Rialc
Rao 103.134

            Joan Berenguer de Masdovelles






    1      Pus vey que us plau per vos vaga rodan,
    2      acordat vinch fer ho, ma bell’aymia,
    3      quez altrament viure say no poria,
    4      ab tot que·m trop eres fort malanan,
    5      per tant com vey no sots anamorada
    6      de mi, qui us ay del tot abandona[da]
    7      ma volentat, ans mostrats gran erguyll
    8      tots jorns vas me, mas ges per ço no·m duyll.

    9      Ay!, be·m recort digues l’autrier, perlan
    10     ab me, que may res aconseguiria,
    11     bella, de vos, he que millor seria
    12     d’amar m’estes, abans d’aver mes dan.
    13     No us puix llexar: ten fort s’es avensada
    14     l’amor que us port, car per mi sots amada,
    15     ab tot que may n’egui ne fruyt ni fuyll;
    16     no us deman als mas que·m viraseis l’uyll.

    17     No·m diguats, donchs, si us pleyra, d’er’anan,
    18     mot axi cruu, ne·m lluynets d’elagria,
    19     car mon voler ne·l cor no permatria
    20     per don’al mon vos anas yeu camgan,
    21     nez a mey uyll altre no li n’agrada:
    22     millor no·n say ne ten avalorada;
    23     no·m desamets, pus que us am: als no vuyll
    24     mas vostre fos avent ne bon recuyll.

    25     Li lausinges, cuy Dieu met’en mal an,
    26     ffayt m’an cest mal ab llur gran tritxaria,
    27     car say an be perlat la nuyt e·l dia
    28     de mi, dizent causa fort malestan;
    29     mas la vertat ges no us han poblicada:
    30     que nostr’amor no fonch may divolguada
    31     per mi, qui us tem, ne u seubra james nuyll;
    32     e playe us, donchs, crusel mort no·m despuyll.

    33     Ay las, caytiu! Quant me vaig recordan
    34     al temps pessat, c’aver de vos solia
    35     ffestes e joys, los quals null no sabia,
    36     en pauch no muyr de dol, esmatginan.
    37     Ez eres vey mon servey no us agrada,
    38     pero l’amor sempre tindre celada,
    39     que us port, ab tot que sol un patit bruyll
    40     aver no pusch de vos, ne bon acuyll.

    41     Dona de be: sovengue us la jornada
    42     que·m digues: «Tost sia vostre tomada».
    43     no consintats qu’ab plor greu me remuyll,
    44     mas permatets vos prech d’amors, com suyll.

    

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 4.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc