Rialc
Rao 94.22

            Ausiàs March


    1      Cervo ferit no desija la font
    2      aytant com yo esser a vos pressent;
    3      al gran repos de mon contentament
    4      passar no pusch sino per aquest pont.
    5      Molt me ve tart lo jorn tan desijat,
    6      comprat molt car per doloros sospir;
    7      e tart o breu so cert que deu venir,
    8      si per la mort cami no m’es tancat.

    9      Esser no pusch d’esperança lançat,
    10     car yo us desig segons mon major be.
    11     A vos deman: contra mi res no us te,
    12     mentre·l voler vostre·m sia donat.
    13     Si·l penssament lunyava hun sol punt
    14     d’imaginar haver vostre voler,
    15     sens aquell tot, no pusch delit haver;
    16     si no ’s tot sa, tost pora sser defunt.

    17     Davant me veig de grans dolors un munt,
    18     puys ops he tant per a mon contentar,
    19     e mon voler pora molt menyscabar
    20     si·l vostre·s mou e no mostra que munt;
    21     e devallant, devallara lo meu,
    22     e, d’alt cahent, no dara poch crebant,
    23     car tot estrem altr’estrem es donant:
    24     al poch estat no par l’offenssa greu.

    25     Mil veus lo jorn es per mi pregat Deu
    26     de ço qu’en vos esta la major part:
    27     qu’en mon voler hajau lo vostre sguart;
    28     e prech Amor vos lanç tot poder seu.
    29     E si u compleix, ladonchs pendreu estrem,
    30     si troba loch on se prenga en vos;
    31     en loch dispost sa passio ’s en nos,
    32     e lo contrast tenim e no volem.

    33     Noves de vos saber mortalment tem,
    34     dubtant me fort que no y mostreu amor;
    35     per no saber visch en altra dolor:
    36     no sse de qual costat guart que no·m crem.
    37     No es en vos complir lo meu delit,
    38     per be que vos vullau complir aquell;
    39     d’Amor haveu haver forçat consell,
    40     en vos y en ell recau mon be complit.

    41     Res no temau ne prengau en despit
    42     dels penssaments meus ab varietat,
    43     car en servey seran de fermetat;
    44     de tals servents vol ser Amor servit.
    45     Si punt d’enug d’est praticar sentiu,
    46     sens amor sou o no sabeu que vol;
    47     ferm loch no·l te qui d’aquest mal se dol,
    48     lo moviment per segurtat teniu.

    49     Si tant de vos com voleu no confiu,
    50     mon gran voler me porta ’n aquest zel;
    51     de vostre cors no tem lo pus prim pel
    52     qu’en contra mi res fes ne·m fos altiu.
    53     La voluntat vull que pas tota ’n mi;
    54     yo so celos si molt amau a Deu;
    55     dant vos delit sens mi, lo mal creix meu;
    56     quant vos dolgues, de mal vostre·m dolgui.

    57     Mon derrer be, de vos yo guart la fi,
    58     quant del present me trob esser content,
    59     e si·m veig trist per algun cas present,
    60     res venidor trobar no·s pot en mi.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès LXXXIX.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

 Rialc