Rialc
Rao 110.3

            Miquel Miralles


    1      Temple guarnit de real disciplina
    2      on, scolpit, l’infinit Deu se mostra,
    3      carvoncle bell, estela matutina,
    4      sol resplandent que·ls mortals illumina,
    5      fenix perfet en esta silva nostra,
    6      grandeses grans designa vostra mostra.
    7      Dins en lo bosch tallas la gran palmera
    8      sols per varar lo leny dels vostre viure
    9      en lo gran riu, hon fes pont hi carrera
    10     del vostre cos, al gran perill que y era,
    11     los pelegrins passant a port delliure
    12     perqu’entre·ls sants poguesseu vos reviure.

    13     Honrar vos han les erbes ab puxança,
    14     puix, molt homil, sou platanus benigne;
    15     honrar vos han dels arbres la senblança,
    16     puix es palmer y cedre que·ls avança
    17     en celcitut vostre cos tan insigne
    18     ab gran avanç, entre los dignes, digne.
    19     Honrar vos ha la montanya lohada
    20     on de Nohe s’atura la gran arca,
    21     puix vos, dels vius, sou mar tan exalçada,
    22     que ’n vostre port resta ferm encallada,
    23     dels devinals tressos, la noble barqua
    24     que·l mayor Be de tots los bens abarqua.

    25     Volas tan dret, que may torçes les ales,
    26     tenint Jhesus per ferma tremuntana;
    27     axi guanyas de puritat les sales,
    28     on acollis lo pes hi sacres bales
    29     dels cercles alts hi de l’orla mundana,
    30     desenbarcant los çels en terra plana.
    31     Lavos restas ab l’anima fornida
    32     de santedats exçelses hi molt nobles;
    33     ab set virtuts hi set dons exçellida,
    34     setanta-y-dos lenguatges d’esta vida
    35     tanbe·ls sabes per sermonar als pobles,
    36     los quals portas a nostra fe inmobles.

    37     En un gran mont tenieu figurades
    38     les armes grans del vostre viure sacre:
    39     un gran leo ab les ungles tallades,
    40     braços hi mans, d’umilitat, liguades
    41     en un caper de fe y d’atzur de acre
    42     hi baix als peus tenint un falco sacre.
    43     Sobre seu cap un gran sol resplandia
    44     de caritat, que·l gran leo calfava;
    45     la noble pell, d’or apurat tenia,
    46     sobre la qual un titol reluhia
    47     ab virginals esmalts, que declarava
    48     la castedat que·l vostre cos servava.

    49     Gran capita partis d’aquell boscage
    50     per dar conbat al poble ydolatre,
    51     y, essent al loch del vostre romiatge
    52     entre la gent d’aquell infellinatge,
    53     ab grans sermons començas a conbatre
    54     tirant tals colps, que no son de rebatre.
    55     Hi derocant dels mes sabuts la força,
    56     seguint tostemps vostra noble conquesta,
    57     un cruel rey de la mateixa escorça
    58     feu navegar la vostra nau a l’orça,
    59     en mar de sanch, per fer a sos deus festa,
    60     la qual apres los fon cruel tempesta.

    61     Car, apres mort, vostra sanch virtuosa
    62     li feu cobrar la vista per miracle;
    63     lavos, molt Prest, ab pensa delitosa,
    64     se converti a ley molt virtuosa
    65     ell hi deu mil sens fer algun ostacles
    66     y an obtengut, per vos, sant abitacle.
    67     Vos, florint lir senbrat en grans espines,
    68     quant fos collit dels martres dins en l’orta,
    69     fos tresplantat prop les roques divines,
    70     restant de vos, als vius, santes doctrines
    71     ab que poran obrir dels çels la porta,
    72     on l’esperit vostre tant se deporta.

    73     Qui pora dir laors tan excellides,
    74     si sots los çels hi·l mon fos ple de letres?
    75     Car vos guanyas salut a deu mil vides,
    76     columna gran hon estan scolpides
    77     del mes alt çel los sobiranes letres,
    78     d’on atenyen les divinals impetres.
    79     Castell molt fort que·l pus alt çel descobre
    80     hi d’aquest mon al parahis poch dista!
    81     En vos miram, dels çels, lo gran Manobre,
    82     que s’es fet lum del vostre canelobre,
    83     que ’n sant nengu james axi fon vista,
    84     illuminant la nostr’anima trista.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 608.

Poesia del ciclo per San Cristoforo (vedi nota a 74.14).

 

Incipitario di Miquel Miralles
Indice degli autori

Rialc