Rialc
Rao 0.73

            Poesie anonime


    1      L’esplet d’amor ab basques lo colliu
    2      y al cap de l’any restau desdinerat;
    3      com mes llaurau, mes hi meteu caliu
    4      per lo vent pluig de l’amant a l’amat;
    5      lo semblant be nodreix contraformat
    6      pel dix mas dix que y met dissensio,
    7      si que·s pot dir qu’amor, confussio,
    8      stan ensemps ab l’estil variat.

    9      L’enamorat no sofir companyia
    10     en los plaers de la person’amada;
    11     tots los vol, tots, e si mes ne tenia
    12     tot per semblant requir l’enamorada.
    13     Lo cech voler en amar no te norma,
    14     e d’aci ve que poch judici l’arma
    15     contra la part ab qui ell se conforma;
    16     celos combat lo te que nos desarma.

    17     Del voler naix la causa que·s pleveixen
    18     los ben volents en moure fellonia,
    19     e pacifichs per poch se desconeixen;
    20     l’amor fa jochs que porten minyonia.
    21     Demonstren clar les vies dels qui s’amen
    22     lo compliment d’aquell’amor qu’estimen,
    23     e·l voler trau que l’hu de l’altre·s clamen
    24     e a part dins ses voluntats arrimen.

    25     Yo del molto he cerquat ab gran cura
    26     lo cinquen peu, e no·n te sino quatre,
    27     volent honest en amor desonesta
    28     e llealtat en cor de mala fembra,
    29     com aquell hom tan bast de sa follia
    30     qu’argent e or vol fer de plom e coure;
    31     en aquest punt bons amadors se troben
    32     que volen seny on aquell se degasta.

    33     Yo per amor e volgut ser alegre
    34     no menys que trist, irat sens hun proposit;
    35     gran amador de semblant no s’ scusa
    36     e que·s trobas de Salamo pus savi.

 

 

 

Ed. Jordi Parramon i Blasco, «Dos anònims relacionats amb Bernat Fenollar», in Miscel·lània Joan Fuster, I, Barcelona, P.A.M., 1989, pp. 77-83.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc