Rialc
Rao 94.11

            Ausiàs March


    1      Alguns passats donaren si a mort
    2      per escapar als mals que·l mon aporta
    3      e per haver ubert aquella porta
    4      on los desigs tots venen a bon port.
    5      A mi no cal de aquest mon exir
    6      per encerquar aquell sobiran be:
    7      en vos es tot, e no·m cal dar hi fe,
    8      car veu mon hull e sent vos mon sentir.

    9      Grat faç a Deu com sens mort soferir
    10     tinch davant mi lo goig de l’esperit:
    11     ell es aquell mon sobiran delit
    12     e lo derrer on me plau romanir;
    13     ell es aquell qui desigs me sostrau,
    14     ell es aquell on mals e bens fenexen;
    15     mos penssaments de altra part no·s vexen
    16     ne han per bo si res fora d’ell cau.

    17     Tant ma dolor es en sobiran grau,
    18     com tinch present mon be carestios,
    19     que si de mort vull ser volenteros,
    20     no·l puch haver, car Merce no·n te clau.
    21     Gran Crueldat ab Grahir poch n’an guarda,
    22     per ço no toch a la porta que m’obren;
    23     mos sentiments clarament me descobren
    24     que la favor de l’alt Secret no·m guarda.

    25     Cascun semblant ab son semblant se guarda;
    26     donchs, aquest dret, qui es aquell qui·l romp?
    27     Yo, enclinat, gran desig me corromp,
    28     y en desijar, la que yo am ve tarda.
    29     E tardara si Amor no·l revela
    30     los grans secrets qui·ls amadors pratiquen,
    31     tals que sino en cors gentils no·s fiquen,
    32     obedients a Na Venus estela.

    33     Si com lo foch, quant es en la canela,
    34     mostra desig d’anar a ssa espera,
    35     ma voluntat hun moment no espera:
    36     tant com mils pot, als vents dona la vela
    37     per arribar al port molt desijat;
    38     en altre port a mi no te lo ferre,
    39     e si del tot del port me desafferre,
    40     en esta mar me trobare negat.

    41     Lir entre carts, dich vos la veritat:
    42     que si podeu saber ma gran amor,
    43     creure no puch no sentau gran dolor,
    44     ne·m fallira de ben amar lo grat.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès XX.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc