Rialc
Rao 171.1

            Blai Seselles    1      Dona gentil e d’accellent natura
    2      que viu tots jorns en amoros voler
    3      deu per tostemps metre tot en son poder
    4      no mostrar may a altri s’amor pura,
    5      sino a ’quell qui porta benvolença
    6      de cor e cors e de tot son talant,
    7      car si a ’ltri fa sguart ne bell semblant,
    8      al qu’es primer fa gran desconaxença.

    9      Guardar se deu, per sa gran accellença,
    10     dona valent no vulla molt parlar
    11     ab hom qui sol tostemps lagotegar
    12     e ment quant diu en tota s’aloqüença;
    13     e, sens aço, dona ferm’advertescha
    14     e hobre l’uyll, car tot logoter falç
    15     deu hom tant fort voler, com fa temps malls
    16     lo mariner qu’en mar fallona trescha.

    17     Dona se deu lunyar d’aquella brescha
    18     quant l’om li diu laors ab mots pintats
    19     jatsia·l mon es vuy tant dereglats
    20     que·s vol lausar per be que no u marescha;
    21     mas dona prous, d’altres virtuts perfeta,
    22     deu be pensar qu’ella ja sab qui es,
    23     e no li cal en sacret ni pales
    24     daurar d’estany ne fer de randa veta.

    25     Dona deu ser en son parlar discreta,
    26     e deu guardar son leyal amoros
    27     no·l perda ’n res, e que no·n vulla dos,
    28     mas hu tan sols, amant lo d’amor dreta;
    29     e que per be molts li fasan semblança
    30     de bell parlar ne de poxant vestir,
    31     res de tot ço jamay no la cabgir,
    32     car no es hor tot quant luu en la dança.

    33     Tot so que dich es ver zell d’amistança,
    34     per tal com te que vol dir ver’amor,
    35     que·l ver aymant no te altra paor
    36     mas perdr’aço d’on viu ab alegrança;
    37     car hom per qui no ’s dret’amor testada,
    38     ne pas tristor, ne se n’engeloseix,
    39     no sab que es amor, ne d’on proceix,
    40     ne com deu ser lind’amor conservada.

    41     Cims coronats, d’infinit bens dotada,
    42     e de virtut font qui tot goig poseix,
    43     de vos amar lo meu cor no·s parteix,
    44     c’altre no·n port dins mos senys figurada.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner de l’Ateneu, Barcelona, I.E.C., bozze di stampa [1953], p. 254.

 

Incipitario di Blai Seselles
Indice degli autori

Rialc