Rialc
Rao 27.2

            Pere Busquets


    1      Qui vol appendre de haver paciencia
    2      de aquest traçtat mir be la sentencia:
    3      demostra sa bondat e excellencie
    4      e gran valor.

    5      Aquesta virtut fa l’om rey e senyor,
    6      ressembla·l mes que altre al Creador,
    7      per aquesta possehex hom lo seu cor ,
    8      e a l’en baylia.

    9      Ella ha pus gran e util senyoria
    10     de totes altres, mas jo no·m se qui sia,
    11     venç totes coses aqueste valentia ,
    12     e tal fortalesa.

    13     A les betalles se alegre de esser mesa,
    14     va avant ab ardiment e no es lesa;
    15     riu se e trau se scarn de tota aspresa
    16     e troba pau.

    17     Com es provocade, calle e sta suau.
    18     La ira d’altri apagua en la fornal,
    19     alegre·s de les penes e no li desplau
    20     que es afflicta.

    21     Per ço com es en pau ab Jhesucrhrist conficte
    22     no·s torç en las batalles, ans sta drete,
    23     tots los inimichs met a deconfite
    24     ab la sua força.

    25     De retre cambi ab Jhesuchrist molt s’efforçe,
    26     dels batiments engrexe axl com la onse,
    27     per acompanyar Jhesuchrist va en corsa
    28     a estar en la creu.

    29     Si lo foch de la sua amor scalfa e COU,
    30     dampnatge, pene ni desonor li nou,
    31     de tota cosa, per fera que sia, fa son prou
    32     e fruyt ne pren.

    33     Vehent Jhesuchrist penjat en creu, compren
    34     quant sia d’Ell amat mira e henten,
    35     en ella, per sa amor, ab Ell s’esten
    36     e sta clavat.

    37     E tant mes se reputa exaltat
    38     quant es del mon pijor tractat;
    39     sab que si virtut ab pena no ha provat
    40     no es vera.

    41     Per tal contra tot vici sta guerrera,
    42     provoca lo diable que la requera,
    43     tal força dona e caritat sancera
    44     e sperança.

    45     La paciencia de tota cosa avance,
    46     la pobretat li sembla gran habundancie
    47     e la gran honor li par menyspresançe
    48     e esser vil.

    49     Axi ha lo effecte gran e gentil,
    50     del crucifix Jhesus no lexa l’estil,
    51     va ab amor contra la gent ostil
    52     assats segura.

    53     Del diable e de la gent no·s cura,
    54     perque la caritat perfete e pura,
    55     renunciant a ci, comane sa cura
    56     a sol Deu.

    57     Car sab que Ell es savi e pare seu,
    58     per tal comporte e soste prou leu,
    59     ço que permet, posat li sia greu
    60     e aspre cose.

    61     A Christ se recomane e en Ell se posa,
    62     per tal sta alegre e no irosa,
    63     sperant ab Ell esser gloriosa
    64     e en lo cel regnar.

    65     Tres graus ha paciencia, segons me par:
    66     en lo primer sofer sens murmurar,
    67     en l’altre es l’om content en lo penar,
    68     perque creu

    69     haver del soferir mal loger e preu,
    70     mas qui al ters puja perque veu
    71     que per mal a soferir ret gracia a Deu
    72     e fa·n festa.

    73     o com es fina e excellent aqueste!
    74     Mes ha habundancia com pus ha tempeste,
    75     tant mes s’elegra quant mes moleste
    76     advercitat.

    77     Aquesta virtut es de suma bondat,
    78     produex fe, sperançe e caritat,
    79     dona trempança, ensenya veritat
    80     tant es fine.

    81     Sposa de Deu fa la anima regina,
    82     vençs la natura, fa la anima divina;
    83     e en Deu unida no pot tembre ruyna,
    84     ans sta fort.

    85     De tota cosa guanya e venç la mort,
    86     per tal con raho e justicia te en sa cort,
    87     e corra a Paradis per cami curt
    88     e molt sperte.

    89     Donchs aquesta virtut axi beneyta
    90     se prova e·s conex la anima eleta;
    91     dien los sancts que obra molt perfeta
    92     es mal payr.

    93     Bonaventurat es qui sofer mal per fallir,
    94     per gracia vol Deu algu aci punir,
    95     qui·n porta ab pau axi pora fugir
    96     d’esser dampnat.

    97     Qui sofer sens culpa es pus beat,
    98     per ço con es ab los sancts acompanyat,
    99     qui han en esta guisa meritat
    100    de haver corona.

    101    Mas Deus major gracia a aquells dona
    102    als quals jaquex soferir mal per obra bona,
    103    es companyona de Jhesuchrist tal persone
    104    sofarint mal.

    105    Donques quescuna pena molt val.
    106    La primera purgua e es medicinal,
    107    e l’altre guanya merit eternal
    108    a l’afligit.

    109    La terça fa l’om esser ab Christ confit,
    110    per tal lo fa pujar al cel ardit,
    111    e es senyal de cert que es scrit
    112    entre los elets.

    113    La pena fa donchs los homens perfets,
    114    donant humilitat e pietat als aflictes,
    115    dona·ls lum e·ls denegue e fa·ls esser nets
    116    e valents.

    117    Dona·ls discrecio e arguments
    118    de veure los lassos del dimoni stents
    119    e dona·ls consell e fa·ls intelligents
    120    los penosos.

    121    E fan nos del cel desigosos,
    122    e mostran nos entre alguns axi amarguosos,
    123    ffan nos tastar de aquells bens saborosos
    124    supernals.

    125    Ara donchs portem los mals temporals
    126    per tal com nos storcen dels eternals,
    127    e recapten nos los bens celestials
    128    en Paradis.

    129    Mas qui vol aci burlar e star en ris,
    130    es dels flagells de Deu lunyat e divis,
    131    sera eternalment de sos bens recis
    132    e punit be.

    133    Jhesuchrist, del qual tot be a nos ve,
    134    don gracia a nos de portar les penes be,
    135    pus que tant bona cosa e tan util e,
    136    segons es dit.

              Amen

 

 

 

Ed. Anna Cornagliotti, «Els sirventesos de Domenico Cavalca en la traducció catalana de Pere Busquets», in Miscel·lània Antoni Maria Badia Margarit, vol. VII, Barcelona, P.A.M., 1987, pp. 55-102, a p. 95.

 

Incipitario di Pere Busquets
Indice degli autori

Rialc