Rialc
Rao 127.2

            Aznar Pardo


    1      O Deu, e quin sospirar
    2      ffa lo meu cor luny de vos!
    3      car en als no pot pensar
    4      si no en vostres amors;
    5      per que us sopley, cors donoss,
    6      que us recordets
    7      com vos am e us he [a]mat
    8      e tots jorns vos vull amar;
    9      que sens dupte trobarets
    10     que·m fets penar.

    11     Amich, vostre congoxar
    12     m’es greu e molt enugos;
    13     per que us prech que remeyar
    14     vullats les vostres dolors,
    15     que mon cors porffidios
    16     n’a aytalls fets:
    17     no ama ne amara
    18     e diu que no voll amar.
    19     Donchs, amich, no perdats temps
    20     en treballar.

    21     Senyora, mom conortar
    22     se convertira en plors
    23     si no·m volets estrenar
    24     en breu de bostres amors.
    25     Ay las, e tan greu socos
    26     me trametets
    27     com me diets que·ll vostre cor
    28     no ama ne voll amar!
    29     Senyora, si vos vollets,
    30     be·s pot mudar.

    31     Amich, lo porffidiar
    32     no us ssera jes profitos,
    33     car yo no·m puys acordar
    34     amar null hom per amos.
    35     Greu m’es de vostres dolors,
    36     mas vull pensets
    37     que·ll meu cor may amara
    38     e diu que no voll amar.
    39     Donchs, amich, no us agreujets
    40     en pus parllar.

 

 

Ed. Ana M. Valero, «La Requesta de amor tençonada del poeta Aznar Pardo», Miscellanea Barcinonensia, 41, 1975, pp. 41-47.

Incipitario di Aznar Pardo
Indice degli autori

Rialc