Rialc
Rao 94.43

            Ausiàs March


    1      Lexant a part l’estil dels trobadors
    2      qui, per escalf, trespassen veritat,
    3      e sostrahent mon voler affectat
    4      perque no·m torb, dire·l que trob en vos.
    5      Tot mon parlar als qui no us hauran vista
    6      res no valrra, car fe no y donaran,
    7      e los vehents que dins vos no veuran,
    8      en creur’a mi, llur arma sera trista.

    9      L’ull de l’hom pech no ha tan fosqua vista
    10     que vostre cos no jutge per gentil;
    11     no·l coneix tal com lo qui es suptil:
    12     hoc la color, mas no sab de la lista.
    13     Quant es del cors, menys de participar
    14     ab l’esperit, coneix be lo grosser:
    15     vostra color y ell tall pot be saber,
    16     mas ga del gest no pora be parlar.

    17     Tots som grossers en poder explicar
    18     ço que mereix hun bell cors e honest;
    19     jovens gentils, bons sabents, l’an request,
    20     e, famejants, los cove endurar.
    21     Lo vostre seny fa ço c’altre no basta,
    22     que sab regir la molta subtilea;
    23     en fer tot be s’adorm en vos perea;
    24     verge no sou perque Deu ne volch casta.

    25     Sol per a vos basta la bona pasta
    26     que Deu retench per fer singulars dones:
    27     ffetes n’a ssats molt savies e bones,
    28     mas compliment dona Teresa·l tasta;
    29     havent en si tan gran coneximent
    30     que res no·l fall que tota no·s conega:
    31     a l’hom devot sa bellesa encega;
    32     past d’entenents es son enteniment.

    33     Venecians no han lo regiment
    34     tan pasciffich com vostre seny regeix
    35     suptilitats, que l’entendre us nodreix,
    36     e del cors bell sens colpa·l moviment.
    37     Tan gran delit tot hom entenent ha
    38     e occupat se troba ’n vos entendre,
    39     que lo desig del cors no·s pot estendre
    40     a leig voler, ans com a mort esta.

    41     Lir entre carts, lo meu poder no fa
    42     tant que pogues fer corona ’nvisible;
    43     meriu la vos, car la qui es visible
    44     no·s deu posar lla on miracle sta.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès XXIII.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

 Rialc