cabdals passas abundossa
   4390   per l’ampla canal
   4391   de l’arbre perffet guarint de tot mal
   4392   ab lu que fon d’aygua la colpa de l’acte
   4393   lavas d’aquell pare que·ns feu tot lo dan
   4394   y ab l’altre de sanch dampnas lo contracte
   4395   que no sens engan
   4396   de l’anima nostra tenia·l Satan

Fenollar

   4397   O hulls vergonyosos que·l cel penetraveu
   4398   y sols als dexebles no daven confort
   4399   mas goig a la mare mirant presentaveu
   4400   tan ferm y tan fort
   4401   e huy la dexau ab tal desconort
   4402   la vista del tot teniu ja perduda
   4403   sens causa l’eclipssi tan fort nos segueix
   4404   lo sol en sere sa gran claror muda
   4405   y·l mon s’escureix
   4406   y fent per vos dol lo cel s’entresteix

Scriva

   4407   Los vostres vassalls de sanch una gota
   4408   al cos no us dexaren Iesus rey humil
   4409   la qu’es en lo cap perdereu vos tota
   4410   sentint dolors mil
   4411   possant vos corona d’espines tan vil
   4412   la qu’es en los nirvis arteries venes
   4413   ab pena molt gran perdes per los claus
   4414   pel colp de la lança apres de les penes
   4415   en infinits graus
   4416   perdes la del cos rement los esclaus

Fenollar

   4417   O mans sacratissimes qu’en sols lo toch vostre
   4418   ab molta virtut curaveu malalts
   4419   e no menyspreant lo poch valer nostre
   4420   ab merits tan alts
   4421   tocaveu lebrosos guarint sos deffalts
   4422   e ara ’n la creu cruelment clavades
   4423   lo cos sostenint tal paga n’aveu
   4424   que per cruels mans axi separades
   4425   y mortes vos veu
   4426   que vostres greus naffres tocar no us podeu

Scriva

   4427   Los vostres ligams son causa molt vera
   4428   que som deslligats d’aquell pecat vell
   4429   per vostra corona d’espines tan fera
   4430   plegant al cervell
   4431   guanyam diadema del regne pus bell
   4432   per la sepultura que us feren tan pobra
   4433   de ressucitar lo guany alcançam
   4434   per que devallas en fi de tal obra
   4435   al si de Abram
   4436   ab gran alegria al cel tots pujam

Fenollar

   4437   O peus gloriossos qui fes penitencia
   4438   per nostres pecats descalços anant
   4439   espines y pedres ab gran paciencia
   4440   y fanchs calcigant
   4441   cercaveu lo mon exemple donant
   4442   clavats sou en fust que no us podeu moure
   4443   del tant que per terra anaveu liberts
   4444   e tant dins vosaltres lo clau vem encloure
   4445   que som mes que certs
   4446   restau per dolor de viure deserts

Scriva

   4447   Lo preu del rescat paguat en cinch pagues
   4448   compendre no·l basten angelichs engenys
   4449   per quant se compren en vostres cinch plagues
   4450   que no·n paguas menys
   4451   per que rescatasseu los nostres cinch senys
   4452   car tots romanien catius en penyora
   4453   d’aquell primer jorn qu’Adam pres l’entech
   4454   mas desque lo mon en creu vos adora
   4455   del seu ençopech
   4456   romaneu tots ara en gran assossech

Fenollar

   4457   De l’arbre tan bell regat de sanch noble
   4458   les rames ornau de fruyt fulles flos
   4459   plantat sobre roca davant tot lo poble
   4460   per dar nos repos
   4461   cubert de la porpra de vostre sant cos
   4462   ab tal estandart donant la batalla
   4463   lo nostr’enemich roman tot conffus
   4464   e feta del cel conquesta sens falla
   4465   nos deu voler pus
   4466   si no lo fruhir de vos bon Iesus

Scriva

   4467   Senyor donchs ymmens poder invencible
   4468   d’amor y merce hun pelech sens fons
   4469   puix de vostra mort ab pena orrible
   4470   que mes de mil mons
   4471   bastava per rembre rebem tan grans dons
   4472   per que no perdam de fet tan insigne
   4473   lo fruyt que tant costa per nostres pecats
   4474   aci·ns feu lo plor esser axi digne
   4475   hon som exellats
   4476   que·ns porte del cel lo goig dels salvats
   4477   Amen

Oracio a la sacratissima Verge Maria tenint son Fill Deu Iesus en la falda devallat de la creu, ordenada per lo molt reverent mestre mossen Corella

   4478   Ab plor tan gran que nostres pits abeura
   4479   e greu dolor que·l nostre cor esquinca
   4480   venim a vos filla de deu e mare
   4481   que nostra carn dels ossos se arranca
   4482   y l’esperit desija l’esser pedre
   4483   pensant que mort per nostres greus delictes
   4484   ver deu e hom lo fill de Deu e vostre
   4485   jau tot estes en vostres castes faldes

   4486   Ab fonts de sanch rega lo vergestrado
   4487   hon chich infant lo bolcas ab rialles
   4488   y·ls vostres vils estillen tan gran aygua
   4489   que pot lavar les sues cruels naffres
   4490   fent abla sanch un enguent e colliri
   4491   d’inffinit preu per levar nos les taques
   4492   que·l primer hom coin a vasssall rebelle
   4493   nos ha causat ensemps ab nostra culpa

   4494   Lo vostre cor partit ab fort escarpre
   4495   de gran dolor vos mostra tan greu planyer
   4496   que·ls seraffins ensemps ab tots tos angels
   4497   mirant a vos planyent aprenen dolre
   4498   plany se lo mon cubert d’aspre celici
   4499   crida lo sol plorant ab cabells negres
   4500   e tots los cels vestits de negra sarga
   4501   porten acorts al plant de vostra lengua

   4502   O fill tot meu hoyu a mi que us parle
   4503   qu’en lo dur pal haveu hoit lo ladre
   4504   puix no volen que de present yo muyra
   4505   estiga ’b vos tancada ’n lo sepulcre
   4506   yo us acolli en lo meu verge ventre
   4507   ara vos fill rebeu me dins la tomba
   4508   que no·s pot fer entre·ls vius yo conversse
   4509   puix que vos mort es ja ma vida morta

   4510   En maior loch no penseu yo m’estenga
   4511   del que vos fill pendreu dins en la pedra
   4512   biten a mi primera dins la fossa
   4513   que no us es nou dormir en los meus braços
   4514   cobrir vos ha lo mantell qu’a mi cobre
   4515   e si no us parn que viu haveu vestida
   4516   la mia carn que viu haveu vestida
   4517   no us sia greu que mort encara us cobra

   4518   Mare de Deu humil tostemps e verge
   4519   lum d’aquest mon del cel luent carvoncle
   4520   mirra portam de nostra vid’amarga
   4521   dolent nos fort com havem fet offensa
   4522   al vostre fill Deu e senyor benigne
   4523   ensens tenim que nostre cor perfuma
   4524   que som contents se faça sacriffici
   4525   de nostra carn si vostre fill ho mana

   4526   E no gosam les nostres mans estendre
   4527   per a untar del vostre fill insigne
   4528   lo cors sagrat mas preneu aquest balsem
   4529   que sens temor nostra lengua·l confessa
   4530   redemptor Deu a Deu plaent offerta
   4531   qui al terç jorn traent del fondo carçre
   4532   los sants catius lo veuren dins la cambra
   4533   mes clarejant que·l sol alt en lo cercle

Jacobo de Vila

   4534    A gloria gran d’aquella sagrada
   4535   cruel passio del rey eternal
   4536   Jacobo de Vila ab pens’affectada
   4537   tenint dins Valencia la sua posada
   4538   per dar als devots past celestial
   4539   la obra present per esser molt pia
   4540   ha fet empremptar de bon zel mogut
   4541   y fon acabada del tot l’onzen dia
   4542   del mes de Giner any mil que corria
   4543   quatre cents noranta e tres ab salut.

 

 

 

Ed. Francesc Martí i Grajales: B. Fenollar i P. Martines, Lo Passi en cobles, Valencia, Domenech, 1912 (rist. Valencia, Librerías París-Valencia 1991).

 

Vedi altra edizione di Marinela Garcia Sempere.

Per «Ab plor tan gran que nostres pits abeura» (154.2) di Joan Roís de Corella, vedi altra edizione di Ramon Miquel i Planas.

 

Incipitario di Bernat Fenollar
Incipitario di Pere Martines
Incipitario di Joan Escrivà
Incipitario di Jaume de Vila
Incipitario di Joan Roís de Corella
Indice degli autori

Rialc