Rialc
Rao 65.4

            Figueres


    1      Temps ha que visch peccant sens penedir
    2      contra regint la maquina mundana,
    3      per que no pens Ell me volgues hoyr,
    4      axi seguint la voluntat humana.
    5      E per tal vull primerament entendre
    6      en denegar mon cor e pensament,
    7      e pregar puys mon Deu vulla offendre
    8      lo cavaller d’esser pus maldient.

    9      Mas no ’s degu qui·s puixa ben lunyar
    10     punt de sos mals e netejar sa pensa
    11     sens confessar; per tal vull confessar
    12     ab dolor gran, qui dels peccats deffensa,
    13     satisfent torts, lexant voluntat mala
    14     de tot agent posant non haja dret,
    15     car de tot cert negu no s’acabala
    16     en confessar, si·ls torts seus no remet.

    17     E confessant comens ço que fer deu
    18     tot crestia qui de bona part sia:
    19     jo peccador, llas, me confes a Deu
    20     es a l’umil tostemps Verga Maria
    21     e frar’a vos de qualsevulla orde,
    22     puys, als sants grans, sant Johan e sant Pere
    23     ez a la cort de paradis honrada.
    24     E dich: «Senyor, mos paccats me perdona».

    25     E complit ço que deu fer crestia,
    26     segons vol Deu e la sant’Escriptura,
    27     jo pens ser llim de cel qui desvia
    28     Adam e·ls seus en la ley de natura.
    29     E reclamant tot primer la qu’es mara
    30     dels peccadors e consolacio,
    31     prech Jesucrist, son Fill, Senyor e Para,
    32     que la seguent se·n munt oracio.

 

 

 

Ed. Miriam Cabré, Rialc 2000.

Mss.: JK. Base: J. || 2 maquina] maxina JK. 21-23 e 22-24 non rimano. 27 ser llim de] scer limy del JK.

 

Incipitario di Figueres
Indice degli autori

Rialc