Rialc
Rao 0bis.

            Poesie anonime aggiunte


    1      Vierge de les viergens, flor de les flors,
    2      Regina del ciel, porta de Paradis.

    3      Senyora del mon redolent mes que·l lirs,
    4      de vostres laus e sant consabiment
    5      ab mans junctes et en tierra prostat
    6      fa us he us offrich li present violeta.

    7      Vierges, vos fues per Dieu predestinada
    8      anans que·l mon haguies comensament
    9      d’esser mayra e filla e nodrissa
    10     del rey dels reys e senyor omnypotent.

    11     Vierges, li jorns que lo satan malvats
    12     li nostres primers payres hac decebuts e enganats,
    13     fon ravalat per Dieu que vos, Vierges, naxaries
    14     qui al dit satan la tiesta hi rompriets.

    15     Vierges, vos fues per Balam profetada
    16     e per li partiarcha de la antiga ley,
    17     e a Joachim per l’angel nunciada
    18     e a sant’Ana de part del rey del ciell.

    19     Vierges, abans que vos essets consabuda,
    20     vos fues votada per li vostres parients
    21     en servir Dieu e star en lo tiempla
    22     fins vos essets en edat covinents.

    23     Vierges, vos nasquet e fues consabuda
    24     pura e neta l’original pecat,
    25     car ja d’aquiell per Dieu preservada
    26     abans que eyl hagues lo mon format.

    27     Vierges, en aysi con en la creacio del mon
    28     Dieu fieu la luy en respandor del dia,
    29     axi, Vierges, en vostra neximent
    30     vos relüys e ets dels fisels guia.

    31     Vierges, quant vos hagues tres anys passats
    32     vos, Vierges, fues al timpla presentada,
    33     e los .XV. grahons qui eran en aquiell
    34     montas fort leus sens ajuda humana.

    35     Vierges, molt se meravellaren li vostres sants parients
    36     e li sacerdots qui en lo tiempla eren
    37     de vos, Verge, qui en ten paucha edat
    38     los dits grahons montar vos i vayseren.

    39     Vierges, en laus d’ayso la sgleya romana
    40     hay ordonat diser lo canticum gradum
    41     en les maitines qui a honor de voy
    42     per li clerch en cascun jorns sa dison.

    43     Vierges, quant fues en edat costituida
    44     de tritza anys, volent vos dar marit,
    45     vos respongues que haviets votat
    46     en servir Dieu tostemps en castedat.

    47     Vierges, per ayso li sacerdots del tiempla
    48     fueran pausats en grant parleyament,
    49     per que acordaren fues supplicat a Dieu
    50     que sobra ayso lus das avysament.

    51     Vierges, en la nuyt fou per Dieu revelat
    52     assach a [. . .] lo sacerdot del tienpla
    53     qu’essets sposada d’aquiell de vostra temps
    54     al qual la vierga secha en les seus mans floris.

    55     Vierges, no s’atroba sino lo prosom Josep
    56     al qual la vierga secha floris segons es dit,
    57     per que fues sposada de eyll molt santament
    58     he us mana en sa casa he us tiech devotament.

    59     Vierges, apres de pauch l’angell sen Gabriell
    60     vos viench he us saluda disent Ave Maria,
    61     notifficant a voy qu’en vos sa encarnaria
    62     lo fill de Dieu Jhesus qui lo mon salvaria.

    63     Vierges, vos al angel humilment respongues
    64     con sa poria faser que verga consabes,
    65     car vos havieu votada de tenir castadat
    66     a Dieu omnipotent ab tota puritat.

    67     Vierges, a vos replica lo dit sen Gabriell
    68     dient que vos consabriets per la vertut de Dieu
    69     tostemps stant vierge e sens macula de peccat,
    70     segons per la essentia divina era stat ja ordonat.

    71     Vierges, molt excellent en ayso vos respongues:
    72     «Vet la sirventa de Dieu: sia·m fet segons dit es»;
    73     per que encontinent lo San Spirit vos aombra,
    74     lo fill de l’Altisma en vos, vierga, sa encarna.

    75     Vierges, apres d’ayso vos vesitar anes
    76     Sancta Elisabet en lo set mes prenyada,
    77     la qual encontinent de vos profitiza
    78     e beneyta sobre totes vierga vos apela.

 

 

 

Ed. Barbara Spaggiari, «La ‘poesia religiosa anonima’ catalana o occitana», Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, III s., 7, 1977, pp. 117-350, a p. 303.

 

Incipitario degli anonimi aggiunti 
Indice degli autori

Rialc