Rialc
Rao 61.8

            Francesc Ferrer


    1      O, be ’s despit e gran dolor
    2      hoir parlar a molts d’amor
    3      e no tenir que metre en joch!
    4      James negu pot haver loch
    5      si no fa peu d’alguna cosa,
    6      Al qui·s veu tal, que li fa nosa
    7      que no desig tantost morir?
    8      Especial com se pot dir
    9      qu’en lo passat ha tengut que,
    10     car l’om qui may se ha vist be
    11     tot aspre mal li es civil,
    12     e presa menys congoxes mil,
    13     per son costum, que l’altre una;
    14     e pus no pot obrar Fortuna
    15     en l’un strem, sino dar mal;
    16     e l’hom qui viu tostemps en tal
    17     no u pren tan fort com lo qui·s muda.
    18     James tan clar jo he sabuda
    19     l’entencio de mala sort,
    20     que no·s contenta que m’ha mort
    21     en tolre·m la que mes amave,
    22     qu’encara incessantment cava
    23     que del perdut m’age membrar,
    24     axi en veure solassar,
    25     com en tot l’als qui es remey.

    26     Estant me ’n lo palau del rey,
    27     un jorn mati fort congoxat,
    28     ab molts anuigs afrenellat,
    29     viu un esbart de cortesans,
    30     anemorats e pus galants,
    31     parlant d’amor a llur repayre,
    32     fahent cascu castells en l’ayre
    33     en tenir renchs e ’n abillar.
    34     E tot aço per al tornar,
    35     banyant s’i ferm, xuffant, rihent,
    36     que no·n viu hu no fos content,
    37     segons lur dir, de lur aymia.
    38     Trobi·m tot sol, luny de lur via,
    39     cuydi sclatar hoyint aquells.
    40     Tots mos mals foren novells,
    41     per dos sguarts en aquell punt:
    42     la hu que·m viu tantost demunt
    43     per lur plaser, tot lo passat,
    44     e l’altre us dich qu’es mal punt nat
    45     qui ’n semblant cars no y diu son vot,
    46     car es senyal que res no pot,
    47     e no ’s presat qui res no te.
    48     O, trist de mi, que mal s’ave
    49     ab l’enuiat negun deport!

    50     Estant me ’xi, de vil comport
    51     mirant a tots, la hu·m crida,
    52     dihent: «Ferrer, feu vos ensa,
    53     veyam, tornant, vos que direu».
    54     E despuys tots a una veu:
    55     «Avant, digau vostre voler,
    56     qu’enemorat sou e senser,
    57     segons mostrau a tot lo mon».
    58     E no us penseu sino que·m fon
    59     aquest hoir dar me mal any,
    60     e quin pler es parlar de guany
    61     al qui·l perdre ha en costuma?
    62     No·ls dixi res, mas feren suma,
    63     per mon callar, que mal stava,
    64     e qui al trist gens lo meselava
    65     en bon solas, qu’ere mal fet.
    66     E cadescu·s torna de fet
    67     en son delit acostumat.
    68     Qui ’n aquell punt m’agues segnat
    69     no·m trobara molta de sanch;
    70     tant mort torni, tan vil e blanch
    71     que fora orb o qui no u ves.
    72     E, ans que pus se conegues,
    73     dissimulant, jo me n’isch fora.

    74     Sembla·m un any aquella hora
    75     qu’en lo venir hagui mester.
    76     Ffuy ab enuig e desplaser,
    77     molt congoxat, a ma posada,
    78     ab la pensa fort lassada,
    79     malcontent de mi mateix;
    80     e la dolor al doble·m creix,
    81     contornant me l’esperit.
    82     Per remeyar, lensi m’al lit,
    83     e recolzat jo fas mon dol:
    84     «O Deus! Per que? Que, cert, no sol
    85     tan mal obrar Amor vers mi.
    86     E qui m’ha mes en est cami
    87     pobre e trist, ple de malfat?
    88     E pot se dir anemorat
    89     passar la pena que jo pas?
    90     Ffora so ja del bon compas
    91     e de tot ço que·ls altres fan.
    92     Tots han delit, e jo reb dan;
    93     en mi·s deu pendre la mes falta?
    94     Muyra jo donchs, qu’en res no m’alta
    95     esta malestruga vida!
    96     L’anima tinch ja avorrida,
    97     pus so, e·m dolch, un singular.
    98     Deus ho fa, qui·m volch crear
    99     anemich gran de tot plaher;
    100    mas, pus conech que·m ve coster
    101    (tambe·m so tal com ell se sap),
    102    tants de mals tinch q’un be no y cap,
    103    e de tals fets ell no·s contenta!
    104    Edonchs, mesqui, com no·m presenta
    105    a qui·m dara remey al cors?
    106    La mort deman, qui es repos
    107    en semblant cars del congoxat,
    108    car no vull viure desamat,
    109    ne·m par bon hom qui ’n tal punt viu».

    110    Ffuy me dressat; yo sent: «Obriu»,
    111    a la porta, e gran ramor.
    112    Pensant que fos altra tristor,
    113    yo fas obrir molt prestament.
    114    A poch d’espay viu tanta gent
    115    que la posada n’era plena.
    116    Cascu d’aquells me feu strena,
    117    vehent a mi, d’un «Deu vos sal».
    118    No n’i hac u qu’ab son senyal
    119    no·m fos present de conexença,
    120    si be n’i viu que us fas crehença
    121    que no·ls conech sino per fama.
    122    Mas, que us pensau?, l’om qui desama
    123    coneix molt mils que no amant.
    124    E puys me foren tots devant,
    125    per mon plaher, volgui·ls comptar;
    126    fforen tretza volents mostrar
    127    que per conort eren venguts.
    128    E perque sien coneguts
    129    yo·ls vos dire tots per manut:
    130    mossen Berenguer de Vilaragut,
    131    mossen Proxida s’i mostra
    132    e mossen Jacme Scriva,
    133    mossen Jordi e mossen Corella,
    134    e no u tingau a maravella
    135    de mossen Pere de Queralt,
    136    ffrare Basset, e hagui bon alt
    137    d’un de Mallorques mercader,
    138    que de son nom no se lo ver,
    139    En Bernat del Ventadorn
    140    ab quatr’altres a l’entorn,
    141    qui son: la un En Masdovellas,
    142    mossen March, mossen Sentelles,
    143    e lo derrer Pau de Bellviure.

    144    No n’i hac hu que fos desliure
    145    que no tingues paper en ma.
    146    E cadescu d’aquests prega
    147    a mossen de Vilaragut
    148    que, com a bo e conegut,
    149    volgues dir son vot primer.

    150    Per abreujar, dix me: «Fferrer,
    151    aquests senyors e yo ’ndessemps
    152    . . .
    153    te som venguts aconortar,
    154    e mes te deu aconsolar
    155    nostre conort que lo restant,
    156    que tot hom trist vol son semblant,
    157    que·l prosperat l’es enemich;
    158    perque t’afferme cert e·t dich
    159    que tal com est aytal me son.
    160    Axi prest per lo tros fon
    161    d’un acort venir te veure.
    162    Fferrer germa, l’hom qui vol creure
    163    a son voler fa mala fi.
    164    Axi t’a pres e pres a mi
    165    per creure fort ma voluntat.
    166    Yo, oblidant tot malbarat,
    167    amave ferm una senyora,
    168    de la qual ara s’entrenyora
    169    mon foll desig de haver l’amada,
    170    car yo l’avie per guanyada,
    171    e per mi, an oppinio,
    172    e sens dar li·n gens de raho,
    173    oblida·m de tot en tot;
    174    que·t dich lo ver en sols un mot:
    175    qu’ella·m dolgue tant qu’era prou.
    176    Mas fora cars soberch e nou
    177    que per tal dona yo moris.
    178    Es ver que dret volch que·m partirs
    179    sens pus acort d’aquella dona;
    180    perque lo mal tantost se sona,
    181    volgui n’agues pur sentiment.
    182    Ffiu ne un tal publicament,
    183    mostrant a tots com la desam.

    184    A Dieu prey me fira l’am
    185    si eu am dona tant menyspresa,
    186    que sia tan fort encesa
    187    que per molts porte un ram,
    188    ne d’amar a tots reculla.
    189    Si com fan mantes qu’eu say,
    190    que lur valor los decay;
    191    si com l’arbre com pert fulla,
    192    que no es bo ne olent,
    193    axi·ls ne pren verament».

    194    E sigue’s de continent,
    195    sens que pus mot no parla.
    196    Mossen Proxide·s leva
    197    e comense·m dir axi:
    198    «Fferrer, yo conech per mi
    199    que ton dol no deu ser poch;
    200    ans, si axo es dit joch,
    201    tot anuig tinch per delit.
    202    Per ma fe, yo pas despit
    203    de tot mal que dones fassen;
    204    mas tals son, tostemps percassen
    205    ffer despits al qui mils ama,
    206    e per ço tot hom se·n clama,
    207    e la fi dels mes es tals:
    208    quants ne van per spitals,
    209    d’aquells qui millors los son!
    210    Yo son hu d’els, qui rahon
    211    que fahent be he pres pesar.
    212    Vols hoyr, per ensejar,
    213    que·m feye la que mes volia?
    214    De part deffore·s deya mia,
    215    e de la dins may ne feu compte.
    216    Yo, vahent aquest bescompte
    217    que de si fey’altra part,
    218    conaxent sa mala art,
    219    dixi li tals rahons, present:

    220    Trasit m’avets, dona desconaxent,
    221    per foll’amor, qui us gira lo voler
    222    vers altr’ayman, ab cuy vos dats plaser,
    223    e lexats me, qui us am tan leyalment;
    224    no crech per que, ne crech raho us hi valla,
    225    perque·m dejats axi desemperar,
    226    car be sabets lo bon voler tan car
    227    que us ha y portat, sens far vos nulla falla».

    228    «No preu tant com una palla»,
    229    dix mossen Jacme Scriva,
    230    «lo desamat que als ne fa,
    231    sino dir mal de qui u mereix,
    232    que de bon seny li parteix
    233    lo venjar al qui reb minva,
    234    e tot altre hom ha minva
    235    de sa fama que als ne fassa;
    236    si fos perque ’ntras en plassa
    237    satisfer hi ab les mans,
    238    car aço li es pus sans
    239    al bon hom que no·l parlar;
    240    mas, si no·s pot praticar,
    241    callareu la sua falta?
    242    Cascu fa segons que s’alta;
    243    de mi us dich: no callare!
    244    Pus le·m fa, yo le·ls dire,
    245    que·l parlar m’es gran repos.
    246    Jo puch esser jutjat per gros,
    247    mas en aço no y vull consell;
    248    pus conech lur mal servell,
    249    lur variar de hoc en no,
    250    no vull fer altra canço,
    251    sino dir mal en lo que pugue,
    252    car yo veig be que de mi·s jugue;
    253    e havent clar est sentiment,
    254    yo·m publich per maldient,
    255    per enemich en tot d’Amor.

    256    Amor, Amor, quisvulla us don lausor,
    257    e xant per vos, car d’ara ’van,
    258    de cor maldich vostra follor,
    259    el vostre seny complit d’engan
    260    e l’hoc e·l no que vos fay dir,
    261    el brau respos e·l gracios;
    262    de cor maldich quant es de vos,
    263    e per foll tinch qui us vol servir».

    264    Mossen Jordi volch seguir
    265    les petjades dels primers,
    266    e dix: «Senyors, tots los volers
    267    son perduts que aman dona,
    268    car aquelle·s te per bona
    269    que pot dir que molts ne te.
    270    Amar semblants a qui ve be?
    271    Si a tal voler se fes contrast!
    272    Ab metzines ve tal past,
    273    e semble·ns bo, que no y guardam.
    274    Valrie·ns mes perir de fam
    275    o star ne, menys qu’esser trahit!
    276    De qualitat son, com be us he dit,
    277    de molts dolents cambiadors,
    278    qu’en los barats han lurs amors
    279    e luny de lla no amen res,
    280    e ’s veritat que fan exces
    281    per lur barat en la moneda,
    282    que, cambiant, res no s’i veda,
    283    sino que·s pren tot a son for.
    284    D’aquesta franquesa de cor
    285    no n’sta menys ma bell’aymia;
    286    com be li ve, tot ho cambia
    287    hi arreu o mescla ’n son carner;
    288    mas com la viu de tal mester
    289    pus companyia ’b mi no feu,
    290    abans, ab esta cobla breu,
    291    sos mals barats li vaig dir clar.

    292    Pus [que] tan be sabets de cambiar
    293    e conexets moneda com se val,
    294    assats teniu prou covinent cabal,
    295    si dura tant la taula d’esmersar;
    296    perroquians no us falran per bon us,
    297    mas yo no crech que guanyets ab mi pus:
    298    ya no metrets vostres diners manuts
    299    ab mos fiorins de pes ben coneguts».

    300    «Que farien si fossem muts
    301    o·ns stiguessem de maldir?,
    302    que no·ls ho voleu consentir,
    303    e no stan de fer barat.
    304    D’aço es causa libertat»,
    305    dix apres mossen Corella,
    306    «que tostemps paren lur orella
    307    en praticar l’avol extrem.
    308    Qui les metes semblants al rem
    309    o·ls soquerras be lo conil!
    310    No trencharien bon stil
    311    axi com fan de die ’n die,
    312    car, segons es lur vilania,
    313    no sostenen prou gran pena.
    314    Deus me dampne o·m deffene
    315    d’avol nom, tenir tal vida,
    316    ne·n fassa may canso complida
    317    ne res qu’a llur honor s’acost;
    318    ans mon voler es mils dispost
    319    a dir ne plagues que tot als.
    320    No me·n tingueu gens per fals,
    321    que ya·ls n’e dit m’intencio;
    322    a qui m’ha dat tal gasardo
    323    (per bon servey fer me gran falta!)
    324    ja li he dit enmig la galta
    325    que la gentil ab vils se liga
    326    e dels bons es inimiga.
    327    Aço deu dir tot trobador:

    328    Gens no cregau que la vostr[a] onor
    329    deffenen vuy neguns vostres amichs,
    330    car vostres fets son pel mon tan publichs
    331    que tothom diu que us cobriu d’un pastor.
    332    A!, cos gentil, de qualitat vilana,
    333    que contrafeu l’avol ca scuder,
    334    ab tant barreig de vostra carn lussana
    335    que·l pudent corp feu cenar d’esparver».

    336    «A la fe, si·s pogues fer»,
    337    dix mossen Pere de Queralt,
    338    «que, puix van de salt en salt,
    339    cascu·ls torne tot ço que·n te!
    340    A quants vendra massa be!,
    341    car tenir res de mala gent
    342    carrech es e abatiment.
    343    Si·s pogues fer aquest retorn,
    344    no ferem clams de jorn en jorn;
    345    mas, pus no es fahedor,
    346    lo millor es del traÿdor.
    347    Pus se coneix, que hom se·n guart.
    348    Perque yo·n do la mia part,
    349    d’aci avant, a qui la vulla,
    350    car no·m ve be dona que sulla,
    351    per l’apetit, sa gentilesa,
    352    car ja la veig ab tants encesa
    353    que be ’s raho·m deja leixar;
    354    e sab me greu com vol parlar
    355    que may res fonch entre abdos.
    356    Jur vos a Deu que, si no·m fos
    357    malpres per molts, e n’he vergonya,
    358    e que no·m vull mesclar ab ronya,
    359    jo·n fera proves en juhi.
    360    Ab tot axo, far no pogui,
    361    pus anava malparlant,
    362    no le y digues, burla burlant,
    363    sus enaxi, tot per manut:

    364    Si·s pogues fer que tot quant n’e hagut
    365    eu vos rendes, volenters ho rendera;
    366    mas no·s pot far, be u sab vostra cambrera,
    367    que nostre fayt ha tot vist e sabut.
    368    Perqu’eu me·n leix, e dich vos que prou basta
    369    vostr’amistat, e no us pensets d’uymay
    370    yo xant per vos xanso, dansa ne lay,
    371    pus de tal drap me fes semblant rebasta».

    372    «O, be son de avol pasta,
    373    que tart n’ix res que sia net!
    374    Digau, que·n diu frare Besset?»
    375    «Que no y do res pendre·m ab totes,
    376    qu’a una ma totes son glotes
    377    a fer lo mes de la viltat.
    378    D’aquelles dich qu’an praticat
    379    depenyent se anemorades,
    380    que non passe males fades
    381    que vull’esser tan sols mig bo,
    382    e elles van perdent lo so,
    383    que no·s parteixen may del vici.
    384    Senyors, no me·n tingau per nici,
    385    per ço com parle deshonest,
    386    que un tal mal com es aquest
    387    no u conport’Amor que·s call!
    388    Si be·m so frare, cert, no·m fall
    389    sentir la passio d’amor;
    390    mas ha me·n pres com laurador
    391    qui sembra gra e cull no res.
    392    Mon bon voler havia mes
    393    en dona trista, baratera,
    394    viciosa, carnissera
    395    de quants l’amen finament;
    396    com ho sabi, de continent,
    397    ne fuy tan luny com may fos prop;
    398    e per go qu’en scrits se trop
    399    fflu est maldit per sa errada:

    400    Per gran rayso, cruel dona malvada,
    401    ffas clam de vos e maldich vostra vida,
    402    que·m tinch per foll del temps que us he servida
    403    tan fizelment, Ne Tritxayres, lunyada
    404    de tots bons anys e l’altre Deu; furosa,
    405    plena de crims e d’engans abundosa,
    406    mayres d’argull, mayastre del Satan.
    407    Vostre cors fals al Diable·ls coman!»

    408    «E com mes diheu pijor ne fan»,
    409    dix lo bon hom de mellorqui,
    410    «que lo conort tenen ab si,
    411    delliberat ço qu’an a fer:
    412    si falta fan, ja saben ver
    413    que·l major mal e la mes pena
    414    que poden haver, e pus plena,
    415    es hoir mal del que han fet;
    416    si·ls par prou anuig stret,
    417    que reben dan que·ls es ja cert!
    418    L’altre tall, que·ls es incert,
    419    les mata mils e les atterra,
    420    e·ls lansa lur fama per terra
    421    e·ls port’en punt de penedir:
    422    els loheu en tot bendir,
    423    e tal lohar mils les abat,
    424    pus sta ’n fet de veritat?
    425    Lavores dau los entendre
    426    qui ’n semblant cars no·s vol encendra
    427    ni es fallo ni s’enruhina;
    428    e d’aquell’amor tan fina,
    429    pus aysi passa, no·n sentiu.
    430    Axi ni mes ni menys ho fiu;
    431    com ma senyora m’oblida,
    432    a cadescu que·m demana
    433    doni lo carrech tot a mi,
    434    mas est comiat li presenti,
    435    perque visques mils ab repos:

    436    Cercats d’uymay, ja siats bella e pros,
    437    que·ls vostres pres e laus e ris plasents;
    438    car vengut es lo temps que m’haurets menys.
    439    No m’auciura vostro sguart amoros,
    440    ne la semblanca gaya,
    441    car trobat n’ay
    442    altra qui·m play
    443    sol que luy playa;
    444    altra, sens vos, perque li·n volray be,
    445    e tindre ’n car s’amor, qu’exi·s cove».

    446    «Semblant engan en tots no·l sce»,
    447    dix en Bernat del Ventadorn.
    448    «No crech, pensant hi nit e jorn,
    449    major viltat fer nos podia
    450    com me comes la que·m tenia
    451    la voluntat e tot lo meu.
    452    Pot se dir la fassa Deu
    453    a les que fan contra natura!
    454    Com del degut passen fretura
    455    e prenen de l’als a vegades,
    456    encara son mig scusades,
    457    que no ’s nengu faça·l que vol;
    458    mas qui ab grat preu baix del sol
    459    e lex’a part lo bo e mellor,
    460    si de tal sou accusador
    461    ne malparler, raho us consella.
    462    No la conech tan bon’e bella
    463    que avinentesa no la gir,
    464    que no es a ella lo desir.
    465    Sia xich o sia gran,
    466    apta prou o ignoran
    467    o vila o gentilhoni,
    468    sia blanch o negre l’hom:
    469    sol que·ls sia avinent,
    470    de res no han menys pensament.
    471    Perque les vull totes leixar,
    472    que poch o molt s’an a semblar.
    473    En esta us dich tot mon parer:

    474    De les dones me desesper,
    475    james en lor no fiaray,
    476    qu’axi com les sol mantener,
    477    tot ayxi les desmentendray.
    478    Pus veig que una prou non te,
    479    vers sella qui m’art e·m confon,
    480    totes les dupte e les menyscre,
    481    car crech que altres tals se son».

    482    «Destruccio son d’aquest mon,
    483    que lo mes mal havem per elles».
    484    Be u dix fort En Masovellas.
    485    «Ab la qui·m tench lo cor tostemps,
    486    des que la am, may viu ensemps
    487    les voluntats anar al fi:
    488    cascuna feya son cami,
    489    mas yo·m perdie pel millor.
    490    Tantost doni procurador
    491    al foll voler la conexensa,
    492    d’aqui avant, hagui crehensa
    493    que no·m poria ben obrar
    494    la dona (que·m deu avensar
    495    e en mon pler donar bon loch)
    496    qu’ab mi pas temps, e·s traga joch
    497    de mon treball e de quant fas.
    498    No·m jutjaran per modorras
    499    si pus mi veu d’aci avant.
    500    No muyre yo, Deus, fins a tant!
    501    Les vey’anar totes per portes,
    502    e per amor vagen mig mortes
    503    e los que amen no les vullen.
    504    O, Jesuchrist, pus tants ne sullen,
    505    tal passio vingue·ls molt prest!
    506    De mi, senyors, james lur gest
    507    ffals, parenser, pus no·m pendra.
    508    Per ço li dich, pus tal me fa,
    509    en esta coble, que·s conesca:

    510    Digats mi, donchs, pençats vos que us servesca
    511    en va tostemps, a manera de pech?
    512    Trobat m’avets que a y ben groch lo bech,
    513    mas ja d’uymay no tendrets pus en trescha.
    514    Anats sercar altre qui us faça riure,
    515    del qual puxats traure joch e ’scarnir;
    516    pero null temps eu no puxa morir
    517    fins, per amor, vos veja ab dol viure».

    518    «Senyos, senyors, no·s pot scriura»,
    519    dix mossen Auzias March,
    520    «lo gran delit e·l poch embarch
    521    qu’an les dones en fer los jochs,
    522    car dels delits an tots los tochs,
    523    qu’en les bondats no y saben res.
    524    Quant elles veuen qu’an despes
    525    tota lur vida en gran plaer,
    526    a trent’anys, lur satisfer
    527    d’aquest passat es tractejar
    528    fent matrimonis per passar
    529    a qualque hom da qui an grat;
    530    quant aquest temps los es passat,
    531    que·l manejar no valen prou,
    532    lavors devocio les mou
    533    a fer l’ofici d’alcavotas.
    534    Per mostrar s’en l’art devotas,
    535    elles sagueixen tot lo cos.
    536    De quantes n’i ha, jo no·n sse dos
    537    qu’a tot no donen bon recapte,
    538    e la mia fa u tan apta,
    539    ab tant plaer, que res no y plany;
    540    no us cal aver ne molt affany,
    541    que signant ella us enten;
    542    mas, si d’esta be li·n pren,
    543    de totes se pora loar.
    544    Que tal l’avers, no·m pogui star
    545    que no lanças semblant golada:

    546    Quant hoireu: “Alcavota provada!”,
    547    responeu prest, que per vos ho diran,
    548    e puys en nom propri us cridaran,
    549    no us mostreu gens en l’uyr empatxada,
    550    dient: “Senyors, e qu’es lo que voleu?
    551    Ha y res a fer qu’en servey d’amor puixa?,
    552    qu’en tracte tal james m’i trobi fluixa,
    553    si us n’informau, axi ho trobareu”».

    554    «Ffrancesch Ferrer, no m’ajut Deu
    555    si no ’s trahit qui molt les ama,
    556    car may s’afferren a tal rama
    557    que l’arbre sia de virtut.
    558    Aço, senyer, ja es sabut,
    559    e si ho fan son maravelles»,
    560    dix mossen Ffrancesch Sentelles,
    561    «que·l lur propri natural
    562    es haver lo cor reyal
    563    en donar tot ço que tenen.
    564    Tart es d’aço·s deffenen.
    565    O pur m’aymia axi u fa;
    566    que pel donar elle·s desfa,
    567    que gens d’onor ella s’atura;
    568    no s’ix may de mesura,
    569    de la frascor e del plaser,
    570    ne·l fall tanpoch tot lo saber
    571    que li es ops per aytal vida.
    572    En la raho meteu li brida,
    573    que menys ne sap que no fa dona.
    574    Per cloure us dich que no es bona
    575    sino·l delit desordonat,
    576    e per ço me·n so lunyat:
    577    si pus mi veu, que vull morir.
    578    A hom del mon no sap fallir
    579    que honsevulla no la port;
    580    e yo so luny de tal comport
    581    e dix lo y clar ab amor sana:

    582    Donosa sou, bella, sens gens offana,
    583    lo vostre mal no es sino frescor,
    584    abta en tot quant es viltats d’amor,
    585    e ’n praticar menys que una campana.
    586    Renech de tal qu’ab los grexers s’afferra
    587    e no coneix que es dit fin voler,
    588    e liberal en tot l’altre mester,
    589    que·s liur’e tots qui volen sa desferra».

    590    «Lo pus fort meten per terra»,
    591    dix enapres Pau de Bellviure,
    592    «e no us meteu de lur malviure,
    593    pus nos fan bella la cara,
    594    e l’entich may les desempara,
    595    ans per tostemps lo tenen dins;
    596    e pren los ne com als fiorins
    597    que son cuberts del pus fin or,
    598    e son tacats dins en lo cor:
    599    si be·ls guardau, cascu es fals.
    600    E son de qualitat aytals
    601    qu’abans les ha qui les te ’n vil
    602    que qui·ls segueix lo dret stil
    603    e·ls va be pel voler just.
    604    Altre cars fan qui·m par injust,
    605    no se negu be·ls ho prengues:
    606    molts mesquins qui hauran despes
    607    tota lur vida ’b gran treball,
    608    ab bon cor, que ab res no y fall,
    609    sperant aquell plaher,
    610    vendra un altre, strenger,
    611    e sera y mils lo primer jorn.
    612    Perque, senyors, clar vos rahon
    613    qu’es foll publich qui d’ella·s fia,
    614    car ab lur gran barateria
    615    han enganat molt hom valent.
    616    A ’conortar, donchs, bona gent!,
    617    puys tots aquests n’an pres barat:

    618    Per fembre fo Salamo enganat,
    619    lo rey Daviu e Sampso, exament,
    620    lo payr’Adam ne trenca·l mandament,
    621    Aristotil ne fon com encantat,
    622    e Virgili fon pendut per la tor,
    623    e sent Johan perde lo cap per llor,
    624    e Ypocras mori per lur barat;
    625    donchs, si havem per dones follejat,
    626    no esmayar tenir tal companyia».

    627    Cascu hac dit lo que sabia
    628    o part d’ello per mon conort
    629    e per lo lur, car es confort
    630    dir passions entre·ls amichs.
    631    Yo fiu mos grats als pus antichs
    632    e als altres tots molt largament;
    633    e acabat est parlament,
    634    yo·m trob en casa l’algutzir,
    635    dient: «Lo rey m’a fet venir
    636    que us prengue tots e us port a ell».
    637    No n’i viu hu ten bo ni bell
    638    que d’el hoir no hagues por;
    639    no se sforsat no perda cor
    640    qu’official lo vingue pendre.
    641    «Senyors», dix yo, «no·s pot deffendre
    642    de mala gent home del mon?
    643    Tals anuigs venen e son
    644    per aguaytar nos a la porta;
    645    mas una cosa m’aconorta:
    646    que he saber sobre l’acusador».
    647    Ell nos pres ab gran furor
    648    porta·ns al palau dret
    649    mes nos dins en un retret
    650    hon era·l rey en aquell cars,
    651    e dix: «Senyor, los que·m manas
    652    pendre ades, ve·ls vos aci».
    653    Lo rey nos veu, e dix a mi
    654    semblants rahons, fellonament:
    655    «Donchs que? Vos feu ajustament
    656    de mals parlers en casa vostra?
    657    E qui es lo mestre qui tal mostra?,
    658    que dels treballs yo·l pagare.
    659    O, male gent de poch de be!
    660    De dones mal per que·n perlau?
    661    No sabeu que a mi no plau
    662    ne comport que negu·n diga?
    663    Be demostrau qu’es inimiga
    664    de tots vosaltres la bondat;
    665    mas cadescu sera porgat
    666    ab tal castich que parra bell».
    667    E sobre ço mes son consell
    668    ab alguns altres que y havia.
    669    Quin invocar santa Maria
    670    que feyem tots entre les dents!
    671    De cert, los nostres pensaments
    672    ffeyen juy de rebre mai,
    673    car fe nos port’en grau e tal
    674    que lo diable·ns mes al cors;
    675    pel continent que feu, d’esfors
    676    es be raho cascu y pensas.

    677    E, ans que lo consell finas,
    678    Johan Bocassi e En Servari
    679    ab moltes gents portant ab si,
    680    tocaren lla hon lo rey era;
    681    e lo rey feu per manera,
    682    com ho sabe, que·ls fo ubert.
    683    Com veu que cren, cert,
    684    com mils pogue, feu los honors,
    685    sabent com eren trobadors,
    686    e dels antichs e ben dressats,
    687    e qu’a les dones s’eren dats,
    688    gran temporada, a dir be;
    689    e puys, cascu·s regonague
    690    e son obrar fonch en dir mal,
    691    maldint sa vida desleyal
    692    e tots aquells qui n’han bendit.
    693    Com s’agueren desexit
    694    abduy besar al rey la ma,
    695    Johan Bocassi li perla
    696    semblant raho discretament:
    697    «Senyor, En Servari present
    698    e yo endesemps havem sabut
    699    com lo voler vos es mogut
    700    vers tots aquests fer ne castich,
    701    per ço com algun inich
    702    vos ha retret qu’an malparlat».
    703    Lo rey molt fort hi ha pensat,
    704    tantost com hac hoÿt aquest.
    705    En Servari fonch alli prest
    706    e dix: «Senyor, en que pensau?,
    707    que dones son de tan baix grau:
    708    com mes los feu, pijor ne fan!
    709    Donchs lexau les rebre dan,
    710    que cascuna s’o atrassa.
    711    Mas aquell sab de la massa
    712    qui n’es stat, senyor, ferit.
    713    Si us haguessen gens fallit,
    714    senyor, sabrieu qu’es anuig;
    715    mas tal dolor tostemps vos fuig,
    716    per ço·l maldir preniu tan fort.
    717    Senyor, senyor, feu que·s recort
    718    que passio ’s inconportable».

    719    Lo rey conech qu’era culpable
    720    lo dir d’aquests e dels passats:
    721    hague·ns a tots per scusats
    722    e per ben franchs de la praso.
    723    Depuys, de tots, negu no fo
    724    que no li anas besar la ma.
    725    E cadescu, tornant, se·n va
    726    on lo voler mes li digue;
    727    mas l’u a l’altre promete
    728    qu’en semblant cars no falliria,
    729    ans que tostemps loharia
    730    esta vida esser bona
    731    dir tostemps mal de mala dona.

 

 

 

Ed. Jaume Auferil: Francesc Ferrer, Obra completa, Barcelona, Barcino («ENC»), 1989, p. 217. Il poemetto  (Lo Conhort) comprende citazioni dei seguenti poeti: Berenguer de Vilaragut (vv. 184-193), Gilabert de Proixita (vv. 220-227), Jaume Escrivà (vv. 256-263), Jordi de Sant Jordi (vv. 292-299 = 164.13, vv. 1-8), Joan Roís de Corella el Governador (vv. 328-335), Pere de Queralt (vv. 364-371 = 141.1, vv. 17-24), Joan Basset (vv. 400-407), lo Mercader Malorquí [Bernat de Palaol] (vv. 436-445 = 126.1, vv. 1-8), Bernart de Ventadorn (vv. 474-482), Guillem de Masdovelles (vv. 510-517 = 101.2, vv. 1-8), Ausiàs March (vv. 546-553 = 94.128, vv. 33-40), Francesc Centelles (vv. 582-589), Pau de Bellviure (vv. 618-626).

Gli ottonari presentano frequenti irregolarità sillabiche. — 328 vostr[a] onor] vostr·onor. — 613 ella·s] ellas.

 

Incipitario di Francesc Ferrer
Indice degli autori

Rialc